Данаил Крапчев и в. “Зора”. Незабравимото
Цвета Трифонова
 
IV. Библиография на източниците

І. Архивни фондове
   ДИА, ф. 1797к, “Данаил Крапчев”-  а. е. 29,  63, 97, 1451 155, 185, 216, 278
   ДИА, ф. 1264 , “Хр. Огнянов” , оп. 1, а. е. 160
   ДИА, ф. 10К “ Пейо Яворов” , оп. 3, а. е. 264, 382, 566
   ДИА , ф. 996 К, “Л. Дюгмеджиев”, оп. 2, а. е. 215, 217
   Лични архиви на Гео Крапчев, Стоян Аршинков, Надя Петкова

ІІ. Периодика
   В. Зора - 1923 –1933 г.
   Вестник на вестниците, бр. 82, 1.VІ.1936
   В. Днес, бр. 394, 6. VІІІ. 1941
   В.Отечество, бр. 62, 23. ІХV 1909
   В. Пряпорец , бр. 100, 6. V. 1917

ІІІ. Книги
   Груев, Ст. Корона от тръни. Изд. “Бълг. писател”. С., 1991
   Драгойчева, Ц. Победата. Партиздат. 1979
   Кондов , Т. Предава Боевой. ДВИ С. 1970
   Крапчев, Данаил. Изминат път. Т. І, ІІ, ІІІ. С., 1936-1941.
   Огнянов, Хр. Данаил Крапчев. Спомени. Изд. Македонияпрес. Б. г.
   Серафимов, Ц. Енциклопедичен речник за Македония и македонските работи. Изд. Орбел. С., 2004
   Троански, Хр. Убийствено червено. Изд. Ангобой. С. 2004
   Филов, Богдан. Дневник. Изд. на ОФ. С., 1990
   Без съд и присъда. Творците. изд. “Работилница за книжнина В. Станилов”, С., 2005
   70 години Ротари клуб. Изд. на British consil. С., 2003


[Previous] [Next]
[Back to Index]