Братя Миладинови – преписка

ред. Никола Трайков

 

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

 

 

Абидин бей 153, 155, 158, 159, 164, 169, 170, 172

Абди паша 237

Абдул Керим паша 177, 231, 237, 239

Абдул Меджид, султан 85, 149

Абдула спахия 158, 170

Абдурахман ефенди 155

Авксенти Велешки 179, 181, 193, 212, 228

Аксаков, Иван С. 81

Александър II, руски цар 54

Алексиев, Владислав 107

Алексей, отец 94, 95

Али паша (Мехмед Емин Али паша) 6, 85, 180, 210, 222, 228, 252, 260

Альфонский, Аркадий Алексей 129

Андонов—Полянский, X. 225

Андонович (полски емигрант) 153, 154

Антим, архим., игумен на Зограф, ман-р — вж. Ризов, Антим

Антим, архим. 142

Антим, протосингел на пелагонийския митрополит 179, 182

Антонин, архим. 22, 93

Априлов, В. Е. 30, 93

Арабаджи, Димитър С. 58, 72, 73

Арнаудов, Михаил 37, 107, 136, 206

Асклепий 97

Атанас Бамбукчи (от Карадаг) 58

Атанасий (Анести) 26

Ахмед ефенди 177

Ахмед Расим паша 177

 

Балабанов, Марко 142

Баласчев, Г. 21, 22, 23, 187

Балкански, Стоил 191, 210

Баум, Карл фон, австрийски консул в Солун 7, 234

Бахметьев, Алексей Николаевич 135

Бедин, В. 123

Безобразов, руски консул в Херцеговина 232

Березен 231

Бобчев С. С. 134

Бодлев, Георги 15, 17

Бодянски, О. М. 123

Божидар (сърбин) 103

Божков, Стойко 123

Борис, български княз 16

Бошнак, Йоан 192

Бракалов, Н. 85

Брюнони, архиепископ, папски представител 210, 234, 237

Булвер, С. С. К., посланик на Великобритания в Цариград 6, 173, 180, 184, 208, 222, 240.

Бурмов, Тодор Ст. 131, 146

Буслаев, Феодор Ив. 135

Бутеньев, руски посланик в Цариград 49, 55, 58

 

Вакарелски, Хр. 132

х. Васил, баща на Партений Зографски 193

Велев, Никола 10

Венедикт, митрополит пелагонийски 33, 34, 179, 180, 182, 184, 188, 190, 202, 203, 206, 210, 221, 222

Венелин, Юрий 15

Веркович, Ст. 28, 44, 49, 51

Викентий, хаджи (схимонах Виктор) 30, 31, 88, 95

Викторов, А. Е. 16, 50

Владиков, Стефания папа (Стефан поп Димитров) 31, 32, 34, 36, 97, 98, 101, 102, 159, 164, 165, 170, 180. 182, 184

 

Гай, Л. 139

Гелцер, X. 17

Георги 103

Георги, поп (от Карадаг) 58

Георги Кафтанджи (от Дойран) 58

Георгиев, Евлоги 24

Георгиев, Христо 24

Георгиу Христо (от Карадаг) 58

Георгов, д-р Ив. А. 126, 127

Геров, Найден 193, 215

Гешов, Дим. Евст. 146

Григорий 43

Григорий Хилендарски 142

Григорович, Виктор Ив. 15, 16, 17, 20, 28, 43, 44

Гурко, генерал 28

Гутов, Нано П. 58

Гърданис, Георги 182

 

Даль, Владимир Ив. 9, 134

Делавер ага, лекар 109

Делииванов, Никола Генов 51, 60, 66, 133

Дельо, поп (от Аврет Хисар) 58

Дельо Кале (от Аврет Хисар) 58

Денкоглу, Иван Н. 106, 126

Джинот, Йордан х. Константинов 231, 232

 

 

Цифрите в получерно сочат, че на съответните страници са дадени биографични сведения за съответното лице.

 

264

 

  

Джорджаки челеби 184

Дзодза (Джоджа) 24

Димзов, Евтим 46, 47

Димзовик, Петър А. 21, 23

Димитров, Лазар 23

Димитров, Трайко 106

Димицас, Маргарит (гъркоманин) 28, 39, 83, 92, 93

Динеков, Петър 154

Динков, Георги Държиловец 96

Динкова, Славка (Станислава) Държиловец 95, 96, 103, 104

Дионисий, митрополит кюстендилски 23, 109, 110, 111, 155, 156

Добровски, Ив. 131

Добролюбов, Ник. 50, 73, 135

Дорев, Панче 23

Доспевски, Станислав 131

Дудулов, Мате 90

Дудулов, Янкула 26

Думев, В. 31

Дупкарев, Стефан 172, 173

Дупков, Константин Т. 58

Държиловец, Георги — вж. Динков, Георги

Държиловец, К. 5, 47, 60, 62, 64, 66, 103, 147, 187, 239

 

Евгений, митрополит сервийски и кожански 83

Евров, Ив. 90, 153, 156, 177, 184, 192

Екзарх, Александър 21, 44, 88, 193

 

Жинзифов, Райко 9, 35, 36, 37, 39, 41, 46, 51, 59, 60, 61, 66, 133, 134

 

Зарчев, Тасе 170, 182

Златаров, Георги Тену 53

Златарски В. Н. 187

 

Иванов, Йордан 132

Ивич, А. 248, 251, 259, 260, 263

Икономов, Георги 109, 173

Икономов, Т. 141, 142

Иконому, Анастас 28, 102, 103, 107, 155

Иксион, митолог, тесалийски цар 108

Иларион Макариополски 30, 37, 94, 97, 99, 131, 146, 179, 181, 193, 212, 228

Илир (Илирик), крал 19, 22

 

Йечмен, Коста 58, 95, 96

Йоаникий, митрополит охридски 94, 95, 97, 98, 99

Йоан, поп (от Аврет Хисар) 58

Йоан, поп (от Охрид) 164

Йоан, поп (от Струга) 21, 159

Йованов. Тено 72, 73

Йосиф, митрополит 28

Йосиф Соколски, униатски архиепископ 184

Йосифчев, Андроник Д. 19, 22, 103, 104

 

Каири 131

Калверт, Чарлс 6, 173, 180, 184, 188, 208, 215, 218, 222, 225, 228, 231, 240

Калиник, охридски митрополит 32

Каммерлоер, австрийски консул в Одрин 250

Капчев, Георги 165, 166, 170

Капчев, Иван 165, 166, 170, 217, 218, 231, 232

Каравелов, Любен 129, 141

Карастоянов, Атанас 142

Кецкаров, Мих. 188, 190, 192

Кирил и Методий 105, 139

Кирил, архим. 132

Кирил, патриарх български 10, 31, 76, 95, 96

Кирил, патриарх царигридски 146, 224

Киро, х. поп (от Дойран) 58

Киро Сапунджи (от Дойран) 58

Киро Юрганджи (от Дойран) 58

Кирович, Д. 131

Климент, йеромонах зографски 30 31 58 76, 88, 95, 99, 145

Климент Охридски 15, 16, 17, 43, 44, 99, 105

Коджаев, А. 10

Козма презвитер 139

Кокошев, Иван 90, 164

Коледа (Колледа) 19, 22

Константин 189

Константин, поп (от Карадаг) 58

Коста Хамаили (от Дойран) 58

Костадин, папа 147, 148

Кошелев, Александър Ив. 81

Кръстович, Гаврил 83, 146

Куев, К. проф. 16

Кукулйевич—Саксински, Иван 137, 139

 

Лавров, Петр Ал. 8, 50

Лазаров, Кръстан 7, 50

Лобанов—Ростовски, А. княз 9, 120 146, 173, 193, 206, 207, 208, 239

Льо Павек (католик в Битоля) 184, 234, 237, 238

 

Македонски, Димитър 24, 41

Манол Бърдар (от Карадаг) 58

Манолов, Дельо 58

Манчев, Коста 101, 102, 182

Манчев, Христо 35, 105

Манчевич, Василий Данилов 7, 184 192 217, 237, 238

Мария (дойранка) 103

Марко, евангелист 48

Мартин (полски емигрант) 153, 154

Маслев, Стоян 10

Матев 24

Матей, митрополит самоковски 109 110

Матов, Наум 114, 115, 173

Мелетий, преспански (охридски) митрополит 91, 93, 102, 110, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 170, 172, 173, 179, 180, 182, 184, 190, 231

Мензеров 217

Мехмед бей 170

Мехмед Къбръзли пата 149, 150

 

Миладинов, Димитър 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 65, 81, 83, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 106, 107, 109, 112, 117, 120, 123, 133, 135, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 160, 166, 173, 206, 207, 212, 217, 218, 224, 231, 234, 237, 238, 250

   грижи за роден език 15, 20, 21, 30, 36, 37, 39, 44, 49, 53, 57, 58, 59, 73, 83, 87, 88, 94, 99, 105, 106

   грижи за изпращане младежи в Русия на учение 46, 49, 60, 61, 62, 122

 

265

 

 

   кореспонденция (и кор. на Конст. Миладинов) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 26, 47, 103, 107, 109, 113

   кореспонденция, хваната от турците при арестуването 159, 180, 202, 210, 215, 217, 221, 222, 228, 231, 237, 238, 250, 252

   арестуване и затвор 7, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 142, 148, 153, 154, 155, 158, 159, 162, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 202, 203, 207, 211, 222, 227, 228, 231, 237, 239

   усилия за спасяването му 155, 156, 159, 162, 165, 167, 170, 172, 177, 180, 184, 185, 188, 189, 190,193, 195, 203, 206, 207, 210, 221, 224, 225, 228, 240, 241, 245, 252, 254

 

Миладинов, Климе 136

 

Миладинов, Константин 5, 6, 7, 8, 9, 10,22, 23, 26, 28, 30, 33, 40, 44, 48, 50, 51, 53, 55, 64, 65, 69, 71, 73, 75, 76, 81, 93, 95, 96, 106, 107, 109, 112, 113, 123, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 168, 174, 189, 207, 228, 257, 258, 261, 263

   арестуване и затвор 190, 191, 192, 195, 197, 207, 210, 212, 215, 245, 247, 249, 250, 252, 254, 257, 258

   усилия за спасяването му 241, 245, 247, 254, 257, 258, 259, 260

 

Миладинов, Наум 7

Миладинова, Митра 173, 174, 180, 184, 207, 208, 221, 224, 225, 228, 239

Мино Коджабаши (от Дойран) 58

Митре Бояджи (от Дойран) 58 Михаил, свещ. 131

Михайлов, Георги Добрев 50

Михайлов, Иван 131

Михайлов, Христо 131, 142

Мишайков, д-р Константин 24, 78

Миятев, Кръстю 17

Мустаксидис, руски консул в Солун 69, 73, 74, 231, 232

 

Нако Кафтанджи (от Дойран) 58

Наум, св. 31, 33, 105

Наум, Андроник папа 156, 160, 162, 182

Неофит, зографски монах 30, 76, 88

Неофит, митрополит търновски, после солунски 34, 193, 195

Николаевич, Одисей 142

Николай I, руски цар 54

Новиков, секретар на руското посолство в Цариград 146

 

Омир 28

Онуфрий Попович 185, 187

Орел—Ошмянпев, Яков Онисимович 49, 51, 69, 135

 

Павек — вж. Льо Павек

Павлович, Димитър 136

Павлович Николай Д. 136, 139

Павлович, Христаки 22, 136

Пагонидис, Дим. — вж. Паунчев, Димитър

Паисий, епископ 109, 110

Паисий, пловдивски митрополит 181, 193

Паисий Хилендарски 22

Палаузов, Н. Хр. 126, 127

Папа, Стефан — вж. Владиков, Стефания пои Димитров

Папаригоиулос, И. 43

Папаяни, Гого 103

Партал, Нако 58

Партений, йеромонах Зографски 9, 21, 22, 23, 27, 30, 35, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 59, 65, 88, 94, 95, 98, 102, 112, 145, 146, 147, 148, 149, 193, 195

Паскалев, Кузман А. — вж. Шапкарев, К. А.

Паскалева, Виржиния 24

Паунчев, Григор 7

Паунчев, Димитър К. 21, 23, 168

Паунчев, Н. 35

х. Пеев, Петър Тодоров 141

Пеладин, Димитър — вж. Миладинов, Дим. 16

Петков, Георги 58

Петрониевич, сръбски представител в Цариград 146

Пецов, Стамен 46

Пецов, Христо 58

Пирузе (от Охрид) 170

Писани (сътрудник в англ. посолство в Цариград) 6, 222, 228

Поленакович, Хар. 8, 65

Попов, руски консул в Молдавия 232

Попович, Василаки 131

Попович, Георги 142

Прокеш Остен, австрийски посланик в Цариград 6, 120, 233, 245, 247, 251, 254

Псара (Рибаров), Хр. 158

Пърличев, Григор 92, 93, 154

 

Радев Александър 41

Радев, Димко 24, 40, 41, 83, 97, 98, 156, 159, 170

Радев, Петраки Димков 41

Радев, Симеон 202

Радева, Мария Димкова (Робева) 41

Радин, Тошо 58

Радулов, Сава 131

Раковски, Г. С. 51, 76, 81, 96, 133, 136, 137, 139, 142, 187, 190, 191, 239

Рачински, А. В. 5, 6, 7, 55, 56, 71, 75, 76, 95, 96, 103, 123, 126, 131, 133, 202, 206

Рачки, Фр. 109, 137.

Рехберг, граф Й. Бернхард фон Ротенльовен, австрийски министър на външните работи 6, 120, 141, 248, 254

Ризов, Антим, игумен на Зографския монастир 76, 88, 94, 95, 104

Робев, д-р А. К. 107

Робев, Анастас (Тасо) 24, 155, 156, 162,171

Робев, Ангел 24, 28, 116, 117, 181

Робев, Димитър А. 102, 154, 156, 160, 188, 192

Робев, Ефтим А. 28, 170, 171

Робев, Иван К. 9

Робев, Иоаким 26, 27, 102, 156

 

266

 

 

Робев, д-р Константин 9, 15, 16, 17, 26, 28, 54, 55, 81, 83, 107, 109, 133, 159, 160, 170, 171, 182

Робев, Наум 28, 35, 40, 171

Робев, Николаки Анастасов 26, 28, 34, 40, 41, 89, 102, 156, 159, 170

Робев, Стефан 24

Робев, Стефан А. 155, 156

Робеви, братя и синове 5, 9, 10, 21, 22, 24, 28, 34, 47, 96, 107, 113, 117, 120, 150, 154, 156, 166, 168, 182, 225, 232

Русев, Р. 10

Ръсел, Джон, министър на външните работи на Англия 215

св. Димитрий Ростовски 99, 101

 

Севастиянов, Павел Ив. 44, 48, 50, 69

Севастиянов, Петър А. 7, 8, 44, 49, 50, 55, 60, 64, 69, 71, 73, 76, 95, 135

Селищев, А. М. 207

Семерджиев, Хр. 131

Сербинович, К. С. 123

Серезли, Анастас К. 91

Сефелс (началник на надзора над печата) 85

Скобелев, генерал 28

Снегаров, Ив. 17, 23, 27, 36, 66, 96, 154, 182, 187

Соколов, И. И. 146, 148

Солев, В. 50

Соретич, Франц Ритер фон, австрийски консул в Битоля 7, 166, 232, 238

Сотиров, Димитрий 142

Сотиров, Никола 119, 120

Софроний Хилендарски 5, 43, 44, 48, 50, 64, 66, 88, 94, 95, 99, 104

Спространов, Е. 113, 184

Срезневский, 28

Среткович, Панта 141, 142

Стамен, поп (от Дойран) 58

Стаменов, Георги 51, 66, 133

Станишев, Константин 9, 40, 51, 60, 66, 95, 96, 133, 134

Станишев, Нако С. 37, 58, 83, 134, 195

Станишов, Нако 58

Стериу, Стериос Д. 33

Стефан (младеж) 60

Стефан (от Охрид) 37

Стефан Неманович, крал 19, 22, 49, 55

Стоилов, А. П. 76, 134

Стоянов, Андрей 51, 66, 133

Стоянов, Николай акад. 51

Стрезов, Янаки Г. 22, 93, 94, 101, 102

Стремоухов, П. Н., началник на Азиатския департамент 203, 207

Струков, Г. 135

Струмски, Захари 131, 146

Сученков, А. руски консул в Шкодра 7

 

Табаков, Н. 7, 180, 234

Тагамлицка, Галина А. 10

Танчев, Н. Ст. 60

Танчев, Христо 170

Тасев, Яне Йовчев—Чапаков (Тасич) 189,190

Тедеши, австрийски консул във Варна 250

Теодоров-Балан, А. 7, 140, 173

Тодоров, Горан 10

Томов, Филип 23

Тона, Мария 95

Трайков, Никола 10, 263

Трайков, Никче х. 150

Трайкович, Г. Н. х. 149

Тукидит 20

Туницкий, Н. Л. 44

Тъпчилещов, Христо 24, 146, 195

 

Уздреф бей 170

 

Фавериал, католически мисионер 180

Филаретов, Сава 6, 126, 131, 193

Флеров, отец 133

Фосати, Ф. С. 148

Фотинов, Константин Г. 22, 30

Фуад паша 85

 

Хаджов, Иван 50, 81, 136, 263

Хаджов, Матей 98

Хаджов, Наум Хр. 35

Хаир Улах ефенди 85

Хефест 88

Хилфердинг (Гилфердинг) 44, 49, 50, 51, 231

Хитрово, Михаил Александрович 10, 120, 166, 173, 202, 206, 207, 212, 215, 217, 225, 231, 232, 238

Хололис 115

Хораций 28

Хрисант, архим. (Христо Дойчинов Михайлов) 131, 132

Христодул (от Битоля) 159, 170

Хусни паша 184

 

Цанков, Драган 82, 83

Цветков, Христо 172

 

Чакъров, Александър, македонски революционер 154

Чакъров, Георги С. 90, 153, 154, 155, 158, 159, 162, 165, 167, 170, 177

Чолаков, Васил 129, 131, 132, 133

Чомаков, Стоян 131

Чулпников, руски консул в Босна 232

 

Шапкарев, Кузман А. (Паскалев) 17, 26, 27, 28, 37, 55, 93, 94, 101, 102, 154, 166, 182, 184, 197

   биографични сведения за Миладинови 6, 7, 9, 22, 50, 90, 9), 106, 112, 115, 168, 173, 177, 180, 191, 197

   грижи за кореспонденцията на Миладинови 5, 107, 109

   усилия за освобождаването на Миладинов 153, 166, 168, 177, 180, 190, 225, 232

Шафарик, П. И. 28

Шивачев, Антим 146, 148, 149, 150

Шилер 28

Шишкин, руски консул в Одрин 250

Шишманов, д-р Иван Д. 7, 15, 22, 140

Шопов, А. 30

Шурбанович, Анастасий 179

 

Щросмайер 7, 107, 112, 120, 137, 140, 141, 173, 210, 245, 247, 249, 252, 254, 259, 260

 

Южаков, Е. 56

Юринич, С. 215, 252, 254

 

Ягич, И. В. 55

Якич, Ашун 137, 139

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]