Братя Миладинови – преписка

ред. Никола Трайков

 

ПРЕДМЕТНО-ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

 

 

Аврет Хисар (Женско) 49, 58, 76

Австрия 120, 234, 248, 258

Адриатическо море 39

Академия московска духовна 22

Академия художествена в Петербург 131

Албания 154, 177

албанци 20

Англия 120

Андрос, остров 131

АНСССР (Академия Наук СССР) 9

археологически паметници (старини) 15, 17, 54, 55, 66

Архивохранилища

   Архивен отдел БАН 8, 24, 154

   Държавен архив — София 123

   Държавен архив — Одеса 126

   ЦГИА СССР Ленинград 9; Москва 10, 123

Архиепископия Охридска 93 (вж. и Патриаршия охридска)

Атина 21, 22, 24, 26, 76, 93, 104, 251

Атон — вж. Света гора

 

Балат 146, 224

Балкапан 24

БАН 5, 10

Барчи 44

Бейрут 234

Белград 8, 24, 65, 112, 113, 137, 141, 168, 174, 187, 190, 232

Белградско книжовно дружество 49

Берлин 55, 251

библиотеки

   държавна библиотека „Ленин”—Москва 16, 50

   народна библиотека „Кирил и Методий” — София 24, 26, 50, 136

   университетска библиотека — София 50

   публична библиотека „Салтиков-Шчедрин” — Ленинград 55

 

Битоля 5, 7, 9, 21, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 46, 49, 60, 66, 69, 70, 78, 83, 94, 98, 99, 102, 104, 107, 109, 112, 150, 153, 154, 156, 160, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 181, 182, 184, 188, 189, 192, 196, 197, 202, 207, 208, 211, 215, 217, 218, 221, 222, 231, 232, 238, 240, 250

   местоотправяне на писма 19, 112, 114, 116, 117, 120, 202, 207, 208, 211, 215, 217, 231, 237, 238, 239

 

Богданци, с. 93

Босна 51, 231, 232

Букурещ 24, 202

Бургас 250

България 106, 122, 123, 126, 146, 147, 202

   горна 37, 126

   Македонска 43, 92

западна (Македония) 137 вж. и Македонобългария

 

българи (славянобългари: българо-македонци, славяни) 19, 20, 21, 22, 39, 57, 88, 123, 137, 232

   български език (славянски, българо-македонски) 15, 19, 20, 22, 30, 31, 44, 69, 73, 83, 126, 132, 202

 

Български народ 5, 30, 85, 120, 122, 139, 145, 147, 149, 202, 207

Изселване в Крим 250, 254

български народни песни 15, 20, 33, 44, 69, 83, 107, 132, 136

Български народни песни, сборник на бр. Миладинови 5, 112, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 189, 241, 245, 247, 258

Български църковен въпрос 37, 80, 81, 94, 97, 99, 104, 109, 110, 137, 149, 150, 159, 179, 181, 193, 202, 210, 211, 212, 217, 221, 231, 232, 234, 237, 250, 354

Българско настоятелство в Одеса 9, 106, 123, 126, 127

 

Вардарска долина 202

Варна 76, 202, 250

Варош (в Прилеп) 37

Варош (в Охрид) 182

Вафиохори, с. (Драгомир) 95

Велес 33, 69, 109, 110, 150, 231

   местоотправяне на писмата 108, 111

 

Велешко 41

вестници

   Атина 83

   България 82, 85, 86

   Българска дневница 34

   День 6

   Дунав 191

   Дунавски лебед 66, 136, 137, 185, 187, 190, 191

   Позор (Обзор) 133, 137

   Српски дневник 33, 34

   сръбски 26

   Цариградски вестник 17, 21, 32, 146

 

268

 

 

Видин 202, 231, 250

Виена 9, 16, 20, 24, 28, 107, 109 112, 137, 171, 206, 210

   местоотправяне на писмата 136 247, 254, 260

Влахия 146

Воден 62, 66, 69, 83, 93, 94, 103, 150

Войводина 259

войни

   Балканска 55

   Кримска 21

   Освободителна 1877—78 28

 

Галиция 39

Галичник 22, 193

Германия 39

гимназии 41, 123

   атинска 22

   белградска 141

   кишиневска 22

   кукушка 9, 49, 58, 59, 60, 72

   солунска гръцка 93

   янинска 28

Гинекокастрон — вж. Аврет Хисар (Женско)

Главиница 15, 16, 17

Горски пътник (на Раковски) 132

граматика българска 15, 20, 30

Гърция 43, 132, 251

гърци 20, 92, 120, 137

   език 15, 20, 33, 73, 126

   гъркомани 88, 92, 93, 104, 132, 232

Гюмендже 69

 

Далмация 39, 258

Дебър 17, 39, 54, 107, 108, 150

   местоотправяне на писмо 107

Дебърца 17, 39

Дешат планина 107

Дойран 33, 49, 58, 69, 75, 76, 83, 95, 103 — вж. и Полянин

Драгомир, село 95, 95

Дрин, река 17

Друшство српске словесности 65

Дружество за югославска история и старини Загреб 139

Дунав 92

Дупница 109

Духовенство гръцко (фенерско) 19, 30, 37, 39, 43, 80, 83, 109, 110, 117, 148, 193, 217, 221, 222, 257, 258

Дяково 112, 120, 140, 245, 247 249, 250, 254, 259, 260

 

Европа 258

език български — вж. български език

език гръцки — вж. гръцки език

език славянски — вж. български език

Екзархия българска 93

Енидже Вардар 93

Енина, село 187

Епир 39

Ерусалим 232

 

Железна река 39

 

Загреб (Аграм) 107, 109, 112, 137 139 168 174, 189, 191, 241, 247, 258

   местоотправяне на писмото 142

Заптие Мушури в Цариград 189, 190, 221

Зографско глаголическо евангелие 55

 

Идра, остров, 91

Издеглавье! село 17

институти

   етнографски при БАН 93

   педагогически в Атина 26

   руски археологически в Цариград 9

Италия 258

 

Йонически острови 74

 

Казан 15, 16, 43

Калково, село 76

Калофер 191

Карадаг 49, 58, 75, 76

Кефалония, остров 16

Киев 88, 130, 131, 132

Кипър 150

Кичево 92, 150

Кишинев 22, 76

книги и одежди черковни 98, 99, 101, 102, 105

Кораб планина 107

Костур 39, 69

Кошища махала 158, 172

Краков 234

Кратово 110

Крим 76, 250

Крушево 41

Кукуш 9, 22, 33, 35, 37, 47, 50, 55, 60. 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 81. 83, 88, 93, 94, 95, 97, 103, 112, 113, 131, 132. 135, 146, 149, 193

   местоотправяне на писма 30, 40, 44, 46, 49, 55, 60, 61, 66, 71, 72, 76, 78, 83

училища 30, 39, 49, 58, 59 (вж. и гимназия кукушка)

Кълкъч — вж. Кукуш

Кърчин, планински връх в пл. Дешат 107

Кюстендил 109, 110, 111, 150

 

Лайпциг 24, 106

легия белградска 136

Ленинград 9, 50, 123

Лондон 9, 26, 210

 

Маврон планина — вж. Карадаг

Магарево, село 33

 

Македония 8, 10, 20, 22, 21, 37, 44, 49, 51, 54, 62, 69, 71, 76, 88, 92, 93, 106, 131, 132, 133, 134, 137, 146, 154, 187, 190, 202, 207

   Македонобългария 33, 73, 94, 104

   западна 21, 70

   източна 33, 39, 58, 73

 

манастири 80

   Екатеринински край Киев 131

   Зографски 10, 21, 30, 31, 75, 76, 87, 88, 95, 96, 104

   Зързе-зазре 43

   Йоан Предтеча (Продромос) край Бер 17

   Св. Наум 39, 43, 44, 105, 106

   Нилова пустиня 132, 133

   Св. Петка (до Охрид) 102

   Пречиста (Кичевска) 39, 43, 44

   Слепче 43

 

269

 

 

   Трескавец (Златовръх) 39, 43, 44, 49, 109

   Хилендарски 50, 66

   в Преспанско 43

 

Месокастро (в Охрид) 170

Мизия 62, 88

Молдавия 146, 232

Морарце 95

Морихово 39

Москва 9, 16, 20, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 55, 56, 64, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 88, 95, 106, 123, 126, 127, 131, 133, 134, 136

   местоотправяне на писмата 127, 133, 135

Мостар, Херцеговина 50

музеи

   Румянцевски—Москва 16, 49

   Белградски 55

 

Надзирателство на бълг. нар. черква в Цариград 145

народни песни — вж. български народни песни

народни умотворения (пословици, гатанки, приказки) 33, 44, 69, 80

настоятелство, българско — вж. Българско настоятелство в Одеса

Ниш 108

нумизматика 48, 49, 54, 64, 65, 66, 69

 

Одеса 15, 22, 28, 46, 47, 49, 51, 55, 60, 62, 66, 71, 88, 106, 123, 126, 131

   местоотправяне на писмото 126

Одрин 150, 184, 250

Остерц 232

Охрид 5, 6, 15, 16, 17, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 39, 46, 49, 54, 56, 59, 69, 70, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 113, 126, 127,150, 154, 156, 166, 168, 170, 172, 173, 182, 184,

188, 197, 206, 207, 208, 217, 225, 231, 237

   местоотправяне на писмата 15, 26, 153, 155, 156, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 179, 181, 183, 188, 189, 192

Охридско езеро 44

 

Палестина 217, 232

паметници стари — вж. археологически паметници

паметници писмени старинни 6, 16, 17, 21, 39, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 87, 95, 109, 135, 147, 149

Панагюрище 133, 141 [

папски представител в Цариград 210

Патриаршия Охридска 55, 156, 237 вж. и Архиепископия охридска

Патриаршия Вселенска Цариград 7, 17, 21, 83, 93, 131, 146, 147, 148, 212, 234

Петербург 22, 50, 53, 55, 69, 73, 88, 131, 135, 210, 217, 231, 232

печатница (на Др. Цанков) 85

Пирот 22

Плетвар, село 68, 70

Полша 39

Поляна (Топлица) 58

Полянин 30, 49, 83, 94, 96 — вж. и Дойран

Посолство руско в Цариград 9, 22, 58, 59, 210

Преспа 39

Призрен 44, 109, 150

Прилеп 43, 44, 54, 64, 93, 95, 109, 123, 197

   местоотправяне на писмата 27, 31, 33, 34, 35, 37

Прищина 109

 

Радомир 110

Ресен 111

Румелия 217, 221, 252

Русе 250

Русия 9, 15, 21, 22, 23, 39, 55, 58, 62, 65, 72, 81, 88, 93, 94, 95, 98, 102, 120, 122, 123, 140, 165, 1666, 170, 202, 217, 221, 222, 228, 231, 232, 250, 258

Руско археологическо дружество 73

ръкописи стари — вж. паметници писмени старинни

 

Самоков 109, 110, 131

Сараево 232

Света гора (Атон) 21, 43, 44, 49, 60, 71, 73, 94, 95, 135, 179, 181, 185, 217

Свищов 136

Севастопол 182

Северен ледовити океан 39

семинарии 123

   Кишиневска 76

Серес 15, 69, 91

Синод, свети руски 9, 49, 55, 58, 59

Скопие 109, 150

Славония 39

Славянски благотворителен комитет в Москва 56, 135

Смоленск 55

Солун 5, 7, 23, 43, 44, 50, 54, 58, 62, 64, 66, 69, 74, 96, 103, 147, 184, 187, 189, 193, 206, 215, 232, 234, 239

   местоотправяне на писмата 185, 193, 195, 233

Солунски залив 58, 88

София 22, 26, 123, 136, 154, 173, 202

списания

   Български книжици 82, 83, 132, 133, 146, 193

   Парус 80, 81, 132

   Периодическо списание на Бълг. книжовно д-во 8

   Русская беседа 80, 81

Струга 7, 16, 17, 20, 21, 26, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 54, 60, 69, 90, 91, 93, 97, 99, 136, 145, 146, 148, 150, 154, 164,165, 167, 170, 172, 173, 177, 184, 197, 207, 218, 221, 222, 224, 225, 231, 234, 237, 238, 240, 252

   местоотправяне на писмата 24, 39, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 112, 114, 115, 155, 159, 177, 225

Струмица 30, 62, 66, 88, 94, 150

Сърбия 65, 190, 195

 

Тверска губерния 133

Терапия, предградие на Цариград 228

Тесалия 39

 

270

 

 

Тетово 109, 150

Тракия 62, 146

Трапезунд 234

Триест 24

Тунис 232

Турция 120, 215, 248, 258

   Европейска 19, 28, 139, 259

Търново 33

 

Угляра, в Босна 44

университети 21, 123

   атински 21, 28, 41, 44, 76

   виенски 28, 136

   загребски 140

   казански 15

   московски 8, 10, 73, 95, 106, 123, 129, 134, 135

   новоросийски 8, 15

   петербургски 8

   педагогически институт в Атина 26

уния (с католиците) 7, 37, 59, 133, 217, 234, 237, 250, 254, 257, 258, 259, 260

училища 8, 21, 28, 30, 41, 61, 62, 69, 80

   Битоля 192, 202

   Кукуш 30, 75, 83, 88 — вж. и гимназии, кукушка

   Охрид 15, 172

   Струга 99

   Цариград 58

учители 30, 35, 36, 37, 62, 69, 83, 88, 105

 

фенерско духовенство — вж. духовенство гръцко

Франция 208

 

Херцеговина 232

Хумонда, село 69

Хърватско 39, 107, 137, 140, 258, 259

 

Цариград 5, 7, 8, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 39, 49, 54, 55, 58, 59, 64, 65, 73, 76, 82, 83, 85, 86, 102, 103, 105, 108, 113, 120, 136, 140, 146, 150, 153, 173, 174, 177, 179, 182, 184, 185,188, 189, 190, 191, 192, 193, 197, 202, 206,207, 208, 210, 215, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 228, 234, 237, 238, 239, 240, 245, 247, 248, 251, 552, 254, 257, 260

   местоотправяне на писмата 145, 147, 148, 149, 190, 261

църкви 80

   българска „Св. Стефан” в Цариград 8, 64, 108, 110, 111, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 190, 224, 237

   „Св. Богородица” в Битоля 154

   „Св. Георги” в Струга 16

   „Св. Климент” в Охрид 17, 99

   в Кукуш 76, 87

   митрополийска в Охрид 43

   в с. Плетвар, Прилепско 68

   руска посолска в Атина 76

Църковен въпрос — вж. Български църковен въпрос

 

Чехия 39

 

Шкодра 7

 

Щемница (Снежес) 58

Щип 110

 

Якчи хан 113

Янина 8, 24, 26, 28

Янковец, село 110, 111

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]