История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

 

 

Архив в три части

на

преславната провинция България

 

именуема на непорочното зачатие на блажена

Дева Мария,

на братята минорити, спазващи правилото

на светия наш отец Франциск,

събран

от различни достоверни автори

за

бъдещо възпоменание,

със съгласието

на предостопочтения отец Франциск Суботин,

бивш дефинитор,

лектор по пресветото богословие

и наново днес провинциален настоятел,

от достопочтения отец Блазий Клайнер,

бивш дефинитор и лектор по пресветото богословие

в Алвинцкия манастир „Св. ап. Петър и Павел”

в лято от рождението Девическо 1761-во,

преписан пък

от достоп. от. Андрея Випфлер, проповедник

на същия орден и провинция,

както и игумен на речения

Алвинцки манастир

в лято Христово 1764-о

 

23

 

 

 

 

Първа част

на

Архива на провинция България,

 

в която се описват произходът, обичаите, религията на българския народ и неговите нашествия в Европа, както и самото царство България с по-главните градове и се изреждат всички забележителни събития, отнасящи се до политическия и църковен живот от идването на българите в България до 1453 г. от Христа, в която от злостния християнски враг — турчина, бе превзет Цариград, и като венец над всичко е добавен списък на всички князе и царе на България.

 

Предговор

 

  Стори ми се, че навлизам в осеян с тръне и изпълнен с бодли лес, когато ми дойде на ум да изложа накратко поредицата от достойните за споменаване дела на царство България не само поради това, че работата ми изглеждаше извънредно трудна, тъй като царство България, което някога е било най-цветущо, още не е имало писател, който да остави на потомството описани превратните съдбини на царството и на своя народ, прочут в света, но и защото чуждите писатели, измежду тях главно гърците, които често са изпитвали мощта на българите, говорят за тях малко, и то само случайно. Смятам, че е станало така главно затова, че този извънредно войнствен народ, слабо загрижен за писмеността, е бил склонен повече да върши славни и достойни за споменаване дела, отколкото да ги описва. На второ място,
е станало, както лесно можем да се досетим, поради тази причина, че чуждите и особено латинските писатели, бидейки отдалечени, са имали ограничени сведения за достойните за упоменаване преславни деяния на българите; а пък гърците, които са имали действително отлични сведения за българите, които биха могли да оставят и на потомството, понеже понесли много злини от българите, то завистта им не е допуснала те да кажат нещо похвално за този народ, но против волята си разказват за нанесените им щети, а, напротив, своите победи, които понякога са спечелвали над българите, много преувеличават и въздигат. И ако българският народ не е бил толкова войнствен, щото често да причинява извънредно големи затруднения на гръцките императори, гръцките писатели нито го биха споменали, но, както премъл-

 

25

 

 

  чават деянията на други народи, така биха отминали и делата на българите. При все това немалко бяха съображенията, от които се виждах подтикнат да завърша не без забавяне зряло обмисленото дело. Поради това прочее, че намерих малко, и то пръснати тук и там сведения за българите у различни автори, сметнах за необходимо да ги събера грижливо и изложа в по-добър ред, така че с течение на времето някой друг, надарен с по-голям ум, подбуден от по-малко, отколкото настоящото усърдие, ще пожелае да подхване започнатото дело с по-малко труд и по-голям успех и ще го доведе до съвършенство. Освен това немалък е срамът ми (нека си го кажа искрено!) поради голямото невежество, с което досега работех за познаване на българските работи, виждайки се по божие благоволение приет сред [ордена на] препочтените отци — обсерванти на провинция България, учреден от серафическия отец св. Франциск, почти като осиновено чадо на този предостоен за хвала народ. И така реших с цялата си душа да се отдам на завършването по надлежния ред на гореказания труд, който сметнах за нужно да разделя на три части. В първата от тях за по-добро разбиране на следващите ще изложа по глави нещо за името, произхода, нравите, вярата и самия облик на древна България, а другите сведения ще изложа последователно по години в колкото се може по-добър ред. Прочее, за да не ме укори някой напразно и неоснователно, че съм създал нещо само измислено от мен, ще приложа не само имената, но и самите слова на писателите, освен ако не попречи понякога прекалената обширност. Във втората част пък се излагат идването на братята минорити, обръщението на българите [в католичеството], началото и разцветът на провинция България, апостолските трудове и плодовете от обръщението, преследванията и бедствията, претърпени от тях. Описват се също поотделно всички манастири и седалища, които с течение на времето са били придобити или загубени или пък понастоящем са обитавани. Накрая пък са добавени два списъка, които могат вечно да бъдат допълвани: първият — на всички провинциални настоятели, а вторият — на всички братя, починали било в провинцията, било извън нея. Третата част пък ще съдържа хронологията на всички събития от 1454 г. насам, описани вкратце. Прочее тази скромна дан на моите залягания отдавам и посвещавам на преславната си майка, моята провинция, най-смирено в знак на вечна признателност.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]