.

По възражданьето въ градъ Охридъ

.

Евтимъ Спространовъ  (Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896, стр. 621—681)

Съдържание на СбНУНК, кн. XIII

Галерия от сканираните страници

Корица..

ГЛАВА I.   Мисъль за замѣнение на гръцкия езикъ съ български. — Димитъръ Миладиновъ. — Църковнитѣ и училищнитѣ настоятели. — Изпѫжданье на Д. Миладиновъ. — Първенцитѣ въ Охридъ. — Гьорше и Никола Мустреви. — Партени Зографски. — Първото българско вечерно училище. — Ученици на това училище. — Кознитѣ на гъркоманитѣ. — Арестуванье на Н. Мустревъ и затварянье на училището. — Начало на борбата. — Смъртьта на Иоаникия. — Мелетия Велички. — Протестъ и неуспѣхътъ на охридчани противъ Мелетия. — Пакъ Д. Миладиновъ. — Неговитѣ проповѣди. — Пращаньето на Ивана Капчевъ въ Русия. — Прѣдателство противъ Миладинова. — Неговото откарванье. — Измамата на Капчевица. — Арестуванитѣ съ Миладинова. — Негодуванье на народа. — Старѣйшинитѣ. — Изпѫжданьето имъ изъ митрополията. — Послѣдствията отъ това.

 

ГЛАВА II.   Кошишчани. — Рѣшението имъ да си построѭтъ махаленско училище. — Инициаторитѣ. — Постройванье на училището. — Коста Нелчиновъ. — Затрудненията му въ училището и сръбскитѣ буквари. — Мелетия за кошишкото училище. — Първиятъ български изпитъ. — Мълва за отказванье отъ патриаршията. — Битолскиятъ руски консулъ Хитрово. — Ежегодна субсидия за поддържанье на училището. — Василъ Диамандиевъ. — Неговото отстранение. — Попълнепие на Ю. Ивановата статия, помѣстена въ сп. Свѣтлина, год. 1892, кн. X и XI. — Постѫпката на Мелетия за страхъ на населението. — Джорджаки Челеби. — Числото на гъркоманитѣ. — Биографически свѣдѣния за Мелетия. — Контра-жалба. — Андрико. — Изгорванье на архиепископския домъ. — Дохожданье на екзархитѣ. — Скриванье на прошенията отъ тѣхь. — Махзаръ до Н. И. В. Султана. — Ново прѣдателство. — Тогавашниятъ гръцки печатъ.

 

ГЛАВА III.   Григори Пърличевъ. — Кюркчийска каса. — Нова анафора. — Смъртнитѣ грѣхове на Мелетия. — Халкидоносъ. — Отказванье прѣдъ патриарха и синода му. — Паритѣ на касата. — Свалянье на старитѣ ѝ настоятели н избиранье нови. — Грижа за български учители. — Недѣля Петкова. — Въвежданье на българския езикъ въ основнитѣ училища. — Рѣчьта на Пърличевъ на Русална-срѣда. — Грабванье на главното училище. — Наумъ Спространовъ. — Свещеницитѣ. — Прѣдложение на гъркоманитѣ за присъединение. — Съединението къмъ народа на свещеницитѣ. — Три нови махзари. — Челничкиятъ михтаръ Анастасъ Стрѣзовъ. — Поднасянье на махзара каймакамину. — Изфърлянье името на Мелетия отъ църквитѣ. — Протестътъ на Мелетия. — Първата българска община въ Охридъ. — Читалище. — Кознитѣ на Мелетия. — Пърличевъ арестуванъ. — Случката съ Якимица Сапунджиева. — Откарванье на Пърличева въ Дебъръ. — Грижи за освобождението на арестуванитѣ. — Освобождението имъ. — Нѣколко думи по поводъ рецензията на г. К. Шапкаревъ, помѣстена въ „Бълг. Прѣгледъ,” год. II, VII—IX.

 

ГЛАВА IV.   Народенъ прѣдставитель въ Цариградъ. — Новъ махзаръ до Н. И. В. Султана. — Тържество по случай издаваньето на фермана. — Различни пропаганди въ Охридъ. — Възванието на Пърличевъ къмъ българския народъ. — Мелети подканя разбойника Шахина да избие охридскитѣ първенци. — Лазе Манянъ. — Генади Велешки и интригитѣ на Мелетия. — Афоризмото. — Нови клевети на Мелетия и скандалътъ въ Струга. — Въпросътъ за черква. — Грабваньето на „св. Климентъ” и на училищата. — Мѣркитѣ на народа и на Натанаила. — Битолскиятъ валия. — Прѣдаваньето на училищата и на черквата пакъ на българитѣ. — Манастирътъ „св. Наумъ”. Ходатайство чрѣзъ св. екзархия за български митрополитъ. — Истилямитѣ. — Избираньето на Натанаила Зографски за охридски митрополитъ. — Издаваньето царския му бмератъ. — Неговото посрѣщанье въ Охридъ. Приеманьто да управя епархията. — Протосингелъ Диониси. — Заточението на Стоянчо Костовъ. Дигваньето на дѣда Натанаила. — Двѣ думи намѣсто послѣсловие.

 

[Back to Main Page]