Разорението на тракийскитѣ българи презъ 1913 година

Л. Милетичъ

 

 

1. Показалецъ на лицата, чиито имена сѫ споменати въ книгата (стр. 1–286)  [1].

 

__А_    —   __Б_    —   __В_    —   __Г_    —   __Д_    —   __Е_    —   __Ж_    —   __З_    —   __И_    —   __К_    —   __Л_    —   __М_    —   __Н_    —   __О_    —   __П_    —   __Р_    —   __С_    —   __Т_    —   __У_    —   __Ф_    —   __Х_    —   __Ц_    —   __Ч_    —   __Ш_    —   __Щ_    —   __Я_

 

А.

Абаджи Иванъ 163.

Аврамовъ Василъ 59.

Агя-ефенди 92.

Адоневъ Куманъ 54.

Албертъ Ингилизътъ 42.

Алешова Султана 83.

Али-ефенди 92.

Алиоглу Османъ 128.

Али Чаушъ, 269.

Анастасовъ Г., кметъ на Гюмурджина 190, 212, 278.

Анастасовъ Никола, д-ръ, воененъ лѣкарь 254.

(Попъ) Ангелова Зоица 102, 103.

Ангелова Рада 123.

Ангелова Руса 123.

Ангелова Стоя 158.

Ангелова Тона 158.

Ангеловъ Атанасъ 54.

Ангеловъ Вангелъ 177.

Ангеловъ Григоръ 156, 158.

Ангеловъ Димитъръ (с. Булгаркьой), 14, 27, 30, 33, 34, 37, 42.

Ангеловъ Димитъръ (с. Башклисе) 152.

Ангеловъ Енчо 127.

Ангеловъ Иванъ 103.

Ангеловъ Иванъ (с. Гьокчебунарь) 103.

Ангеловъ Иванъ (с. Къзларъ) 211.

Ангеловъ Кадиевъ Петко 127.

Ангеловъ Кациевъ Кольо 127.

Ангеловъ Киро 158.

Ангеловъ Коле 116.

Ангеловъ Милко 158.

Ангеловъ Митро 270.

Ангеловъ Никола, свещеникъ 102.

Ангеловъ, подпоручикъ 273.

Ангеловъ Чанко 163.

(Дѣдо) Ангелъ 273.

Андоновъ Вълчо 245.

Андровъ Петко 263, 264, 265.

Андреевъ Георги 237.

Андреевъ Стоянъ, свещеникъ 56.

Антониядисъ, персийски коисулъ 200, 228, 230.

Апостоловъ Архонди 35.

Апостоловъ Станое 56.

Арабаджиевъ Янко 125.

Арабовъ Атанасъ 56.

Арифъ-бей 214.

Аркумаревъ Стаматовъ Митре 252.

Армутлиевъ Георги 263.

Армутлиевъ Г. Стамо 261, 276.

Арнаудовъ, войвода, 245.

Асановъ Азисъ 127.

Асърджиевъ Георги 169.

Атанасова Недѣля 54.

Атанасова София 155.

Атанасовъ Бъчваровъ Костадинь 22.

Атанасовъ Василь 116.

Атанасовъ Георги 103.

Атанасовъ Димитъръ (с. Деведере) 54.

Атанасовъ Димитъръ (с. Башклисе) 157.

Атанасовъ Иванъ 103.

Атанасовъ Иванъ, свещеникъ 170.

Атанасовъ Кольо 123.

Атанасовъ Панайотъ 130.

Атанасовъ Христо 170.

Ахмедъ-ага (Гюмурджина) 211.

 

Б.

Бадета, английски консулъ, 222, 226, 230.

Баждаровъ Никола, свещеникъ 111.

Бакърджиева Стоювица 239.

Балакчи Мехмедъ 158.

Баламезовъ, подпоручикъ (отъ Хасково) 242.

Баламезовъ Вельо 253.

 

 

1. На първо мѣсто се поставя прѣзимето. Цифритѣ означаватъ страницитѣ, гдѣто се срѣща името на лицето.

 

 

320

 

Балджиевъ, хаджи Димо 174, 181.

Банкаджи Мехмедъ 94.

Батулевъ Иванъ 219.

Батуръ (отъ с. Съ чапли) 101, 243.

Бахчиджи Яръмъ 231.

Бахчованъ Димо 103.

Берберовъ (Малко Търново) 82.

Бечовъ Кольо 129.

Бешковъ Стоянъ 219.

Билялъ Чаушъ 269.

Богданъ Стария 41.

Боевъ Бойчо, проф. 285.

Божилова Петкана 34.

Божиновъ Атанасъ 93, 94, 95.

Божиновь Георги 172.

(Дѣдо) Бойчо (отъ Мустафапаша) 48.

Бояджиевъ Коста 250.

Будура Теньо 119.

Буйнука Ангелъ 230.

Бургуджиевъ Иванъ 48.

Бурилковъ Петъръ 79.

Бучановъ Димо 120.

Бѣлоповъ Димитъръ 176.

Бъчваровъ Ангелъ 171.

Бъчваровъ Костадинъ 59.

Бъчваровъ Стоянъ 122.

 

В.

Василева Домана 103.

Василевъ Григоръ 285.

Василевъ Димитъръ 116.

Василевъ Иванъ 103.

Василевъ Паскалъ 196.

Василевъ Яни 21.

Василевъ Янаки 100.

Василовъ Атанасъ 128.

Варсамиевъ Георги 32.

Велевъ Славъ 152.

Велевъ Тодоръ 152.

Велчевъ, генералъ, 17, 151.

Влахопулосъ, гръцки журналистъ (Одринъ) 19.

Вѫгляровъ Димитъръ 48.

Вълко, воденичаря (Мустафапаша), 48.

Вълковъ Андонъ 209.

Вълковъ Демирджиевъ Грозьо 163, 165.

Вълковъ Динко 219.

Вълковъ Дѣлко 258.

Вълковъ Иванъ 210.

Вълковъ Маринъ 173.

Вълковъ Стою 178.

Вълковъ Трандафилъ 103.

Вълчева Вана 145.

Вълчева Злата 34.

Вълчева Катерина 43.

Вълчева Кера 123.

Вълчова Ангелия 54.

Вълчова Вълка 271.

Вълчовида Кира 238.

Вълчевъ Гьокче 54.

Вълчевъ Гого 128.

Вълчевъ Димо 110.

Вълчевъ Филовъ Димо 128.

Вълчевъ Иванъ 110.

Вълчевъ Киро (с. Булгаркьой) 31, 32.

Вълчевъ Киро (с. Манастиръ), 270.

Вълчевъ Кольо 110.

Вълчевъ Михалъ 269.

Вълчевъ Павелъ 269.

Вълчевъ Петко 180.

Вълчевъ Стойо 152, 222, 284.

Въртигоровъ Стайко 163.

 

Г.

Гаджевъ Тодоръ 171.

Гаджемовъ Яни 146.

Гайдаджи Вълчо 103.

Ганева Кера 128.

Гачевъ Александъръ 20.

Гегова Милка 128.

Генчовъ Георги 171.

Георгаги Илчо 54.

Георгева Десна 103.

Георгева Каперина 41.

Георгева Вълчева Кера 123.

Георгева Вълчева Малта 123.

Георгевъ Ангелъ 123.

Георгевъ Будуровъ Иванъ 183.

Георгевъ Вълчо 107.

Георгевъ Димо 123.

Георгевъ Динко 197.

Георгевъ Илия 59.

Георгевъ Карапенчо 54.

Георгевъ Коста 116.

Георгевъ Симеонъ 59.

Георгевъ Станко 140.

Георгевъ Стефанъ 197.

Георгевъ Тодоръ 197.

Георгевъ Христо 131.

(Дели) Георги 174.

Георгиева Вълкана 123.

Георгиева Кица 129.

Георгиева Костадина 41.

Георгиева Недѣля 33.

Георгиева Петра 41

Георгиевъ Андрей 253.

Георгиевъ Андонъ 22, 23, 59.

Георгиевъ Атанасъ 111.

Георгиевъ Вълко 163.

Георгиевъ Вълчо (с. Покриванъ) 110.

Георгиевъ Вълчо (с. Манастиръ) 270.

Георгиевъ Димитъръ 110.

Георгиевъ Димитъръ (Малъкъ Дервентъ) 171.

Георгиевъ Димо (с. Покриванъ) 111.

Георгиевъ Димо Глухиятъ 163.

Георгиевъ Д. 208.

 

 

321

 

Георгиевъ Дяко 128.

Георгиевъ Иванъ, 98, 101, 102.

Георгиевъ Иванъ (Гьокчебунаръ) 110, 115, 116.

Георгиевъ Иванъ (с. Дутли), 128.

Георгиевъ Иванъ (с. Башклисе) 157.

Георгиевъ Иванъ (с. Юсуюкъ) 197.

Георгиевъ Илия 23.

Георгиевъ Кольо 110.

Георгиевъ Мутафовъ Кольо 123.

Георгиевъ Костадинъ 63.

Георгиевъ Митро 125.

Георгиевъ Павелъ 128.

Георгиевъ Петко (с. Енидже) 23, 59.

Георгиевъ Петко (с. Окуфъ) 252.

Георгиевъ Петъръ 152.

Георгиевъ Попчевъ Христо 163.

Георгиевъ Славъ 110.

Георгиевъ Стоянъ 127.

Георгиевъ Христо 59.

Георговъ Христо 70.

Георгевъ Христо 116.

Георгиевъ Яне 100, 110.

Георгова Малта 127.

Георгова Софица 128.

Георговъ Иванъ (с. Гор. Ибриюренъ) 120.

Георговъ Иванъ (с. Дутли) 129.

Георговъ Кольо 54.

Гергинъ Георги 56.

Герджиковъ Михаилъ 149, 153.

Гинева Комна 128.

Гинева Райка 128.

Гинева Тодора 123.

Гиневъ Киро 129.

Гогова Мара 128.

Гогова Мара 250.

Гоговъ Стаматъ 128.

(Баба) Господиновица (Муст.-паша) 47.

Граменовъ Аристиди 92.

Грозданкова Катерина 248.

Гроздановъ Грозьо 247.

Гроздева Стана 145.

Грозевъ Атанасъ 103.

Грозевъ Вълчо 103.

Грозевъ Гого 128.

Грозевъ Христо 103.

Грудовъ Вълко 253.

Гузуновъ Петко 238.

Гюмушановъ Георги Пехливавътъ 170, 171.

 

Д.

Далковъ Момчилъ 265.

Дамяновъ Христо 255, 258.

Данаиловъ полковникъ 203.

Делидимитровъ Станко 174.

Делчевъ Коле 113.

Демировъ Иванъ 251.

Дерменджи Андонъ 23, 59.

Дерменджи Костадинъ 23, 59.

Джаферъ-ефенди 214.

Джемалъ-бей 214, 281.

Димановъ Стоянъ 264.

Димитрова Атанаса 157.

Димитрова Вълка 128.

Димитрова Мара 103.

Димитрова Стана 123.

Димитрова Чонтева Тодора 167.

Димитрова Тона 128.

Димитрова Цвѣта 270.

Димитрова Чана 158.

Димитровица Груда Караянова 251.

Димитровъ Ангелъ (с. Хохла) 116.

Димитровъ Ангелъ (с. Малъкъ Дервентъ) 172.

Димитровъ Ангелъ (с. Януренъ) 178.

Димитровъ Атанасъ 103.

Димитровъ Василъ 171.

Димитровъ Върбанъ 152.

Димитровъ Георги (с. Деведере) 54.

Димитровъ Георги (с. Покриванъ) 110.

Димитровъ Георги (с. Окуфъ) 183.

Димитровъ Георги (с. Юсуюкъ) 218, 219.

Димитровъ Грозьо 103.

Димитровъ Димо 111.

Димитровъ Иванъ 170.

Димитровъ Иванъ 208.

Димитровъ Илчо 116. 117.

Димитровъ Костадинъ 54.

Димитровъ Костадинъ 101.

Димитровъ Михаилъ 157, 158.

Димитровъ Никола 103.

Димитровъ Никола 158.

Димитровъ Петко 208, 238.

Димитровъ Ставраки 157, 158.

Димитровъ Стаматъ 173.

Димитровъ Христо 41, 68.

Димитровъ Христо 115, 116.

Димитъръ Бакалина 120.

Димитъръ Кехая (Мал. Дервентъ) 169.

Димитъръ Чорбаджи 103.

Димковица Шабанкина 271.

Димова Вълка 128.

Димова Мария 162.

Димова Руса 111.

Димова Чана 162.

Димовъ Ангелъ 123.

Димовъ Войко 73.

Димовъ Вълчо 107, 111.

Димовъ Вълчо 157.

Димовъ Георги 110, 111.

Димовъ Батаковъ Димитъръ 167.

Димовъ Илия 120.

Димовъ Киро 103.

Димовъ Кольо 110.

Димовъ Костадинъ 152.

Димовъ Найденъ 70.

Димовъ Никола 37.

 

 

322

 

Димовъ Петъръ 123.

Димовъ Тодоръ 110.

Дивковъ Вълко 219.

Динковъ Георги 197.

Дянковъ Момчилъ 219.

Данчева П. Вълка 123.

Добрева Вълка 197.

Добревъ Добре 197.

Добревъ Спасъ 14, 29, 35.

Добревъ, подпоручикъ 153.

Дограмаджиевъ А. 150.

Домусчиевъ Георги 46.

Домусчиевъ Комне 231.

Драгановъ Илия 108.

Драгановъ Стойко 110.

Драмаловъ Шерифъ 127, 128.

Дядковъ Матьо Стоянъ 198.

Дяковъ Ангелъ 169.

Дяковъ Чобанъ Ангелъ 171.

Дяковъ Чорбаджи Никола 173.

Дяковъ Георги Бояджията 169.

Дяковъ Иванъ 82.

Дяковъ Калайджи Иванъ 128.

Дяковъ Маргаритъ 156.

Дяковъ Костадинъ (с. Башклисе) 162.

Дяковъ Костадинъ (с. Калайджидере) 199.

Дяковъ Петко 129.

Дяковъ Славилъ 126, 127.

Дяковъ Танашко 128.

Дяковъ Янко 158.

Дянковъ, учитель (Булгаркьой) 36, 37.

 

Е.

Енверъ-бей 17, 18, 19, 93, 130, 204, 214, 264.

Енева Вана 145.

 

Ж.

Жековъ Михаилъ 48.

Желѣзковъ, подполковникъ 40, 54.

Жимиори Георги 103.

 

3.

Заграловъ Мв. 285.

Зафирова Злата 110.

Зафировъ Яньо 116.

Здравковъ Иванъ 43.

Здрона Панайоть 91, 94.

Злата (отъ Калайджидере), 209.

Златанчевъ Атанасъ 169.

Златилонъ Павелъ 103.

Златичевъ Тодоръ 172.

Зуиди Николаки Басба, 200.

 

И.

Ибрахимъ Онбаши 105.

Ибрахимъ-ефенди 126.

Иванова Груда 33.

Иванова Диманка 127.

Иванова Елка 103.

Иванова Кера 123.

Иванова Пѣева Кера 128.

Иванова Мария 41, 42.

Иванова Стана 248.

Иванова Стана 277.

Иванова М. Хрисова 123.

Ивановъ Андонъ 111.

Ивановъ Атанасъ 110.

Ивановъ Вълчо 107, 111.

Ивановъ Димитъръ 110.

Ивановъ Димитъръ 177.

(Хаджи Попъ) Ивановъ Димитъръ 152.

Ивановъ Димо 129.

Ивановъ Чорбаджи Добре 180, 181.

Ивановъ Иванъ 256.

Ивановъ Кирилъ 219.

Иваповъ Кирилъ 277.

Ивановъ Киро 104, 103.

Ивановъ К. Коста 184.

Ивановъ Коста 209.

Ивановъ Митро 116.

Ивановъ Никола 31.

Ивановъ Пейко 170.

Ивановъ Русе 152.

Ивановъ Славе 154.

Ивановъ Славилъ 169, 170.

Ивановъ Стаматъ 237.

Ивановъ Станко 219.

Ивановъ Стефанъ 103.

Ивановъ Теньо 54.

Ивановъ Тодоръ 110.

Ивановъ Христо 46.

Ивилъ (отъ Дуганхисаръ) 231.

Икономовъ Ст. 153.

Илиева Карамфила 58.

Илиевъ Вълко 197.

Илиевъ Дамянъ 35, 37.

Илиевъ Драганъ 111.

Илиевъ Михаль 197.

Илиевъ Стойо 197.

Илиевъ Янаки 48.

Илиязъ-бей 94, 95, 114.

(Дѣдо) Ильо 233.

Илчевъ Атанасъ 116.

Илчевъ Коста 116.

Илчевъ Тодоръ 123.

Илчова Николина 263.

Илчовъ Маври 116.

Имамъ Исмаилъ 19.

Йоргакевъ Илия 59.

Йоргакевъ Костадинъ 59.

Йордановъ Кольо 114.

 

К.

Кабевъ Мехмедъ 127.

Каванозовъ Хюсеинъ 128.

 

 

323

 

Кадри-бей, майоръ 15, 29.

Кайряковъ Д. Димитъръ 121, 122.

Калбурджиевъ Иванъ 99.

Каловаца Петкова Мария 33.

Кали Яни 103.

Калайджи Никола 130.

Калояновъ Георги (с. Урумбегли) 16, 71.

Калояновъ Георги (с. Енидже), 59.

(Попъ) Калояновъ Георги 152, 160, 240.

Калояновъ Коста 227.

Калояновъ Маверъ 222, 226 228, 231, 234, 250.

Калевъ Османъ 128.

Калчевъ Иванъ 237.

Калчовъ Стоянъ 198.

Камбуровъ Жисо 93.

Камбуръ Костанди 103.

Капитанджиевъ Вълчо 250.

Карагьозъ Али 47.

Карадева Мара 103.

Кара Иванъ 163.

Карайовевъ Т. 8.

Караколиевъ Стефанъ 119.

Карамановъ Хр. 208.

Карамаджаровъ (с. Къзълагачъ) 269.

Карамехмедовъ Халимъ 127.

Карасо, бивши депутатъ въ Цариградъ, 202, 212, 215, 283.

Карафиловъ Ангели 54.

Карафиловъ Мито 54.

Карафиловъ Грозьо 103.

Карафиловъ Стайко 110.

Карачобанъ Дим. 103.

Карпузовъ Коста 51.

Кеке Христо 103.

Кель Митро 231.

Керемовъ Смаилъ 128.

Киневъ Илия 54.

Кипровъ Ал. 47, 48.

Кирилъ, войвода 84.

Кирева Василка 128.

Кирева Стана 128.

Киревъ Василъ 129.

Киревъ Димитъръ 128.

Киревъ Петко 128.

Кирова Бакалова Мара 128.

Кирова Настания 198.

Кировица Пазвантова 271.

Кировица Педьова 238.

Кировъ (отъ с. Боснакьой) 20.

(Попъ) Кировъ Ангелъ 135, 136, 139.

Кировъ Гего 128.

Кировъ Георги Коджабашовъ 125.

Кировъ Бакаловъ Гиньо 128.

(Хаджи) Кировъ Димитъръ 32.

Кировъ Димитъръ 119.

Кировъ Кольо 123, 127.

Кирковъ Коста 204, 215, 220.

Кирковъ, полковникъ 190.

Кирчевъ Кирко 215.

Кирякова Димитра 42.

Ковачевъ Ангелъ 20.

Коджа Али 216.

Койвалиевъ Иванъ 59.

Кьоровъ Хасанъ 129.

Коиди, търговецъ 200.

Колбарджи Иванъ 103.

Колева Злата 115, 116.

Колева Ат. Кера 123.

Кольова Злата 112.

Колевъ Апостолъ 103.

Колевъ Атанасъ 111.

Колевъ Ат. 123.

Колевъ Вълчо 110.

Колевъ Вълчо 116.

Колевъ Димо, хаджията 110.

Колевъ Иванъ 110.

Колевъ Киро 110.

Колевъ Кирчо 118, 119.

Колевъ Коста 116.

Колевъ Маринъ 116.

Колевъ Мито 123.

Колевъ Сотиръ 54.

Колевъ Ташо 123.

Колевъ Тодоръ 116.

Колевъ Христо 123.

Комаевъ Димо 120.

Комневъ Калоянъ 231.

Комневъ Недѣлко 250, 251.

Костадинова Атанаса 167.

Костадинова Злата 34.

Костадинова Ирина 42.

Костадиновъ Апостолъ 59.

Костадиновъ Вангелъ 48.

Костадиновъ Георги, свещеникъ 27.

Костадиновъ Димитъръ 116.

Костадиковъ Димитъръ 157.

Костадиновъ Дяковъ Курто 199.

Костадиновъ Иванъ 31.

Костадиновъ Иванъ 73.

Костадиновъ Калоянъ 60, 62.

Костадиновъ Кольо 113, 116, 117.

Костадиновъ Паскалъ 173.

Костова Сандра 34.

Костовъ Адани 116.

Костовъ Ангели 54.

Костовъ Атанасъ 116.

Костовъ Георги 158.

Костовъ Димитъръ 54.

Костовъ Димо 123.

Костовъ Еньо 152.

Костовъ Илия 110.

Костовъ Петко 210.

Костовъ Саранда, свещеникъ 49.

Костовъ Стоянъ 128.

Костовъ Тодоръ 53.

Костовъ Тодоръ 59.

Костовъ Тодоръ 116.

(Хаджи) Костовъ Тома 96.

Костовъ Харитъ 129.

 

 

324

 

Костовъ Христодулъ 55.

Кочовъ Стоянъ 199.

Кральова Митровица 238, 264.

Крачуловъ Дим. 152.

Крушевъ (Мустафапаша) 48.

Кумановъ Кольо. 54.

Кумановъ Никола 111.

Куртиди, д-ръ, 144, 145, 203, 211.

Куруахмедовъ Османъ 129.

Курукафовъ Хюсеинъ 129.

Кутревъ Ангелъ 171.

Кутревъ Чанко 171.

Кямилевъ, ротмистъръ 143.

Кърджиевъ, полковникъ 190, 191.

Кърстевъ Ралчо 233.

 

Л.

Лаловъ, гъркоманинъ 200.

Ласковъ Вълчо 238.

Ласковъ Коста 222.

Латифовъ Асанъ 129.

Леондариди Хараламбо 229, 230.

Лоти Пиеръ 18.

Ляпчевъ А. 285.

 

М.

Маврова Ружа 237.

Мавровъ Наско 236.

Маджаровъ Димитъръ 163, нт. 183, 184, 188, 189, 205, 206, 207, 208, 224, 226, 232, 233, 234, 237, 241, 243, 244, 246, 261, 252, 263, 258, 261, 264.

Маджаровъ Стамо 203.

Манолевъ Ангелъ 157.

Манолевъ Вълчо 110.

Манолевъ Димо 110.

Маноловъ Стоянъ 123.

Манолъ отъ Мерхамли 152.

Маргаритова Тона 123.

Маргаритовъ Милко 157.

Маргаритовъ Христо 167.

Маринговица Каля 33.

Марковъ Кърстьо 14.

Марковъ, градоначалникъ, 16.

Марковъ Димитъръ 237.

(Дѣдо) Матей (Мустафапаша) 40.

Матушевъ Недѣлко 258.

Маховъ Тодоръ 167.

Метларовъ Анастасъ 48.

Милетичъ Л. 285.

Милковъ Василъ 103.

Милковъ Иванъ 172.

Милковъ Костадинъ 103.

Милковъ Тодоръ 157.

Милошевъ Дим. 103.

Милошевъ Георги 103.

Милязимовъ Мехмедъ 127.

Митевъ Димитъръ 159.

Митовъ А. 186.

Митрева Ив. Стана 123.

Митрева А. 208.

Митревъ К. Ангелъ 185.

Митревъ Ангелъ 266, 284.

Митревъ Атанасъ 123.

Митревъ Димо 159.

Митревъ Иванъ 31, 32.

Митревъ Иванъ 26А

Митревъ Кирилъ 236.

Митревъ Кърсто 169.

Митревъ Никола 209.

Митревъ Петко 258, 260.

Митревъ Сарджо 260, 262, 265.

Митревъ Стойо 236.

Митревъ Стоянъ 269.

Митревъ Чанко 177, 243.

Митревъ Яне 23.

Митревъ Яне 59.

Митровица Кральова 238, 264.

Митровъ Атанасъ 113.

Митровъ Димитъръ 116.

Митровъ Ильо 237.

Митровъ Киро 231.

Михаиловъ Яни 59.

Михаиловъ Д-ръ, воененъ лѣкарь, 273.

Михаилова Янка 33.

Михалева Стана 122.

Михалевъ Недѣлко 196, 216, 218.

(Дѣдо) Михо (Мустафапаша) 46.

Миховъ Георги 237.

Миховъ Иванъ 58.

Миховъ Илия 54.

Младенова Райка 128.

Молла Еминъ 185.

Молла Хюсеинъ 197, 216.

Моллаоглу Сали-ага 197.

Момиревъ Яне 251.

Момчилова Комна 264 нат.

Моревъ Калоянъ 221, 222, 225, 230, 251.

Морфовъ, капитанъ 16.

Москова Петра 128.

Московъ, окрѫженъ управитель 190.

Московъ Димо 159.

Мостровъ Стоянъ 23.

Мустафовъ Османъ 128.

Мутафчията Христо 163.

Мърдевъ Ламбо 29.

 

Н.

Наилъ-бей, майоръ 13, 79, 80, 81.

Найдеиовъ Г. 64.

Налбантъ Хюсеинъ 169.

Нахмиязъ, прѣдприемачъ 283.

Недевъ, подпоручикъ 273.

Недѣлкова Груда 248.

Недѣлкова П. Руса 123.

 

 

325

 

Недѣлковъ Момчилъ 259.

Недѣлковъ Никола 209.

Недѣлковъ Павель 209.

Недѣлковъ Стамо 281.

Ненчевъ Д-ръ 17.

Нестеридисъ Жисо, Д-ръ 92.

Нефтоновъ Коста 86, 121, 126.

Нешаяъ-ефенди 29, 30.

Никотъ Ангелъ 177.

Никовъ Атанасъ 103.

Никола, архимандритъ гръцки 202.

Николица Костова 271.

Николова Дамяна 33.

Николова Златана 145.

Николова Мара 271.

Николова Петра 269.

Николовица Дели Георгова 238.

Николовъ Ангелъ 147.

Николовъ Ангелъ 209.

Николовъ Атанасъ 164.

Николовъ Вълко 248.

Николовъ Иванъ 59.

Николовъ Коста 184.

Николовъ Коста 248.

Николовъ Луканъ 20.

Николовъ Милко, налбантинъ 169.

Николовъ Павелъ, свещеникъ 27.

Николовъ Петко 129.

Николовъ Стоянъ 56, 58.

Николовъ Стоянъ 120.

Николовъ Тане 190, 276.

(Попъ) Николовъ Щилянъ 41.

Николовъ Йорданъ 152.

Николовъ Я. 208.

Николовъ Янко 237.

 

О.

Османъ-бей 81, 82, 83.

Османъ-ефеиди, офицеринъ 106, 107, 108, 109.

 

П.

(Попъ) Павлевица Петкана 33.

Павлевъ Димитъръ 103.

Павлова Стойка 127.

Павловъ Дяко 159.

Павловъ Пелевъ Иванъ 128.

(Кара) Павловъ Иванъ 215.

Павловъ Младенъ 128.

Палазовъ Асанъ 128.

Палазовъ Халимъ 129.

Паламуджевъ Стоянъ 230.

Палаузъ Ахмедъ 138.

Панайотова Венета 58.

Панайотова Д. Комна 123.

Панайотова Д. Петра 123.

Панайотовъ Димо 107, 111.

Панайотовъ Кольо 128.

Панайотовъ Колевъ Димо 129.

Пандеровъ Трандафилъ 260.

Папазоловка Добра Стойкова 237.

Парашкевова Комна 123.

Пармаковъ Яне 172.

Парушева М. Тона 123.

Паскалевъ Григоръ 156.

Патакевъ Кузманъ 61.

(Попъ) Пателовъ Христо 171.

Пейковъ Бѣльо, свещеникъ 152, 162, 176.

Пелтекъ, гръцки управитель на Дедеагачъ 200, 230,

Пеневъ Иванъ 116.

Петковица Врангова 271.

Петкова Злата 258.

Петкова Леница 123.

Петкова Мария 41.

Петкова Митра 128.

Петкова Руса 128.

Петрова Тони 123.

Петкова Кол. Фила 123.

Петковъ Ангелъ 174.

Петковъ Вълчо 84.

Петковъ Георги 41.

Петковъ Георги 237.

Петковъ Димо 123.

Петковъ Дяко 129.

Петковъ Иорго 237.

Петковъ Киро 129.

Петковъ Коста 123.

Петковъ Коста Бошняка 152.

Петковъ Коста 233.

Петковъ Коста 284.

Петковъ Михаилъ, униятски владика 83.

Петковъ Никола 237.

Петковъ Пейко 174.

Петковъ Пейчо 237.

Петковъ Ралчо 152.

Петковъ Стойчо 198.

Петковъ Тодоръ 111.

Петковъ Христо 102, 103.

Петревъ Ангелъ 259.

Петревъ Митре 259.

Петрова Анастасия 123.

Петрова Яна Стоева 234.

(Хаджи) Петровъ Димитъръ 48.

Петровъ Димо 162.

Петровъ Иванъ Калайджията 169.

Петровъ Иоргаки 59.

Петровъ Костадинъ 41.

Петровъ Милошъ 159.

Петровъ Райко 78, 79.

Петровъ Рафаелъ 215.

Петровъ Тодоръ Кираза 47.

Петруновъ, ротмистъръ 273.

Пишманкьойлията Михо 237.

Поневъ Калоянъ 23, 59.

Поповъ Аргиръ 48.

 

 

326

 

Поповъ Кирилъ. 285.

Поповъ Ламбо 54.

Поповъ, подпоручикъ 28.

Поповъ Христаки 48.

Попчевъ Иванъ 103.

Порязовъ Георги 103.

Продановъ Илия 56.

Псаропулосъ, прѣдприемачъ 229.

Пульовъ П. Василъ 105.

Пульовъ Георги 209.

Пульовъ Петъръ 165.

Пульо Тодоръ 163.

Пѣевъ Христаки 23, 59.

Пѣйова Варсама 33.

 

Р.

Радевъ Милко 172.

Радева М. Тодора 123.

Раевъ Георги 129.

Раевъ Маргаритъ 123.

Разбойниковъ С. 47.

Райковица Петкана 34.

Райковица Костова 271.

Ралевъ Дяко 170.

Рашидъ-бей 213.

Реуфъ-бей 191, 202.

Реуфъ-ефенди 212.

Рашидъ-бей 169.

Рибаровъ Димитъръ 160.

Рокански Дончо 152.

Русевъ Христо 170.

Русиновъ Петко 208.

Русковъ Димитъръ 145.

Русковъ Димо 162.

 

С.

Савовъ Димитъръ 32.

Садъковъ Ахмедъ 129.

Саидъ отъ Коздере 127.

Салабашевъ, бригаденъ командирь 150.

Сарафовъ Мих. 285.

Сарафъ Георги 103.

Сапунаровъ Иванъ 20.

Сарджевъ Вълко 261.

Сарджевъ Димитъръ 262, 263.

Сарчевъ Недьо 211.

Сарчевъ Вълко 258.

Сарѫкостовъ Иванъ 262.

Сафева Комна 123.

Сафевъ Димо 123.

Седмаковъ Георги 253, 260.

Семерджиева Злата 239.

Симеоновъ Тодоръ 36.

Славъ свещеникъ (Мустафапаша) 48.

Славиловъ Русе 138, 168.

Славовъ Иванъ 110.

Славовъ Никола 95.

Славовъ Никола 124.

Славовъ Русе 149 нат., 141–143,155, 160, 101, 174, 175, 179, 181, 182 184, 185, 188, 189, 205, 206, 207, 211, 216, 218, 221, 224, 232, 233, 235, 240–244, 251, 284.

Ставре Бъчваря 171.

Ставревъ Славилъ 170, 173.

Стайкова Ангелина 107.

Стайковъ Георги 110.

Стайковъ Петко 269.

Стайковъ Тодоръ 230.

Стайковъ Христо 116.

Стайковъ Христо 237.

Стаматевъ Д. 186.

Стаматова Стоя 247.

Стаматовъ Грудъ 246, 250.

Стаматовъ Димитъръ 156.

Стаматовъ Митре Аркумаревъ 245, 247, 252.

Стамболиевъ Димитъръ 129. 136.

Стамова Гергана 237.

Стамовица Мурджова 271.

Стамовъ Вълчо 276, 277.

Стамо Бакалинътъ 235.

Станковъ Ангелъ 128.

Станковъ Вълчо 127.

Станковъ Иванъ 150.

Стайковъ Стоянъ 128.

Станковъ Трандафилъ 148.

Стефановъ, поручикъ 154.

Стефановъ Димитъръ 109.

Стефановъ Иванъ 171.

(Попъ) Стоева Калина 172.

Стоева Мара 236.

Стоева Трандафила 236.

Стоевъ Ангелъ (Ангелчо) 152.

Стоевъ Ангелъ 284.

Стоевъ Василъ 103.

Стоевъ Георги 162.

Стоевъ Георги 197.

Стоевъ Иванъ 101.

Стоевъ Петъръ 234.

Стоевъ Тодоръ 103.

Стоевъ Христо 102, 103.

Стоевъ Щерйо 197.

Стоеница Вранчова 271.

Стойковъ Георги 106.

Стойковъ Георги 183.

Стойковъ Курте 199.

Стоиловъ Ангелъ 111.

Стоиловъ Атанасъ 111.

Стойчева Недѣлка 198.

Стойчевъ Вълканъ 177.

Стойчевъ Стамо 194, 209, 217, 270, 271.

Стойчевъ Янчо 147, 177.

Стоянова Злата 123.

Стоянова Мирше 126.

Стоянова Тана 128.

Стояновъ Ангелъ 103.

 

 

327

 

Стояновъ Георги 58.

Стояновъ Георги 200.

Стояновъ Гьорго 129.

Стояновъ Карафилъ 31, 42.

Стояновъ Костадинъ 71.

Стояновъ Марко 158.

Стояновъ Найденъ 58.

Стояновъ Никола 31.

Стояновъ Никола 269.

Стояновъ Павелъ 129.

Стояновъ Петко 268, 269, 270, 271.

Стояновъ Петко 220.

Стояновъ Петко, проф. 285.

Стояновъ Станко 1 29.

Стояновъ Стойчо 248.

Стояновъ Янко 219.

(Хаджи) Стратевъ Трандафилъ 92.

Сукала Панайотъ 92.

Сюлейманъ-бей 213, 217, 268, 281.

Сюлейманъ-ефенди, офицеринъ 168.

Сюлейманъ-ефенди (отъ с. Теке) 169, 171.

Сърмовъ Стоянъ 23, 59.

 

Т.

Такела, французки консулъ, 222.

Талаатъ-бей 94.

Танановъ Атанась 56.

Танашева Тодора 129.

Танашевъ Грозьо 129.

Таневъ Куманъ 54.

Таневъ, полковникь 143.

Тасевъ Дим. 237.

Ташевъ Вълчо 123.

Тафтаджикова Стоеница 239.

Текелиевъ Недѣлко 48.

Теньова Комна 128.

Теньова Мара 128.

Терзиева Вълка 123.

Терзиевъ Манолъ 263.

Тетерекъ Иванъ 103.

Тодорова Добра 128.

Тодорова Карамоловка Недѣля 34.

Тодорова Хр. Мария 123.

Тодорова Рада 58.

Тодорова Тона 128.

Тодоровъ Ангелъ 182, 225, 228, 229, 232, 253.

Тодоровъ Ангели́  54.

Тодоровъ Атапасъ 170.

Тодоровъ Вълчо 129.

Тодоровъ Георги 54.

Тодоровъ Гочо 128.

Тодоровъ Димитъръ, 111.

Тодоровъ Димитъръ 124.

Тодоровъ Димо 152.

Тодоровъ Иванъ 48.

Тодоровъ Киро 129.

Тодоровъ Петъръ 123.

Топаловъ Станилъ 236.

Тодоровъ Стоянъ 128.

Тодоровъ Христо 31, 42.

Тодоровъ Янаки 48.

Токмаковъ Петко 68.

Томовъ, капитанъ 27.

Топаловъ Георги 125.

Трайчевъ Георги 15, 258, 260.

Трендафилова Керана 148.

(Попъ) Трендафилова Гайна 145.

Трандафиловъ Ангелъ 116.

Трандафиловъ Дим. 116.

Трандафиловъ Димитъръ 168.

Трандафиловъ Иванъ 120.

Трандафиловъ Кольо 123.

(Попъ) Трандафиловъ Пейо 152.

Попъ Трандафилъ (с. Пишманъ) 189.

Тринговъ Вълко 255, 256.

Тумруккьойли Ахмедъ-ага 195.

Търниковъ Коста 251.

 

У.

Узуновъ Георги 125.

Узуновъ Ив. Георги 127.

Узуновъ Петъръ 23, 58, 59.

Узуновъ Стодулъ 117.

 

Ф.

Феридъ-паша 168.

Филипова Елена 144, 145, 147, 148.

Филомелосъ, търговецъ 229.

Фимрели Янко 200.

Фошияди, адвокатъ 202.

Фъндуковъ Вълчо 116.

 

X.

Хаджи Мизиновъ Хасанъ 226.

Хаджи Мустафа 281.

Хаджи Новакъ (с. Пишманъ) 246, 254.

Хаджиоглу Апостолъ 162.

Хаджи Сафетъ 212.

Хаджи Селимъ 104, 108, 118, 124.

Хайрединъ-ефенди 158.

Хакѫ-бей 212, 229.

Халваджи Калчо 119.

Халваджиевъ Дим. 119.

Халваджиевъ Тоньо 119.

Халилъ-ага 108.

Халитъ-ефенди 214.

Харитевъ Павелъ 128.

Харитевъ Стоянъ 129.

Хасанъ-ага 108.

Хасанъ-ага 197.

Хасанъ-бей 219.

Хасанъ-ефенди 73.

Хатипъ-ефенди 104.

 

 

328

 

Хафъзъ Сали 211, 212.

Христова Злата 33.

Христова Костадина 41.

Христова Мира 123.

Христовъ Ангелъ 165.

Христовъ Вълчо 166.

Христовъ Георги 116.

Христовъ Димитъръ 170.

Христовъ Дойчо 103.

Христовъ Костадинъ 23, 59.

Христовъ Никола 98.

Христовъ Стайко 111.

 

Ц.

Цанковъ Ал., проф. 285.

Цѣновъ Благой 56.

 

Ч.

Чакаловъ Хр. 285.

Чакъровъ Асанъ 129.

Чакъровъ Вълко 231.

Чаушъ Хюсеинъ 129.

Чекърдимовъ Тодоръ 128.

Чилингиръ Никола 103.

Чилингиревъ Петъръ 174.

Чинковъ Хрисантъ 21.

Чифчи Ангелъ 103.

Чолакъ Атанасъ 103.

Чонковъ Димитърь 162.

Чонковъ Христо 162.

 

Ш.

Шабань Асанъ Устовь 129.

Шабановъ Георги 271.

Шабановъ Стоянъ 271.

Шевкеръ, германски консулъ 222.

Шерифовъ Али Топалъ 234.

Шишковъ Ст. 8.

Шоповъ Ал. 47, 48.

Шоповъ Георги 110.

Шоповъ Н. 137, 138.

Шукри-паша Мехмедъ 212.

 

Щ.

Щилянова Вила 41.

 

Я.

Яверъ-паша 143, 150, 153, 245.

Попь Яко (с. Януренъ) 148.

Ялабуковъ Вълчо 203.

Янакева Пет. Мария 123.

Янакевъ Петко 123.

Янакиевъ Хр., свещеиикъ 121.

Яни Чорбаджи (въ Ланса) 39.

Янева Хр. Анастасия 123.

Янева Муда 147.

Яневъ Дим. 103.

Яневъ Митре 23.

Яневъ Никола 146.

Янкова Милка 103.

Янковъ Кольо 125.

Янковъ Тодоръ 177.

Янковъ Стаматъ 162.

(Дѣдо) Яно (с. Пенека) 66.

Яновъ Хрисъ 172.

Янчевъ Стоянъ 127.

Янчевъ Янко 177.

Янчевъ Янчо 174.

Янчова Катерица 33.

Янчовъ Георги 163.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]