.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

МИТРОПОЛИТА ОХРИДО-ПЛОВДИВСКАГО

НАТАНАИЛА

(АВТОБИОГРАФИЧНИ БѢЛѢЖКИ)

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, Дѣлъ историко-филологиченъ, кн. VII. (XXV.)

( София, Държавна Печатница 1909 )

 

Съдържание

Галерия от сканираните страници

Заглавна страница..

     Увод  (Ангелъ Станковъ)

 

  1. Рождение в Кучевиста - Учение в селската школа - 5 скопски владици между 1829 и 1834 г. - Дяче с наставник йеромонах Манасия от селския манастир "Свети Архангел". Желание да стане калугер - Учение в Самоков заедно с Йордан Константинов Джинов - Домашно учение в Прилеп. Първи преводи ("Служение Еврейско и все злотворение нихно...") - Напускане на Скопие и на семейството завинаги  [*]

 

  2. Покалугеряване в Зографския манастир. Последна среща с баща си - Учение в Киприяновския манастир и Кишеневската Семинария. Преводи - "Помирисах могъщата сила на свободата" - Одеса и Васил Априлов. Бесарабските български колонии - Зачисление в Одеската Семинария. Добри Чинтулов

 

  3. "Планове заради народнийтъ ни напредъкъ." Захари Княжески в Петербург - 'Българският Княз' Александър Боюв Екзархов от Стара-Загора. Протестанство - Първите народни песни на Добри Чинтулов в Одеса - Следване в Киевската Духовна Академия. "Моите писма за наука се четеха въ Македония ... Бессарабските колонисти за пръвъ пъть въ Болградското училище чуха за Аспаруха, Крума, Бориса и Симеона"  - Архимандрит Стефана Ковачевич от Рилския манастир в Русия при Ст. Тошкович с молба за помощи за манастира - Сърбинът Ковачевич от Войводина. Потеклото на епископ Доситей Новакович и на сегашнитѣ Новаковичи отъ прилепското село Новаково

 

  4. Арестуване в Акерман заради раздаване на книги. "Аккерманските българи и моето торжественно проваждане прѣзъ Аккерманъ" - Завършване на Киевската Семинария. Ръкополагане в дякон и в йеромонах (1848) - Кореспонденция с Бесарабските колонисти - Какво направи "гръчкий архимандритъ" Ковачевич в Русия - Курсово съчинение с заглавие: "О томъ, что Болгарскій Архиепископъ въ древнія времена не зависѣлъ ни отъ Римскаго, ни отъ Константинопольскаго Патриарховъ."

 

  5. Посещение на Москва и С.-Петербург. Професор Н. Надеждин за моето курсово съчинение: "Это для насъ совершенно новое" - Черногорският княз Даниил в Петербург и предложение Натанаил да бъде ръкоположен за черногорски митрополит - Докладни записки до Азиатския Департамент и до министъра на просвещението за "в какво бедственно положение ся намерватъ Македонските българе въ Турция" - Пътуване до Варшава, Прага (Шафарик, Ханка), Виена (Др. Цанков, В. Караджич), Пеща ("Македонския влахъ-търговец Дунка"), Карловец, "Белградъ Сръбский", Гюргево, Браила, Галац - Престой в Добровецкий манастир до Яш. Превод от влашки на български на житието на Преподобний Димитрий Бессарабский - Киприяновски манастир. "Моя духовенъ отецъ Манассий на смъртний одръ"

 

  6. Връщане в Зографската обител слѣд 15-годишно отсътствие (1853). Избиране за наместник-управител - Кримската война. Отказват П. Громодов, другарин на Г. Раковски, от планирано българско въстание. Гръцки въстанници в Света Гора - Назначаване за екзарх на Добровецкий манастир в Молдова. Път през Солун, Виена (княз Горчаков), Лвов. "Останахъ въ Молдова да турямъ въ редъ монастирскитѣ дѣла" (до 1857 г..) - "Уставъть на тайнийтъ революционенъ комитетъ противъ турското владичество" - Прѣдложение Натанаил да вземе настоятелството при Терапонтиевската църква, която да служи като главен пункт за съобщение между Россия и през-Дунавска България - Цариград. "Защо за българете бѣше непристъпенъ входътъ въ руското посолство?" Драгоманинът Аргиропуло и консулът Бизани и уволнението им след доклад на Натанаил до русите

 

  7. Света Гора. Произвеждане в архимандрит - В Добровецкий манастир. Георги Раковски - Драган Цанков против православното учение. Церковний или иерархический въпрос  - Изложение в деветь пункта до патриаршията за удовлетворение на българското искание -  Разцепване на колонийското българско население на двѣ половини от Парижкий Трактат (1855). Влашкият княз Куза. Предложение от Министър Обудеску: "Se fie curatu Roman" (да станешъ чистъ ръмънъ) в замяна на Болградско епископство

 

  8. С Г. Раковски в Букурещ. "Сърбия, Ромъния и Гръция ще ни подѣлятъ между себе си след едно общо востание" - Натанаил като "Скопянецъ - Старо Сърбиянецъ" пред консул Живанович, като "македонитисъ Еллинъ вулгарофоносъ" пред консул Зографосъ, и с "Да живее Румъно-България!" пред църковнийтъ министъръ Ал. Кантакузинъ - "Слушай, Раковски! Нашитѣ хъшове да си мируватъ ... Да се заемеме всички за църковнийтъ ни въпросъ." - Усвояване на т. нар. гречески монастири от влашкото правителство - Министър Коголничеану: "Вие, паринте (отче), сте москалъ..." - Съставяне на Българското книжовно дружество с "младата партия". Упреци от страна на Христо Георгиев

 

  9. Учредяване на българската Екзархия - Среща на Натанаил в Цариград с източните патриарси и спор за "смѣсените" (μηκτὰς) епархии в Македония - Патриарсите се приготовят да произнесат схизма, но Н. Игнатиев успява да разубеди йерусалимския патриарх Кирил по съвет на Натанаил - "Аз бидох ръкоположен в чин архиерей на Охридско-Преспанский престол" (24.IX.1872) - Речи на Натанаил ("Чудната отъ незапаметны векове Македония! — тая заветна стара България ... драгоценна ... заради всекого славянина"), на Мелетий Зографски ("Днесь наистинъ вече са удовлетворява прахътъ на Юстиниана Великаго..."), на П. Славейков ("Защо пакъ бихъ и биятъ тъй шумно и весело клепалата въ народный нашь Сионъ?")

 

10. Проблеми по снабдяването на Натанаил с берат за Охрид, а на Доротей - за Скопие. Заминаване (март 1874) - Солун, Водена, с. Остров, Битоля. "Ентусиазмътъ беше всеобщъ между Българете" - Цапари, Ресен, Охрид. Нечувано до тогава народно тържество. Пърличева песен - Струга. "Първо покушение на моя животъ" - "Грекоманите съ своя владика Мелетия". Али-Саиб-пашовия донос. Одързостен отговор на Натанаил до Екзархията - "Азъ останахъ спокойно въ епархията си до 10 августъ 1877 год."

 

11. Руско-турската война (1877). "Оставихъ всичко, що имахъ въ митрополията". Цариград - Сан-Стефано. Н. Игнатиев. Реч на Натанаил пред Великия княз Н. Николаевич - Проблемът между заточения пръв Екзарх Антимъ и сегашния Екзарх Іосифа - Събиране на помощи за екзархията от княз Дондуков. Благославяне на икони за руските полкове - Берлинският конгрес и проблемът къде да е седалището на Екзархията. "Екзархътъ въ Цариградъ отъ тамъ да се грижи за македонските и одринските Българи."

 

12. София. "Прѣдводитель и управитель ... на едно македонско възстание въ прѣдѣлитѣ македонски и въ кюстендилский и дупничкий окръзи" - Иля Войвода, Димитрий Поп Георгиев (Беровец) - В Пловдив. Неуспехи на въстанието. В Джумая - "Писменно полномощие азъ да управлявамъ и во всичко да разпореждамъ въ возстанието." - Разпускане на доброволците (25.V.1878) - Ловеч - Пловдив

 

[Back to Main Page]


   *. Разделението на текста на глави и заглавията им са условни (В. К.)