I. Въ Македония и Одринско  ―  Спомени на Михаилъ Герджиковъ

II. Първиятъ комитетъ на ВМРО  ―  Спомени на д-ръ Христо Татарчевъ

 

Къмъ читателитѣ

 

Съ тази книга се завършва обнародването на материялитѣ по македонското освободително движение, които бѣхъ записалъ по устни разкази на дейцитѣ, чиито спомени изпълватъ отпечатанитѣ деветь книги. Тѣ ще се допълватъ и оправятъ съ нови спомени на живи още дейци, къмъ които Македонскиятъ наученъ институтъ вече отправи покана да запишатъ, каквото помнятъ отъ дейностьта си по македонския въпросъ. Така ще може да се освѣтли напълно въ подробности борбата за освобождението на Македония, която се почна следъ фаталния за българския народъ Берлински договоръ и на която краятъ още не се вижда.

 

Л. М.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]