Разорението на тракийскитѣ българи презъ 1913 година

Л. Милетичъ

 

 

Приложение

 

II. Гърцитѣ въ Одринския виляетъ

 

 

По-долу е посочена численостьта на гръцкитѣ сѣмейства по отдѣлни кази. Всички възлизатъ на 39,323 сѣмейства. Прѣсметнати по 5 члена на сѣмейство, общото число гърци възлиза приблизително на 196,615, или крѫгло на 200 хиляди души. Като се вземе прѣдъ видъ, че ще да има гърци по турскитѣ градове, които не са смѣтанн, и че покрай Мраморното море и на Галиполския полуостровъ може да има още гърци, които не са взети въ смѣтка, ще излѣзе, че най-точно пресметнати гърцитѣ, включително и съ часть гъркомани, българи, които минаватъ за гърци, не могатъ надмина 250 хиляди души. Гръцкото население,  п р ѣ с м е т н а т о  п о  с ѣ м е й с т в а, се разпрѣдѣля както слѣдва:

 

Бабаескийска каза

Бабаески, см. 245 с.

Алянли (Алпули), 120 с.

Дуванджа, 85 с.

Еникьой, 180 с.

Иманпазарь, 60 с.

Кулелий, см. 40 с.

Камбурларъ (Кумриларъ), 45 с.

Назърлий, 150 с.

 

Всичко 925 сѣм.

 


 

Василиковска каза

Василико, заедно съ с. Потурнакъ, 415 с.

Ахтополъ, 800 с.

Бродилово, 140 с.

Каланджа (Гланджосъ), 14 с.

Кости, 300 с.

 

Всичко 1094 сѣм.

 


 

Визенска каза

Виза, 490 с.

Агио Георги, (20 с. патр.), 160 с.

Адънъ (Агио Яни), 180 с.

Ахъркьой, 40 с.

Инджекьой, 450 с., Ювали,

Кавакджикъ, 40 с.

Крио Неро (Соуджакъ), 200 с.

Магриотица, 200 с.

Муселимъ, 30 с.

Сарай, 200 с.

Саракиня, см., 200 с.

Софидисъ, 300 с.

Топчикьой, 150 с.

Хасбоа, 200 с.

Чекли, см. 100 с.

 

Всичко 2940 сѣм.

 

 

302

Галиполска каза

Галиполи, ?

Бургасъ, 80 с.

Галата, 100 с.

Ексенджилъ, 320 с.

Кирче, 282 с.

Фъндъклѫ́, 150 с.

 

Всичко 932 сѣм.

 


 

Гюмурджинска каза

Гюмурджина, см. 450 с.

Кърджалѫ (нахия Шанхана), 100 с.

Кърка (Хърка, нах. Шапхана), 150 с.

Мурджанъ чифликъ, 123 с.

Сарсили (Сасили), 40 с.

Марония, 325 с. (1350 д.)

Ясъкьой, см. 180 с.

Кючюккьой, 50 с.

Ирджанхисаръ, 130 с. (658 д.)

 

Всичко 1648 сѣм.

 


 

Дедеагачска каза

Дедеагачъ, 555 с.

Урумджикъ, 85 с.

Макри, 22 с.

 

Всичко 660 сѣм.

 


 

Димотишка каза

Димотика, 800 с.

Акбунарь, 60 с.

Емлединъ, 60 с.

Инджекьой, 40 с.

Кадѫкьой, 220 с.

Кара Бегли, 120 с.

Карлѫкьой, 80 с.

Капуджиккьой, 80 с.

Киречарнауткьой, 80 с.

Куруджукьой, 80 с.

Кулели Бургасъ, 135 с. (40 д.)

Къзълджикьой, 180 с.

Лютфи паша, 15 с., и 15 с. тур.

Мандра, 60 с.

Пранга, 85 с.

Румджамбозларъ, 70 с.

Салтъккьой, 360 с.

Токмаккьой, 152 с.

Урлу, 20 с.

Чал̀ъкьой, 100 с.

Чобанлѫ-румъ, 63 с.

Чаушли, 50 с.

 

Всичко 2880 сѣм.

 


 

Еноска каза

Еносъ, 350 с.

Аязма, 75 с.

Еникьои, 100 с.

Каракьой, 5 с.

Кемерли, 10 с.

Коскари, 15 с.

Чаушкьой, 150 с.

 

Всичко, 705 сѣм.

 


 

Кешанска каза

Кешанъ, 1300 с.

Арнауткьой, 10 с.

Беендикъ, 300 с.

Браги (Барауръ) 70 с.

Грайосъ, 250 с.

Каратепе, 60 с.

Карлѫкьой, 300 с.

Къзкапанъ, 30 с.

Лаладжикъ, 60 с.

Мавросъ, 50 с.

Малтепе, 100 с.

Махмудкьой, 100 с.

Мозалъ (Мозакъ), 55 с.

Пазардере, 120 с.

Пашангидъ, 220 с.

Сулуджа, 100 с.

Хаджикьой, 250 с.

Хадъркьой, 30 с.

Чалтиккьой, 80 с.

Ябулдакъ (Япълдъкъ), 15 с.

 

Всичко 2340 сѣм.

 

 

303

Лозенградска и Бунархисарска каза

Лозенградъ, 1200 с.

Петра, 350 с.

Полосъ, 160 с.

Скопе, 700 с.

Бунархисаръ, 100 с.

Инджеклеръ, 100 с.

 

Всичко 2560 сѣм.

 


 

Люлебургаска каза

Люлебургасъ, 300 с.

Айвали, 200 с.

Ахмедбей, 200 с.

Мейсинли (Мюсинли), 80 с.

 

Всичко 780 сѣм.

 


 

Малгарска каза

Малгара, см., 200 с.

Ахмедпаша, см. 25 с.

Гьозсузъ, см. 30 с.

Давудъ-Али, 100 с.

Деведжикьой, 200 с.

Калабакьой, 240 с.

Карабунарь, 40 с.

Максуду, 120 с.

Тетекъой, 50 с.

Илаилѫ, 40 с.

Хаскьой, 70 с.

 

Всичко 1115 сѣм.

 


 

Мидийска каза

Гр. Мидия, 300 с.

Аксими, 100 с.

Самоковъ, 650 с.

Турля, 100 с.

Ургасъ (Софидисъ) 100 с.

 

Всичко 1250 сѣм.

 


 

Мустафапашенска каза

Мустафапаша, 5 с.

Бекташли, 125 с.

Бештене, 160 с.

Гьолджикъ, 70 с.

Карабагъ (Карабаа), 210 с.

Сар̀ъяръ, 70 с.

Яйладжикъ, 80 с.

 

Всичко 636 сѣм.

 


 

Одринска каза

Гр. Одринъ, 2429 с.

Караагачъ (прѣдградие на Одринъ), 192 с.

Чьореккьой (вь Нахия Ада), 250 сѣм.

 

Всичко 2871 сѣм.

 


 

Ортакьойска каза

Ортакьой, 900 с.

Акаланъ, 220 с.

Гайдахоръ, 54 с. смѣс. съ тур.

Зорназанъ, см. 56 с., и 18 с. тур.

Лъджа (Илиджа), 230 с.

Каратепе, 24 с.

Кетсилисъ, 36 с.

Козлуджа, 80 с.

Илеву, 16 с.

Чекердекли, 180 с.

 

Всичко 1810 сѣм.

 


 

Родостенска каза

Родосто, 1800 с.

Доганджа чифликъ, 20 с.

Ишикларь, 900 с.

Карадлѫ́, см. 40 с.

Кумбаги, 120 с.

Наибкьой, 380 с.

Панадосъ (Панизо), 100 с.

Селджукъ, 150 с.

Семетли, 120 с.

Чанакчи, 120 с.

 

Всичко 3950 сѣм.

 


 

Скечанска и Ференска каза

Скеча, 1000 с.

 

 

304

Софлийска и Ференска каза

Софлу, 1000 с.

Ахъркьой, 100 с.

Доганджа (Дуванджа христ.,) 120 с.

Каваджикъ, 300 с.

Кара Бунарь, 320 с.

Козкърѫ, 80 с.

Куруджикьой, 225 с.

Кюнлю, 420 с.

Пашмакчи, 100 с.

Феро, 25 с.

Хадѫкьой, 80 с. (въ Ипсалско)

Чанкьой, 150 с.

 

Всичко 3495 сѣм.

 


 

Узункюприйска каза

Узункюпри, 110 с.

Арнауткьой, 70 с.

Давудлу, 60 с.

Кебиркьой, 80 с.

Дуганкьой, 60 с.

Ескикьой, 60 с.

Иеникьой, 490 г.

Каваджикъ, 80 с.

Кавакли, 50 с.

Каджали, 40 с.

Кадѫкьой, 60 с.

Карабурчакъ, 62 с.

Карахамза, 40 с.

Касѫкьой, 120 с.

Къркой, 45 с.

Мъстанларъ, 45 с.

Сиремъ, 45 с.

Субимкьой, 40 с.

Улукьой, 50 с.

 

Всичко 1637 сѣм.

 


 

Хавсенска каза

Гердели, 80 с.

Хаскьой, 100 с.

 

Всичко 180 сѣм.

 


 

Хайреболска каза

Хайреболъ, ?

Акънджалѫ, 80 с.

Касъмпаша, 50 с.

Кестирме (Кострица), 140 с.

Татарджедидкьой, 35 с.

Тураджи, 45 с.

Фарашъ, 90 с.

Хасѫкьой, 60 г.

Хедили, 75 с.

Чекрькчи, 35 с. мухамед. гьрц.

 

Всичко 610 сѣм.

 


 

Чорленска каза

Чорлу,

Армаганъ-Шахъ-чифликъ,

Ла-чифликъ,

Иени-чифликъ,

Исадча-чифликъ,

Керничкьой,

Мослимчифликъ,

Охланлѫ,

Пашалѫ-ага-чифликъ,

Хаджи Шеремет-чифликъ.

Юксузче.

 

Всичко около 2000 сѣм.

 


 

Шаркьойска каза

Шаркьой, 600 с.

Арапхаджи, 100 с.

Гьолджикъ, 100 с.

Джедидкьой, 200 с.

Паламудъ, 80 с.

 

Всичко 1080 сѣм.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]