За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма

Кузман Шапкарев

 

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ИСТОРИЯТА НА ВЪЗРАЖДАНИЕТО

БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ,

ВЪВ ВИД НА АВТОБИОГРАФИЯ.

ОТ 1854 ДО 1884 ГОД. И ПР.

 

ВСТЪПЛЕНИЕ

или

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТНИЙ МИ ЖИВОТ

 

 

Родил съм се в охридский градский квартал, Варош називаем, в махалата «Св. Безсребреници Врачей», [1] на 1-й февруарий 1834 год. (следователно днес, 1895 год., съм на 62-годишна възраст), от родители сиромаси, родом българи, православни християни. Татко ми Тасе (Анастас) Пасхалов Шапкарев, [2] през

 

 

1. Родствено ми място г. Охрид с окръжието му описал съм, доколкото ми било възможно, доста пространно, в сборника ми от описания на разни градове и местности в Македония, кн. I «Описание на гр. Охрид и Струга». Тази последня книга още преди година от днес дал съм за обнародвание в едно наше пер. списание, но и до днешен ден не е напечатана, а ръкописът ми [не] е повърнат. [По-късна бележка:] За щастие, по-сетне и то биде сполучено, като и това ми описание биде обнародвано в Сборника на Бълг. книж. дружество, кн. 1. [*]

 

2. Дядото и стриковците на татка ми били нещо влиятелни в Цариград, дето били живели по търговия, и малко-много известни измежду християнското общество. Когато станало гръцко някое въстание в о. Хиос, между многото обвинени и обесени в Цариград гърци, обесили и двама от нашите, именно деда му и един от стриковците на татка ми, х. Константина и Михаила Шапкареви; а един от братята избягал негде. Останали само баба му и най-малкийт от братята Пасхал Шапкарев, т. е. мойт дядо с още една сестра, Мария, които след погибелта на други те върнали са се в Охрид. От това татковата ми баба наричали после «Стамболката», както и дъщеря ѝ, Мария, която и ние пристигнахме жива още. От това и оттога презимето ни Шапкареви било изоставено, а заместено със собственото име на деда ми Пасхала — Пасхалиовци, под което и днес още в Охрид ни знаят. Старото си презиме, Шапкареви, само ние двамата братя подновихме на 1856 год., когато почнахме да се учим български.

 

27

 

 

живота си се занимавал разменно с много трудни занятия: с ботушарство, хлебарство, лозарство, земледелие по местний обичай на сиромасите в града ни; а най-главний, собствений и досмъртний му занаят беше керамидарството, от който изкарваше си поминъкът и доколкото помня аз, поминвахме си малко-много човечки, сир. без крайна оскъдност, макар и не дотолко охолно. Той беше съвършено неграмотен, [1] но затова пък беше снабден с чудна паметна дарба.

 

Майка ми Мария (жива още, 85-годишна) [2], дъщеря на Гьорета (Георгия) Стрезов, беше му втора жена, тъй като първата му била умряла на 1832 год. от първата холера, като бе оставила четири деца, три женски и едно мъжко, Георгия. Момите отпосле, около 1842—1843 год., умряха от охтика, а Георгия на 24-та си година, през 1854 год., биде в Букурещ коварно убит на леглото си от един негов другар.

 

Аз на татка ми бях пето чедо, а на майка ми първороден. А след мене родиха се и други много, от които обаче досега живи останали само един ми брат Петър и една сестра Екатерина.

 

На 7—8-та си година почнал съм да посещавам за пръв път гръцкото ни тога първоначално училище, в което, по обичая, съм учил ръкописан гръцки буквар, «вечерница» тога наричан, а подир него октоих и сетне псалтир. Наскоро, след една година, паднах от оточна болест в нозете, от която едвай след девет месеци бидох избавен, благодарение на тогашний изкусен хирург грък, пок. Анастаса Превезан.

 

На десетата си година повторих да посещавам училището и следвах до половината от 17-та си година или до 1850 год., когато по причина, че татко ми зле се разболя от очебол — съвсем ослепя (след четирегодишне боледувание и съвършена слепота оздравя пак и през няколко години още поработи), бидох принуден да оставя учението и да търся някое средство за прехрана както за мене, така и за цялото ни семейство,

 

 

1. Причината на неграмотността както негова, така и на мнозина негови съвременници била грубото обхождение на тогашните прости учители. Той, буен по натура, за малко някое престъпление в училището или у дома бил строго наказван, от което отчаян избягвал из училището и се криел из разни скривалища.

 

2. По-сетнешна бележка. Майка ми се помина на 30-й януарий 1900 тод., на 90-годишна възраст; а брат ми Петър се помина на 25-й юний 1898 год. на 55-годишна възраст.

 

28

 

 

състояще се тога от родителите ми и нас тримата техни чада. Както вече се вижда, поради бедността ни, аз нямах счастието да се изуча повече — да свърша някое висше учебно заведение, макар и да не липсваше у мене ученолюбива искра. Всичкото ми учение прочее състоеше се тога в толко само, колкото можеше да се добие в III клас на тогашните гръцки — елински — училища. Чужд язик освен гръцкий, на който се учехме, не познах никой. А за толкото малко учение аз най-вече дължа на ученолюбивата си майка, която денонощно работеше — плетеше мрежици, — за да ми купува (татко ми не пристигаше) прескъпите тога и скудни гръцки учебници. Ако ли може да се каже, че днес зная нещо повече, отколкото съм научил в училището, то дължи се, първо, на особените ми залягания и неуморими трудове; и, второ, и особено, на здравите учебни основи, които единствений ми учител, вуйко ми Янаки Стрезов, положил у мене, върху които могло е да се гради и повече. Аз не познах друг учител освен него отначало и до конец. [*] С българската писменост се запознах по-сетне, във време на учителствуванието ми в Охрид и другаде, както ще се каже на потребното място и време.

 

Прочее на 1850 год., 22-й май, по съвета на някои приятели и роднини, предприех да уча кожухарский занаят, който в това време в родний ни град цъфтеше (а беше почнал вече да прецъфтява). Как съм гледал на него и как съм минал времето в малковременното си чиракуване на тоя занаят, не ща тука да споменвам; ще кажа само, че като никаква наклонност към никой занаят у мене не съществуваше и като се притеснявах да съживувам с кожухарското простолюдие и да се съобразявам с простичките му, често груби нрави, притеснението ми достигна дотам, щото не след много време се разболях и не могох да оздравея, догдето след два-три месеца не напуснах занаята и се вдадох на първото си занятие — учението. Действително, не следвах отново в някое училище, нито имах други учебници, а си преговарях изучените и това ме удовлетворяваше. При това и малката библиотека на вуйка ми Я. Стрезов, който наскоро се завърна от Атина, не оставях неразрита.

 

През есента на същата 1850 година, понеже поменутий ми учител г. Янаки Стрезов отиде в Атина, за да довърши науките си, а училището в Горно Влашко село (Охрид), където дотога учителствуваше, а аз ученичествувах, овдовя, поканен бидох аз да го заместя временно и слугувах като учител-наместник цели шест месеци с плата 250 гроша за половина го-

 

29

 

 

дина, цена, която, на моята съвършена скудост, видя ми се превелика.

 

С какъв труд и притеснение съм учителствувал тога, аз само мога да зная, тъй като третокласен ученик същ и на 16—17-годишна възраст, принуден бях да преподавам на I и II класове и още и малки ученици, около 50 на брой, да уча на четмо и писмо, според тогашните метода и обичай. Но радостта ми и мисълта, че съм учител, надвиваха всичко. Да описвам подробности о тому излишне считам.

 

Идущата 1851 год., при всичко, че махалците искаха ме за учител и занапред с удвоена даже плата (1000 гроша), но като сам съзнавах своите научни сили недостатъчни за учителствувание, а да ги поумножех в някое по-високо училище не беше ми възможно, с прискърбие и със съкрушено сърце прибрах се вторий път при занаята си, когото още за две години следвах по 2—3 месеца на годината, а пак го напущах по същата причина на болест, произходяща от същата причина на притеснението ми. Това ми болествено състояние най-после ме принуди да напусна решително и еднъж завсегда занаята и да мисля вече пак отново за учителствувание.

 

Но да се наема за главен елински учител съществующите ми сили не ми позволяваха, а да придобия още нямах възможност. На тие времена на мода беше нововъвеждающата се тога ланкастерска или взаимноучителна метода за първоначалните училища, за която усещах се доста силен и не ѝ се боех да се наема на нея.

 

Прочее, пак по съвета на учителя ми г. Я. Стрезов, който всекога през живота ми, а особито в младите ми години, е бил мойт ментор — единствений ми съветник — и който след две години беше се върнал от Гърция като университант и занимаваше първото място между елинските учители в крушовските училища, реших да изуча ланкастерската метода и с тая цел в есента на 1853 год. отидох в Битоля при един негов приятел, пок. Атанас Анести, който тога беше един от най-добрите взаимноучители-педагози и изряден краснописец, свършивш Атинското педагогическо училище — Διδασκαλεῖον и скоро дошъл от Гърция. При него седох шест-седъм месеци и изу чих методата, краснописание, от което дотога бях лишен, и чъртане.

 

В това ми шест-седъммесечно в Битоля пребиваване имах честта за пръв път да се опозная с покойния Д. Миладинов, който тога занимаваше служба като главен учител в битолските елински училища, а за пръв и последен път с брата му

 

30

 

 

Констанстина, който учителствуваше в Магарево, а понякога дохождаше и в Битоля при брата си.

 

Оттам през месец май отидох си в Охрид, където две години наред, до 1856 год., заедно с г. Я. Стрезов, който беше напуснал вече Крушово, учителствувахме: аз като взаимен учител, а той като елински — първата година в частно училище, с частни от учениците плати, а втората в общинските градски централни училища.

 

През май 1856 година, по някои причини, които ще се кажат другаде, принудени бидохме и двамата да оставим г. Охрид: г. Янаки Стрезов отиде в г. Корча, където учителствува три години наред, а аз в Струга, където тоже учителствувах три години, до 1859 г., след които пак се върнахме в Охрид и двамата и учителствувахме още по две години, до свършъкът почти на 1861 година.

 

Оттам през месец октомврий същата 1861 година услових се в Прилеп, където учителствурах като гръцки взаимен и главен учител цели четири години, до м. октомврий 1865 год., когато, поканен няколко пъти, се услових и отидох в Кукуш като български учител. Там учителствувах най-много време — 6 1/2 години, от 1865 до 1872 год., откъдето само поради семейни нещастия се преместих пак в Прилеп. Там за втори път учителствувах една и половина година като български учител.

 

През месец октомврий 1873 год. бидох поканен в Битоля за по-пръв между българските учители и нещо като управител на всичките тамошни български училища и служих една учебна година. На отиванието си оттам за у дома през месец юлия 1874 год. разболях се пътем и няколко месеци наред лежах си у дома болен. Тая година е първата, която съм изгубил без служба, и то поради болестта ми.

 

През есента, месец август 1875 год., се появи размирицата в Ерцеговина, след която, както е известно, последваха българското въстание и Руско-турската война, която трая до началото на 1878 година. Тога не смеех да изляза вън от родното си място, за да търса служба, та бях принуден да се тая у дома си. А в такъв случай, за препитание, открих частно българско училище под название «Съревнование», което държах година и половина.

 

В началото на 1878 год., когато военните действия между двете воюющи сили се прекратиха и ставаше между тях примирие и Св. Стефанский наречен договор, [*] по едно подозрение аз бидох принуден да се отстраня от отечеството си и на февруарий същата година през Солун и Дедеагач минах в Едре-

 

31

 

 

не; а оттам през България, та в Сърбия — Белград, като пиперен търговец, където преседох до конеца на месец август същата 1878 година.

 

Тога, като се мислеше, че всичко вече е умирено, аз слязох от Белград по Дунава и железницата Русчук—Варна, през Църно море и Цариград, та си дойдох в Охрид, където намерих трите си деца осиротени от майка, която беше умряла на 30-й августа. От този последний случай принуден бидох да седа у дома празен една и половина година, догдето тие поотраснаха. Татко ми беше умрял вече още на ноемврия 1873 година, а оставаше старата ми майка омаломощена като майка на сирачината. В това разстояние аз поучителствувах по 4—5 месеци в Охрид (Месокастро) и Струга, но като общините, омаломощени от предшествующите събития, не можеха да ме поддържат, през марта на 1880 година принудих се и аз да отида в свободната вече България, за да търса и заема някоя служба, както мнозина вече нашенци бяха намерили, между които и брат ми Петър, който тога беше училищен инспектор на Самоковский уч. окръг. И първо през България отидох в Пловдив. Оттам, по споразумение с н. пр. Методия Кусев, отидох в Цариград да се вида и споразумея с н. бл. екзарха за отваряне българ. училище в Солун. По негова заповед от Цариград отидох в София при министрите и обратно пак в Цариград и оттам в Солун под име учител, където учителствувах една година и турих основата на българската гимназия. Идущата година, по интригите на някои от събратята ми учители, бидох преместен в Кукуш, където учителствувах една не цяла година, понеже, по едно второ подозрение, което ще се изложи другаде, бидох принуден да .избягам в Пловдив, където преселох от м. януария 1882 год. до Великден същата година. Тога се върнах обратно в Кукуш и седох там до свършъкът на учебната ми година. За идущата учебна 1882/1883 год. бидох преместен пак в Солунската гимназия, където изпълнявах следующите четири служби: а) учител, преподавател на гръцкий язик в гимназията: б) иконом-управител в девический пансион; в) член-секретар в пансионерската комисия; г) общ счетоводител по съдържанието на българските там училища и пансиони и общински секретар. След свършванието на тая година заместих се в службата от три едно по друго лица, от които двете умряха от тежката работа, вследствие на която добиха си охтика. Тога аз, повикан телеграфически от Екзархията, отидох в Цариград, зз да заема служба на втор редактор при кроений български вестник. Несполуката обаче да се издей-

 

32

 

 

ствува правителствено позволение за издаванието на вестника, след 11-месечно фамилиарно пребиваване в турската столица, принуди ме да отида в Пловдив, за да търса някоя служба, но не вече учителска. В тоя последен град седох от 15-й септемврий 1884 год. до 27-й юний 1885 год., без да сполуча онова, що търсех. В тая последня дата тръгнах от Пловдив и дойдох в Самоков, дето тога беше брат ми и се занимаваше с адвокатство. В Самоков седох цели три години без собствена работа, тъй като в това временно разстояние в България станаха три-четири важни събития: съединението на бившата И. Румелия с Княжестро България, 6-й септемврий 1885 год., Сръбско-българската война, ноемврий 1885 год., изпъжданието на I бълг. княз А. Батенберга, 9-й август 1886 год., и избранието и дохожданието в България на днешний княз, н. ц. в. Фердинанда I. Вследствие на тия събития, като нямаше абсолютна тишина, нямаше и как да търса служба, която получих едвай през месец юний 1888 год. — нотариус при Сливенский окр. съд. Но и в това празно време аз не седях съвсем празен; напротив, тога най-много работех: събирах материал за сборника и нареждах готовия.

 

От Сливен през първите дни на мес. декемврия същата год. бидох преместен на същата служба в Ст. Загора, където само 28 дни седох и през мес. януарий 1889 год. бидох пак преместен във Враца за II мировий съдия. След година време пак от Враца бидох преместен в Орхание за I мирови съдия. Подир година време, на 1892 год., мес. февруарий, бидох уволнен от службата. Дотука се свърши моята учителска и чиновническа кариера. Следователно от тая дата подадох прошение за пенсия, която и получих, а следвам и до днес да получавам.

 

В тези последни години, именно от 1890 год. и насетне, почнах да издавам сборника си и до днес издадени са вече осъм книги освен издадените три през 1885 год. в Пловдив.

 

През мес. ноемврий 1892 год. разболях се от лоша болест, за изцерението на която четири месеци безполезно лежах в Александровската софийска болница, а оттам във Виенската хирургическа клиника на Алберта. Там, след една радикална и сполучлива операция, лежах два месеца, след които върнах се обратно в България и се заселих не вече в Орхание, откъдето тръгнах за соф. болница, а в Самоков, дето и до днес живея.

 

След връщанието ми от Виена в Самоков лежах още година и половина, догдето оперираната рана съвсем се затвори и аз съвършено оздравях.

 

Въобще в учителствуванието си всекога съм бил сполучлив

 

33

 

 

и честит, както ще се види подробно в описанието на всекоя година и на всекое място, където съм имал честта да служа, получавал съм добра плата н никога не съм оставал празен. Ето колко ми бивала платата: в Охрид първата, 1854 год. получил съм 800 гроша, втората, 1855—1856 г. — 2000 гр.; в Струга трите години — по 3000—3500 гроша; в Охрид, обратно, две години, 1859 до 1861 год., по 45 лири; в Прилеп четирите години от 4 до 5 хил. гр.; в Кукуш седъм почти години от 65 до 72 лири. В Прилеп и Битоля през 1872—1874 год. по 72 лири. В Солун, Кукуш и Цариград по 120 до 160 лири турски. В България като чиновник от 230, 250 до 285 лева месечно. Обаче във фамилнарно и здравствено отношение бил съм най-нещастен, както ще се види непосредствено:

 

Освен първото на детинството ми боледувание и последнето, през 1892—1893 година, аз през целия си живот бил съм телесно слабичък и само добрата храна и редовната диета ме са крепили да не свърша с живота си досега. А по-лошето, че други домашни скърби никога не липсвали от мене.

 

На 1858 год., когато учителствувах в Струга, в училището ми имаше една скромна и даровита 12-годишна мома, Елисавета, дъщеря на пок. Д. Миладинов. Аз, макар още и да нямах време (тога бях 24—25-годишна възраст), нито състояние да мисля за женитба, но, едно, трогнат от естествените ѝ дарби и малко-много развитостта ѝ (което у нашите страни тога беше рядкост), а друго, от желание да се свържа по-тясно и по-цвърство с един такъв мъж, какъвто беше покойний ѝ татко, реших, макар и със свян, да му изява намерението си и му предложих да ме удостои с чедото си за моя бъдъща дружка през живота ми. Покойний от подобни чувства, както изрично сам казваше, подбуден, с радост прие предложението ми и незабавно на 30-й октомврий същата 1858 година направихме условията и обикновените в подобни случаи обряди се извършиха — аз вече оттога се броех зет на Д. Миладинова.

 

Но бъдъщата ми съпруга беше още малка, а и слабичка в науката, та трябваше и време имаше да следва още, за да се поусили, на което всички бяхме съгласни; всички се въодушевлявахме от еднакви радостни и благонадеждни чувства: «Когато ще свърши науките си и си дойде брат ми, често казваше покойний ми тест, ние тук или в Охрид, или пък в Битоля ще отворим българско училище, българска гимназия и пансион; учители имаме и ще имаме; ето ни и една учителка; а за други още, ще даде бог; пари не ще ни липсат, да е жив

 

34

 

 

българский народ» (но всекога той подразумяваше и руска парична помощ).

 

Но колко пъти човек бива излъгван в златните си надежди! Колко пъти въображаемите му съкровища стават на въглен! (Нека се утешаваме с това поне, че ако покойний не вкуси от плодовете на надеждите си, то ние поне доживяхме да ги видим осъществени не само в Охрид и Битоля, а в Солун, в отечественото място на св. равноапостоли Кирила и Методия, в по-добър център на отечеството ни, отколкото предполагаемий от него.) След две-три години, когато условеното време за женитбата ни приближаваше вече, покойний, предаден от гръцките владици, на 16-й февруарий 1861 година се грабна от постелката му, отведе се като ъзник в охридските, битолските и цариградските темници, където, заедно с брата му Константина, кръвнишка ръка хвърли ги в гроб, отровени по всекоя вероятност. [1]

 

Ние тога принудени бидохме да жаляме за две-три още години и да отложим женитбата си. От друга страна, не след много време се разбра, че аз, независимо от поменутото злощастие, бях бил и по друг начин излъган в надеждите си; защото скоро се узна, че оная, на която възлагах толкози надежди, не била телом здрава — страдала била от «къртейчина»,

 

 

1. За житието на тия двама приснопаметни братя слушал съм да говорят и гледал съм, че пишат различно, един от други по-неточно и по-невярно. Ето как историците често биват излъгвани в истинността и подлинността на източниците, от които чърпят историческите си сведения. Най-приблизителното до истината за тяхното житие се говори в «Българската илюстрация», която е чърпала от писаното на руски или, по-право, превела писаното от пок. Р. Жинзифова, който можел да напише по-вярно за Константина Миладинов, с когото живял повече време в Русия, а за Димитрия по-малко, доколкото могъл да знае от двегодишното му с него в Прилеп и Кукуш съживуване. Мислещем си, че аз бих могъл по-точно да напиша за тях, тъй като на последните им години, които са най-важните в живота им, съм живял с пок. Димитрия и със семейството му, а и в самите му страдалчески дни, като съм водил тайна с него кореспонденция, [а] съчинил съм напоследне «Материали за житието на бр. Миладинови, Димитрия и Константина», които материали през 1884 год. излязоха на бял свят чрез печата. [*]

 

а) Жално, че не съм могъл да опазя едно поне от тези важни писма, Пращани мене из затворът му; но каквото ми е писвал, запомнил съм горе-долу и съм го споменал в житието им.

 

35

 

 

шкрофули, болест, от която твърде рядко се спасяват страждущите от нея и на която най-после и тя биде жертва заедно с три мили рожби. Тя след женитбата ни едвай живя само шест и половина години.

 

След шест месеци постъпих във втор брак, в когото бидох много по-злощастен, отколкото в първийт, тъй като той се прекъсна подир една година, след нещастна първа рожба на втората ми съпруга, в която рожба жъртвуваха се както майката, така и новороденото.

 

След година и половина влязох и в третий брак, който тоже едван пет години и половина трая, именно до 30 августа 1878 год. От него останаха ми три съвсем невъзрастни сирачета, две мъжки и едно женско, за изгледванието на които принуден съм бил да пренебрегна благоприличие и святиня на някои обряди. . .

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]


 

Стр. 27*. Съчинението на К. Шапкарев за Охрид и Струга е обнародвано в Сборник на Българското книжовно дружество, кн. 1, С., 1901. За историята на гр. Охрид през Възраждането и за българското учебно дело в града вж. и Ю. Иванов, Към историята на възраждането на град Охрид — Светлина, II, 1892, кн. 10—11; Е. Спространов, По възраждането на град Охрид — Сб. НУНК, кн. 13, 1896; Ив. Снегаров, Град Охрид — Македонски преглед, 1928; кн. 3, Р. Божилова, Нови сведения за просветните борби през Възраждането — Истор. преглед, 1978, кн. 4, с. 97—109; Й. Ванчев, Новобългарската просвета в Македония през Възраждането, С., 1982, и посочената в тези съчинения литература.

 

Стр. 29*. За Янаки Стрезов вж. очерка на К. Шапкарев поместен във втория дял на настоящото издание.

 

Стр. 31*. Става дума за т. нар. Санстефански мирен договор, сключен на 19. II (3. III) 1878 г., по силата на който България била освободена от турско иго. Но Санстефанският договор бил съществено ревизиран на Берлинския конгрес през лятото на същата 1878 г., в резултат от решенията на който България била разпокъсана на няколко части.

 

Стр. 35*. Вж. дял II от настоящото издание.