За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма

Кузман Шапкарев

 

КУЗМАН ШАПКАРЕВ

 

МАТЕРИАЛИ

ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ

 

Неиздадени записки и писма

 

Предговор Петър Динеков

Съставителство и редакция Илия Тодоров, Николай Жечев

 

София 1984

Български писател

 

© Илия Тодоров, Николай Жечев, 1984

c/o Jusautor, Sofia

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КУЗМАН А. ШАПКАРЕВ - ЛИЧНОСТ И ДЕЛО. Предговор от Петър Динеков . . . . . . . . . . . 5

 

I. МАТЕРИАЛИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ВЪЗРАЖДАНИЕТО БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ ОТ 1854 ДО 1884 год.

Предговор . . . . . . . . . . . 21

Встъпление или описание на частний ми живот . . . . . . . . . . . 27

 

ЧАСТ ПЪРВА. 11-ГОДИШНО УЧИТЕЛСТВУВАНИЕ МОЕ НА ГРЪЦКИЙ ЯЗИК ОТ 1854 ДО 1865 ГОД.

Глава 1. Първо, двегодишно учителствувание мое в Охрид от 1854 до 1856 год. . . . . . . . . . . . 37

Глава 2. Първо, тригодишно учителствувание мое в Струга от 1856 до 1859 год. . . . . . . . . . . . 70

Глава 3. Второ, двегодишно учителствувание мое в Охрид от 1859 до 1861 год. . . . . . . . . . . . 81

Глава 4. Първо, четиригодишно мое учителствувание в гр. Прилеп от 1861 до 1865 год. . . . . . . . . . . . 119

 

ЧАСТ ВТОРА. 18 ГОДИНИ УЧИТЕЛСТВУВАНИЕ МОЕ НА БЪЛГАРСКИЙ ЯЗИК ОТ 1865 ДО 1884 ГОДИНА

Глава 1. Първо, седмогодишне учителствувание мое в Кукуш от 1865 до 1872 год. . . . . . . . . . . . 155

Глава 2. Второ, двегодишно учителствувание мое в Прилеп от 1872 до 1874 год. . . . . . . . . . . . 223

Глава 3. Едногодишне учителствувание мое в Битоля, 1874 год. . . . . . . . . . . . 240

 

643

 

 

Глава 4. Три-четиригодншне пребивание мое в Охрид от сред 1874 до началото на 1878 година . . . . . . . . . . . 267

Глава 5. Вдиганието на българския митрополит г. Натанаиля от Охридската му епархия и последующите преследвания на българите от страна на гръцкото духовенство и турците . . . . . . . . . . . 278

Глава 6. Пътуванието ми по Тракия, България и Сърбия; възвръщението ми в Охрид и пребиванието ми там, 1878–1880 год. . . . . . . . . . . . 283

Глава 7. Първо учителствувапие мое в Солун, приготвувание и откривание български в тоя град гимназии и пансиони, мъжки и девически — 1880–1881/1882 год. . . . . . . . . . . . 293

Глава 8. Второ, едногодишно учителствувание мое в Кукуш, 1881–1882 год. . . . . . . . . . . . 319

Глава 9. Второ, едногодишно мое учителствувание в Солун, 1882/1883 до 1883/1884 уч. год. . . . . . . . . . . . 324

Глава 10. Отиванието и пребиванието ми в Цариград, 1884 год. . . . . . . . . . . . 331

Глава 11. Отиванието и пребиванието ми в Пловдив, Самоков и въобще в Българско. . . . . . . . . . . . 343

Глава 12. Двегодишното ми опасно боледувание и чудесното ми оздравявание, 1892–1894 год. . . . . . . . . . . . 350

Глава 13. Литературната ми деятелност и приготвуванието на сборника ми . . . . . . . . . . . 353

Глава 14. Изданието на сборника ми от народни умотворения, 1884–1894 год. . . . . . . . . . . . 358

 

 

II. МАТЕРИАЛИ ЗА ЖИВОТООПИСАНИЕТО НА ПРИСНОПАМЕТНИТЕ БРАТЯ ХР. МИЛАДИНОВИ, ДИМИТРИЯ И КОНСТАНТИНА. ИЗДАНИЕ ВТОРО, ПОПРАВЕНО И ПОПЪЛНЕНО (ПО СЛУЧАЙ 50-ГОДИШНИНАТА ОТ ТРАГИЧЕСКАТА ИМ СМЪРТ В ЦАРИГРАДСКИТЕ ТЕМНИЦИ). С ПРИБАВЛЕНИЕ НЕЩО ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Н. С. СТАНИШЕВ И НА ДВАМА ОЩЕ НАРОДНИ ВЕТЕРАНИ, МИЛАДИНОВИ УЧЕНИЦИ И НЕГОВИ

 

644

 

 

ПОДРАЖАТЕЛИ, ПОК. ПОК. АНДРОНИК Д. ЙОСИФЧЕВ И ЯН. СТРЕЗОВ

Предговор на първото издание . . . . . . . . . . . 375

Предговор на второто издание . . . . . . . . . . . 378

Встъпление . . . . . . . . . . . 380

Период I. Рождението, възпитанието и учителствуванието им на гръцкий язик (1810–1853 г.) . . . . . . . . . . . 382

Период II. Учителствуванието, дейността им по българското възраждание и трагическата им смърт в цариградските темници (1854–1862 г.) . . . . . . . . . . . 397

Обиколката на Д. Миладинов из Македония и озлобяванието на Фенер против него . . . . . . . . . . . 412

Уловението, затварянието на Д. Миладинов и опропастяванието на двамата братя . . . . . . . . . . . 414

Една кратка бележчица . . . . . . . . . . . 435

Втора забележка (Вместо епилог) . . . . . . . . . . . 445

 

Прибавление . . . . . . . . . . . 455

I. Нещо за живота на Нако Ст. Станишев . . . . . . . . . . . 455

II. Из живота на двама ветерани, Д. Миладинови ученици и последователи негови . . . . . . . . . . . 472

А. Андроннк Д. Йосифчев . . . . . . . . . . . 472

Б. Янаки Г. Стрезов . . . . . . . . . . . 476

Характеристика и преподавателна система на двамата гореописани ветерани . . . . . . . . . . . 483

III. [Няколко бележчици и за скромната си личност] . . . . . . . . . . . 487

Рождението и възпитанието ми . . . . . . . . . . . 487

Учителствувание . . . . . . . . . . . 488

Издаванието на сборника ми от народни умотворения . . . . . . . . . . . 497

Заключение . . . . . . . . . . . 500

 

 

III. ИЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА КУЗМАН ШАПКАРЕВ

 

До [Митра Миладинова] — 11 февр. 1862 . . . . . . . . . . . 505

До Екзарх Йосиф — 17 окт. 1883 . . . . . . . . . . . 513

До архим. Козма Пречистански — 31 окт. 1883 . . . . . . . . . . . 514

До С. С. Бобчев — 1 дек. 1883 . . . . . . . . . . . 517

До дружество «Българска седянка» — 28 ноем. 1884 . . . . . . . . . . . 519

До Дирекцията на народното просвещение в Източна Румелия — 6 май 1885 . . . . . . . . . . . 522

 

645

 

 

До видни слависти и общественици — 19–22 авг. 1885 . . . . . . . . . . . 525

До Васил Д. Стоянов — 15 ян. 1887 . . . . . . . . . . . 527

До Хр. Г. Данов — 7 окт. 1888 . . . . . . . . . . . 529

До редакцията на «Известия Санктпетербургского славянското благотворительного общества» — 28 дек. 1888 . . . . . . . . . . . 531

До Ив. Д. Шишманов — 25 септ. 1889 . . . . . . . . . . . 532

До Ив. Д. Шишманов — 1 ноем. 1889 . . . . . . . . . . . 535

До Андроник Д. Йосифчев — 18 юни 1895 . . . . . . . . . . . 537

До Лука Касъров — 3 ян. 1904 . . . . . . . . . . . 540

До П. К. Яворов — [края на 1904] . . . . . . . . . . . 543

До Ив. Д. Шишманов — 15 март 1905 . . . . . . . . . . . 545

 

БЕЛЕЖКИ

Бележки . . . . . . . . . . . 547

Показалец на личните имена . . . . . . . . . . . 586

Показалец на местните имена . . . . . . . . . . . 621

Показалец на заглавията на периодичните издания . . . . . . . . . . . 634

Речник на чужди и диалектни думи . . . . . . . . . . . 633

  


 

КУЗМАН ШАПКАРЕВ

ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ

 

Първо издание

 

Рецензент акад. Димитър Косев

Редактор Славка Иванова

Художник Кирил Гогов

Худ. редактор Олга Паскалева

Техн. редактор Виолета Кръстева

Коректор Тотка Вълевска

Формат 60/90/16; тираж 20113 екз.;

печатни коли 40,50; издателски коли 40,50;

уик. 42,15; л. г. VI/55;

изд. № 6073; поръчка № 35/1984 година

на изд. «Български писател»;

дадена за набор на 19. X. 1983 година;

излиза от печат на 25. IV. 1984 година;

цена 5,42 лв.

 

Код. 25 9536172711 / 5506—13—84

ДП «Димитър Благоев» — София

 

[Back]