За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма

Кузман Шапкарев

 

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕСТНИТЕ ИМЕНА

 

__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_ —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_   —   __Ю_   —   __Я_

 

Австрия, вж. Австро-Унгария.

Австро-Унгария (Австрия) — 159, 285, 430, 450, 506, 507.

Аграм, вж. Загреб.

Азия — 111, 127, 159, 278, 279, 300, 301, 317, 414, 422.

Албания 49, 50, 70, 137, 155, 384, 387, 416, 423, 456.

Америка — 313, 453, 543.

Англия — 73, 285, 298, 301—303.

Арабия — 150.

Арнауткьой, предградие на Цариград — 103, 408, 490.

Атина, град — 29, 44, 46, 50, 57, 65, 96, 225, 262, 387, 389, 390, 469, 475, 477, 480, 488.

Атон, вж. Света гора. Африка — 159.

 

Баирска махала, квартал в Битоля — 250.

Балат, квартал в Цариград — 412.

Балкански полуостров — 91, 303, 338, 484.

Батак, град в Пазарджишко — 308.

Белград, град — 9, 10, 32, 109, 110, 284, 286—288, 353, 430, 448,4 93, 564, 566.

Белистер, вж. Пелистер.

Беличка планина, недалеч от Охрид — 119.

Берат, град — 99, 416.

Берковица, град — 456.

Берлин, град — 287.

Берска епархия — 232.

Беч, вж. Виена.

Битолска (Пелагонийска) епархия — 77, 232, 235, 236, 247, 253.

Битолска каза — 128, 241, 247.

Битолски вилает — 301, 423, 473.

Битолско — 383, 458.

 

621

 

 

Битоля (Манастир), град — 7—9, 12, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 48, 55, 57, 72, 73, 77, 91, 106, 109, 111, 112, 114, 115, 117,119, 121, 127, 130, 133, 134, 150—154, 229—231, 234, 237, 240—248, 250, 252—257, 260, 266, 269, 275, 285, 288, 296, 298, 301, 306, 307, 388—390, 395, 397, 414, 415, 417—419, 423—426, 429, 443, 458, 474, 475, 477, 488, 492, 493, 511, 568, 569, 575, 578.

Благоевград (Горна Джумая), град — 348.

Бобища, село в Костурско — 230, 236, 250, 356.

Богданци, село в Кукушко — 196, 197, 479.

Болгарсокак (Бугарсокак), българска улица в Солун — 326, 327.

Болница, квартал в стария Охрид — 91.

Бороец, село в Стружко — 274.

Босна — 53, 71, 104, 159, 398, 437, 569.

Ботевград (Орхание), град — 33, 348, 357, 366, 367, 498, 578.

Ботевградско (Орханийско) — 14.

Браила, град — 13, 497.

Бруса, днес Бурса, град в Мала Азия — 342.

Брусенски бани — 342.

Буково, вж. Бухово.

Буковска планина, недалеч от Битоля — 241.

Букурещ, град — 28, 229, 564.

Бухово (Буково), село в Битолско — 247.

Буюк дере, предградие на Цариград — 298.

България (Българско, Княжество България, Княжеството) — 11, 32— 34, 91, 106, 123, 149, 259, 282, 283, 285, 287, 289, 293, 294, 297, 298, 300, 303, 309, 317, 321, 340, 343—345, 347, 349, 352, 353, 358, 360, 363, 378, 393, 419, 422, 435, 440, 442, 444, 451, 474, 476, 482, 484, 493, 498, 507, 508, 511, 522, 525, 528, 554, 563, 570, 574, 578.

Бърчао, село в Стружко — 355.

Бюткук, град в Албания през XVIII в. — 242.

Бяло (Егейско) море — 333, 338.

 

Вардарска махала (в Солун) — 329.

Варна, град— 32, 97, 177, 288, 471, 541.

Варшава, град — 525.

Ватеш, вж. Ватоша.

Ватоша, село в Тиквешко — 160.

Велес, град — 72, 111, 124, 126, 146, 159, 175, 199, 200, 232, 236, 237, 243—246, 253, 301, 311, 397, 399, 401, 414, 495, 515.

Велестово, село в Охридско — 384.

 

622

 

 

Велешка епархия — 109, 264, 515.

Велешка каза — 128.

Велешко — 104.

Велеща, село в Охридско — 104.

Велико Търново, град — 161, 397, 484.

Велмей, село от Охридската нахия Дебърца — 43.

Венгрия, вж. Унгария.

Видин, град — 16.

Видинска епархия — 232.

Виена (Беч), град — 33, 68, 351, 446, 450, 507, 578.

Воден, днес Едесса, град в Гърция — 79, 80, 146, 206, 209, 221, 232, 248, 253, 259, 263, 282, 283, 306, 327, 402, 405, 413, 450, 458, 470, 479, 577.

Воденска епархия — 162, 515.

Воскополе, вж. Москопол.

Враня, град — 167, 278, 286.

Враца, град — 14, 33, 348, 357, 498, 534, 536.

Врачанско — 308.

 

Габрово, град — 14, 357.

Гайтанииово, село в Неврокопско, днес Гоцеделчевско (Благоевградски окръг) — 317.

Галешник, вж. Галичник.

Галиполи, град на Дарданелите (днес Гелиболу) — 41, 51.

Галичник (Галешник), село в Дебърско — 75, 184, 459.

Гевгели, град — 198, 356, 515.

Германия — 38.

Горна Джумая, вж. Благоевград.

Горно Влашко село (Горня Влашка махала), квартал на Охрид — 29, 120, 477.

Горня Белица, село в Охридско — 104.

Горня Влашка махала, вж. Горно Влашко село.

Горня Дебърца — 43.

Гумендже, село в Ениджевардарско, днес Гумениса в Гърция — 205, 206, 515.

Гърция (Елада) — 22, 30, 285, 287, 387, 477.

 

Дебър, град — 40, 43, 153, 262, 290, 397, 424, 425, 450, 515.

Дебърска епархия — 99, 466, 515.

Дебърско — 14.

Дебърца, котловина и нахия в Охридско — 39, 40, 43, 397.

Девебаир, днес Кюстендилски проход — 294.

Дедеагач, днес Александруполис, град — 11, 31, 259, 282, 283, 321, 493.

Делфи, град в антична Гърция — 209, 568.

 

623

 

 

Демир Хисар, днес Сидерокастрон, град в Гърция — 348.

Дерпт, град в Русия, днес гр. Тарту в СССР — 525, 582.

Джаково, вж. Дяково.

Джеда, град в Саудитска Арабия — 150.

Джумая, вж. Горна Джумая.

Диарбекир, град— 151.

Диово (Дихово), село в Битолско — 241.

Дирахийска (Дуруска) епархия — 77.

Дихово, вж. Диово.

Дойран (Дорян, Полеяннн, Полянин), град — 79, 80, 157, 163, 169, 179, 182, 188—190, 192, 193, 197, 198, 220, 221, 353, 402, 405, 413, 447, 457, 467, 475, 515, 567.

Долно Влашко село, квартал на Охрид — 477.

Долня Белица, село в Охридско — 104.

Долня Дебърца — 43.

Дорян, вж. Дойран.

Драгоор, малка река, минаваща през Битоля — 242.

Драма, град — 312, 447.

Драч (Дурус), днес Дуррес, град в Албания — 77, 386, 479.

Дрим, вж. Дрин. Дрин, река — 382, 436, 437.

Дунав, река — 32, 288, 436, 482.

Дупница, вж. СтанкеДимитров.

Дупнишко, вж. Станкедимитровско.

Дурус, вж. Драч.

Държилово, село в Негошко, днес Метаморфосис в Гърция — 181.

Дяково (Джаково), град в Хърватско — 447, 448, 450.

 

Европа — 46, 48, 50, 79, 149, 285, 286, 303, 313, 387.

Европейска Турция — 243, 301, 564.

Егейско море, вж. Бяло море.

Едрене, вж. Одрин.

Елада, вж. Гърция.

Елбасан, град — 77, 78, 406, 443, 489.

Емборе, село в Кайлярско (днес в Гърция) — 291, 342, 345.

Енидже Вардар, днес Яница, град в Гърция — 221, 479.

Ердзеговина, Ерцеговина, вж. Херцеговина.

Ерусалим, вж. Йерусалим.

 

Женева, град — 470.

 

Западна Македония — 253, 301, 306.

 

624

 

 

Загреб (Аграм), град — 395, 445, 450, 507, 580.

Западна Македония — 253, 301, 306.

Западна Румелия — 303.

Зарево, село в Солунско, днес Никополис в Гърция — 515.

Зворник, град в Босна — 71.

Зворничка епархия — 71.

 

Източна Македония — 475, 495.

Източна Румелия, автономна област — 33, 289, 293, 303, 321, 345—347, 361, 369, 493, 498, 522, 525, 572, 581.

Италия — 159.

 

Йерусалим, град, — 330, 342.

Йовче поле, вж. Овче поле.

 

Кавадарци, град — 515.

Кавая, град — 77, 384.

Казан, град в Русия — 525, 564, 582.

Кайлярско (Калярско), днес Птолемаис в Гърция — 291.

Калипол, вж. Галиполи.

Калярско, вж. Кайлярско.

Калишча, село в Охридско — 119.

«Каменско», вж. «Св. Богородица».

Канево (Канео), квартал в Охрид — 424.

Канео, вж. Канево.

Канлъкуле, известен затвор в Солун — 302.

Капитоли, вж. Битоля.

Карадачка нахия, разположена североизточно от Кукуш — 201, 265, 451.

Карнобат, град — 357.

Карнобатско — 14.

Кемера, квартал в Солун — 479.

Кеча, вж. Ксанти.

Киев, град — 117, 446, 525, 583.

Киевска лавра — 62, 79.

Кичава, вж. Кичево.

Кичево (Кичава), град — 43, 153, 397, 481, 515.

Клепе, село в Кукушко, днес Левкохорион в Гърция — 201.

Княжество България, вж. България.

Княжеството, вж. България.

Коджамирлия, село в Кукушко (днес Херсотопи, Гърция) — 180.

Кожани, днес Козани, град в Гърция — 45, 198, 199.

Копривщица, град — 223, 229.

 

625

 

 

Корча, град — 31, 66, 81, 85, 132, 477, 478.

Косовски вилает — 294, 301.

Костур, днес Кастория, град в Гърция — 45, 311.

Костурско — 14, 230, 250, 345.

Котел, град — 14, 319, 331.

Кочани, град — 357.

Кошишта (Кошишча), квартал в Охрид — 89, 90.

Кошишча, вж. Кошишта.

Кратово, град — 312, 315.

Кресна, село в Горноджумайско, днес Благоевградско — 348.

Крецово, село в Кукушко — 180.

Крива Паланка (Паланка), град — 348, 515.

Крит, остров — 307.

Кроатия, вж. Хърватско.

Крушево (Крушово), град — 31, 54, 57, 71, 77, 80, 103, 112, 228, 243, 327, 432, 477.

Ксанти (Кеча), град — 478.

Кукушка каза — 451.

Кукуш, днес Килкис, град в Гърция — 7, 8, 10—12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 46, 54, 75, 76, 78—80, 97, 98, 112, 117, 118, 121, 136, 142, 149, 155—166, 168, 170, 171, 173, 174, 177—182, 184—204, 206—210, 213, 214, 217—221, 223, 260, 291, 293, 301, 304, 315, 316, 319—323, 330, 342, 352—356, 359, 377, 386—388, 390, 391, 400, 402—405, 410, 413, 420, 421, 427, 442, 447, 448, 451, 452, 455—460, 462, 463, 466—470, 474, 475, 478, 479, 489, 491, 492, 495, 496, 515, 543, 544, 560, 567, 577.

Кукушка епархия, вж. Полянино-Кукушка епархия.

Кукушка околия — 304, 353.

Кукушко — 297, 479.

Кукушко градище — 161, 173, 214.

Куманово, град — 312, 348.

Куфо, малко пристанище на западния бряг на Света гора — 332, 334, 336, 339.

Кучевица (Кучевища), село в Скопско — 265.

Кюстендил, град — 91, 203, 306, 348.

Кюстендилска епархия — 71, 515.

 

Лайпциг (Липсия), град — 410, 546.

Ленинград (Петербург, Санкт Петербург) — 307, 361, 446, 451, 525, 567.

Лерин, днес Флорина, град в Гърция — 243, 299.

Леринска каза — 129.

Летница, планина югоизточно от Охрид— 118.

Лимнос, град на едноименния остров — 334, 336—339.

 

626

 

 

Лимнос, остров в Егейско (Бяло) море — 333, 334, 336—338.

Липсия, вж. Лайпциг.

Лондон, град —301, 303.

Лънга, град в Албания през XVIII в. — 242.

 

Маврово, село в Тетовско — 127.

Магарево (Магарово), село в Битолско — 9, 31, 55, 111, 241, 388, 389, 390, 396, 398,414, 475.

Маджария, вж. Унгария.

Македония — 5, 6, 8, 11, 13, 19, 21, 27, 42, 44—47, 50, 70, 74, 76, 79, 80, 106, 112, 113, 127, 129, 146, 154, 155, 160, 169, 174, 178, 199, 201, 203, 204, 207, 209—213, 221, 241—243, 248, 264, 272, 278, 282—284, 286—289, 291, 294, 295, 297—306, 308, 312—314, 317, 321, 324— 326, 328—330, 338, 340, 341, 348, 354, 358, 359, 370, 371, 382— 384, 387, 388, 391, 397, 399, 400, 402, 404, 412—414, 419, 420, 422, 430, 440, 447, 448, 450—452, 456—458, 466, 467, 469, 472,-474, 476, 477, 479—482, 485, 487, 492, 493, 495, 506—508, 513, 514, 516, 517, 519, 520, 522, 523, 525, 527, 531, 535, 541, 542, 545, 546, 549—553, 557—566, 569, 570, 573, 577, 578, 580—585.

Мала Азия — 473.

Маловища (Милоища), село в Битолско — 475.

Манастир, град, вж. Битоля.

Марица, река — 436.

Мегленско (Мъгленско), историко-географска област, днес в Гърция—232.

Месокастро, квартал в Охрид — 32, 41, 55, 65, 79, 92, 120, 279, 477.

Месолонги, град в Гърция — 154.

Милоища, вж. Маловища.

Мишлешово, село в Стружко — 104, 241, 388.

Модрич, село в Дебърско — 90.

Мокра, област в Южна Албания — 41.

Мориово, вж. Морихово.

Морихово (Мориово), област в Прилепско — 201, 312.

Москва, град — 79, 390, 396, 445, 446, 458, 506, 525, 569, 575.

Москопол (Воскополс), град (днес село Воскопойе в Албания) — 41, 242, 321, 354, 385, 388, 485.

Мостар, град в Херцеговина — 398.

Мраморно море — 337.

Мутлово, село в Кукушко — 201, 212, 451, 452.

Мъдрост, село на остров Лимнос — 338.

 

Неврокопско, днес Гоцеделчевско — 317.

Негован, село в Солунско — 515.

Неготино, град — 515.

 

627

 

 

Нежин, град — 361.

Нигрита, село в Серско — 475.

Нижо поле, село в Битолско — 241.

Николица, град — 242.

Нишавско-Пиротска епархия — 190, 232.

Новата махала, квартал в Битоля — 250.

Нови Сад, град — 566.

 

Овче (Йовче) поле, географска област в Македония — 241, 254.

Одеса, град — 204, 525, 582, 583.

Одрин (Едрене), град — 11, 31, 73, 149, 154, 232, 259, 282, 284, 321, 322, 479, 493.

Одринска Тракия — 570.

Одринско — 570.

Окталофос, вж. Битоля.

Олимп, планина — 215.

Опар, град в Албания — 242.

Орел (Орлов), град в Русия — 257.

Ортакьой, квартал на Цариград — 305, 518.

Орхание, вж. Ботевград.

Османска империя, вж. Турция.

Охрид, град — 6—8, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37—42, 46—48, 51, 52, 55, 57, 58, 63—65, 67—69, 71—75, 77—83, 85, 89—93, 95, 96, 98—101, 103—109, 112, 114, 117—119, 131, 137, 141, 143, 146, 149, 150, 153, 155, 156, 162, 179, 188, 200, 203, 215, 220, 230, 236, 239, 240, 243, 245, 246, 252, 253, 255—257, 260, 262, 264, 266—271, 273, 275, 277—279, 282, 283, 285, 288—291, 293, 294, 306—308, 321, 327, 346, 354, 356, 370, 379, 380, 382—388, 391, 405—407, 409, 411, 413, 415, 417—419, 422—425, 427, 428, 437, 438, 443, 447, 450, 456, 473—482, 488—490, 492, 495, 496, 545, 549, 552, 553, 558, 560, 563, 564, 566, 573, 578, 585.

Охридска архиепископия (Първа Юстиниана) — 37—39, 41, 46, 68, 70, 85, 92, 105, 242, 261, 394, 397, 409, 478, 564.

Охридска епархия — 77, 78, 97, 99, 108, 112, 137, 200, 253, 264, 278, 405, 406, 461, 489.

Охридска каза — 39, 129, 264, 397, 426.

Охридско — 46, 382.

Охридско езеро — 119, 382, 383.

 

Пазар, вж. Енидже Вардар.

Пазарджик, град — 283, 284.

Пазарджишки окръг — 293, 294.

Пазарджишко — 14.

Паланка, вж. Крива Паланка.

 

628

 

 

Палестина, област — 424.

Панагюрище, град — 250.

Папарница, централна улица в Охрид — 266.

Париж, град — 179.

Пателе, вж. Пътеле.

Пелагонийска епархия, вж. Битолска епархия.

Пелистер, планина недалеч от Битоля — 242.

Периторион (Перитор), древен град в Гърция — 437.

Петербург (Санкт Петербург), вж. Ленинград

Петрино, планина в Македония — 150.

Пещерско — 14.

Пирдопско — 14.

Пирот, град — 286.

Плевен, град — 277.

Пловдив (Филибе), град — 32, 33, 45, 127, 149, 157, 161, 245, 248, 283, 284, 289, 294, 312, 321, 330, 342—347, 350, 353, 357, 359, 360, 377, 378, 435, 484, 493, 496, 497, 519, 524, 541, 572, 583.

Подкожани, село в Мокранско — 383.

Полеянин, Поленин, Полянии, Полянино, вж. Дойран.

Полеянино-Кукушка епархия— 156, 160, 162, 168, 171, 175, 179, 187, 190, 192, 264, 404, 458, 461, 463, 466, 515.

Полеяно-кукушка окръжност (окръг) — 567.

Полеянинска епархия, вж. Полеянино-Кукушка епархия.

Порой, село в Демирхисарско — 495.

Правищка епархия — 174.

Прага, град — 519, 581.

Преспа, област (днес в Гърция, Югославия и Албания) — 382.

Призрен, град — 295.

Призренско — 286.

Прилеп, град — 7, 8, 12, 14, 23, 31, 34, 35, 40, 43, 65—67, 74, 77, 86, 91. 109, 115, 117, 119-125, 127—130, 132, 134, 135, 137, 139, 141—147, 149, 150, 153, 155, 156, 158, 169, 207, 219, 223—226, 228—237, 239— 240, 243, 244—246, 253, 260, 271, 293, 294, 301, 304, 309, 311—313, 317, 330, 352, 353, 355, 356, 397, 399, 400, 402, 414, 423, 479, 489, 491—493, 505, 551, 560, 566, 568, 579.

Прилепска каза — 128, 235.

Прищина, град — 295.

Пърмет, днес Пермети, град в Албания — 49.

Пътеле, село в Битолско, днес Агиос Пантелеймон в Гърция—246, 294, 458.

 

Разлог, град — 312.

Ресен, град — 51,77, 103, 104, 107, 108, 112, 141, 142, 151, 152, 206, 243, 244, 257, 263, 267, 268, 285, 292, 408, 425, 474, 492.

 

629

 

 

Ресенска каза — 129.

Ресенско — 110.

Русе (Русчук), град — 32/288.

Русия — 11, 35, 39, 62, 73, 79, 80, 93, 116, 201, 202, 204, 257, 276, 280, 282, 285, 302, 303, 343, 361, 369, 390, 396, 402, 419, 424, 427, 428, 442, 443, 445, 446, 449—453, 458, 506, 508, 576. Русчук, вж. Русе.

 

Самарина, град в Тесалия (Гърция) — 41, 384.

Самоков, град — 19, 33, 106, 289, 293, 294, 343, 347, 348, 351, 356, 357, 362, 370, 378, 477, 479, 487, 493, 498, 526, 528, 537, 539, 542, 546, 578, 584, 585.

Самоковско — 14, 16.

Сан Салвадор, град — 11, 282.

Сан Стефано (Св. Стефан), предградие на Цариград (днес Йешилкьой) — 337.

Санкт Петербург, вж. Ленинград.

Санстефанска България — 283, 284, 382.

Сапарева баня, град в Кюстендилско — 342.

Сарай махала, турски квартал в Охрид — 266.

Сардиния, остров (днес в Италия) — 73.

«Света Богородица», манастир на западното крайбрежие на Охридското езеро край с. Калишча — 119.

«Света Богородица», черква в квартала Месокастро в Охрид, наричана още «Каменско» — 90.

Света гора (Атон) — 54, 97, 332—334, 390, 424.

«Света Неделя», черква в Битоля — 130, 133, 245, 247.

«Света Петка», манастир край Охрид — 56.

«Свети Атанас», черква в Кукуш — 168.

«Свети Врач («Свети Безсребреници Врачей»), черква в Охрид и квартал със същото име — 27, 91, 142, 262, 270.

«Свети Георги», манастир край Кукуш — 161, 214.

«Свети Георги», черква в Струга — 564.

«Свети Димитър», черква в Битоля — 133, 240, 247.

«Свети Иван Богослов» , вж. «Свети Йоан Богослов».

«Свети Иван Предтеча», манастир край Дебър — 40, 424.

«Свети Йоан Богослов», черква в квартала Канево в Охрид — 53, 424.

«Свети Климент», митрополитска черква в Охрид — 40, 53, 92—94, 108, 142, 252, 266, 267, 407, 539.

Св. Климентова епископия — 103, 104.

«Свети Наум», манастир при Охридското езеро — 38, 39, 55, 142, 252, 263, 267, 268, 270, 383, 391, 410, 411, 546.

«Свети Спас», манастир край Охрид — 56, 90.

 

630

 

 

Св. Стефан, вж. Сан Стефано.

Свищов, град — 244, 397, 421, 422.

Северна България — 45, 397, 456, 477, 568.

Сер, вж. Сяр.

Серес, вж. Сяр.

Сечиста (Сичища), днес Сятиста, град в Гърция — 45.

Сичища, вж. Сечиста.

Скопие, град — 16, 40, 43, 124, 126, 135, 221, 253, 267, 299, 301, 348, 397, 414, 419, 515.

Скопска епархия — 253, 264, 265, 267, 515.

Скопско — 286, 339.

Славония, вж. Словения.

Сливен, град — 14, 33, 357, 364, 365, 530, 531.

Сливница, град в Софийско — 284.

Словения (Славония) — 506.

Смирна, град, днес Измир — 106, 475.

Смоленск, град — 79.

Солун, град — 7, 8, 10—12, 19, 25, 31, 32, 34, 35, 45, 126, 146, 151, 155, 158, 159, 162, 164, 166, 167, 173, 176, 179, 181, 182, 187, 190—198, 205, 206, 209, 236, 239, 243, 253, 259, 280—285, 289, 293, 296—301, 303—307, 309—317, 319—332, 334, 335, 339, 341, 343—345, 348, 353— 355, 357, 359, 360, 419, 420, 429, 448, 451, 460, 464, 467, 471, 475, 493—496, 513, 515, 540, 541, 546, 549, 558, 568, 570, 571, 577, 578, 580.

Солунска епархия — 78, 166, 515.

Солунска околия — 304.

Солунски вилает — 198, 209, 300.

Солунско — 14, 297.

Сопот, град — 58, 144, 225.

София (Средец), град — 8, 14, 15, 16, 32, 90, 149, 243, 273, 283, 284, 293, 296, 297, 317, 327, 344, 348, 351, 359, 362—368, 370, 377, 378, 382, 428. 476, 493, 499, 501, 529, 542, 563—567, 569—571, 575, 576, 578, 579, 581, 585.

Средец, вж. София.

Средиземно море — 333.

Средна Македония — 209, 577.

Стара Загора, град — 14, 33, 348, 357, 498.

Стара планина — 215.

Стояково, село в Гевгелийско — 304.

Струга, град — 7—10, 12, 23, 27, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 46, 54, 55, 60, 62, 63, 66, 67,70, 72—81, 83, 95, 98, 104, 106, 112, 113, 116, 117, 121, 150, 155, 162, 177, 179, 188, 201, 217, 241, 253, 270, 283, 289—291, 312, 370, 379, 382, 383, 385—388, 391, 400, 403—405, 409, 412, 414, 416, 419, 422, 423, 426, 428, 433, 436—438, 443, 444, 447, 449, 450, 456, 475, 482, 489, 552, 553, 560, 563, 564, 573, 578.

 

631

 

 

Стружка околия — 355.

Струма, река — 436.

Струмица (Струмница), град — 209, 220, 221, 299, 405, 515, 577.

Струмничка епархия — 515.

Струмничко — 104.

Студенчица, местност край Охрид — 118.

Сургюн махала, турски квартал в Охрид — 266.

Сърбия — 32, 117, 124, 159, 258—260, 281—283, 286—288, 355, 398.

Сяр (Сер, Серес) — 45, 209, 296, 317, 348, 419, 577.

Станке Димитров (Дупница), град— 124, 135, 144, 225, 229, 294, 348, 399, 579.

Станкедимитровско (Дупнишко) — 14.

 

Табор (Табур), град— 149.

Тарабозан (Трапезунд), град в Мала Азия (днес Трабзон, град в Турция) — 245.

Татар Пазарджик, вж. Пазарджик.

Тесалия, област в Гърция — 41, 384.

Тетово, град— 312, 515.

Тетовско — 127.

Тиквеш, област — 243, 244, 246, 397.

Тиквешка каза — 128.

Тиквешко — 14.

Тирана, град — 77.

Толи манастир, вж. Битоля.

Тракия, област — 45, 259, 276, 281, 330, 397, 477, 484.

Трапезунд, вж. Тарабозан.

Трескавец, манастир край Прилеп — 124.

Турско, вж. Турция.

Турция — 11, 39, 73, 126, 282, 287, 295, 300, 312, 313, 446, 453, 576, 578.

Търново, вж. Велико Търново.

Търново, село в Битолско — 241, 389, 475.

 

Узунджово, село в Хасковско — 473.

Унгария (Венгрия, Маджарин) — 507.

 

Фенер, квартал в Цариград — 113, 346, 403, 412, 413, 573.

Филибе, вж. Пловдив.

Франция — 73.

 

Халки, остров в Мраморно море — 343, 416, 565.

Харков, град — 361, 525, 582.

Херцеговина (Ердзеговина, Ерцеговина) — 31, 40, 53, 398, 437, 569.

 

632

 

 

Хиос, остров — 27, 470.

Хърватско (Кроатия) — 402, 430, 507.

 

Цариброд, днес Димитровград, град в Югославия — 284.

Цариград, град — 7, 19, 22, 24, 27, 32, 34, 47, 52, 71, 77, 79, 93, 96—100, 105, 106, 113, 120, 128, 134, 136, 155, 157, 159, 176, 178, 183—185, 187, 188, 190, 194, 195, 197, 207, 211, 212, 217, 226—228, 230—237, 245, 246, 252, 253, 259, 261, 262, 264, 266, 269, 271, 273, 278—280, 284, 287—289, 294—297, 299—307, 309, 310, 313—315, 321, 322, 327, 331, 332, 334, 335, 338—346, 353, 354, 357—360, 390, 399, 406—408, 411, 412, 415, 418, 423, 428, 429, 433, 445, 447—450, 452, 459—461, 467, 471, 473, 478, 490, 492—496, 507, 516, 518, 540, 541, 557, 558, 565—567, 578, 580, 583.

Църна, вж. Черна.

Църна гора, вж. Черна гора.

Църно море, вж. Черно море.

 

Чанаккале, град на Дарданелския проток — 339.

Чепинско — 14.

Черна, река в Битолско — 242.

Черна гора — 39.

Черно море — 32, 288, 334.

Чехия (Чешко) — 149, 581.

Чирпан, град — 500.

 

Шарена чешма, квартал в Битоля — 250.

Шкодра, град — 40, 70, 98.

 

Щип, град — 300, 311, 357, 397, 493, 515.

 

Юдея (библ.), област в Палестина — 435.

Южна България — 45, 493, 531, 541.

Южна Македония — 498.

 

Ягпазар, квартал в Битоля — 424.

Янина (Янино), град — 44, 46, 47, 225, 385—389, 545.

Янковец, село в Ресенско — 51.

Ярлово, село в Самоковско — 16, 357.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]