Образуване на българската народност

Димитър Ангелов

 

СПИСЪК НА ПОМЕСТЕНИТЕ КАРТИ

 

 

 страница 55 и 56:

Източните и централните части на Балканския полуостров до падането им под римска власт (през първото хилядолетие пр. н. е.)

[[ По-голяма карта ]]

 

ИЗТОЧНИТЕ И ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ

   ( Автор-съставител: Петър Ст. Коледаров )

1. Тракийски племена, 2. Тракийската одриска държава към средата на V в. пр. н. е., 3. Македонската държава при Филип II (353—336 г. пр. н. е.), 4. Зависими от македонската държава територии към 341 г. пр. н. е., 5. Колонии на елинските полиси, 6. Племенни средища, 7. Македонски колонии, 8. Нашествия на келтите през III в. пр. н. е.

 


 

 страница 88 и 89:

Източните и централните части на Балканския полуостров под римско и византийско владичество (I—VI в.)

[[ По-голяма карта ]]

 

ИЗТОЧНИТЕ И ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПОД РИМСКО И ВИЗАНТИЙСКО ВЛАДИЧЕСТВО (I—VI в.)

   ( Автор-съставител: Петър Ст. Коледаров )

1. Римски градски селища, 2. Елински колонии, 3. Римско провинциално устройство от края на II в. от н. е. и граници на провинциите

 

Територии на провинциите:

4. Тракия, 5. Македония, 6. Горна Мизия, 7. Долна Мизия

 

Римско и ранновизантийско провинциално устройство от IV до VI в. от н. е.

8. Граници на провинциите, 9. По-големи „варварски” нашествия с годините им. 9. на готите, 10. на хуните, 11. на остготите,

 

Територии на провинциите след административното преустройство IV—VI е.:

1 Горна (Първа) Мизия, 2 Прибрежна Дакия, 3 Долна (Втора) Мизия, 4 Скития, 5 Вътрешна Дакия, 6 Тракия, 7 Родопа, 8 Хемимонт, 9 Европа, 10 Дардания, 11 Първа Македония, 12 Втора Македония, 13 Тесалия, 14 Стар Епир, 15 Нов Епир, 16 Превалитана

 


 

 страница 120 и 121:

Разселване на славяни и прабългари

[[ По-голяма карта ]]

 

РАЗСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ (IV—VII в.) Разселване на:

   ( Автор-съставител: Петър Ст. Коледаров ) 

1. славяните, прабългарите 2. през IV и V в., 3. и 4. през VII в., 5. Поселения на прабългари, 6. Прабългарски държави

 


 

 страница 155:

Заселване на славяните в Балканския полуостров

[[ По-голяма карта ]]

 

ЗАСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

 

1. Посока на разселване на славяните от българската група

 

Територии, заети от:

2. Българските славяни (славини), 3. Сърбо-хърватите, 4. Западните славяни, 5. Източни славяни (анти), 6 и 7. Племена от българската група славяни

 


 

 страница 223:

Териториално разширяване на българската държава и обединението на славяните от българската група в нейните предели (VII-Х в.)

[[ По-голяма карта ]]

 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОБЕДИНЕНИЕТО НА СЛАВЯНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В НЕЙНИТЕ ПРЕДЕЛИ (VI—X в.)

 

1. Територия на славянобългарската държава при хановете Аспарух (681—701) и Тервел (701—718)

 

Териториални придобивки при:

2. хановете Крум (803—814) и Омуртаг (814—831) 3. хан Маламир (831—836); 4. хан Пресиан (836—852) и княз Борис I (852—889), 5. цар Симеон (893—927). 6. Граници на България при цар Самуил към 996 г., 7. Областни имена

 


 

 страница 354:

Византия в борба за възстановяване на своята власт в Балканския полуостров (VII—XI в.)

[[ По-голяма карта ]]

 

ВИЗАНТИЯ В БОРБА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВОЯТА ВЛАСТ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ (VII—XI в.)

   ( Автор-съставител: Петър Ст. Коледаров )

Византийски военно-административни единици (теми), образувани:

1. от VII до IX в. 2. през X и XI в.

 


 

 страница 380:

Развитие и утвърждаване на българската народност (IX-XI в.)

[[ По-голяма карта ]]

 

УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ (IX—XI в.)

   ( Автор-съставител: Петър Ст. Коледаров )

1. Области за формиране на българската народност; 2 и 3. Славяни от българската група в съседни области 

 

[Back]