Разорението на Тракийскитѣ българи прѣзъ 1913 година

Л. Милетичъ

 

 

13. Ортакьойско

 

 

Село Арнауткьой

Ужасни жестокости отъ страна на башибозуци, размѣсени съ бивши войници, плѣнници. — 45 жени застрѣляни и 20 жени и дѣца съсѣчени. — Безслѣдно завлѣчени жени и момичета. — Могилата на избититѣ жени. — 18 мѫже убити. Поимененъ списъкь на 66 души отъ загиналитѣ.

 

Арнауткьой е чисто българско село съ 111 кѫщи 446 д. жители (34 килом. далечъ отъ Ортакьой). Въ Ортакьой се срѣщахъ съ свещеника Христо Янакиевъ (61 год.), родомъ отъ Арнауткьой, отъ когото узнахъ подробности върху грозната участь, която постигнала селото му. Свещеникъ Янакиевъ не достоялъ до край, а прѣди изгарянето на селото избѣгалъ въ Ортакьой. Допълнителни свѣдѣния събрахъ отъ Господинъ Кост. Нефтяновъ, началникъ на земледѣлческата банка въ Ортакьой, който бѣ посѣтилъ Арнауткьой и бѣ изучилъ печалната му история, и отъ Дим. Д. Кайряковъ, родомъ отъ Арнауткьой, който ми даде списъкъ съ имената на загиналитѣ.

 

Арнауткьойци на 9 юли, като прѣдвиждали опасностьта, която имъ угрожавала главно отъ турското население на околнитѣ турски села, потеглили на 9 юли съ колята и добитъка си къмъ стара България и стигнали до българското село Попово (Папаскьой). Но турцитѣ отъ околнитѣ села лукаво ги увѣщавали да се върнатъ, като ги увѣрявали, че ще ги защищаватъ отъ башибозуцитѣ, ако се явятъ. Арнауткьойци повѣрвали и се върнали. Не се минало 3-4 дена и сѫщитѣ тия турци нахлули въ селото имъ и почнали да ги обиратъ. Селянитѣ били имотни, земедѣлци и скотовъдци. Арнауткьойци сѫ добри бубари и тютюнджии. Тѣ сѫ отгледвали 200 унции бубено сѣме и сѫ вадили до 10,000 килограма пашкули. Свещеникъ Янакиевъ билъ тамъ, когато на 15 юли навлѣзълъ башибозукъ отъ турскитѣ села Дерекьой, Демирлеръ, Алагюзелъ, Гюлекьой, Акчасаръ, Ессекьой и др. „Дойдоха много, — разказваше той — като мравки, едни отиватъ, други дохождатъ. Разграбиха имота: овце, добитъкъ, покѫщнина, нищо не оставиха. Хората биени, чукани.. Нашитѣ селяни се пръснаха по околнитѣ села, нѣкои дори въ Ортакьой дойдоха. Нарочно прогониха всички, да не гледатъ, кой какво прибира.

 

122

 

Една недѣля трая плячката. Тогава азъ побѣгнахъ въ Ортакьой”. Споредъ Нефтянова турцитѣ най-напрѣдъ заграбили отъ мѣрата добитъцитѣ; сетнѣ се явила една турска депутация отъ околнитѣ турски села, която искала 100 лири откупъ, да вардятъ селото. Арнауткьойци дали тая сума, но сѫщеврѣменно рѣшили, да се пръсне селото, да се спаси кой както може. Почти цѣлото мѫжко население се пръснало по балкана, а женитѣ останали въ селото. Д. Кайряковъ твърди, че тогава дошла въ селото една рота турска пѣхота, именно кюрди, които извършили най-грозни жестокости и изгорили селото. И по свѣдѣнията на Нефтяновъ, тѣ не били обикновени башибозуци, а облѣчени съ форма войници. Вѣроятно е, между тѣхъ да е имало и мнозина отъ плѣнницитѣ, които бѣха току що освободени отъ българското правителство и които и по други български села отъ околията, облѣчени въ войнишка носия, както видѣхме, взели участие въ грабежитѣ и насилията надъ българското население. Тѣ започнали да изнудватъ за пари и да обезчестяватъ женитѣ и дори малки момичета — дѣца. Настаналъ ужасъ, който траялъ цѣла недѣля (Сега имало въ селото много поврѣдени отъ тогава, болни жени). Съ своя добитъкъ турцитѣ отъ околнитѣ села овършили и хармана, и слѣдъ като изнесли отъ селото всичко, най-сетнѣ събрали женитѣ въ двора на сегашния кметъ Стоянъ Бъчваровъ, близу до черквата,  и  т а м ъ  с ъ  п у ш к и  и з б и л и  о т ъ  т ѣ х ъ  45  ж е н и  и  д ѣ ц а,  а  д р у г и  о к о л о  20  ж е н и  и  д ѣ ц а  б и л и  с ъ с ѣ ч е н и  н а  р а з н и  м ѣ с т а  п о  с е л о т о.  Д р у г и  д в ѣ  ж е н и  с ѫ  н а м ѣ р е н и  у б и т и  п о  п ѫ т я  з а  К а з а к л и,  в ъ  г о р а т а  в ъ  е д н о  д е р è,  о т ъ  к о и т о  е д н а  б и л а  с ѣ ч е н а  п о  в р а т а. Положително е, че отъ Арнауткьой има и завлѣчени отъ турцитѣ моми и момичета, но точно това не може да се установи. Въ кѫщата на Бъчваровъ избититѣ жени били на купъ, като се притискали една о друга та труповетѣ имъ образували цѣла могилка, която сетнѣ жителитѣ на селото, като се завърнали, я затрупали съ пръстъ безъ да я разравятъ, защото труповетѣ били вече ужасно разложени. И сега така още стоѝ тая могилка. Въ Арнауткьой нѣма сѣмейство, на което да не е убигъ нѣкой членъ. Мѫжетѣ и часть отъ женитѣ сѫ успѣли да се спасятъ по горитѣ. Има избити само до 16-тина мѫже. Числото на всичкитѣ жертви, мало и голѣмо, е 75 души. Селото е било запалено и изго-

 

123

 

рѣло; отъ 111 кѫщи 102 съвършено изгорѣлн. Останали 9 кѫщи, най нищожнитѣ. Изгорѣло е училището, хубаво дво-етажно здание. На черквата е изгорѣла само вѫтрѣшностьта, а зидоветѣ и повривътъ сѫ здрави.

 

Сега Арнаутвьойци най-много сѫ настанени пръснати по околнитѣ турски села, отъ които турското население прѣди българската реокупация бърже се изселило, а именно въ селата Дерекьой, Сенсикьой, Горни Акчахисаръ, Долни Акчахисаръ и Гюлеркьой. Ортакьойската колонизационна комисия ги е оставила да живѣятъ тамъ, докато селото Арнауткьой на ново се построи.

 

Ето имената на 56 души отъ убититѣ въ Арнауткьой:

 

1. Мѫже: Ташо Колевъ (56 г.), Петко Янакевъ (47 г.), Димо Сафевъ (73 г.), Димо Костовъ (46), Коста Петковъ (51 г.), Маргаритъ Раевъ (63 г.), Ат. Колевъ (36 г.), Вълчо Ташевъ (66 г.), Стоянъ Маноловъ (78 г.), Кольо Трандафиловъ (51 г.), Петъръ Тодоровъ (36 г.), Ангелъ Димовъ (73 г.), Атанасъ Митревъ (61 г.), Кольо Кировъ (59 г.), Кольо Георгиевъ Мутафовъ (76 г.), Мито Колевъ (43 г.).

 

2. Жени и момичета: Вълка Г. Терзиева (46 г.), Мария Пет. Янакева (41 г.), Леница Петкова (13 г.), Руса П. Недѣлкова (67 г.), Комна Д. Панайотова (22 г.), Комна Сафева (57 г.), Вълка П. Динчева (51 г.), Комна Парашкевова (23 г.), Елена Парашкевова (35 г.), Малта Вълчева Георгева (31 г.), Кера Георгева Вълчева (65 г.), Злата Стоянова (25 г.), Тона Петкова (23 г.), Фила Кол. Петкова (23 г.), Тодора М. Раева (57 г.), Тона Маргаритева (26 г.), Кера Ат. Колева (31 г.), Тодора Гинева (63 г.), Тона М. Парушева (59 г.), Вълкана Георгиева (13 г.), Анастасия Хр. Янева (55 г.), Рада Ангелова (24 г.), Хрисона М. Иванова (23 г.), Стана Ив. Митрева (61 г.), Кера Иванова (19 г.), Руса П. Ангелова (29 г.), Мария Хр. Тодорова (31 г.).

 

3. Дѣца: Анастасия Петрова (9 г.), Димо Петковъ (3 г.), Стана Димитрова (3 г.), Тодоръ Илчевъ (1 г.), Петра Д. Панайотова (1 г.), Христо Колевъ (5 г.), Áнгелъ Георгевъ (3 г.), Кера Вълчева (1 г.), Димо Георгевъ (5 г.), Петъръ Димовъ (4 г.), Кольо Атанасовъ (6 г.), Стана Михалева (3 г.), Мира Христова (1 г.).

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]