История на Александър Велики Македонски

Квинт Курций Руф

 

КВИНТ КУРЦИЙ РУФ

ИСТОРИЯ НА АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ МАКЕДОНСКИ

 

 

Превела от латински НИКОЛИНА БАКЪРДЖИЕВА

ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО, СОФИЯ 1985

 

 

Квинт Курций Руф живее през епохата на император Клавдий — първата половина на първи век от н. е., когато римската историография вече е изживяла своя възход. „История на Александър Велики Македонски” е историческо повествование, в което са описани необикновените подвизи на героя, колебанията в характера му и в психологията на действуващите лица.

 

Книгата е превод от латински на запазените до наше време части на съставената от немския учен Едмунд Хедике през 1931 г. „История на Александър Велики Македонски”. Прибавени са кратки извадки от книги първа и втора, които се намират в оригинал в съставеното от немския филолог Карол Таухницки стереотипно издание, отпечатано в Лайпциг още през 1829 г.

 

Quintus Curtius Rufus

HISTORIAE ALEXANDRU MAGNI MACEDONIA

Libri qui supersunt Lipsiae in sedibus B.G. Taubneri

MCMXXXI

 

© Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri, MCMXXXI

© Николина Бакърджиева, преводач, 1985

c/o Jusator, Sofia

 

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . . . . . 5

 

Книга първа. Филип . . . . . . . . . . . 7

 

Книга втора. Александър Велики . . . . . . . . . . . 14

Героична Тива . . . . . . . . . . . 17

Начало на похода на Изток. Завладяване на Малоазиатското крайбрежие . . . . . . . . . . . 19

 

Книга трета. В Мала Азия. Подготовка за предстоящите битки . . . . . . . . . . . 21

В проходите на Киликия . . . . . . . . . . . 27

Битката при Иса . . . . . . . . . . . 36

Семейството на Дарий . . . . . . . . . . . 41

 

Книга четвърта. Завладяването на Сирия и Финикия . . . . . . . . . . . 47

Обсадата на град Тир . . . . . . . . . . . 52

Превземането на Газа . . . . . . . . . . . 60

В Египет . . . . . . . . . . . 66

Лунното затъмнение . . . . . . . . . . . 74

Битката при Арбела . . . . . . . . . . . 79

 

Книга пета. Бягството на Дарий . . . . . . . . . . . 96

Превземането на град Суза . . . . . . . . . . . 101

Към Персида . . . . . . . . . . . 105

Гибелта на град Персепол . . . . . . . . . . . 109

Вероломството на Бес и Набарзан . . . . . . . . . . . 115

Смъртта на Дарий . . . . . . . . . . . 120

 

Книга шеста. Смърта на цар Агид . . . . . . . . . . . 128

Недоволство сред македонците . . . . . . . . . . . 132

Среща с амазонките . . . . . . . . . . . 141

Процесът срещу Филота . . . . . . . . . . . 145

 

325

 

 

Книга седма. Процесът продължава . . . . . . . . . . . 163

По следите на Бес . . . . . . . . . . . 171

Война със скитите . . . . . . . . . . . 185

Шестте Александрии . . . . . . . . . . . 194

 

Книга осма. Убийството на Клит . . . . . . . . . . . 199

Походът на Изток продължава . . . . . . . . . . . 205

Сватбата на Александър . . . . . . . . . . . 211

Към Индия . . . . . . . . . . . 222

Завладяване на царствата на Омфис и Абизар . . . . . . . . . . . 228

Пор . . . . . . . . . . . 233

 

Книга девета. В недрата на Индия . . . . . . . . . . . 241

Още един град Александрия . . . . . . . . . . . 252

Флотът потегля към река Инд . . . . . . . . . . . 261

 

Книга десета. Впечатления от океанското крайбрежие . . . . . . . . . . . 270

Преустройство на империята . . . . . . . . . . . 276

Смъртта на Александър . . . . . . . . . . . 284

Архидей — цар на Македония . . . . . . . . . . . 288

 

Обяснителни бележки . . . . . . . . . . . 299

 

Послепис. Велик пълководец . . . . . . . . . . . 314

 


 

 

КВИНТ КУРЦИЙ РУФ

ИСТОРИЯ НА АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ МАКЕДОНСКИ

 

Превела от латински НИКОЛИНА БАКЪРДЖИЕВА

Рецензент ЛЮБОМИР РАНГЕЛОВ

Редактор БОРИС ЧОЛПАНОВ

Художник-оформител КРАСИМИР ПЕТРОВ

Рисунка ЖЕЧКО ПОПОВ

Художествен редактор ОГНЕМИР КИРОВ

Технически редактор ЕЛИСАВЕТА ЗОРОВА

Коректор ЖАНЕТ ЗАXАРИЕВА

 

Формат 84 x 108/32. ЛГ VI/55.

Дадена за печат на 26. VI. 1985 г.

Подписана за печат на 6. XI. 1985 г.

Печатни коли 20,50. Издателски коли 17,22.

УИК 19,287.

Издателска поръчка № 63.

Техническа поръчка № 51 172.

Код 24/95367/5571—5—85.

Цена 2,82 лв.

 


 

 

Печатница на Военното издателство

 

 

ДРАГИ ЧИТАТЕЛЮ,

 

Издателството ви моли да изпращате отзиви, бележки и препоръки за тази книга и за прочетените от вас други наши издания както за съдържанието, така и за художественото им оформление, техническото и полиграфическото изпълнение. Пишете ни какво ви харесва и какво не одобрявате, какви книги най-много ви интересуват, какви теми и жанрове желаете да бъдат застъпени в нашите издания.

 

В писмата посочвайте адреса, възрастта и професията си.

 

Издателството също така моли библиотечните и читалищните работници да съобщават периодично какъв интерес проявяват читателите към тази книга и към други наши издания, да събират и ни изпращат читателски отзиви.

 

Пишете на адрес:

 

Военно издателство, ул. „Иван Вазов” 12. София

 

[Back]