Единството на българския език в миналото и днес

.

Българска Академия на Науките. Институт за български език

София 1978

 Отделен отпечатък от сп. Български език, год. XXVIII (1978), кн. 1

         Увод

Сканове (8.1 Мб)..

I. ПИСМЕНО-РЕГИОНАЛНА НОРМА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ОБЛАСТТА БАНАТ

    1. Състав на книжовната лексика  ( Обща лексика  —  Специална лексика. Аритметични термини. Граматични термини  —  Книжовни варианти )

    2. Произход на книжовната лексика  ( Заемки от чужди езици  —  Новообразувани думи )

    3. Употреба на книжовната лексика  ( Поясняване на думи  —  Неустановеност на названия )

 

II. ПИСМЕНО-РЕГИОНАЛНА НОРМА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В СР МАКЕДОНИЯ

    1. Уводни бележки

    2. Единството на българския език на диалектно равнище

    3. За историята на писмената норма в СР Македония

 

[Back to Main Page]