Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Книга XIII, София, Държавна Печатница, 1896

издава Министерството на Народното Просвѣщение 

Съдържание

 

I. Научень отдѣлъ.

 

Д-ръ Л. Милетичъ:

I. Нови влахо-български грамоти отъ Брашов . . . . . . . . . . 3

II. Седмиградскитѣ българи . . . . . . . . . . 153

В. Кѫнчевъ. Новонайдени охридски старини . . . . . . . . . . 257

Е. Карановъ. Паметници отъ Кратово . . . . . . . . . . 266

В. Н. Златарски. Писмата на византийския императоръ, Романа Лакапена, до българския дарь Симеона . . . . . . . . . . 282

* * *  Пьтуванье но долинитѣ на Струма, Места и Брѣгалница . . . . . . . . . . 323

Юрданъ Неновъ. Автобиография . . . . . . . . . . 355

В. Добруски. Материали по археологията на България . . . . . . . . . . 398

П. Гѫбювъ. По говора въ градъ В.-Търново . . . . . . . . . . 442

Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. „Пѣсеньта за мъртвия братъ” въ поезията на балканскитѣ народи. Часть първа: I. Досегашнитѣ изслѣдвания, II Библиография . . . . . . . . . . 474

Д-ръ Иванъ Франко. Притчата за еднорога и нейниять бьлгарски вариантъ . . . . . . . . . . 570

Е. Спространовъ. По възражданьето на градъ Охридъ . . . . . . . . . . 621

Д. Генчевъ. Документи по въстанията . . . . . . . . . . 681

 

Наблюдения отъ Метеорологическата станция при Софийската Държавна Гимназия.

 

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

К р и т и к а.

Д. Матовъ. 1. А. П. Стоиловъ, Сборникъ отъ български народни умотворения. Випускъ I. Битови пѣсни. София 1894. 8°, 54 + III. Цѣна 1 левъ или 5 гроша. Книжка II. Пѣсни изъ политическия животъ. — 1895. 8°, 31. Цѣна 30 стот. — 2. Свещ. П. Цв.Любеновъ. Самовили и Самодиви. София 1891. М. 8°, 139. Цѣна 1 левъ. Сборникъ съ разни народни умотворения изъ Кюстендилско, съ 4 картини отъ Кюстендилска носия. — 1890 М. 8°, 80. Цѣна 1 левъ . . . . . . . . . . 8

Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Къмъ бѣлѣжкитѣ ми за българскитѣ тайни езици и пословечки говори, Сбм. XII, крит. отд. стр. 15 и слѣд. . . . . . . . . . . 50

 

III. Народни умотворения.

 

I

 

1.  Пѣсни периодически и религиозни.

 

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Русе, записалъ Д. Г. Сокеровъ . . . . . . . . . . 3

    „  Старо-Загорско, записалъ Д. Драгиевъ . . . . . . . . . . 13

 

IV

 

б) Разни религиозни.

Отъ Старо-Загорско, записалъ Д. Драгиевъ . . . . . . . . . . 14

    „  Пловдивъ, записалъ С. Гълѫбовъ . . . . . . . . . . 15

    „  Софийско,         „        д-ръ Ст. Ватйовъ . . . . . . . . . . 17

    „  Горно-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ . . . . . . . . . . 18

    „  Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ . . . . . . . . . . 18

 

Разни обичаи прѣзъ годината.

Отъ Ахѫ-Челебийско, записалъ Хр. П. Константиновъ . . . . . . . . . . 19

 

Гергъовски пѣсни.

Отъ Битоля, записалъ А. П. Стоиловъ . . . . . . . . . . 25

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Софийско, записалъ В. Л. Вълчиновъ . . . . . . . . . . 28

    „  Велесъ,             „           Т. Г. Ецовъ . . . . . . . . . . 34

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ . . . . . . . . . . 34

    „  Габрово,        „       Н. Стойковъ . . . . . . . . . . 36

 

Свадбарски обичаи и пѣсни.

Отъ Ловечъ, записалъ д-ръ Ст. Ватйовъ . . . . . . . . . . 37

    „  Софийско,     „        „        „        „         . . . . . . . . . . 37

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ . . . . . . . . . . 38

    „  Софийско,         „        Д. Вукадиновъ . . . . . . . . . . 39

    „  Софийско,         „        В. Л. Вълчиновъ . . . . . . . . . . 42

    „  Велесъ,               „         Т. Г. Ецовъ . . . . . . . . . . 43

    „  Габрово,             „         Н. Стойковъ . . . . . . . . . . 47

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Софийско, записалъ д-ръ С. Ватйовъ . . . . . . . . . . 49

    „  Софийско,         „        Д. Вукадиновъ . . . . . . . . . . 64

    „  Пловдивско,      „       С. Гълѫбовъ . . . . . . . . . . 66

    „  Копривщица, записалъ Стоянъ К. Стрѣзовъ . . . . . . . . . . 73

    „  Пирдопско, записалъ д-ръ М. Ивановъ . . . . . . . . . . 85

    „  Горно-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ . . . . . . . . . . 86

    „  Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . . 86

 

6. Народни нѣсни съ мелодии.

Отъ Охридъ, записалъ К. А. Шапкаревъ, нотиралъ И. Клинковъ . . . . . . . . . . 108

    „  Прилѣпъ, събралъ и нотиралъ Ал. Коневъ . . . . . . . . . . 119

    „  Габрово, записалъ Н. Стойковъ, нотиралъ С. Бешковъ . . . . . . . . . . 126

 

 

V

 

II

 

1. Тълкувания на природни явления и пр.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ . . . . . . . . . . 137

    „  Самоковъ, записалъ Хр. Марковъ . . . . . . . . . . 142

    „  Битолско, Прилѣпско, Велешко и Самоковско, записалъ М. Цѣпенковъ . . . . . . . . . . 142

    „  Софийско и други мѣста, записалъ д-ръ Ст. Ватйовъ . . . . . . . . . . 163

    „          „           записалъ Д. Вукадиновъ . . . . . . . . . . 197

    „  Велесъ,             „          Т. Г. Ецовъ 171

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Рѣхово, заиисалъ Теодоръ Икономовъ, студентъ отъ Висшето Училище . . . . . . . . . . 176

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ . . . . . . . . . . 170

    „  Охридъ,           „       Е. Спространовъ . . . . . . . . . . 181

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Търново, записалъ П. Р. Славейковъ . . . . . . . . . . 183

    „  Софийско,        „       Д. Вукадиновъ . . . . . . . . . . 187

    „  Прилѣпъ,         „        М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . . 188

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ . . . . . . . . . . 194

    „  Габрово,         „        Н. Стойковъ . . . . . . . . . . 200

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ разни мѣста, записалъ д-ръ Ст. Ватйовъ . . . . . . . . . . 204

    „  Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . . 205

 

7. Басни (аполози).

Отъ Панагюрско, записалъ Ангелъ Радевъ . . . . . . . . . . 209

 

8. Приказки фантастични и смѣшни.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ . . . . . . . . . . 212

    „  Охридъ,           „       Е. Спространовъ . . . . . . . . . . 215

 

9. Пословици.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ . . . . . . . . . . 224

    „  Щипско, Ново-село, записалъ А. Костенцевъ . . . . . . . . . . 245

 

10. Гатанки.

Отъ Щипско, Ново-село, записалъ А. Костенцевъ . . . . . . . . . . 229

 

11. Клетви и благословии.

Отъ Царибродско и Пиротско, записалъ † К. В. Друмевъ . . . . . . . . . . 230

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ . . . . . . . . . . 234

    „  Царибродско, записалъ Цано Сталийски . . . . . . . . . . 239

    „  Софийско, записалъ Д. Вукадиновъ . . . . . . . . . . 240

 

 

VI

 

13. Обичаи.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . . 242

    „  Търново-Сейменско, записалъ Милю Касабовъ . . . . . . . . . . 246

 

14. Материалъ за български рѣчникъ.

Изъ Западна България, записалъ Д. Мариновъ . . . . . . . . . . 249

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . . 271

 

Три изображения изработени отъ Мръквичка: мѫжка носия отъ Софийско, мотивъ отъ Чепеларе (Родопско), кѫща отъ село Чаушово (Родопитѣ), осемь таблици къмъ статията на В. Добруски, деветь факсимилета къмъ статията на Д. Генчевъ и двѣ таблици къмъ дѣтинскитѣ залъгалки, игри и др. отъ Е. Спространовъ.

 

[Next]

[Back to Index]