Революционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието

Ст. Аврамовъ

Материяли за историята на македонското освободително движение

издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ, книга  X

 

София — Печатница П. Глушковъ — 1929.

 

Съдържание

 

Предговоръ . . . . . . . . . . 1

 

ГЛАВА I — „Азотъ”. Селища. Произходъ на мѣстното население. Пѫтни съобщения. Рѣки. Подземни и надземни богатства. Легенда за разрушаването на селата Гарванъ и Чеплесъ. Заселването на селата Орѣше и Папрадище. Сепаратизмътъ на „мияцитѣ”. Поминъкъ на населението. Училища и черкви. Долината на смъртьта. Порѣчието. Селища и пѫтни съобщения. Поминъкъ на населението . . . . . . . . . . 3

 

ГЛАВА II — Борби противъ данъцитѣ и спахиитѣ. Борби срещу харамиитѣ арнаути и турци. Борбата противъ патриаршията. Народнитѣ хайдути . . . . . . . . . . 14

 

ГЛАВА III — Заченкитѣ на черковната и училищна пропаганда на Сърбия въ Велешко и Порѣчието. Българитѣ въ Велесъ и околията сами затварятъ църквитѣ си и протестиратъ противъ сръбската пропаганда. Първото сръбско училище въ града Велесъ. Убийството на Диме Шурковъ. Убийството на сърбоманитѣ Георги Пендовъ и Петръ Ташевъ. Пропагандата открива втори пѫть училище въ Велесъ и настанява безплатенъ лѣкарь въ града. Вишниевци въ Башино село. Убийството на директора Петъръ Миховъ. Порѣчието фабрика за прави сърби. Рѫкополагането на Фирмилияна. Засилването на сръбската училищна и черковна пропаганда въ Велесъ и Скопье. Последицитѣ отъ илинденското въстание. Русия и Австрия подкрепятъ сръбската пропаганда . . . . . . . . . . 26

 

ГЛАВА IV — Основаването на вѫтрешната Македоно-одрннска революционна организация. Четнишка дейность на ВМРО. Иванъ Варналиевъ, Коце Оморанчето, Николай Печевъ, Стефанъ Димитровъ. Конгресътъ на „Мукосъ”. Борбата между централисти и сарафисти за първенство. Иванъ Наумовъ Алябака. Срещата въ село Ораовецъ. Втора среща въ с. Ораовецъ. Срещата въ с. Попадия. Околийскиятъ конгресъ въ с. Крива Круша. Алябака напуща Велешко . . . . . . . . . . 34

 

ГЛАВА V — Сръбската пропаганда прекарва презъ Вардара своята първа чета. Войводата Стефанъ Димитровъ по дирята на Григоръ Соколовъ. Срещата между Петъръ Ацевъ и Гр. Соколовъ. Срещата между Пере Тошевъ и

 

III

IV

 

Григоръ Соколовъ. Григоръ Соколовъ почва да сваля маската си. Иорданъ Тренковъ и Тодоръ Оклевъ въ село Доленци. Срещата въ Маргари. Локвичанитѣ устройватъ засада на Григора. Сражението въ село Слатино. Залавянето на Даме Груевъ. Пере Тошевъ заминава за Порѣчието. Срещата на Ст. Димитровъ и Гр. Соколовъ въ с. Богомила. Първитѣ мѣрки на ВМРО срещу Гр. Соколовъ. Стефанъ Димитровъ минава Вардаръ и залавя сърбоманина Наце. Преговоритѣ между Алябака и Димитровъ въ Кюстендилъ. Заминаването на Алябака за Велешко. Стефанъ Димитровъ по дирята на Алябака. Обезорѫжаването на Л. Плавевъ . . . . . . . . . . 44

 

ГЛАВА VI — Пристигането на Иванъ Алябака въ с. Ораовецъ. Престрелката въ с. Ораовецъ. Сражението въ с. Орѣше. Алябака заминава въ Порѣчието. Сражението на „Яворътъ”. Сражението на „Орѣшки ливади”. Срещата на Алябака съ Григоръ въ с. Крапа. Засадата въ с. Локвица. Сражението между селата Виръ и Црешново. Срещата въ Крапа. Способитѣ на пропагандата. Арсо Йовевъ Локвички. Усилията на пропагандата да се наложи въ мияшкитѣ села Папрадища и Орѣше. Свещеникъ Иванъ Аврамовъ Чупаровъ. Пристигането на войводата Панчо Константиновъ. Сражението при село Степанци. Сражението на „Мукосъ”. Четитѣ на Деянъ Димитровъ и Пешо Пашата. Иванъ Наумовъ Алябака се връща въ Велешко. Убийството на попъ Чуря . . . . . . . . . . 55

 

ГЛАВА VII — Пристигането на ресенската чета. Срещата въ село Кѫпиново. Заминаването на сборнитѣ чети въ село Орѣше. Обсадата на с. Гостиражни. Подготовката за нападението на сръбскитѣ чети. По дирята на ренегатитѣ. Сражението при с. Крапа. Завръщането на Колю Социалиста. Заминаването на ресенската чета. Прилепската чета изпраща опинци на велешката чета. Опититѣ на Григоръ Соколовъ да залови свещеника Иванъ Аврамовъ Чупаровъ и Арсо Локвички. Една сполучлива операция. Пещерата „Яворътъ”. Сръбската чета при „Яворътъ” . . . . . . . . . . 71

 

ГЛАВА VIII — Липса на авторитетенъ организаторъ и инструктори. Четата на Георги Сугаревъ пристига въ Велешко. Обясненията между Георги Сугаревъ и Иванъ Алябака. Отношенията между четницитѣ и населението. Прехрана и облѣкло. Обсадата на с. Стровие. Настѫплението въ Порѣчието. Отрядътъ влиза въ село Црешново. Вакханалиитѣ на сръбскитѣ войводи. Въ село Бѣлица. Връщане въ Азотъ. Пропагандата подготвя нападение. Четитѣ на пропагандата въ с. Нежилово. Пещерата при с. Нежилово. Проучване на пещерата. Страхътъ на нежиловци отъ пещерата . . . . . . . . . . 89 

 

ГЛАВА IX — Акцията противъ пропагандата се отлага. Сугаревъ преминава презъ Порѣчието. Пристигането въ с. Сланско. Срещата въ с. Латово. При Бушова Чешма. Обсадата

 

 

V

 

на с. Дивяци. Пристигането въ с. Велмевци. Сражението въ с. Орѣше. Пѣсеньта на Иванъ Алябака. Завръщането на Г. Сугаревъ въ Велешко. Иванъ Бабунски напуща училището и става сръбски войвода. Георги Сугаревъ заминава за Битолско.,а Иванъ Алябака за почивка. Въ пленъ на пропагандата. Рускиятъ и сръбскиятъ консули гости на пропагандата. Волята на царя Николая. Бѣгството отъ пленъ. Сърбия изпраща на пропагандата инструктори . . . . . . . . . . 112

 

ГЛАВА X — Велко Апостоловъ Попадийски се завръща съ материали. Панчо Константиновъ заминава на почивка. Убийството на Г. Сугаревъ въ Паралово. Панчо Константиновъ тръгва обратно за района си. Срещата съ скопската чета на Боби Стойчевъ. Сражението въ монастира „Св. Иванъ”. Отстѫплението на дветѣ чети. Избиването четата на Боби Стойчевъ въ с. Лугунци. Константиновъ съ четата си влиза въ града Велесъ. Излизането отъ града. Конференцията въ с. Войница. Настѫплението къмъ Порѣчието. Сражението въ с. Крапа. Засадата на „Куртовъ Камъкъ” — убийството на П. Константиновъ и Г. Ацевъ. Сражението въ село Кѫпиново. Последицитѣ отъ загубата на П. Константиновъ. Сражението въ с. Попадия . . . . . . . . . . 129

 

ГЛАВА XI — Сражението въ с. Смиловци. Сражението въ с. Никодимъ и върха „Китка”. Сражението въ с. Владиловци. Сражението на „Яворътъ”. Сражението въ Дрѣново. Конференцията въ с. Войница. Четата на Таню Николовъ въ Велешко. Присѫдата въ с. Попадия. Обсадата на с. Никодимъ. Сражението въ Никодимския балканъ. Четитѣ на Петъръ Ацевъ, Михаилъ Чаковъ и Христо Цвѣтковъ пристигатъ въ Велешко. Обсадата на Никодимъ. Концентрирането сборнитѣ чети на фронтъ Никодимъ—Попадия—Ракле. Сражението на „Ножотъ” и „Попадийски чукари”. Отстѫплението. Връщането на Михаилъ Чаковъ. Мѣстонахождението на Дачо Йотовъ. Залавянето на Гошо Парталевъ. Дачо Йотовъ напуща Велешко. Александъръ Андреевъ Чапата. Убийството на Ангелко Чупаровъ. Петима районни войводи въ Велешко . . . . . . . . . . 145

 

ГЛАВА XII — Общото положение въ Велешко. Убийството на Миланъ Змията. Предателството и избиване на четата на Велко Попадийски. Хуриетътъ. Велешкитѣ чети се явяватъ въ гр. Велесъ и се легализиратъ. Митингътъ противъ пропагандата въ „Ада-кафеси”. Първитѣ избори за гласници въ Азотъ. Борбата между българската и коалиционната листи. Назначаването на учители въ селата Орѣше, Папрадище, Нежилово и Ораовдолъ. Голѣмъ протестъ на село Орѣше. Суспендирането на конституцията. Заминаването на доброволци отъ Велесъ за Цариградъ. Образуването на Комитетъ за обществената безопасность (Муфтелитъ комисионъ) въ гр. Велесъ. Убийството въ с. Ораовдолъ. Комитетътъ заминава на следствие. Иванъ Бабунски убива Петьръ Чупаровъ и става нелегаленъ . . . . . . . . . . 166

 

 

VI

 

ГЛАВА ХIII. — Обезорѫжителната акция. Блаже Биринчето. Дачо Йотовъ става полицейски агентъ. Обезорѫжителната акция напълно се провежда. Каме Лазаровъ Дворишки. Мирчо Атанасовъ Тръстенички. Екзекутирането на Дачо Йотовъ. Екзекуцията на шпионина Панчо Котевъ. Секула Христовъ Ораовдолски. Избиване четата на Мирчо Атанасовъ. Убийството на Секула Ораовдолски. Убийството на Георги Гърчевъ. Петъръ Лесевъ става велешки войвода . . . . . . . . . . 177

 

ГЛАВА XIV. — Балканската война. Окупирането на Велесъ отъ сърбитѣ. Общината въ Велесъ. Терорътъ въ града и околията. Общинскиятъ съветъ за митрополитъ Мелетий. Междусъюзнишката война. Убийството на свещен. Иванъ Аврамовъ Чупаровъ и Христо Андовъ. Скачанската афера — избиването четата на Владо Сланковъ. Последицитѣ отъ Скачанската афера. Масовото събиране войници. Създаването комитетъ за уреждане масовото дезертиране отъ сръбската армия. Залавянето и осѫждането на комитета. Превземането на Велесъ отъ българскитѣ войски . . . . . . . . . . 185

 

[Next]

[Back to Index]