НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ


 

Проф. д-р Веселин Трайков
  
КРЪСТЕ П. МИСИРКОВ
И ЗА БЪЛГАРСКИТЕ
РАБОТИ В
МАКЕДОНИЯ


 
ИЛИ ДРУГИЯ КРЪСТЕ МИСИРКОВ
 
(ОПИТ ЗА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА)

Проф. Веселин Трайков

Предговор - проф. д-р Григор Велев

1. Увод
2. Кратки биографични сведения
3. Мисирков в българската и други литератури. Оценки
4. Научна и публицистична дейност на Мисирков
5. Противоречия във вижданията на Мисирков
а.  Българи ли са македонците
б.  Въпросът за македонския език
в.  Въпроси на фолклора
6. Други проблеми, засягани от Мисирков
а. Сърбофобия
б. Контрастът със сръбската тирания в Македония. Права и задължения на македонците в България
в. Изграждане на свободна Македония като Швейцария на Балканите
г. Критично отношение към българската политика
7. Самокритично отношение към собствените лъкатушения при Мисирков
8.   Причини за идейните лъкатушения у Мисирков
а.   Сръбският "македонизъм" на Новакович
б.   Руската политика
9.  Опити за обективна оценка на Мисирков
10. Истинският Мисирков. Може ли той да бъде определен?


 
Публикации на Кръсте П. Мисирков. Книги и статии в българския и руския  печат
 
1.  Значението на моравското или ресавското наречие за съвременната и историческа етнография на Балканския полуостров
2.  Бележки по южнославянската филология и история
3.  Южнославянските етнически сказания за женитбата на крал Вълкашин във връзка с въпроса за причините за популярността на крал Марко сред южните славяни
4.  Основите на едно сръбско-българско сближение
5.  Бележки на К. Мисирков към труда "България" на проф. А. Иширков
6.  Кланетата и интелигенцията в Македония
7.  Сърбите и Душановата империя
8.  Народният ни епос и Македония
9.  Крали Марко
10.  Сърбите и Илинденската 20-годишнина
11.  Изходът
12.  Противоядие
13.  Св. Сава - Сръбска слава
14.  Македонска култура
15.  "Повече македонци"
16.  Народността на македонците
17.  Английска или сръбска статия
18.  Македония и Пражкия конгрес
19.  Сръбските закани
20.  ИДО и Македония на македонците
21.  "Международен език"
22.  Раздор или разбирателство
23.  Пътят на примиринието
24.  Три сказки в Карлово
25.  Българското училище
26.  Училището и социализмът
27.  Църква и училище
 
Документи от и за Кръсте П. Мисирков
 
а.  От  него
1.  До  Председателя  на  Върховния   Македоно-Одринскн комитет в София
2.  Кр. Мисирков до Ст. С. БобчеВ, 13 май 1913 г.
3.  Реч, произнесена от Мисирков на общославянското събрание в Одеса, 6 август 1914 г.
4.  До председателя на Московския СлаВянски Комитет Николай Иванович Гучков, 19 октомври 1914 г.
5.  Кр. Мисирков до Ст. C. Бобчев, 30 януари 1915 г.
6.  До Министъра на народната просвета. 20 юни 1918 г.
7.  До Министерството на народното просвещение. Отделение културни институти, 19 март 1919 г.
8.  Заявление до Председателя на Народното събрание - София, 25 декември 1923 г.
9.  До Председателя на Националния комитет на Македонските братства и Министъра на народното просвещение
 
б. Документи за Мисирков
1.  Шифрована телеграма от Влахов, български консул в Одеса, 9 октомври 1914 г.
2.  Национализиране на училищата (в Бесарабия)
3.  Из книгата на Г. М. Ганев. Добруджанското националноосвободително движение в периода 1914-1919 г.
4.  Министерство на народното просвещение, 31 юли 1926 г.
5.  Промемориа на Никола Трайков за разговор с Проф. Петко Стоянов за Кръсте Мисирков. 8 март 1963 г.
6.  Наименоване на Инетитута зa македонски език в Скопие на името на Кръсте Мисирков, 27 декември 1963 г.
7.  Спомени на Драган Зографов за Кръсте Мисирков, 7 март 1964 г.


[Back]


  Материалът е любезно предоставен от Баш Бугараш