БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ 
 

СЪБРАНИ ОТ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
 
 
 
 

ИЗДАВА ФОТОТИПНО
"ИЗКУСТВО И НАУКА"
 

1981


 

 

Братя Миладинови в историята на българската фолклористика
Братья Миладиновы в истории болгарской фолклористики
The Miladinov brothers in the history of the Bulgarian folklore study
Die Gebrueder Miladinow in the der Geschichte der bulgarishcen Folkloristik
Les freres Miladinov et l'histoire du folklore bulgare


 

 

 

БѪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПѢСНИ

 

СОБРАНИ

одъ

БРАТЬЯ МИЛАДИНОВЦИ

ДИМИТРІЯ И КОНСТАНТИНА

и издани одъ

КОНСТАНТИНА

 

 

ВЪ ЗАГРЕБЪ

ВЪ КНИГОПЕЧАТНИЦА-ТА НА А. ЯКИЧА.

1861.

(Фототипно преиздание, 1981)

 

 

Посвещение

Към Й. Щросмайер (К. Миладинов)

Факсимилета  -  .pdf файл (51 Мб)

Корица..

    Предговоръ

                                         САМОВИЛСКИ

1. Јовань Поповъ и Самовила. Отъ Струга

2. Велигденска. Отъ Прилепъ

3. Самовилско дзиздње

4. (Сѫнце-но ми ѥ на заодъ). Отъ Струга

5. Руса Стана и Самовила. Отъ Струга

6. Неда и Самовила. Отъ Струга

7. Ангелина и морска Самовила. Отъ Прилепъ

8. (Прошета сѣ Дона). [*] Отъ Кукушъ

9. Велигденска. Отъ Прилепъ

10. (Заградила Самовила). Отъ Панагюрище

 

 

                                        ДРУГИ СТАРИ

11. (Крѫзъ планина пилци пропеале). Отъ Прилепъ

12. Проданъ и два бракя. Отъ Кукушъ

13. Стойна. Отъ Струга

14. Трандафиля и змехъ

15. Яна и Детелинъ войвода

15(b). Яна и Петре. Велигденска отъ Прилепъ

16. Яна и Сѫнце-то. Отъ Струга

17. Тодора керка. Отъ Струга

19. Яна Кукавица. Отъ Кукушъ

20. Стойна и Юди

21. Олошки-те отъ градина-та

22. Ракъ и жаба

23. Куси врабець и невеста Подмрежица

24. Цуцулина и Тресопатка. Отъ Прилепъ

25. (Цуцуль паситъ гояда)

26. (Комаръ бей сѣ женеше)

27. Свадба отъ ракови-те. Отъ Струга

28. Еднаква

 

 

                                        ЦѪРКОВНИ

29. Аврамова жертва

30. (Фала богу за чудо големо). (Отъ Струмница)

31. Свети Георги. Отъ Кукушъ

32. Христосово рожанѥ

33. Христосово воскрѫсвенѥ. Отъ Струга

34. Христосово воскѫрсвенıе

35. Свѣта Неделя и св. Петка. (Отъ Костуръ)

36. Богородичинъ изповѣдъ. Отъ Струга

37. Христосови карстови. Отъ Струга

38. Свети Георги

39. (Израсло ми ѥ дѫрво зелено). Отъ Панагюрище

40. Свѣти Иліа и деветъ Ламіи. Отъ Струга

41. Свадба отъ св. Димитріа. Отъ Струга

42. (Рано рани свѣти Герги)

43. Велигденска. Отъ Прилепъ

44. Свѣти Петаръ и майка му. Отъ Струга

45. (Ми киниса свѣти Петаръ). Еднавка отъ Прилепъ

46. Свѣти Петаръ, и майка му

47. Дечански Манастиръ

48. Царъ Муратъ и старъ Игуменъ

49. Свѣти Петаръ. Отъ Софія

50. Решпель Георгіа

49(b). Сиракъ Јованъ

50(b). Малечокъ Јованъ. Отъ Прилепъ

51. (Та чуло ли сѫ разбрало). Отъ Панагюрище

52. Патроново Покалугервенѥ

53. Четири Ангели

54. Марково исповѣдванѥ

55. Станковикь Дуко сѣ исповедвитъ

56. Два брата и сестра. Отъ Струга

 

 

                                        ЮНАЧКИ

    (Част 1/5)

57. Краль Шишманъ, краль Латинъ и овчаръ Табарина. Отъ Струга

58. Царъ И. Шишманъ

59. Дете Малечково и Ламіа

60. Секула Детенце и Алтан-дзвезда

61. Стоянъ. Отъ Панагюрище

62. Царь и царица

63. Царъ и соколъ

64. (Заиграла е донанма). Отъ Софія

65. Симонъ и негова невеста

66. Еднаква (Имала майка еднего сина)

67. Сирота Яна

68. Митре и Стефанъ и Гьорги Арнауче

69. Стефанъ и Дели Магдалена. Отъ Панагюрище

70. Рада Влахиня

71. Рада и Циганче

72. Бѣла Рада

73. Краль Матліа и три сестри

74. Маса плената

75. Мита плената

76. Стоянъ и Ганка Бѣлканка

77. Јована и Дервиши

78. Жална Кана

79. Маріа Плената

80. Добра Болярка

81. Стоянъ и Патрикъ

82. Рада и Циганче

83. Стане Нине

84. Латински Кралъ и Огненъ

85. Два Сокола

 

    (Част 2/5)

86. Тодорка и княхче

87. Яничаръ и Руса Драгана

88. Боленъ Дойчинъ

89. Никола, Богдань и Ангелина

90. Корунъ, Кондофила и синъ Костадинъ

91. Гино Арнауче и Петра хубава

92. Николче

93. Стоянъ боленъ

94. Стоянъ боленъ

95. Гино и Стоянъ

96. Янкула

97. Янкулова смѫртъ

98. Мати

99. Стоянъ и Султанъ

100. Лазаръ и Петкана

101. Марко, Арапинъ и Маркоица

102. Марко и Гино Арнауче

103. Тодорка и Княхче

104. Стоянъ и Турчинъ

105. Момчула Войвода

106. Гюро

107. Будинска Рада. Отъ Панагюрище

108. Стоянъ и Чифутче

109. Начу

110. Братъ и сестра

111. Стоянъ войникъ

112. Петко Векилинъ

113. (Прочуло ся е люта змія). Отъ Панагюрище

 

    (Част 3/5)

114. Димни Марко и Турчинь Войвода

115. Секуловь гробъ

116. Милка Котленка и Петаръ трѫговецъ. (Слушана на седянка въ Панагюрище)

117. Стоянъ и Димана

118. Драгана и царъ

119. Стоянъ

120. Дена и Войвода. Отъ Панагюрище

121. Марко и дете Дукадинче

122. Марко и Груица Новоговъ

123. Муратъ-бегъ и Маріа

124. Сабя

125. Марко и Мурат-бегъ

126. Немечка Кралица и Марко

127. Марко кумъ

128. Стоянъ и Димана. Отъ Панагюрище

129. (Бере са, мамо, беглик-отъ)

130. Калина Јованъ, и Стоянъ

131. Димпна плената

132. Ханка Щипянка

133. Никола и Марія

134. Тодоръ и майка му

135. Павелъ и сестра

136. Гинка робинка

137. Стоянъ, Невѣста и Турче потуряче

138. Стоянь и сестра Шенгюфа

139. Сиракь Кольо и Кольовица. (Отъ Костуръ)

140. Стоянъ и три орли

141. Марія и Ралинъ харенъ юнакъ. (Хороводна одъ Панагюрище)

142. Седумъ кралеви шетаетъ земя по краина

143. Седумъ юнаци и Арапинъ

 

    (Част 4/5)

144. Марко кралевике, Детелинъ войвода, Иво и хубава Гроздана

145. Марко Секула и краль Латинина

146. Шаина робина и Марко

147. Марко си грабитъ невѣста

148. Марко и Димна гора

149. Гого. Отъ Панагюрище

150. Яна и Гюро тарговче. Отъ Прилепъ

151. Сестра Ангелина, Тодора, и Петре ловаче-то

152. Янкула и Никола

153. Стойко Войвода

154. Боленъ Дойчинъ

155. Боленъ Дойчинъ. Отъ Кукушъ

156. Дойчинъ юнакъ, Сиракъ Янко и Краль Марко, Солунски чувачи

157. Петре Маджарче

158. Балюръ Войвода и Гѫркина робина. Отъ Охритъ

159. Мурчо Господаринъ и Янкула Войвода

160. Неда Крамянка

161. Тодора, Богданъ и Никола

162. Стумница невѣста

163. Димни Марко и Елена невѣста. Отъ Прилепъ

164. Више Гѫркина и Еврейче. Отъ Охритъ

165. (Угреала дзвезда обденица)

166. Бояна Войводка. Отъ Панагюрище

167. Будинска Яна

168. Кральовица и Турчинъ Войвода

169. Яна и Стоянъ

170. (Бѣла Яна дворѥ ми метеше). Еднаква

171. Радичъ юнакъ и Арапинъ Амза-бегъ

172. Димитъръ

173. Темишваръ Гюро, Марко Кралевике, Янкула Войвода, и Дете Голомеше

 

    (Част 5/5)

174. Бѣла Неда и русъ Войвода

175. Гьорги

176. Дафина и Омер-ага

177. Мавро-Яни

178. Гюро Златарче и Охридски паша. Отъ Прилепъ

179. Яновица

180. Митре и Петре

181. Рабдула и Мирче

182. Янкула и Никола

183. Каравидо, невѣста Карабоя, сестра Ангелина, и Турци

184. Митре Поморянче и Маріа Бѣлоградска

185. Стоянъ и Бояна. Отъ Струга

186. (Войникъ юнакъ мома сака). Еднаква отъ Кукушъ

187. (Учи ме, майко, карай ме). Еднаква отъ Прилепъ

188. Иво ключарджія и Асан-ага

189. Еминъ Никола, Райко Бошкоикъ и Райковица

190. Скендеръ-Бегъ

191. Султанъ Селимъ и Салакимъ Тодоръ

192. Митре и сестра Ангелина

193. Краль и Русанта кралица

194. Еденъ синъ и майка

195. Митре и чума

196. (Царъ Селимъ, Дойколе, сѣ подервишилъ). Отъ Прилепъ

197. Краль, кралица и Ружица девойка

198. Ружица девойка и тридесетъ момчина

199. Јованъ и майка му

200. Елинъ Дойка

201. Тодора керка

202. Девойка хвафлятъ каменъ

203. Невѣста загубвитъ Татари

 

 

                                        ОВЧАРСКИ

204. Севда и Пейко

205. Стоянъ и Гроздана

206. Стоянъ, Пейче и Цуца

207. (Охъ! падна, падна Шаръ планина)

208. Неда и Стоянъ

209. Желникъ Пеьо

 

 

                                        АЙДУТСКИ

210. (Сѣ собрале, сѣ набрале)

211. Енчица и Араміи

212. Сирма Войводка (Отъ Гаре, село отъ Долна Дебра)

213. Ганка

214. Босоль

215. Аидутъ Велко

216. Аидутъ Велко

217. Кара Мустафа

218. (Надуша ти било, нане, воденички каменъ!)

219. (Отъ згора идѣтъ сеймени)

220. (Заплакала ми гора-та, гора-та и планина-та)

221. (Во гора сè триесетъ момчина)

222. (Отбрале ми сѣ тридеветъ момчина)

223. (Жени ме, майко, жени ме)

224. (Топи, топи, мила майко). Отъ Битоля

225. Стоянъ

226. Митре Бульук-баши

227. Стойна и Айдути

228. Мома Булюк-башъ

 

 

                                        ЖАЛЬОВНИ

229. Яна

230. (Разболилъ сѣ Русо книджовниче)

231. Марко и Цвета

232. (Сонце, миле сонце)

233. (Сонце зайде затъ гора зелена)

234. Кира попова

235. Мома и зміа

236. Еденъ синь у майка

237. (Мори Пецо, бѣла Пецо)

238. (Сѫнце, мило сѫнце)

239. (Два сѣ змеа на планина збиле)

240. (Снощи моме го свѫршіе)

241. Стоянъ и Бояна

242. Стоянъ и Бояна

243. (Седнала Ангя край Дунафъ)

244. Тодорина

245. (Три сѣ танци віятъ потъ Будина града)

246. (На планина до два снега)

247. (Израстло ми дѫрво дафиново)

248. (Посвѫршилъ сѣ дели Димо)

249. Магда невѣста и Арапинъ

250. (Работафъ си за година)

251. (Платно ткаитъ Стойна Сѫрбинка)

252. (Що си биле два брата родени)

253. (Яно ле, Яно, хубава Яно!)

254. (Стани Радо, стани)

255. (Стояне, сино на майка!)

256. (Мори Недо, бѣла Недо!)

257. Стоянъ и сестра му Проя

258. Рада

259. (Разболела сѣ убаа Яна)

260. (Везала Яна бѣла махрама)

261. (Що ми сѣ бѣлеи, лелеитъ?)

262. (Попиталъ Стоянъ бѣла Бояна)

 

 

                                        СМЕШНИ

263. (Стояне, море Стояне!)

264. (О мори Стано Додоа!)

265. (Забораифъ да сѣ жена)

266. (Кальо, моми Кальо!)

267. (Посадилъ ми дедо раменъ бѣлъ босильокъ)

268. (Посадила зеленъ пиперъ)

269. (Старецъ дельба делеше)

270. (Перѣтъ моми на Пеліоръ)

271. (Отбегнала ми Петкана)

272. (Попу една, менѣ две)

273. (Предите, прелки, предите)

274. (Шарена Ангьо, писана)

275. (Тинтано моме, Тинтано!)

276. (Заборавихъ да сѣ жена)

277. (Перунице девойче!)

278. (Собрале сѣ, набрале сѣ)

279. (Петкано бѣла Вардарко)

280. (Кога мама умираше)

281. (Момче невѣста фалеше)

282. (Невѣста момче фалеше)

283. (Цоно, мори Цоно)

284. (Стани, жено, фѫркъ кѫдела!)

285. (Удрила ме попадіа)

 

 

                                        ЛЮБОВНИ

    (Част 1/3)

286. (Шила Гѫргя дѫлга сая)

287. (Шетнала сѣ Калешъ Гюргя)

288. (Залюбиле сѣ, душо, две луди млади)

289. (Лелъ си фатифме, Яно, вѣра и клетва)

290. (Моме, какъ си тенко и восоко)

291. (Заспала мома край море)

 

Охридски

292. (Брала мома зеленика)

293. (А Јоване домакине!)

294. (Садила мома край море лозѥ)

295. (Заимче, лудо спаивче!)

296. (Немой Нешо)

 

297. (У кого си погледала, дульберо!)

298. (Неда седи на одар-отъ)

299. (Катерино, гиди малка мома!)

300. (Влаинче дворѥ метеше)

301. (Кѫд сѣ ѥ чуло видело)

302. (Мила Ено, мила тѫго)

303. (Ей девойко хубава)

304. (Марчо ле, Марчо, Маріе!)

305. (Прошетахъ горе, прошетахъ долу)

306. (Три моми водà леѥетъ)

307. (Офъ леле боже милечекъ!)

308. (Девойче ореоо ветче)

309. (Ѭглико моме, Ѭглико!)

310. Дона и Аго

 

(Отъ Костурско)

311. (Де сѣ чуло и видело). Отъ Костурско

312. (Дали легна, дали заспа)

313. (Стойно, мори Стойно!)

314. (Чіе етъ онова чупче)

315. (Ей моме калешо-то!)

316. (Мори девойко ярембице!)

317. (Я опули сѣ, моме мала)

318. (Ме изгори ме попари)

319. (Море чупче малечко)

320. (Море лудо, море младо)

321. (Снощи ми е дошло мало Стамболче)

322. (Трака трука на Вишина порта)

323. (Піанъ идамъ отъ града)

324. (О соколче, пиленце шарено!)

325. (Море момиченце мѫнанко)

326. (Снощи станахъ сѫненъ)

327. (Момкова майка изъ домъ излезла)

328. (Заранъ ще ме рано на пѫтъ да идеме)

329. (Болно лежитъ мало моме)

330. (Майко ле, мила майко ле!)

331. (Петрице, моме Петрице!)

332. (Дали ѥ сѫнце що рано огреватъ?)

333. (Що ми ѥ сѫрце тегнало)

334. (Стани ми Недо мори отвори)

335. (Бисеро, моме Бисеро!)

336. (Облагъ ми чиниле лудо емъ девойка). Отъ село Кронцеливо, близу до Воденъ

337. (Елено, моме Елено)

338. (Сѣ собрале, набрале)

 

(Отъ Кѫрчово, кунъ Дебарски-те места)

339. (Шетафъ, шетафъ низъ гора зелена).

340. (Легнала левенъ Гюргя заспала)

 

341. (Собрале сѣ седумдестъ кралеви)

342. (Сѫ нокь седело моѥ-то войникъ)

343. (Вявнафъ коня на вѣра)

344. (Веке ми сѣ здодеало)

345. (Моме-то одитъ на езеро-то)

346. (Айде Стойно, руса Стойно!)

347. (Кинисалъ Димо, кинисалъ)

348. (Гюль девойче потъ гюль ми заспало)

349. (Филипо, моме Филипо!)

350. (Девойче, море девойче!)

351. (Излези що те викаетъ)

352. (Треска ме треситъ, глава ме болитъ)

353. (Гуга болна лежитъ)

354. (Поминуамъ, заминуамъ)

355. (Рай, боже, рай да не видитъ)

356. (Велико дульберъ Бугарко)

357. (Делъ делеле, Гяно, моминя-та)

358. (Делъ делиле тіе мали моми)

 

    (Част 2/3)

359. (Калугеръ цвеке садеше)

360. (Ой ти моме хубаво и лично!)

361. (Дойде време, дойде коа)

362. (Ристано, моме Ристано!)

363. (Що ми падна, мила нанке, мѫгла по поле-то)

364. (Во бахча-та, во бахча-та)

365. (Леле Яно Малешанке)

366. (Стани, сине, стани, паша ми те викатъ)

367. (Богъ да біетъ руса Мара Баирка-та)

368. (Маріе, мори девойке!)

369. (Умрехъ, загинахъ, Ленко, за тебе)

370. (Куме ле, куме, кумъ Карафиле!)

371. (Силяно, моя Яно-ле!)

372. (Поминуамъ, наминуамъ)

373. (Попова керка викаше)

374. (Стройници вино піѥе)

375. (Бѣлиградо що ми сѣ бѣлеитъ?)

376. (А юначе Дренополче)

377. (Мори девойко, малка девойко)

378. (Мерудо, Мерудо, ай златна Мерудо)

379. (Маро, бѣла Маро, майчино кѫдино!)

380. (Изникнало едно дѫрво)

381. (Мила момо цѫрнооко!)

382. (Мено ле, Мено, Мено девойко!)

383. (Излези, Стано, излези)

384. (Я излези, моме)

385. (Боьо ле, Боьо Бояно!)

386. (Стойничко, моя душичко!)

387. (Мила момо, цѫрнооко)

388. (Стана оде на вода)

389. (Славей пеитъ во градина)

390. (Мори моме мало)

391. (Скарале сѣ, степале сѣ)

392. (Горе долу Нижо-поле)

393. (Ѭглико моме, Ѭглико!)

394. (Одъ малъ сумъ сиракъ останалъ)

395. (Богъ да убіетъ, Милкано мори, твоя-та майка!)

396. (Рано ранила Петкана)

397. (Девойко, девойко, моме цѫрнооко!)

398. (Кѫрстано, бѣла цѫрвена!)

399. (Та що си бѣло, Менко моме, одишъ?)

400. (Вода водитъ лудо младо)

401. (Пѫрва вечеръ вечерафме)

402. (Дали знаишъ, паметувамъ, Милице!)

403. (Даль сѣ чуло и видело)

404. (Каля иматъ цѫрни очи)

405. (Девойчина, гугушина!)

406. (Сѣ здружиле две момичиня)

407. (Мома вода залеваше)

408. (Момичице бѣло!)

409. (Мерудо, Мерудо, ѣсна месечино!)

410. (Кинисало моме на квечеръ на вода)

411. (Стояне, море Стояне)

412. (Мори Стано, малка Стано!)

413. (Стоянке девойке, кѫде си ми била?)

414. (Що болна лежишъ, Вранке девойке)

415. (Любика платно бѣлеше)

416. (Саракино цѫрнооко)

417. (Яна идетъ отъ баня-та)

418. (Пролетале два сиви сокола)

419. (Моме оитъ, брекъ сѣ ронитъ)

420. (Прошетало сѣ девойче)

421. (Залюбилъ юнакъ три девойчина)

422. (Месечино аврумо)

423. (Девойко, девойко, цѫрвено яболко!)

424. (О Мано, Мано майсторче)

425. (Собрале ми сѣ, набрале)

426. (Яна идетъ отъ бана-та)

427. (Мина мома харна)

428. (Видохъ мома въ одая-та)

 

    (Част 3/3)

429. (Заиграла Яна на мала-та врата) Велигденска

430. (Елено байракъ девойко!)

431. (Скарале сѣ, скарале)

432. (Леле бегу Афметъ бегу)

433. (Разделина майка плетитъ)

434. (Майка Яна скориваше)

435. (Девойко, мори Маріо!)

436. (Ивано вино цѫрвено!)

437. (Вила сѣ ѥ бѣла лоза)

438. (Цоно, мори Цоно)

439. (Ей Малино Гянешанко)

440. (Саве сино, що те паша зове)

441. (Оти, лудо, оти, младо)

442. (Трено, пиленце шарено!)

443. (Мори Недо, бѣла Недо!)

444. (Мори Мито, Мито моме)

445. (Море моме Люлеа!)

446. (Аманъ моме, ти сѣ мола)

447. (Моме, море мило, не стой спроти мене)

448. (Вчера вечеръ не сумъ спала)

449. (Мануше, душе мило-то!)

450. (Тамо горе зеленее)

451. (Око, Доко, цѫрнооко!)

452. (Вельо, мори Вельо, стребрена Велюшо)

453. (Що пойдофъ въ село Дреноо)

454. (Отъ згора удетъ едно лудо младо)

455. (Поминафъ едношъ на мост-отъ)

456. (Піанъ легнафъ)

457. (Чіе ѥ она девойче)

458. (Кѫде си било, Яно, кѫде си шетало?)

459. (Тамо горе изворъ вода студена)

460. (Ке те опитамъ, Яно ле, що цѫрно носишъ?)

461. (Еребичице ребумъ шарена)

462. (Дека те едношъ целивафъ, Янъ Яно мори!)

463. (Що си повенала, мила Яно)

464. (Моме цѫрнооко, цѫрвено яболко!)

465. (Скарале сѣ, сварале)

466. (Ако ме любишъ, ако ме сакашъ)

467. (Поминуамъ, наминуамъ)

468. (Питалъ ѥ Стоянъ Бояна)

469. (Потекла ми вода, вода сунгерліа)

470. (Станафъ пиле шарено)

471. (Деспино, русо Деспино!)

472. (Прошета моме, моме Влаинче)

473. (Девойко, тѫга голема!)

474. (Мошне ми сè мили Бугарски-те моми)

475. (Канамъ те, керко, канамъ те)

475(b). (Що да чинамъ какъ да пра’ямъ, Мамо ле!)

476. (Леле Радо Радобилке)

477. (Девойко, мори девойко!)

478. (Що ми те снощи карае, Петкано мори!)

479. (Девойче, мори девойче!)

480. (Русуменче девойче!)

481. (Заспала ми назли Яна)

482. (Купи ми купи, мила ле нане, коня доріа)

483. (Девойче море отъ поле!)

484. (Ранила мома бильбиля)

485. (Падналъ ти пѫрстенъ, моме)

486. (Аманъ Нешо, аманъ душо)

487. (Піанъ идамъ отъ града Велико!)

488. (Не сади, вади, моме, невен-отъ)

489. (Стамено, пиле шарено!)

490. (Рано ранила бѣла Румена)

491. (Що ти, Енко, що ти, керко, уста потгорила?)

492. (Що поминафъ, майко ле мори)

493. (Мое-то ми мило сѫ ношъ ми седело)

494. (Леле Димо, леле Димо)

495. (Ветаръ ми веитъ гора сѣ леитъ)

496. (Тà що ми ѥ мило онае девойче)

497. (Момиче съ момче збореше)

498. (Вино піамъ, непара го піамъ)

499. (Не люби мене, моме, не губи себе)

500. (А море моме, бре моме)

501. (Жальай, Гюргьо, да жаляме)

502. (Прошетафъ рано на утро)

503. (Дегиди моме Корчанско!)

504. (Три девойки Бугарки)

505. (Ако умрамъ да не жаляшъ)

506. (Тамо горе потъ яор-отъ)

507. (Заспала Рада галена)

508. (Димано, млада невѣсто!)

509. (Да знаишъ, лудо, да знаишъ)

510. (Биляна оро водеше)

 

 

                                        СВАДБЕНИ

Отъ Струга

 

511. Кога асодатъ на строй

512. Кога да месѣтъ свакя-та у девойка-та

513. Кога да месѣтъ свакя-та у зет-отъ

514. (Заиграло юнакоо сѫрце). Друга

515. (Пуща, допуща юначе). Друга

516. (Префѫрлила сѣ кѫпина). Друга

517. Кога да бричѣтъ зет-отъ

518. (Посвѫршилъ сѣ Симонъ добаръ юнакъ). Друга

519. Кога одатъ за невѣста

520. Кога да одать по невѣста

521. (Никола шетатъ низъ гора). Друга

522. (Плела мома босилкои ясли). Друга

523. (А излези девойкина майка). Друга

524. (Спливналъ еленъ по море да пливатъ). Друга

525. Кога девойкà-тà истваетъ

526. Кога излегвѣть отъ куки

527. Кога да ходать вь цѫрковъ на венчанѥ

528. Кога да сѣ приближвать вь цѫрковъ

529. Кога сѣ вращаетъ отъ цѫрковъ

530. (Мѣсецъ дойде дзвезда не донесе). Друга

531. Кога да сѣ приближвать дома

532. Кога да играетъ свакя-та

533. (Мори сваке Јоанице!). Друга

534. (Фатилъ соколъ еберица). Друга

535. (Сино езеро скоро градено). Друга

 

Свадбени отъ Прилепъ

536. На строй кога извадватъ девойка-та да сѣ пѫрстенувать

537. Кога да віять венец-отъ

538. Кога готватъ зет-отъ

539. (Превѫрлила сѣ кѫпина). Друга

540. Кога готватъ невѣста-та

541. Кога у зет-отъ плетать венецъ за невѣста-та

542. Кога да одать по невѣста

543. Кога земаеть невѣста-та

544. Кога ѣ даваеть чевли-те

545. Кога пущать побратими-те за да земать невѣста-та

546. Кога ѭ качватъ на коня

547. Кога побратими-те дѫржать невѣста-та

548. Кога да ѭ водать

549. Кога да ѭ поводатъ

550. Кога да ѭ извадать отъ куки надворъ

551. Кога да ѭ носеетъ у зет-отъ

552. Кога да ѫ донесатъ дома и ѭ отскриватъ кум-отъ

553. На зет-отъ

 

Отъ Прилепски-те села

554. Кога да дойдать сватови

555. Кога да седнатъ сватови-те

556. (Изникнала комоника). Друга

557. (Потаи ся ясно слѫнце). Отъ В. Б

 

Свадбени отъ Велесъ

558. Кога пѫрстенватъ девойкà-тà

559. Кога влегвать у девойка-та

560. Кога девойка-та излегвитъ за да целиватъ рѫка

561. Кога да одать по невѣста

562. Кога носеетъ невѣста-та у зет-отъ

563. (Коня водамъ на студена вода). Друга

564. (Иматъ мама Кана керка). Друга

 

Охридски

565. (Мое-то ми мило сваношъ ми седело)

566. (Аргафане Фане, мили побратиме). Друга

567. (Ранила мома бильбиля)

568. (Плетитъ мома мрежа копринена)

569. (Боленъ си лежамъ, ясъ ке си умрамъ)

570. (Завеале Самовилски ветрой)

 

 Свадбени отъ Кукушъ

571. Вечер-та на големи-оть армасъ

572. Кога зет-отъ сѣ облеквитъ

573. Кога невѣста-та сѣ кланятъ на кум-отъ

574. Кога невѣста-та иставаетъ отъ дома ѣ

575. Кога зет-отъ ручатъ у невѣста-та

 

 

 

                                        ЛАЗАРСКИ

Отъ Струга

576. На Лазаров-денъ

577. На мало дете

578. На неженатъ

579. На невѣста

580. На жена, коя иматъ синь да сѣ учитъ

581. На жена, коя иматъ синови

582. На жена що нематъ чедо, и мѫшъ ѣ ѥ на чужина

583. На богатъ човѣкъ

584. На човѣкъ що иматъ деца

585. На старъ

586. На владика

587. На анама

588. (Налалъ, наламъ млада кадѫна). Друга

589. На неженатъ Турчинъ

590. На женатъ Турчинъ

591. (Попадналъ ми Капланъ паша). Друга

592. На Турчинъ големецъ

593. На оро

594. (Прошетало, Лазаре, челебифче). Друга

595. (Віур віуръ Койдано, о Лазаре!). Друга

596. (Леле, леле Лазара, о Лазаре!). Друга

 

Лазарски отъ Кукушъ

597. (Лудо идетъ отъ гора-та)

598. (Хошло лудо коня да напиватъ)

599. (Вяхналъ юнакъ бѫрза коня)

600. (Лудо младо вино піе)

601. (Юничице, ти стара кметице!)

602. (Малко дете вода ліе)

603. (Позаспалъ ми царъ Костадинъ)

604. (Съ невѣста си Марко говоре)

605. (Иване, Иване челебіа!)

606. (Мѫлчи ми, мѫлчи девойко!)

607. (Бележилъ юнакъ, бележилъ)

608. (Лудо ходе сосъ дружина)

609. Кога Лазарки-те влегватъ во некоя кукя и излегвѣтъ, пеѣтъ

610. (Руса мома, Русинъ брала)

611. (Армасалъ сѣ лудо младо)

612. (Уме, чуде лудо младо)

613. (Девойко, душо Сардеа)

614. (Ангелино що си толку кахарліа)

615. (Запеалъ паунъ, запеалъ)

616. (Девойко, девойко, убава девойко!)

617. (Денѥ ми те гледамъ, ноке ми те сонвамъ)

618. (Вяхналъ юнакъ бѫрза коня)

619. (Що ѥ скѫпа мома цѫрноьока?)

620. (Моме стои край бѣлъ Дунавъ)

621. (Мори моме, малко моме!)

 

622. (Сонъ сонила Янкулица). На Водици отъ Прилепъ

623. (До три сестри лозѥ садатъ)

624. На невѣста

625. На единороденъ синъ

626. (Иматъ майка мила керка)

627. (Цѫрква метитъ мало моме)

628. На старъ

629. (Она страна оганъ горитъ)

630. (Стамянине домакине!)

631. (Има майка мила сина)

632. (Смилянине лудо дете!)

633. (Седналъ ми ѥ стари Яно)

634. (Пофалилъ сѣ богатъ Иво)

635. На Гюргевденъ кога да сѣ нишаетъ. Отъ Кукушъ

636. (Момче сѣ нишатъ, Гюрге-ле)

637. (Продаатъ сѣ цѫрно грозѥ)

 

 

                                        ЖЕТВАРСКИ

Отъ Струга

638. (Заплакала ми голѣма нива)

639. (Кѫде сѣ чуло видело)

640. (Що коня коишъ, ергенъ Димитрія)

641. (Сѫнце ми зайде Солунско-поле)

642. (Снощи минае до деветъ бракя)

643. (Повей ми, повей, ветре Меглене)

644. (Легнало моме заспало)

645. (Пладнина дойде, ручекъ не дойде)

646. (Турчинъ девойка вѫрзана носитъ)

647. (Благуно, благо яболко!)

648. (Високо стоишъ, дзвездо-ле)

649. (Дегиди Гидо, гиди убаа!)

650. (Отъ Колунъ станафъ во Корча дойдофъ)

651. (Сѫнце ми сѣ застоело)

652. (Горещина, уморнина)

653. (Богъ да убіетъ твоя-та майка!)

 

Жетварски отъ Прилепъ

654. (Жнала Мара жолто просо)

655. (Кой ке по пѫтъ ке поминитъ)

656. (Ей девойко, не толку убаа)

657. (Девойко цѫрнокласице)

 

658. (Отъ поста излегла девойка). Жетварска отъ Кукушъ

659. Стефанъ и Магдалена. Отъ Панагюрище

660. Ой-люле. Отъ Струга

661. Кога да играетъ мало дете на рѫце

662. (Чукнале деца яболка). Друга

 

 

                                        ИГРАЧКИ

663. (Тумба тумба Татара)

664. (Думба думба дивина)

665. Кога да пѫлтееть деца-та мали

666. (Одефъ, одефъ прау пѫтемъ)

667. (Дедо седитъ на грутка)

668. (Сонце бонче, богоо яйце)

669. (Ономоно дономоно)

670. (Цуцулига, пеитанъ)

671. (Яребица порпатица)

672. (Палец-отъ велитъ)

673. Кога да піетъ вино

674. Отговоръ

 

 

СВАДБЕНИ ОБИЧАИ

   ( Отъ Струга   —   Обичаи на свадба въ Кукушъ: Зелена китка, Големъ армасъ, Руба, Замесъ, Петокъ, Собота, Неделя )

 

ГОДИНЕШНИ ОБИЧАИ

   ( Въ Кукушъ: Коледе, Бѫдник, Клетва, Мишевъ денъ, Мартинки, Гюргев-денъ, Еремія, Иванъ-денъ, Цѫрн-денъ, Моринки   —  

Отъ Струга: Бѫдникъ, Водици (Богоявленіе), Лапѫрди, Лазара, Гюргев-денъ, Бабини дни, Ой-люле, Јеремія, Скѫрсти, Жетва )

 

ВѢРОВАНІЯ

   ( Гробници, Самовили, Юди, Стіи, Духови, Ветрища, Віюлици, Нарѫчници, Гѫрменѥ )

 

ИГРИ

   ( Войска, Гага, Крижи-мижи, Котка )

 

ПРЕДАНІЯ

   ( Царь Александръ, Охридъ, Охридско езеро, Два бракя, Пандзуръ, Свѣти-климентова стапалька, Вѫлчеа яма, Воденъ, Како Турци-те презедоха Прилепъ, Маркови бочви, Маркова нога, Марковъ каменъ, Марково седалище, Демир-капи (железна врата), Марко крале, Фальба Маркова )

 

СОБСТВЕНИ НАРОДНИ ИМИНА

   ( Мѫшки, Женски, Презимина )

 

ПОСЛОВИЦИ

 

ГАТАНКИ  (104)

 

Slova    —    Погрешки


 

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА И НАЧАЛНИЯ СТИХ НА ПЕСНИТЕ

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОКАЗАЛЕЦА

 

[Back to Main Page


   *. Заглавията в скоби дават първите думи в песните, оставени без заглавие от Миладиновци  (бел. В. К.)