ПРЕДГОВОР

 

        Двете гръцки жития на Климент Охридски са твърде ва­жен извор за нашата история, литература и образование. Главно върху тях се гради биографията на „първия епископ на бъл­гарски език", от тях се вземат и сведения за неговите дела като учител, проповедник, епископ и културен деятел.

        Те са превеждани досега на български език няколко пъти, но преводите са отдавна изчерпани. Библиографска рядкост е също изданието на Пространното житие, което Издателството на Българската академия на науките пусна през 1955 г. в ори­гинал с паралелен български превод. Краткото житие пък не е издавано досега в оригинал с превод на български език. За пръв път сега се печата неговият текст с всички разночетения, взети от изданията, които почиват върху отделен ръкопис.

       Написаните уводи към двете жития поотделно дават по­дробни сведения за авторите, за времето на написването на житията, за ръкописите, изданията и преводите им. Бележките към текста улесняват разбирането на съдържанието. Посоче­ната литература при всички по-важни случаи и спорни тълку­вания улеснява подробни справки.

        Преводите са правени от оригинала, който се печата, като в отделни само случаи са предпочетени думи и изречения от други ръкописи.      Всички тия случаи са отбелязани. Изданието цели да задоволи не само нуждата на научните работници, но и нуждите на студентите по история и българска литература. Любознателният читател ще види как са зачитали българския културен деятел гръцки висши сановници и как са писали за него. Наред с това ще узнае, че всичко, което знаем за Кли­мент Охридски, почива върху сигурни стари извори.

        Изданието се прави по случай 1050-ата година от смъртта на Климент Охридски.
 

        София, септември 1966 г.


[нагоре] [напред]