Общи сведения

        Гръцкото житие на Климент Охридски от архиепископ Теофилакт Охридски се нарича още Пространно Климентово Житие1 или Българска легенда2 (Legenda Bulgarica). Като литературен паметник от средновековието то заема осо­бено място, понеже съдържа важни сведения за делото на со­лунските братя Кирил и Методий, за славянската писменост и за дейността на Климент. В житието са споменати имената на по-известните ученици на Кирил и Методий: Горазд, Климент, Сава, Наум и Ангеларий (II, 7). На друго място в житието името Сава е пропуснато, а е споменато за пръв път името Лаврентий (XII, 35). Дейността на учениците в Моравия е опи­сана сравнително кратко, но настаналите събития след смъртта на Методий са описани живо и подробно. Учениците на сла­вянските просветители били изгонени от западното духовенство и се пръснали на различни места. Климент, Наум и Ангеларий се отправили за България, като минали през Белград, където по това време бил управител Боритакан3, подстратег на княз Борис. Боритакан ги посрещнал много радушно и ги изпратил при княз Борис, който отдавна „жадувал” за такива просве­тени и образовани люде. Когато пристигнали при Борис, те били приети с много големи почести. Престояването им при Борисовия двор било много плодоносно. Житиеписателят спо­менава имената на двамата Борисови боляри Есхач и Чеслав, които приели в своите домове тримата ученици на солунските братя. Важни църковни и политически съображения накарали Борис да изпрати Климент в Кутмичевица за учител и настав­ник на тамошното население, като му дал за помощник „във всичко” политическия деятел Домета. Ангеларий наскоро умрял, а Наум останал при Борисовия двор. Когато Владимир умрял (в житието не се говори нищо за неговото убиване) и на пре­стола се възкачил Симеон, както буквално е казано в житието, Климент бил ръкоположен за епископ на Велика и Дрембица и „станал пръв епископ на българския език” (XX, 62). Тогава за учител в Кутмичевица бил изпратен Наум. Като епископ Климент развил огромна дейност. Грижел се за свещенослужителите и народа, проповядвал и на тези, които все още не били приобщени към християнството, отварял училища и под­готвял нови учителски и свещенически кадри, писал книги и т. н. (XXII, 66). Според автора на житието Климент не се ограничавал само с духовна и просветна дейност, а се грижил и за материалното преуспяване на целия народ. Затова той пре­насял питомни плодни дървета от Гърция и ги пресаждал в поверената му област. Климент „не давал сън на очите си и дремка на клепачите си”, но денем и нощем работел за бла­гото на народа. Няма положително качество на духовник, което да не е притежавал Климент. Неговите ученици били над 3500. Мнозина от тях станали учители и духовни лица. Понякога. Климент дори вършел в едно и също време две работи: пи­шел книги и учел децата.

     От историческо гледище твърде е важно, че авторът съоб­щава точната дата на смъртта на Климент, определя мястото на неговото погребение и дава подробности във връзка с края на Климентовия живот. 


1 Теофилактовото житие на Климент се нарича Пространно за раз­лика от Хоматиановото гръцко житие на светеца, което по обем е по-малко.

2  В църковната литература твърде  рано се появили животоописания на прославени християнски деятели, описания на църковни събития и празници. Те били предназначени за четене пред богомолци в църквите и пред поклон­ници в манастирите. Терминът „легенда” подчертава това тяхно предназначе­ние. Той е образуван от латинския глагол lego „чета”. Бъдещето страдателно причастие от този глагол е legenda и значи „нещо, което трябва да се чете”. В агиографската литература думата „легенда” има значение на житие. В църковната литература има много сборници с жития на светии, които се наричат „легенди”. Най-известен е сборникът на Яков Ворагински, който се нарича „Златната легенда” (Legenda aurea). Вж. Lexikon für Theologie und Kirche, 1934, V, kol. 265, и VI, kol. 450.

3  Гръцкият автор не е разбрал, че „боритакан” в същност с нарицателно име, и го сметнал за собствено.[назад] [нагоре] [напред]