Разорението на тракийскитѣ българи презъ 1913 година

Л. Милетичъ

 

 

Приложение

 

III. Мѣстожителството на тракийскитѣ изгнаници въ България

 

 

Слѣдъ нещастната за насъ междусъюзнишка война въ 1913 година голѣмиятъ напливв отъ български бѣжанци, дошли да търсятъ подслонъ и прѣхрана отъ Македония и Тракия, налагаше и на българското правителство и на българскитѣ обществени дѣйци сериозно да обмислятъ, какъ да се настанятъ всички тия наши прокудени еднородци, щото пакъ да могатъ заживѣ човѣшки животъ. Както вече по-горѣ споменахъ, налагаше се да се подкара и прокара една добрѣ обмислена колонизационна политика съ огледъ и къмъ интереситѣ на българската държава, която дори всѣки единиченъ българинъ трѣбва да цѣни като стопанственъ и воененъ факторъ. Пътуванията ми прѣзъ 1913 и 1914 год. имаха между друго за цѣль да изуча по-отблизу и тогавашното положение на тракийскитѣ ни бѣжанци та да мога и отъ своя страна съ нѣщичко да помогна при разрѣшаването на колонизационния въпросъ. Затова не само разпитвахъ самото избѣгало население за историята на новото му тегло, но сѫщеврѣменно събирахъ свѣдѣния и гдѣ и какъ се е подслонило то въ България. Имаше тогава при окрѫжнитѣ управления комисии, които се грижеха за настаняване бѣжанцитѣ, та и отъ тѣхъ събрахъ такива свѣдѣния. За жалость до началото на всеобщата война отъ страна на правителството и на народното прѣдставителство нищо сериозно не се направи по тоя важенъ въпросъ за бѣжанцитѣ. Образувалиятъ се „Колонизационенъ комитета”, за който вече споменахъ (вж. стр. 2851) бѣ прѣдставилъ на правителството и на видни наши народни прѣдставители единъ подробно мотивиранъ проектъ, какъ да се постѫпи, като се учрѣди за тая цѣль при Министерството на вѫтрѣшнитѣ ра-

 

 

306

 

боти едно специално колонизационно бюро и пр. съ единъ скроменъ бюджетъ за чиновницитѣ на ръководещата централа. Въ Народното събрание не се внесе за одобрение нищо подобно, а за жалость и отъ страна на народното представителство не се подйе този въпросъ. Когато се връщахъ отъ второто си пѫтуване по Тракия къмъ края на юни мѣсецъ 1914 година, бѣжанцитѣ все си бѣха въ окаянно положение: тѣхъ продължаваха „приврѣменно” да ги настаняватъ импровизиранитѣ правителствени комисии, безъ единство въ плана, безъ огледъ къмъ произхода на бѣжанцитѣ, тѣхнитѣ прѣдишни занятия, климатичнитѣ условия на живота имъ и пр., а главно безъ да ги снабдяватъ съ необходимия минималенъ стопански инвентаръ за работа и производство. Разбира се, че имаше комисии, гдѣто се бѣха взели възможнитѣ при тия условия добри мѣрки, но това бѣха изключения. Понеже бѣхъ обиколилъ голѣма часть отъ бѣжанцитѣ въ врѣменнитѣ имъ жилища и бѣхъ видѣлъ съ очитѣ си тѣхното наистина плачевно състояние, за което човѣкъ, когато стои по-далечъ, не може да си състави истинско понятие, връщахъ се твърдѣ смутенъ и загриженъ, но и съ твърда воля, вече по-сериозно да подйемемъ колонизационния въпросъ. Ала всеобщата война, която избухна къмъ края на юли мѣсецъ с. г., бутна съвсѣмъ на заденъ планъ интереситѣ на бѣжанцитѣ. Па и нови надежди се родиха у подирнитѣ, че негли съ тая война ще се измѣнятъ политическитѣ условия въ тѣхна полза, та вмѣсто да се заселватъ въ нови мѣста ще могатъ негли пакъ да си отидатъ на старитѣ си огнища. И тъй, почнатото настаняване на бѣжанцитѣ се спрѣ и тѣ си останаха въ своитѣ провизорни жилища, кой гдѣто се намѣрилъ, да страдатъ и да се надѣватъ. Останаха незаселени и много сгодни за настаняване мѣста и праздни села, докато въ туй врѣме хиляди отъ бѣжанцитѣ тежаха, често пѫти наблъскани съ десетки души въ една малка стая, на частни лица, дали имъ гостоприемство. По долината на Марица отъ Софлу до Дедеагачъ имаше добри мѣста за настаняване, а и самиятъ градъ Фере, ако и изгорѣлъ, можеше да стане чудесно мѣсто за нови колонисти въ голѣмъ размѣръ. Минавайки отъ Хибибчево прѣзъ Ортакьой за Софлу, убѣдихъ се, че въ Ортакьойско стоятъ до 74 праздни турски селца съ кѫщитѣ си, останали здрави, кѫдѣто можеха тъй сѫщо да се привлѣкатъ нѣкои отъ бѣжанцитѣ.

 

 

307

 

Въ Софлийско бѣха праздни Вакъвскитѣ турски села и пр. Слѣдъ тая война колонизационниятъ въпросъ ще се яви още по-важенъ, та дано тогава да се разрѣши той разумно и дѣйствително.

 

За да се види поне отъ часть, какъ сѫ били  п р ъ с н а т и  тракийскитѣ ни бѣжанци въ прѣдѣлитѣ на България, тукъ ще съобща нѣкои отъ събранитѣ по тоя въпросъ свѣдѣния. За да не се впускамъ въ никакви подробности, ще постѫпя схематично, именно ще посоча нѣкои области или мѣста на стара и нова България, гдѣто сѫ били врѣменно настанени бѣжанци отъ извѣстни околии на турска Тракия и отъ останалитѣ подъ наша власть западнотракийски земи.

 

I. Отъ Лозенградско бѣха настанени:

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Кавакли 121 сѣм. (627 души).

„ с. Енидже 193 сѣм. (815 души).

„ с. Татарларе 45 сѣм. (171 души).

„ с. Карахадъръ 202 сѣм. (938 души).

„ с. Раклица 63 сѣм. (245 души).

„ с. Кемерликъ 17 сѣм. (94 души).

„ с. Кадиево 31 сѣм. (150 души).

„ с. Ериклеръ 64 сѣм. (286 души).

„ с. Тастепе 6 сѣм. (27 души).

„ с. Коюндере 14 сѣм. (67 души).

„ с. Пирогъ 15 сѣм. (72 души).

„ с. Терзидере 24 сѣм. (108 дути).

„ с. Ковчасъ 20 сѣм. (85 души).

„ с. Алмаджикъ 6 сѣм. (33 души).

„ с. Коджатарла 4 сѣм. (19 души).

„ с. Кулата 10 сѣм. (43 души).

 

2. Въ Къзълагачка околия.

Отъ с. Кавакли 80 сѣм. (385 души).

„ с. Ериклеръ 4 сѣм. (15 души).

„ с. Кемерликъ 12 сѣм. (53 души).

„ с. Татарларъ 26 сѣм. (129 души).

„ с. Раклица 8 сѣм. (39 души).

„ с. Коюндере 5 сѣм. (24 души).

 

308

„ с. Ковчасъ 3 сѣм. (11 души).

„ с. Кадиево 3 сѣм. (16 души).

„ с. Коджатарла 1 сѣм. (7 души).

„ с. Тастепе 76 сѣм. (240 души).

 

3. Въ Ямболска околия.

Отъ с. Енидже 5 сѣм. (20 души).

„ с. Кавакли 30 сѣм. (158 души).

„ с. Карахадъръ 3 сѣм. (17 души).

„ с. Коюндере 4 сѣм. (18 дути).

„ г. Лозенградъ 41 сѣм. (137 души).

 

4. Освѣнъ това е имало лозенградски бѣжанци въ по-малко число настанени още въ околиитѣ  А й т о с к а,  В а р н е н с к а,  С л и в е н с к а,  Н и к о п о л с к а,  Е л е н с к а  и  Д е д е а г а ч с к а.

 

II. Отъ Малгарско бѣха настанени:

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Яйлагюнъ 10 сѣм. (52 души).

„ г. Малгара 9 сѣм. (35 души).

„ с. Доганджа 1 сѣм. (3 души).

„ с. Булгаркьой 23 сѣм. (64 души).

 

2. Въ Ямболска околия.

Отъ с. Кадѫкьой 8 сѣм. (54 души).

„ с. Яйлагюнъ 7 сѣм. (31 души).

 

3. Въ Дедеагачска околия.

Отъ с. Булгаркьой 429 сѣм., настанени въ с. Шахинларъ.

 

4. Въ Гюмурджинска околия.

Отъ с. Лезгаръ 195 сѣм. (668 души), настанени въ село Саксали.

Отъ с. Пишманкьой 27 сѣм. (119 души), настанени въ село Каратепе.

Отъ с. Ясъкьой въ с. Каратепе и въ с. Басъркьой.

 

 

309

 

III. Отъ Бунархисарско.

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Колибитѣ 37 сѣм. (150 души).

„ с. Чонгара 21 сѣм. (87 души).

„ с. Яна 36 сѣм. (148 души).

„ с. Урумбегли 24 сѣм. (95 души).

„ с. Курудере 43 сѣм. (160 души).

 

2. Въ Ямболска околия.

Отъ с. Чонгара 4 сѣм. (16 души).

 

3. Въ Дедеагачска околия.

Отъ гр. Бунархисаръ 14 сѣм. настанени въ гр. Фере.

„ с. Яна 8 сѣм. настанени въ гр. Фере.

 

4. Въ Айтоска околия.

Отъ г. Бунархисаръ 45 сѣмейства.

„ с. Чонгара 41 сѣмейства.

„ с. Курудере 4 сѣмейства.

 

5. Въ Карнобатска околия.

Отъ с. Чонгара 1 сѣмейство.

„ с. Колибитѣ 9 сѣмейства.

 

6. Въ Анхиялска околия.

Отъ г. Бунархисаръ 85 сѣм. (380 души).

„ с. Курудере 13 сѣм. (63 души).

 

7. Въ Сливенска околия.

Отъ с. Булгаркьой 2 сѣмейства.

 

8. Въ Варненска околия.

Отъ с. Курудере 8 сѣмейства (28 души).

 

IV. Отъ Одринската кааза.

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Карахамза 29 сѣм. (163 души).

„ с. Каракочъ 34 сѣм. (159 души).

 

310

Отъ с. Хадърча 2 сѣм. (10 души).

„ с. Гечкенли 55 сѣм. (254 души).

„ с. Селиоглу 16 сѣм. (62 души).

„ с. Дерекьой 2 сѣм. (10 души).

„ с. Османли 3 сѣм. (18 души).

„ с. Мусубейли 6 сѣм. (25 души).

 

2. Въ Ямболска околия.

Отъ с. Азапли 12 сѣм. (68 души).

„ с. Арпачъ 40 сѣм. (159 души).

„ с. Възгашъ 2 сѣм. (10 души).

„ с. Гебелеръ 5 сѣм. (18 души).

„ с. Гечкенли 5 сѣм. (16 души).

„ с. Гол. Смаилчево 5 сѣм. (28 души).

„ с. Иджений 34 сѣм. (147 души).

„ с. Кадънкьой 4 сѣм. (16 души).

„ с. Кайпа 3 сѣмейства (6 души).

„ с. Кара-Касъмъ 11 сѣм. (49 души).

„ с. Каиккьой 23 сѣм. (97 души).

„ с. Кемалъ 3 сѣмейства (13 души).

„ с. Мусулджа 9 сѣмейства (29 души).

„ с. Ново-Село 33 сѣм. (190 души).

„ с. Оглу-паша 100 сѣм. (455 души).

„ г. Одринъ 29 сѣм. (105 души).

„ с. Османли 7 сѣмейства (31 души).

„ с. Пашакьой 3 сѣмейства (10 души).

„ с. Провадия 4 сѣмейства (20 души).

„ с. Салиоглу 3 сѣмейства. (13 души).

„ с. Софуларъ 7 сѣм. (38 души).

„ с. Татаркьой 25 сѣм. (105 души).

„ с. Татарларъ 6 сѣм. (21 души).

„ с. Т. Мюселимъ 1 сѣмейство (4 души).

„ с. Хадърча 3 сѣмейства (15 души).

„ с. Хасково 6 сѣмейства (34 души).

„ с. Хаджикьой 9 сѣмейства (39 души).

„ с. Хаврусъ 5 сѣмейства (27 души).

 

3. Въ Къзълагачска околия.

Отъ с. Вайсалъ 53 сѣм. (282 души).

„ с. Ахъркьой 22 сѣм. (103 души).

 

311

Отъ с. Каиккьой 20 сѣм. (99 души).

„ г. Одринъ 5 сѣм. (26 души).

„ с. Акбунаръ 100 сѣм. (491 души).

„ с. Чомлеккьой 27 сѣм. (132 души).

„ с. Куруджикьой 15 сѣм. (165 души).

„ с. Ново-Село 40 сѣм. (192 души).

„ с. Пашакьой 42 сѣм. (209 души).

„ с. Ташлѫ-Мюселимъ 81 сѣм. (406 души).

„ с. Кайпа 4 сѣм. (19 души).

„ с. Дуванджа 16 сѣм. (82 души).

„ с. Арпачъ 2 сѣм. (11 души).

„ с. Провадия 18 сѣм. (91 души).

„ с. Софуларъ 13 сѣм. (63 души).

„ с. Мусулбейли 45 сѣм. (160 души).

 

V. Отъ Узункюприйско.

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Узункюпри 3 сѣм. (8 души).

„ с. Търново 2 сѣм. (10 души).

„ с. Еникьой 12 сѣм. (68 души).

 

2. Въ Ямболска околия.

Отъ с. Еникой 10 сѣм. (54 души).

„ с. Търново 49 сѣм. (213 души).

„ с. Узункюпри 2 сѣм. (13 души).

„ с. Чопкьой 72 сѣм. (393 души).

 

3. Въ Карнобатска околия.

Отъ с. Чопкьой 25 сѣм.

„ с. Узункюпри 2 сѣм.

„ с. Търново 52 сѣм.

 

4. Въ Дедеагачска околия.

Отъ с. Узункюпри 60 сѣм. настанени въ гр. Фере.

„ с. Еникьой 71 сѣм. (ib.).

„ с. Чопкьой 3 сѣм. (ib.).

„ с. Еурудере 1 сѣм. (ib.).

 

312

 

5. Въ Котленска околия.

Отъ с. Търново 6 сѣм.

 

6. Въ Свищовска околия.

Отъ с. Търново 57 сѣм. (285 души).

 

7. Въ Варненска околия.

Отъ с. Търново 10 сѣм. (6 души), в др.

 

VI. Отъ Визенско.

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Сергенъ (Саракина) 3 сѣм. (14 души).

„ с. Чанакча 18 сѣм. (100 души).

 

2. Въ Анхиалска околия.

Отъ с. Пенека 52 сѣм. (209 души).

„ с. Сарѫкьой 24 сѣм. (101 души).

 

3. Въ Дедеагачка околия.

Отъ с. Ахъркьой 25 сѣм., настанени въ Лъджакьой.

 

VII. Отъ Малко Търновско.

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Карадере 3 сѣм. (21 души).

„ с. Маглавикъ 1 сѣм. (6 души).

„ с. Чеглаикъ 9 сѣм. (36 души).

„ с. Паспалево 4 сѣм. (27 души), и пр.

 

2. Въ Анхиалска околия.

Отъ с. Дерекьой 22 сѣм. (93 души).

„ с. Курудере 1 сѣм. (4 души).

„ с. Карадере 1 сѣм. (5 души).

 

VIII. Отъ Гюмюрджинско.

 

1. Отъ селото Манастиръ бѣха настанени:

30 сѣм. (130 души) въ с. х. Мустафа (Гюмюрджинско).

61 сѣм. (320 души) въ с. Черибашкьой (ib.).

 

313

56 сѣм. (235 души) въ с. Ирджакъ (ib.).

  8 сѣм. (47 души) въ Кючуккьой (ib.).

83 сѣм. (366 души) сѫ се върнали въ селото си Манастиръ. Манастирци има още и въ гр. Гюмурджина.

 

2. Отъ селото Съчанли бѣха настанени:

46 сѣм. (180 души) се завърнали въ Съчанли.

60 сѣм. (300 души) въ с. Марония.

30 сѣм. (143 души) въ Делеокасъ (Гюмурджинско).

13 сѣм. (46 души) въ Каратепе (ib.).

20 сѣм. (90 души) въ Тарлѫкьой (ib.).

  6 сѣм. (37 души) въ Козлукебиръ (ib).

13 сѣм. (40 души) въ Мюселимъ (ib.).

  5 сѣм. (13 души) въ Кючуккьой (ib.).

10 сѣм. (.19 души) въ село Бандъранъ (ib.).

15 сѣм. (60 души) въ Пазаркьой (ib.).

11 сѣм. (50 души) въ Чифликъ Паласъ.

  2 сѣм. (9 души) въ Басуркьой.

 

Имаше още пръснати Съчанлийци по Гюмурджина и др.

 

3. Отъ селото Калайджидере бѣха настанени:

18 сѣм. (90 души) въ Куштепе (Гюмурджинско).

21 сѣм. (95 души) въ с. Еврекъ (ib.).

78 сѣм. (371 души) въ с. Шапчи (ib.).

147 сѣм. (726 души) сѫ се завърнали въ самото Калайджидере.

 

4. Отъ селото Аткьой бѣха настанени въ Шапчи; отъ Чобанкьой — въ Маври, и пр.

 

IX. Отъ Чорленско и Цариградско.

 

1. Въ Бургаска околия.

Отъ с. Чанакча 18 сѣм. (100 души).

„ с. Тарфа 61 сѣм. (260 души).

„ с. Армутлукъ 5 сѣм. (17 души).

„ с. Юсускьой 1 сѣм. (5 души).

„ с. Буюкъ Сейменъ 31 сѣм. (156 души).

„ с. Синекли 10 сѣм. (50 души).

 

314

Оть с. Ени-чифликъ (Чорленско) 5 сѣм. (32 души).

„ с. Чорлу 1 сѣм. (5 души).

„ с. Ташево (Чекмедженско) 11 сѣм. (44 души).

„ с. Имрихоркьой 105 сѣм. (337 души).

„ с. Даякадънъ 8 сѣм. (41 души).

„ с. Деркосъ 59 сѣм. (241 души).

 

2. Въ Ямболска околия.

Отъ с. Тарфа 6 сѣм. (26 души) (Чаталджанско).

„ с. Чанакча 27 сѣм. (127 души) (ib.).

„ с. Авренъ (Чорленско) 117 сѣм. (552 души).

„ с. Кючукъ-Сейменъ 14 сѣм. (62 души).

„ с. Ерменли 1 сѣм. (9 души).

„ с. Калъчли 1 сѣм. (5 души).

„ с. Куртулмушъ 8 сѣм. (34 души).

„ с. Курфанли 5 сѣм. (30 души).

„ с. Чаушли 3 сѣм. (14 души).

„ с. Чукуръ-Ченгелъ 1 сѣм. (6 души).

„ с. Армашъ 4 сѣм. (25 души).

„ с. Еничифликъ 12 сѣм. (68 души).

„ с. Мюселимъ 2 сѣм. (16 души).

„ с. Сейменъ 2 сѣм. (11 души).

„ с. Селвели 1 сѣм. (7 души).

„ с. Чешмели 1 сѣм. (9 души).

„ с. Юсускьой 5 сѣм. (31 души).

 

5. Въ Дедеагачска околия.

Отъ с. Даякадънъ (Чаталджанско) въ гр. Фере.

„ с. Делнюнусъ (ib.) въ гр. Фере.

„ с. Деркосъ (ib.) въ гр. Фере.

„ с. Стингелъ въ село Дикилиташъ до Макри и въ с. Гювендикъ.

 

4. Въ Скечанска околия.

Отъ с. Еничифликъ (Силивренско) въ с. Мейзанлѫ 1 сѣм. (8 души).

 

Още голѣмъ брой бѣжанци бѣха настанени по разни околии на България, въ повечето случаи размѣсени по произходъ отъ разни краища. Ще укажа нѣкои, на които се знаеше отъ гдѣ сѫ:

 

 

315

 

X. Въ Прѣславска околия.

Отъ Лозенградско, Чорленско, Одринско, Силивренско, и др. 166 с. (840 души).

 

XI. Въ Пловдивска околия.

Отъ Узункюпрю, 30 сѣм.

„ Одринъ 20 сѣм.

 

XII. Въ Старозагорска околия.

Отъ Тракия (разни) 122 с. (642 души).

 

XIII. Въ Ямболска околия.

Отъ с. Хедилли 7 с. (53 души) (Хайреболско).

„ с. Каранасли 15 с. (67 души) (Бабаескийско).

 

XIV. Въ Бургазка околия.

Отъ с. Докузюкъ 13 с. (47 души). (Бабаескийско).

„ с. Карапчя 1 с. (3 души).

„ с. Енимахле 17 с. (126 души).

 

Не бѣха малко и изгоненитѣ отъ турското правителство малоазийски българи. Най-много отъ тѣхъ, дошли по море въ Дедеагачъ, бѣха настанени въ Дедеагачско и Гюмурджинско.

 

XV. Отъ Мала Азия.

 

1. Въ Гюмурджинско.

Отъ с. с. Коджабунаръ, Къзълджиларъ, Ново-Село 101 с. (439 души), настанени въ с. Кючуккьой.

Отъ с. Хаджиасанкьой 2 с. (15 души), настан. въ Кърккьой.

„ с. Киликъ (Бандърменско) 150 с. настанени въ Кърккьой и 17 с. (77 души) въ с. Гол. Сиркели.

Отъ с. Суютъ 275 с. настанени въ Имаретъ-Чифликъ.

Отъ с. с. Ташкеси и Аладжабаиръ 235 с. (968 души) настанени въ Куштепе.

Отъ с. Ново-Село 67 с. (358 души) настанени въ Яс̀ъкьой.

„ с. Тьойбеленъ 2 с. (10 души) въ с. Небикьой.

„ с. Тьойбеленъ 18 с. (90 души) въ Куштепе.

 

 

316

 

2. Въ Дедеагачско и Скечанско.

Отъ с. Коджабунаръ настанени въ Урумджикъ и въ Хасанларъ (Дедеагачско).

Отъ с. Килишъ настанени въ Енидже (Скечанско).

„ с. Коджа-бунаръ настанени въ Балустра (Скечанско)

 

XVI. Бѣжанци въ Софлийско.

Въ Софлу, което имаше до 2000 гръцки кѫщи, слѣдъ като гърцитѣ напуснали града, се настаниха тракийски бѣжанци главно отъ градоветѣ Одринъ, Димотика и Лозенградъ. Имаше още 4 сѣм. отъ Бандърма (Мала Азия) и 34 сѣм. отъ Кукушъ (Македония).

 

Въ с.  Х а н д ж а с ъ  до Марица сега живѣятъ бѣжанци отъ Малгарско, имено отъ с. Харлагюнъ (110 сѣм.).

 

Въ с.  Б и д и к л и  сега живѣятъ 180 сѣм. отъ Чанакча (Чаталджанска околия).

 

Въ с.  Е л к и н д ж и  сѫ настанени 184 сѣм. бѣжанци отъ  Я й л а г ю н ъ  (Малгарско).

 

Въ гръцкото село Карабунаръ сѫ настанени 60 сѣм. отъ  Я й л а г ю н ъ  (Малгарско).

 

Въ с. Карабунаръ има още 100 сѣм. отъ Чаталтепе (Мала Азия).

 

Въ опожареното турско с.  С е й м е н л и  сѫ настанени 44 сѣм. отъ с. Крушево (Димотишко).

 

Въ с.  Б а ш и б е й, турско здраво село съ 60 кѫщи, напуснато, сѫ настанени до 60 сѣм. отъ Малгарско, именно отъ с.  Л е з г а р ъ  и 16 сѣм. отъ Бандърма (Мала Азия).

 

Въ с.  М е р х а м л и, въ което мѣстнитѣ жители си възстановяватъ кѫщитѣ, сѫ настанени и 20 сѣм. отъ с.  К а д ѫ к ь о й  (Малгарско).

 

Въ турското с.  О с м а н ч а, напуснато, съ 40 здрави кѫщи, сега сѫ настанени 40 сѣм. отъ опожареното Софлийско село Пишманъ.

 

Въ турското с.  С а р ъ н л и, опожарено, сѫ настанени 79 сѣм. отъ Сатѫкьой (Лозенградско).

 

Въ турското с.  Ч у к у р в и р а н ъ  сѫ настанени пакъ отъ Софлийско отъ с Пишманъ 80 сѣм.

 

И въ турското с.  К о ю н е р ѝ  сѫ настанени 65 сѣм. отъ Пишманъ.

 

 

317

Въ сѫщото турско с. Коюнерѝ сѫ настанени още 105 сѣм. отъ село Докузюкъ (Бабаескийско).

 

Общиятъ сборъ на бѣжанцитѣ въ Софлийско заедно съ Пишманци е 1925 сѣмейства.

 

Тѣзи примѣри, мисля, стигатъ, за да се даде понятие какъ сѫ разхвърлено настанени нещастнитѣ наши тракийски бѣжнци.

 

Има за настаняване български бѣжанци още много праздни бивши турски села. Споменахъ по-горѣ за Ортакьойско; сѫщо тъй и въ Софлийско има такива, напуснати села.

 

Въ 25 Вакъфски села въ мѣстностьта Вакѫфъ — всичкитѣ кѫщи сѫ здрави. Голѣма часть отъ нивитѣ бѣха останали въ Турция — въ Димотишко. Българитѣ отъ село Голѣмъ Дервентъ (400 кѫщи), опожарено, сѫ настанени отъ часть въ 100-тѣ неопожарени турски кѫщи, отъ часть сѫ пръснати по Дедеагачъ и др.

 

Празни, напуснати турски села въ Софлийско сѫ слѣднитѣ:

Дишбудакъ, опожарено, имало 32 кѫщи.

Калайджува, опожарено, имало 40 кѫщи.

Кьопекли, опожарено, 45 кѫщи.

Гемиджикьой, здраво съ 60 кѫщи.

Калдъркосъ, половина часъ до Фере, здраво, съ 50 кѫщи.

Мюселимкьой, здраво, 40 кѫщи.

Сарѫкая, здраво, 40 кѫщи.

Кáтранджикъ, опожарено, имало е 80 кѫщи.

Мукатá, помашко село, опожарено, имало е 45 кѫщи.

Д е м и р е н ъ, опожарено близу до Малъкъ Дервентъ, имало е 100 кѫщи, лозя, гора.

К у т р у д ж а. Половината село бѣ помашко; помацитѣ, избѣгали, кѫщитѣ сѫ праздни, и пр. и пр.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]