Български писатели. Животъ — творчество — идеи. Томъ III

М. Арнаудовъ (ред.)

 

Български писатели. Животъ — творчество — идеи

 

Илюстрована литературно-историческа библиотека

Подъ редакцията на проф. М. Арнаудовъ

 

Томъ III

 

Любенъ Каравеловъ отъ Г. Константиновъ;

Христо Ботйовъ, отъ Людмилъ Стояновъ;

Добри П. Войниковъ, отъ Ст. Чилингировъ;

Василъ Друмевъ, отъ Ст. Чилингировъ;

Илия Р. Блъсковъ, отъ Борисъ Йоцовъ;

Маринъ Дриновъ, отъ Н. Филиповъ

 

 

Книгоиздателство Факелъ, София 1929

 

 

Цена 85 лева

Издателство „Българска книгa" Росица № 12 София Чекова с-ка 7185

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Любенъ Каравеловъ, отъ Г. Константиновъ

Градъ Копривщица. — Родителитѣ на Каравелова, неговитѣ детски и юношески години. — Въ Пловдивъ. — Въ Русия. — Шестдесетитѣ години. — Първи произведения. — Каравеловъ въ Сърбия. — Каравеловъ въ Букурещъ. — Епоха на „Свобода“ и „Независимость“. — Отношение къмъ човѣка, природата, нравственностьта. — Литературно наследство. — Следъ Освобождението. — Заключение. — Каравеловъ и ние. 3—64

 

Христо Ботйовъ, отъ Людмилъ Стояновъ

I. Личность. — Ранно детинство. — Калоферъ. — Ботйо Петковъ. Майката на поета. — Въ Одеса. — Космополитизъмъ и национализъмъ. Пакъ въ Калоферъ. — П. Шушулова. — Животътъ въ Браила. — Дружба съ В. Левски. — Нечаевъ и Л. Каравеловъ. — Организационна дейность. — На чело на революционно движение. — II. Дѣло и сѫждба. — Литературна дейность. — Чорбаджии, духовенство, учители. — Публицистика, политич. идеи. — Култура и езикъ. — Личность и народъ. — Поезия. Субективни елементи. — Организация на четата и планъ на Радецки. — Пѫть къмъ лобното мѣсто. — Смъртьта на Ботйова. Осѫществяване. 65—114

 

Добри П. Войниковъ, отъ Ст. Чилингировъ

I. Потекло и образование. — Полска и маджарска емиграция въ Шуменъ. — Учитель. — Въ Браила. „Дунавска зора“. — Драматич. представления. — Жизненъ край — II. Общъ характеръ на дейностьта му. — Дидактич. тенденции на драмитѣ — Трудности за създаване на бълг. драма. — Преценка на дѣлото 115—136

 

Василъ Друмевъ, отъ Ст. Чилингировъ

I. Родъ, роденъ градъ и учение. — Семинаристъ въ Одеса и легионеръ въ Бѣлградъ. — Духовна академия. Основаване на Книжовното дружество. — Климентъ, епископъ Браницки. — Следъ освобождението. Митрополитъ Търновски и министъръ. — Последни години. — II. В. Друмевъ като писатель. — Повестьта „Нещастна фамилия“. — Втора повесть: „Ученикъ и благодетели“. — Драмата „Иванку“. — Качествата ѝ. — Значение на Друмева 137—168

 

 

240

 

Илия Р. Блъсковъ, отъ Борисъ Йоцовъ

 

Книжовна участь. — Животъ. Ученикъ и учитель. — Писатель. — Първи опити. Повести. Изгубена Станка. — Злочеста Кръстинка. — Пиянъ Баща. — Двама братя. — Разкази. Народопросвѣтникъ. Епигонъ на предосвобожденска романтика. — Художникъ. Разказно изкуство. — Човѣкъ. Личность и мирогледъ. — Мѣсто и значение въ литературния развой 169—210

 

Маринъ Дриновъ, отъ Н. Филиповъ

Мѣстото му въ нашата нова книжнина. Продължитель на Паисиевото дѣло. — Животъ и лична характеристика. — Книжовна дейность. История. — Филология. — Етнография и фолклоръ. — Публицистика. — Поменици и служебни трудове. 211—239

 

[Back to Index]