Разорението на Тракийскитѣ българи прѣзъ 1913 година

Л. Милетичъ

 

 

12. Василиковско

Населението въ Василико и Ахтополъ. — Българитѣ въ околиата. — Бѣжанцитѣ.

 

Въ  Василиковско  гърцитѣ бѣха по-рано по-многочислени, главно защото двѣтѣ градчета Василико и Ахтополъ, на самото морско крайбрѣжие, имаха чисто гръцко население.

 

Въ  В а с и л и к о, раздѣлено на двѣ махали, Старо и Ново Василико заедно съ селото Потурнакъ, което се числи къмъ василиковската община, е имало до 415 гръцки сѣмейства, а въ Ахтополъ до 800. Слѣдъ Цариградския миръ Василико се изпълня съ български бѣжанци, които на юни 1914 год. вече надминаваха 400 сѣм. Гърцитѣ вече на половина бѣха се изселили, а наскоро слѣдъ това и всички се дигнаха, както стана и съ гърцитѣ отъ съсѣдния Ахтополъ. Въ околията гръцки села сѫ  Б р о д и л о в о  (140 с.),  К о с т и  (300 с.) и  К а л а н д ж а  (14 с). Прѣзъ май мѣсецъ 1914 год. гръцкото население на тѣзи села още не бѣ се дигнало.

 

Българи въ околията има въ селата  Б л а ц а  (105 сѣм. съ 396 жители),  В у р г а р и  (120 сѣм.),  М а д ж у р а  (121 сѣм. — съ 474 жители),  М ъ р з е в о  (45 сѣм.),  П и р г о п у л о  (51 с. съ 214 ж.) и  Р ѣ з о в о  (70 с.). Селото  М а д ж у р а  се паднало на самата граница: нивитѣ въ България, а селото отсрѣща. Маджуренци успѣли о врѣме да си прѣхвърлятъ всичкия движимъ имотъ, а си оставили само житото. Сетнѣ давали на кола по една бѣла меджидия на „манафитѣ”, и тѣ имъ докарвали житото. Сега има отъ Маджура до 80 сѣмейства, настанени въ Василаво. Тѣзи бѣжанци сравнително сѫ добрѣ; бѣха засѣли само царевица, защото сѣме нѣмали.

 

И селата  Б л а ц а  и  П и р г о п у л о  останаха въ Турция. Село Блаца сѫщо тъй е до границата. Жителитѣ сѫ настанени отъ часть въ близкото до границата българско село Рѣзово, отъ часть зъ гръцкото село Каланджа и въ градеца Ахтополъ. Бѣжанцитѣ отъ Блаца си обработватъ нивитѣ.

 

15. Старо Василико (къмъ стр. 85).

 

№ 16. Ново Василико (къмъ стр. 85).

 

№ 17. Български бѣжанци въ Василико (къмъ стр. 85).

 

№ 18. Български бѣжанци въ Василико (къмъ стр. 85).

 

 

Бѣжанцитѣ отъ Пиргопуло сѫ настанени въ гръцкото г. Кости, гдѣто има и бѣжанци отъ Самоковъ (Мидийска околия). И в гръцкото село Бродилово сѫ настанени бѣжанци; тамъ е почти цѣлото изгонено бълг. село  С е р г е н ъ  (Визенска окол.). Въ гръцкото село Вургари сѫ настанени бѣжанци отъ село Мегалòво и Камила (Малко-Търновско), отъ Самоковъ, отъ

 

86

 

Мегалопуло. Бѣжанцитѣ сѫ настанени по гръцкитѣ кѫщи, въ които още живѣятъ и стопанитѣ имъ, та положението на бѣжанцитѣ бѣше твърдѣ плачевно. Въ българското село Мързево бѣха настанени и бѣжанци отъ Маглавѝкъ (Малкотърновско).

 

Лично можахъ да посѣтя с.  В у р г а р и.

 

№ 8. Бившиятъ кметъ Райко Поповъ (първъ отъ лѣво) и други Малкотърновчани (къмъ стр. 87 и нт.) 

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]