За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма

Кузман Шапкарев

 

Речник на чужди и диалектни думи

 

 

ааза (тур.) — член на съвет или комисия

ааси (тур.) — бунтовник, революционер

алах керим (тур.)— добър е господ

алтилък (тур.) — златна монета

аргита (гр.) — отстраняване от служба

 

баеги (тур.) — голям, доста, много

баращисвам (тур.) — помирявам, спогаждам

басканджия (тур.) — нападател

бастисвам (тур.) — нападам внезапно, опропастявам

батина (сърбохърв.) — тояга

бахтана (тур.) — щастие, сполука

бег, бей (тур.) — гражданска титла, господар; почетна прибавка към име: господин

безбели (тур.) — несъмнено

безазорно (диал.) — безсрамно

бекаета (тур.) — недобори

берат (тур.) — заповед за владетелски права, грамота

билюкбашия (тур.) — ротен командир

бинекталия (тур.) — помощник на ездача при качването на коня

блюване (диал.) — повръщане

брава (диал.) — глава дребен добитък

брига (диал.) — грижа

 

ваганче (диал.) — паничка

валилък (тур.) — седалище на валия

валия (тур.) — управител на вилает

варош (унг.) — централната част на града

вджашавам (диал.) — ужасявам, уплашвам

везир (тур.)— най-висш чиновник, министър в Османската империя

векилин (тур.) — поръчител, надзорник, пълномощник, представител

вилает (тур.) — най-голямата административна област в турската държава

вула (гр.) — писмено разрешение за встъпване в брак

 

гериз — (тур.) отходен канал

гибна (диал.) — загина

гузица (сърбохърв.) — задник

гърбач (диал.) — бич, камшик от волска жила

гюмрук (тур.) — мито; митница

 

даваджия (тур.) — ищец, тъжител; който повдига давия срещу някого

давия (тур.) — съдебно дело, процес

 

638

 

 

дембелин (тур.) — ленивец, мързелив човек, който се излежава

денежен (рус.) — паричен

деспот ефенди (тур.) — глава на християнска църковна общност; игумен, владика

дефтердарин (тур.) — секретар-бирник; висш финансов началник

дженаат мезличи (тур.) — криминален съд

джериме (тур.) — глоба

джумбюш (тур.) — веселба, развлечение

дивит (тур.) — прибор за писане

дидахми (гр.) — поучения, проповеди

доцкна (диал.) — късно, бавно

дувар деилим, бир созде дураим (тур.) — не съм стена, за да стоя на думата си

 

ево (диал.) — ето

езан (тур.) — подканване за молитва от минарето

езан окунур (тур.) — четене на молитва

 

запанагон, вж. панагон

 

идаре (тур.) — управление, власт

идаре мезличи (тур.) — управителен съвет

извет (диал.) — причина, предлог

изгнъсан (диал.) — мръсен и окъсан

изин (тур.) — позволение

изметкан (диал.) — объркан

изпърчен (диал.) — наперен

изустявам (диал.) — изказвам

илоти (гр.) — безправно население, рая

имамин (тур.) — мохамедански духовник

инститак, вж. истинтак

истинтак (тур.) — разследване, разпит

истиф (ит.) — напластяване, нареждане едно върху друго

истилям (тур.) — допитване

 

кааза, вж. каза

кадия (тур.) — съдия

каза (тур.) — околия

каикчия (тур.) — лодкар

каитя (тур.) — заверявам, визирам

каймакамин (тур.) — околийски управител

кан-параса (тур.) — глоба за убит човек от неизвестен убиец

капзамал (тур.) — бирник

кауш (тур.) — затвор

качърдисвам (тур.) — изгонвам; давам възможност на някого да избяга

керхана (тур.) — работилница, дом, заведение за печалба

кешиш (тур.) — християнски духовник: калугер или свещеник

клапвам (диал.) — попадам в капан

клюкам (диал.) — тропам, чукам, извиквам на портите

коджабашия (тур.) — селски старейшина, кмет

коджабашувание — кметуване

кон (диал.) — към

кошуля (диал.) — дълга долна риза

курулдисвам се (диал.)

кутри (диал.) — клет, злочест, окаян

къртейчина (диал.) — неизлечима рана на тялото вследствие загнояване на лимфните възли (на туберкулозна почва), живеница

 

639

 

 

кюмина (диал.) — тълпа, група хора

кюркчия (тур.) — кожухар

 

лагъм (тур.) — подземен проход, окоп, канал за отходни води

лески (гр.) — клуб, читалище

лимонация (рус.) — тържество

луцифер (мит.) — сатана, повелител на ада

люпя (диал.) — беля

 

мадем (тур.) — щом като, понеже

масбата (тур.) — изложение, протокол; решение, разпореждане

масолниче (диал.) — съд за масло

матима (гр.) — урок

махзар (тур.) — писмена молба от населението до върховната власт

меджлис (тур.) — съвет, събрание

мезат (тур.) — търг, наддаване мезлич, вж. меджлис

мензил (тур.), вж. минзил

миндер-алтанда (тур.) — под миндера

минзил (тур.) — поща, куриер

миткам се (диал.) — подмазвам се

мирия (тур.) — данък

мощне (диал.) — твърде много

муавин (тур.) — помощник, заместник на началника

мужик (рус.) — селянин

музевирин (тур.) — вж. мюзевирин

мукасип (тур.) — подходящо, уместно, сгодно

мутесариф, вж. мютесариф

мухтар (тур.) — селски старейшина, представител на селото пред властта, кмет

мълзя (диал.) — доя

мюдюрин (тур.) — управител на нахия

мюзевирин (тур.) — клюкар, интригант

мютесариф (тур.) — управител на санджак (окръг)

мюшюр (тур.) — висша военна титла, маршал

 

навезвам се (диал.) — качвам се на кораб, лодка и лр.

нагнетявам (диал.) — натъпквам

напанагон, вж. панагон

нахия (тур.) — съставна община от няколко села, най-малка административна единица

нашкъртам (диал.) — написвам, нахвърлям

неусипен (рус.) — неуморен, който не заспива

нътре (диал.) — вътре

 

оба, обе (диал.) — два, две

овде (диал.) — тук

овде-онде (диал.) — тук-там

овой (диал.) — този

онбашия (тур.) — десетник

откина (диал.) — откъсна, отделя, отлъча

 

панагон (гр.) — на всичко отгоре

пангар (гр.) — място в черква, където се продават свещи

парантез (фр.) — скоби

параплув — параход

пелте (тур.) — желе

пеняз (диал.) — дребна стара монета

пикам се (диал.) — включвам се, пъхам се

 

640

 

 

питулица (диал.) — юфка, пържена в масло

плетканици (диал.) — сплетни

повезия (рус.) — подвързия

пойке (диал.) — повече

пойциня (диал.) — повечето

поклокявам (диал.) — подарявам

по крайней мере (рус.) — поне

померам се (диал.) — полудявам

понизно (диал.) — покорно

поклади (диал.) — заговезни

покланям (диал.) — подарявам

попратя се (диал.) — тръгна след някого

поснопица (диал.) — снопове

потем (диал.) — след

потон (диал.) — дървен под

прекаиля (диал.) — да стана каил, да склоня

прибер (диал.) — почти

пуля (диал.) — гледам

пченка (диал.) — царевица

 

рабуш — дръвце, на което чрез резки с нож са се отбелязвали сметки

рачуница (сърбохърв.) — смятане

ропка (диал.) — малък ров

 

садразам (тур.) — велик везир

садриязам, вж. садразам

салтар (диал.) — поднос

санджак (тур.) — административно-териториална единица, по-голяма от каза; приблизително окръг

саня (диал.) — шейна

Сарданапал (преносно) — любител на разкош и удоволствия

сборвя, сборувам (диал.) — говоря

сгнетявам се (диал.) — приютявам се, скривам се

сграгорявам се (диал.) — вцепенявам се от страх

сеизин (тур.) — коняр, конегледач при висши чиновници

семселе (тур.) — род, потекло

сигуранция (рум.) — сигурност, гаранция

силогози (гр.) — гръцки учебни мисионери

симсиле, вж. семселе

скала (диал.) — стълба

софа (тур.) — миндер, нисък диван

старликав (диал.) — възстар

стог (диал.) — куп

столчен (диал.) — ударен, умъртвен

страга (диал.) — теснина

строптивост (рус.) — своенравност, опърничавост

стъпица (диал.) — клопка, капан

сувария (тур.) — конен стражар или конен войник, кавалерист

 

таксилдарин (тур.) — събирач на дългове, бирник

такрир (тур.) — писмен документ, разпореждане и др.

таутчия (тур.) — поръчител

тахтапуш (тур.) — дървена тераса

терджуманин (тур.) — преводач

топтан инкяр (тур.) — пълен отказ

трътя (диал.) — напускам, оставям

тургание (диал.) — блъскане

туте кванте, вж. тути кванти

тути кванти (ит.) — всички, всякакви

тълча (диал.) — тъпча, потъпквам

търтя, вж. трътя

търгам (диал.) — дърпам, тегля

 

641

 

 

убетки (диал.) — обеци

убрус (диал.) — кърпа

угич (диал.) — овен, който води стадото

узник (рус.) — затворник, окован във вериги

улишча (диал.) — кошери, пчели

уроженец (рус.) — родом от

устабашия (тур.) — първомайстор на занаятчийски еснаф

 

фалага (тур.) — дървен уред, с помощта на който са били нанасяни телесни наказания (стягали краката на наказания и го биели с пръчка по ходилата)

 

хайросвам (тур.) — сполучвам, виждам хаир

хахамин (тур.) — еврейски свещеник, равин

хархороми (арм.) — арменска религиозна секта

хасален (тур.) — истински, действителен

хасии, вж. ааси

хауз (тур.) — басейн

хер (диал.) — хем

хукюмат (тур.) — сграда, в която се намират представителите на местната власт; самото управление, властта

 

цвръсто (диал.) — твърдо, здраво, трайно, надеждно

цицайче (диал.) — дете, което бозае

 

чакър-кефия (тур.) — в настроение, леко пийнал

чанг (тур.) — камбана, звънец

чанг чалмасъ (тур.) — биене на камбана

чаре (тур.) — цяр, лек, спасение, средство, начин, възможност

чауш (тур.) — сержант от турската полиция или войска

чун (диал.) — лодка

чурило (диал.) — муцуна, зурла

 

шамия (тур.) — тънка женска кърпа за глава

шкрофули (диал.) — скрофулоза (загнояване на лимфатичните жлези на туберкулозна почва)

 

ъзник, вж. узник

 

юзбашия (тур.) — полицейски на чалник

 

ясакчия (тур.) — пазач, лична охрана

 

[Previous]

[Back to Index]