За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма

Кузман Шапкарев

 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИЗДАНИЯ

 

 

«Архив за славянска филология» («Archiv für Slavische Philologie»), списание, основано от В. Ягич през 1875 г. — 354.

 

Братски труд" (1860—1862), списание — 445, 575.

 

«България», вестник, издаван в Цариград от 1859 до 1863 г. под ред. на Др. Цанков — 178, 353.

 

«Българска илюстрация», първото българско илюстровано литературно-научно списание, издавано в София през 1880—1882 г. под ред. на Янко С. Ковачев — 35.

 

«Българска пчела», първият български вестник в Румъния, издаван в Браила през 1863 и 1864 г. под ред. на Хр. Д. Ваклидов — 13, 24, 353, 497, 537, 541.

 

Българска сбирка" (1894—1915), списание — 581.

 

«Български глас», политически вестник на консерваторите, издаван в София от 1879 до 1883 г. под ред. на Гр. Начович — 24.

 

«Български книжици», научно-популярно списание, издавано в Цариград от 1858 до 1862 г. от Общината на българската книжнина, ред. Д. Мутев, Ив. Богоров, Г. Кръстевич, Т. Бурмов и др. — 161, 177, 179, 187, 405, 541, 567.

 

«Български преглед», академично научно-литературно списание, издавано в София от 1893 до 1900 г. от редакционен комитет, съставен от професори във Висшето училище — 10, 69, 354, 384, 485, 497, 538, 564.

 

Български фолклор" (1975—), списание — 571, 579, 580.

 

Българско историческо списание" („Bulgarian Historical Review") (1973—) — 559.

 

Векове" (1972—), списание — 579.

 

«Гайда», сатиричен и хумористичен вестник, издаван в Цариград от 1864 до 1867 г. под ред. на П. Р. Славейков — 13, 24, 353, 537.

 

«Глас македонски», седмичен вестник, издаван в София от 1893 до 1898 г. под ред. на К. Шахов и др. — 537.

 

Годишник на Софийския университет (1905—), поредица — 575, 576.

 

634

 

 

«Дейли нюс» («Daily News»), английски либерален ежедневник, основан през 1846 г. в Лондон — 301.

 

«Дунавски лебед», обществено-политически вестник, издаван през 1860 и 1861 г. в Белград от Г. С. Раковски — 13, 24, 109, 353, 448, 575.

 

Зора" (1908—1944), вестник — 566, 579.

 

«Зорница», евангелски протестантски вестник, издаван в Цариград от американски мисионери от 1876 до 1948 г. — 24.

 

Известия на държавните архиви" (1957—), поредица — 555.

 

Известия на Института за български език" (1952—), поредица — 567.

 

«Известия Санктпетербургского славянското благотворительного общества», литературно-политическо списание, издавано от 1883 до 1888 г. под ред. на Н. Н. Страхов, И. И. Соколов, В. И. Ламански и др. — 354, 583.

 

«Източно време», българско издание на англо-френския вестник «Левант Таймс» («The Levant Times»), излизащо в Цариград от 1874 де 1877 г., ред. П. Сандов, Др. Цанков, Хр. Ваклидов и др. — 24, 237, 252.

 

Илюстрация Илинден" (1927—1914), списание — 567.

 

«Илюстрация Светлина» — вж. «Светлина».

 

Исторически преглед" (1945—), списание — 563, 579.

 

«Ла Турки» («La Turquie» ), френски вестник, издаван в Цариград — 340.

 

Летопис на Българското книжовно дружество" (1899—1911), списание — 552, 554.

 

Литературна мисъл" (1957—), списание — 553, 579.

 

Любословие" (1844-1846), списание — 584.

 

«Македония», най-популярният български вестник през епохата на Възраждането, издаван в Цариград от 1866 до 1872 г. под ред. на П. Р. Славейков — 13, 24, 207, 212, 219, 353, 497, 537, 541, 567.

 

Македония" (1926—1934), вестник — 570.

 

«Македонски глас», обществено-политически вестник, издаван в София от 1885 до 1887 г. под ред. на Д. Ризов и др. — 463, 572.

 

Македонски преглед" (1924—1943), списание — 554, 558, 559, 562, 563, 571, 579.

 

«Марица», обществено-политически вестник, издаван от Хр. Г. Данов в Пловдив от 1878 до 1885 г. под ред. на Ив. Ев. Гешов и др. — 24, 205, 321, 340, 353, 354, 497, 526, 537, 541.

 

635

 

 

«Министерски сборник», вж. «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина».

 

«Народний глас», обществено-политически вестник, издаван в Пловдив от Д. В. Манчов от 1879 до 1885 г. под ред. на Ст. Михайловски, К. Величков, Ив. Вазов и др. — 353, 497, 537, 541.

 

«Народни права», обществено-политически вестник, орган на либералната партии, издаван в София от 1889 до 1932 г. — 497.

 

«Наука» (1881 —1883), списание, ред. от Ив. Вазов и издавано в Пловдив — 399.

 

«Неа имера» («Νεα ἠμέρα»), гръцки вестник, издаван в Триест през втората половина на миналия век под ред. на Алекс. Византиос, известен със своите умерени позиции по българския църковен въпрос — 537.

 

«Неологос» («Νεολογος»), гръцки вестник, издаван в Цариград през втората половина на миналия век под ред. на Вутирадес, привърженик на т. нар. крайни великоидеисти — 340, 354.

 

«Обзор» («Obzor»), хърватски обществено-политически ежедневник, основан през 1860 г. в Загреб — 449, 450, 453.

 

«Периодическо списание на Българското книжовно дружество», орган на основаното през 1869 г. в Браила Бълг. книжовно дружество (по-късно Българска академия на науките); излиза от 1870 до 1910 г. — 348, 354, 378, 421, 435, 527, 528, 529, 538, 541, 583.

 

«Право», обществено-политически вестник с умерени позиции, издаван в Цариград от 1870 до 1873 г. под ред. на Ив. Найденов и др. — 13, 24, 207, 216, 353, 497, 537, 541, 568.

 

«Право», обществено-политически вестник, излизал в Ссфия от 1894 до 1903 г. — 537.

 

«Санкт-Петербург, слав. известия», вж. «Известия Санктпетербургского славянското благотворительного общества».

 

«Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», първото българско специализирано историко-етнографско и фолклорно периодично издание, излизащо от 1889 г. като орган на Министерството на нар. просвета — 16, 100, 105, 118, 207, 354, 393, 409, 413, 430, 445, 478, 481, 497, 538, 541, 553, 563—566, 568, 569, 583.

 

Сборник на Българската академия на науките" (1913—1949), поредица — 550, 571.

 

«Сборник на Българското книжовно дружество», научно списание, от което излиза само един том през 1901 г. — 70, 382, 563, 564.

 

«Светлина», месечно илюстровано списание, издавано в София от 1891 до 1944 г., под ред. на Йордан Михайлов — 384, 386, 464, 472, 487, 540, 563, 576, 577.

 

636

 

 

«Солун», официален областен вестник, издание на Солунския вилает, паралелно на турски, гръцки, еврейски и български (първият брой излиза в края на 1868 г.). През април 1871 г. българското и еврейското издание биват преустановени. Редактори на бълг. издание Конст. Кушев и Ст. Салгънджиев — 198.

 

«Списание на Бълг. книж. дружество», вж. «Периодическо списание на Бълг. книж. дружество».

 

«Съветник», обществено-политически вестник, орган на умерената консервативна партия по черковния въпрос, издаван в Цариград от 1863 I до 1865 г. под ред. на Т. Бурмов — 13, 24, 91, 271, 353, 354, 390, 537, 541.

 

«Съгласие», седмичен политически и литературен вестник, орган на прогресивно-либералната партия, издаван в София от 1894 до 1896 г. под ред. на Д. В. Македонски и др. — 146, 205, 250, 351, 497, 537.

 

«Съединение», седмичен обществено-политически вестник, издаван в Пловдив от 1882 до 1886 г. — 353, 537, 541.

 

«Турция», български обществено-политически вестник, проводник на турската политика; издаван в Цариград от 1864 до 1873 г. под ред. на Н. Генович — 13, 24, 135, 353, 354, 497.

 

«Утро», месечно литературно-научно списание със статии по история, етнография, език и литература, издавано в Русе, Шумен, Силистра и Търново от 1892 до 1896 г. — 13, 354, 497, 538, 541.

 

«Училищен преглед», месечно списание на Министерството на народната просвета, излиза в София от 1893 до 1943 г. — 495, 565.

 

«Цариградски вестник», първият траен български вестник, издаван в Цариград от 1848 до 1862 г. под ред. на Ив. Богоров, Ал. Екзарх и др. — 13, 24, 90, 107, 109, 353, 390, 411, 537.

 

«Целокупна България», официален орган на либералната партия, издаван в Търново през 1879 и 1880 г., под ред. на П. Р. Славейков — 359.

 

«Читалище», научно-популярно списание, орган на българското читалище в Цариград; излиза в Цариград от 1870 до 1875 г. под ред. на Марко Д. Балабанов, Л. Йовчев, П. Р. Славейков, С. С. Бобчев и др. 13, 24, 74, 120, 124, 144, 156, 200, 220, 223, 327, 353, 359, 360, 399, 440, 538, 541, 566, 567.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]