Йордан Хаджиконстантинов-Джинот

"Българин съм"

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

 

РЕЧНИК

 

 

абаджия - производител на аби; аба - дебел вълнен плат или горна дреха от такъв плат

абие - тутакси, веднага

аздисам - разлудувам се

англез - англичанин

асесор - съветник, заседател

атмаджа - сокол

 

безпрестемно - непрестанно

безстрага - безследно

боравя - правя, върша, работя; разправям; хващам

ботея (бутея) - раста, вирея буйно

бухови - бухали

бочва - бъчва

букар - мъжко нескопено прасе, нерез

бунище - купище смет, сметище, торище

 

ваган - паница, дървен съд, крина

веда - водя

вепър - мъжка дива свиня, глиган

верверица - катерица; вид жълта птичка

виногради - лозя

виртоградни - градински

внетре - вътре

возалница - кола

вратя се - връщам се

вреща - торба, чувал

вртоверни - отказващи се, отмятащи се от вярата си

всуе - напразно

 

герме - част от кошара

глувци - мишки

гречулии - гърци

грумижи - голям камък, буца

грдно - грозно, страшно

 

дага - кора

дибек - съд, предназначен да се чука нещо в него

детел - шарен кълвач

дикел - вид двузъба мотика за разкопаване

 

184

 

 

доведомост - познание, разбиране

доспея - достигна

дюни - дюли

дърма - насечени клонки

дърмон - решето с едри дупки

 

ево - ето

есме - сме

 

зазорен - укорен

замедля - забавя

згнетено (сгнетено) - стиснато, свито

затнатий - затулен

затушувам - запушвам

зол - зъл

зърцало - огледало

 

изгиблени - издълбани

изтруживам - търся, издирвам

истий - същият

 

кемер - кожен пояс за пари

кина - късам

клукодръвци - кълвачи

колоколня - камбанария

кошула - риза

кощани - кестени

кревам - кривя; вдигам, вирвам

кромпир - картофи

кутел - ведро за вадене на вода; дървена гребалка; дървена каменна чутура; мярка за зърнени храни (около 1/2 шиник)

 

леена - течаща

лещани - лешници

тюлбен - забрадка

 

мавсол - гробница

масолник - съд за масло

медрезиня - медресета (турско духовно училище)

мезлич - съвет, събрание

мерка - дъщеря

мерцае - блещука

мигдал - бадем

мисирки - пуйки

миминок (моминок) - вид камък

 

185

 

 

многостручни - многострочни, многоредови

мошне - (мощне, мочне) - твърде много

мюшур (мушир) - маршал

 

нагрудник - нагръдник

налбант - ковач

напокои - после, най-после

невразумителни - неразбрани

невядение - незнание, неосведоменост

немачки - немски

неслога - несговор, несъгласие

неспоменство - безпаметство

нечинници - безчинници

нирища - дупки в земята или в скала

 

обруч - украшение за глава, корона

обетк - обеци

обшетувам - обхождам, обикалям

ова - това

овой - този

овде - тук

окрест - около

орази (ораси) - орехи

отнюд - никак, ни най-малко

от сем - от това

отреша - изясня, обясня; отказвам се

охтойци - от октоих, богослужебна книга с песни на осем гласа

 

панагон - на всичко отгоре

панагюр - панаир

панзир (панцир) - броня, ризница

папуджия - производител на папуци (вид пантофи, меки обувки)

плака - каменна плоча за писане

пенюга - пън

паче - вече, повече

плавяз - молив

повтуват - желаят

попапищаша се - приемам католическо вероизповедание

праски (брескви) - праскови

превруча се - предавам се, посвещавам се

преизбиточна - преизобилна

претвора се - превръща се

претерувам - забранявам

приметби - бележки, забележки

 

186

 

 

радиност - работа, дейност

разиствува - различава се

растове - храсти

рачение - желание, охота

рагула - уредба

рикающа - ревейки, надавайки вик

рилки - устни

рогужа - рогозка

рупа - дупка

 

самарджия - производител на самари

сарач - производител на седла, гемове и други конски потреби

сахтиян - добре обработена кожа, обикновено козя

свежува - свързва

сенища - зли духове

сераскер - военен министър, военен управител

синагога - еврейска църква

скачки - скакалци

скудост - оскъдица, бедност

сопел - улей

спайско - спахийско

спиталето - болница

спитомувам - допитвам се, съветвам се

спрема - в сравнение

спротивски - отсрещни

спурщина - сбирщина

стас - ръст, бои

сувария - въоръжен конник

судба - съд

 

табак - който щави кожи

такожде - така също

танзимат - административни реформи на султан Абдул Меджит

тараф - привърженик

теке - място, къща, където живеят дервиши

терзия - шивач

тиджарет - печалба, кяр, придобивка

тисяща - хиляда

траг (трага) - следа, диря, стъпка, знак

ту, туд - тук

тумараят - сричат

турбе - гробница на големец

тям же - на тях

 

убо - и тъй, прочее

 

187

 

 

убог (убогий) - беден

ученейший - най-учен

углеве (кумур) - въглища

Узвардарие - поречието на Вардар

узме - вземе

урадил - сторил, направил

усекновени - посечен

усекновение - посичане

учина - направя, причиня

 

франк - французин

 

хапсана, хапсъ - затвор

харач - личен данък, плащан някога от мъже немохамедани в Турция

ходаи - стаи

 

цернички (црнички) - дърво и плод черница

цинцари - арумъни; куцовласи

 

челенка - белег на главата, най-често на челото, от наскоро ударено

чиня - правя

чкедрини - пергаменти, ръкописи

чувам - пазя

чурилка - уред за биене на масло; мътилка, масленик

 

шатки - патки

шупелка - свирка

 

доц. П. Радева

 

[Previous]

[Back to Index]