Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховиститѣ

Л. Милетичъ

 

 

СПОМЕНИ НА ПЕТЪРЪ ХР. ЮРУКОВЪ

 

Петър Юруков 

Петъръ Хр. Юруковъ

 

 

ПРЕДГОВОРЪ.

 

Споменитѣ на Петъръ Хр. Юруковъ сѫ малъкъ приносъ къмъ даннитѣ за организационната дейность преди въстанието въ Дойранско, Поройско и Кукушко, гдето Юруковъ отначало е билъ четникъ, а сетне кѫсо време и оттатъкъ Вардара. Следъ едно престояване въ България, повече въ родния си градъ Карлово, Юруковъ пакъ се отзовава въ Македония и работи като районенъ войвода въ Тиквешко, гдето развива по-системна агитация по селата. Преди това Юруковъ взема участие и въ борбата противъ върховиститѣ. Тукъ го заварва известието за взетото въ Солунъ решение за въстание, следъ което Юруковъ прави възможното да достави на района си орѫжие, но слабо успѣва, ако и да е събралъ отъ населението значителни парични суми за тая цель. Затова и дейностьта му по време на голѣмото въстание се е ограничила съ незначителни акции съ печаленъ край.

 

Твърде интересни сѫ и сведенията, които ни дава Юруковъ за тайнитѣ ученически революционни „крѫжоци" отъ времето, когато Юруковъ е билъ ученикъ въ Самоковъ, гдето за първи пѫть се е запозналъ съ македонския въпросъ. Ако и да не бѣше родомъ отъ Македония, Юруковъ така бѣ се сродилъ съ македонското освободително дѣло, че и следъ несполучливия край на въстанието искаше да продължи да работи въ Македония, за кѫдето, струва ми се, пакъ замина и вече не се върна.

 

Л. М.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]