Български писатели. Животъ — творчество — идеи. Томъ III

М. Арнаудовъ (ред.)

 

Снимки

 

1. Л. Каравеловъ (1837—1879)
  2. Гр. Копривщица
3. Подписъ на Л. Каравеловъ отъ 1873 г.
4. Л. Каравеловъ въ Сърбия
5. Родната кѫща на Л. Каравеловъ
6. В. Свобода, 1869 г.
7. Българе отъ старо време, 1872
8. Панайотъ Хитовъ
9. Хаджи Димитъръ
10. Стефанъ Караджа
11. П. Кисимовъ
12. Знаме Знание 1875 г.
13. Хр. Ботйовъ (1848—1876)
14. Гр. Калоферъ
15. Подписъ на Хр. Ботйовъ
16. Пѣсни и стихотворения, 1875 г.
17. Братя Ботйови
18. Василъ Левски
19. Хр. Ботйовъ, Драсовъ и Славовъ
20. В. Знаме, 1874 г.
21. Добри П. Войниковъ (1833-1878)
22. Подписъ на Войникова
23. В. Дунавска Зора, 1870 г.
24. Райна, българска царкиня, 1852 г.
25. Климентъ Браницки (1841—1901)
26. Родната кѫща на В. Друмевъ въ Шуменъ
27. Подписъ на митр. Климентъ
28. Василъ Стояновъ
29. Писмо на В. Друмевъ до Й. Дайнеловъ, Одеса 1860 г.
30. Митр. Григорий Доростоло-Червенски
31. Екзархъ Йосифъ
32. Митр. Константинъ Врачански
33. Илия Р. Блъсковъ (1839—1913)
34. Гр. Клисура
35. Подписъ на Блъсковъ
36. Изгубена Станка, 1870 г.
37. Цани Гинчевъ
38. Подписъ на Цани Гинчевъ отъ 1859 г.
39. Маринъ Дриновъ (1839—1905)
40. Гр. Панагюрище
41. Подписъ на М. Дриновъ
42. Родната кѫща на М. Дриновъ
43. М. Дриновъ, Погледъ, 1869
44. Нешо Бончевъ
45. Професоръ М. Дриновъ

 

 

1. Л. Каравеловъ (1837—1879)

 

 

 

2. Гр. Копривщица

  

 

 

3. Подписъ на Л. Каравеловъ отъ 1873 г.

  

 

 

4. Л. Каравеловъ въ Сърбия

 

 

 

5. Родната кѫща на Л. Каравеловъ

 

 

 

6. В. Свобода, 1869 г.

 

 

 

7. Българе отъ старо време, 1872

 

  

 

8. Панайотъ Хитовъ

 

 

 

9. Хаджи Димитъръ

 

  

 

10. Стефанъ Караджа

 

 

 

11. П. Кисимовъ

 

 

 

12. Знаме Знание 1875 г.

 

 

 

 

13. Хр. Ботйовъ (1848—1876)

 

 

 

14. Гр. Калоферъ

 

 

 

15. Подписъ на Хр. Ботйовъ

 

 

 

16. Пѣсни и стихотворения, 1875 г.

 

 

 

17. Братя Ботйови

 

 

 

18. Василъ Левски

 

 

 

19. Хр. Ботйовъ, Драсовъ и Славовъ

 

 

 

20. В. Знаме, 1874 г.

 

 

21. Добри П. Войниковъ (1833-1878)

 

 

22. Подписъ на Войникова

 

 

 

23. В. Дунавска Зора, 1870 г.

 

 

 

24. Райна, българска царкиня, 1852 г.

 

 

25. Климентъ Браницки (1841—1901)

 

 

 

26. Родната кѫща на В. Друмевъ въ Шуменъ

 

 

 

27. Подписъ на митр. Климентъ

 

 

 

28. Василъ Стояновъ

 

 

 

29. Писмо на В. Друмевъ до Й. Дайнеловъ, Одеса 1860 г.

 

 

 

30. Митр. Григорий Доростоло-Червенски

 

 

 

31. Екзархъ Йосифъ

 

 

 

32. Митр. Константинъ Врачански

 

 

 

33. Илия Р. Блъсковъ (1839—1913)

 

 

 

34. Гр. Клисура

 

 

 

35. Подписъ на Блъсковъ

 

 

 

36. Изгубена Станка, 1870 г.

 

 

 

37. Цани Гинчевъ

 

  

 

38. Подписъ на Цани Гинчевъ отъ 1859 г.

 

 


39. Маринъ Дриновъ (1839—1905)

 

 

 

40. Гр. Панагюрище

 

 

 

41. Подписъ на М. Дриновъ

 

  

 

42. Родната кѫща на М. Дриновъ

 

 

 

43. М. Дриновъ, Погледъ, 1869.

 

 

 

44. Нешо Бончевъ

 

 

 

45. Професоръ М. Дриновъ

 

[Back to Index]