.

Солунскиятъ атентатъ и заточеницитѣ въ Фезанъ

По спомени на Павелъ П. Шатевъ

.

Съобщава Любомиръ Милетичъ  (Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ”, София - печатница П. Глушковъ - 1927)

Материяли за историята на македонското освободително движение, книга VI

 

Съдържание

Предговоръ  (Л. Милетичь)

Корица..

    Павелъ П. Шатевъ, Марко Ив. Бошняковъ, Милан Арсовъ  (образи)

 

I. Солунскиятъ атентатъ

I.  Биографични данни. — Копаене каналъ подъ цариградската отоманска банка за да се хвърли въ въздуха. — П. Шатевъ взема деятелно участие въ тая работа. — По една случайность всичко се разкрива и участницитѣ попадатъ въ затворъ

 

II.  Започва се копаене подземенъ каналъ до солунската отоманска банка. — Участието на Борисъ Сарафовъ. — Влиянието на задграничната революционна литература и особено на рускитѣ революционери. — Набавяне динамитъ за солунското предприятие. — Опитъ да се извърши подобенъ атентатъ и въ Одринъ. — Гарвановъ попрѣчва на атентаторитѣ да се сдобиятъ съ голѣмо количество динамитъ. Последнитѣ си набавятъ другъ динамитъ

 

III.  Работата съ изкопаването на канала до солунската отоманска банка се засилва. — Шатевъ и тукъ деятелно участвува. — Гарвановъ и Груевъ не успѣватъ да предотвратятъ намислената опасна акция на заговорницитѣ. — Последнитѣ пристѫпятъ къмъ изпълнението на своя планъ. Шатевъ запалва парахода „Гвадалквивиръ”

 

IV.  Заговорницитѣ продължаватъ своето дѣло — миниратъ желѣзнопѫтенъ мостъ, повреждатъ газовото освѣтление въ града, запалватъ бомба въ градината на лѣтния театъръ „Алхамбра”, хвърлятъ бомби по улицитѣ, бомби противъ войската и пр., а на 16. IV. хвърлятъ банката на въздуха

 

V.  На 17. IV. Орцето хвърля бомби отъ балкона на квартирата си и се самоубива. — Масово избиване на българи отъ разяреното турско население. — Опити за нови атентати продължаватъ. — Залавянето на Шатевъ и докарването му предъ валията. — Шатевъ се самопризнава предъ сѫда. Затварянето му въ Беязъ-Куле

 

VI.  Залавянето и на заговорницитѣ Георги Богдановъ, Миланъ Арсовъ и Митко Бошняковъ. — Сѫдътъ всички осѫжда на смърть. — Пресѫдата се замѣнява съ вѣчно заточение. — Осѫденитѣ, следъ като престояватъ въ затвора Еди-куле три години, отиватъ на заточение въ Фезанъ. — Бошняковъ и Арсовъ умиратъ въ Фезанъ. — Шатевъ и Богдановъ се освобождаватъ по амнистия въ 1908 г. и се завърщатъ въ Македония

 

II. Заточеницитѣ въ Фезанъ

1.  Въ затвора

2.  На пѫть къмъ заточение

3.  Къмъ Фезанъ

4.  Мурзукъ и животътъ ни въ затвора.  [Марко Ив. Бошняковъ (образъ), Миланъ Арсовъ (образъ)]

5.  Освобождението

6.  На пѫть къмъ Македония

 

[Back to Main Page]