|| Macedonia - books in BG, RU ||  || Macedonia - books in EN, DE, FR ||  || MSI - Sofia ||  || Newspaper 'Makedonija' ||
|| Galleries ||  || Video ||
|| Sister sites ||  || Links ||  || Тechnical ||

СТАТИИ

 
[ Спомени ]
[ Езикознание ]
[ Етнография ]
[ История ]
[ Статии ]
[ "Участниците говорят" ]
[ Литература ]
[ Краезнание ]
[ Нови книги ]
[ Памфлети ]
[ Новопостъпили.. ]

 
 • Сборник Тракия, том XII

 • Тракийски Научен Институт  (2024)
   
 • Българите в Таврия

 • Всебългарски съюз „Отец Паисий”  (1943)
   
 • Сборник Тракия, том I

 • Тракийски Научен Институт  (2001)
   
 • Сборник Тракия, том II

 • Тракийски Научен Институт  (2002)
   
 • Сборник Тракия, том III

 • Тракийски Научен Институт  (2005)
   
 • Сборник Тракия, том IV

 • Тракийски Научен Институт  (2006)
   
 • Сборник Тракия, том V

 • Тракийски Научен Институт  (2012)  [ любезно предоставена от  Димитър Шалапатов ]
   
 • Сборник Тракия, том VI

 • Тракийски Научен Институт  (2015)  [ любезно предоставена от Станислав Н. Станилов ]
   
 • Сборник Тракия, том VII

 • Тракийски Научен Институт  (2016)
   
 • Сборник Тракия, том VIII

 • Тракийски Научен Институт  (2018)
   
 • Сборник Тракия, том IX

 • Тракийски Научен Институт  (2019)
   
 • Сборник Тракия, том X

 • Тракийски Научен Институт  (2020)
   
 • Сборник Тракия, том XI

 • Тракийски Научен Институт  (2022)
   
 • Межнациональные отношения и риски дестабилизации в странах бывшей Югославии: История и современность

 • Александр С. Ходунов  (2017)
   
 • Статии

 • Асен Чилингиров  (от 1972 до 2013 г.)
   
 • Каталог на ранохристијанските цркви во Република Македонија

 • Виктор Лилчиќ, Венета Илјоска  (1997)
   
 • Традиция и нови идеи в българското средновековно изкуство

 • Асен Чилингиров  (1983)
   
 • Размисли около един юбилей. По случай 200-годишнината от смъртта на Евгений Вулгарис

 • Асен Чилингиров  (2007)
   
 • Кой положи основите на книжовността в Русия

 • Асен Чилингиров  (2003)
   
 • Македония и Балканите. Съвременни руски изследвания

 • А. Болтаевский, И. Прядко, Н. Гусев, М. Кирчанов, Д. Лабаури и др.  (2017)
   
 • "Romanoslavica"

 • Asociata slavistilor din Republica Populara Romina  (1958-2011)
   
 • Източнотракийският имуществен проблем. Проучвания, анализи, доказателства 1993-2007

 • Папани Козарова  (2007)
   
 • Църковен Вестник, Год. XIV (1913)

 • Свети Синод на Българската църква  (1913)
   
 • Илюстрация Илинден

 • Илинденска огранизация, София  (години I-XV, 1927-1943) 
   
 • Речи и публицистика на Григор Пърличев

 • Григор Пърличев  (1980)
   
 • "Новине Србске" (1841-1842) за Нишкото въстание

 • Новине Србске  (1841)
   
 • Списание "Лоза"

 • Млада Македонска Книжовна Дружина  (1892-94)
   
 • Behind the Balkan Wars: Russian Policy toward Bulgaria and the Turkish Straits, 1912-13

 • Ronald Bobroff  (The Russian Review 59, 2000)
   
 • Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912-1913)

 • Ритта Гришина, Андрей Шемякин (отг. ред.)  (2012)
   
 • Македонски Преглед  (с около 200 отекстувани статии)

 • Македонски научен институт  (1924-1943)
   
 • Јелена, жена цара Душана

 • Миодраг Пурковић  (1975)
   
 • сп. Македонска мисъл, год. 2

 • Юрдан Анастасов (ред.)  (1946-1947)
   
 • сп. Македонска мисъл, год. 1

 • Юрдан Анастасов (ред.)  (1945-1946)
   
 • Лично и исторично в „Автобиография“ на Григор Пърличев

 • Страшимир Цанов  (2013)  [ любезно предоставена от  Страшимир Цанов ]
   
 • Конференция "Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия"

 • съст. Маргарита Кожухарова  (София, 2011)
   
 • Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в.

 • Г. Литаврин, Р. Гришина (отв. редакторы)  (2002)
   
 • Человек на Балканах и процессы модернизации.   Синдром отягощенной наследственности (последняя треть XIX — первая половина XX в.)

 • Р. Гришина  (отв. редактор)  (2004)
   
 • Человек на Балканах. Государство и его институты: гримас политической модернизации (последняя четверть XIX — начало XX в.)

 • Р. Гришина  (отв. редактор)  (2006)
   
 • Человек на Балканах. Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX — середина XX в.)

 • Р. Гришина  (отв. редактор)  (2007)
   
 • Буре с барут или романтичен блян - Македония и България на европейската сцена

 • Милен Радев  (2009)
   
 • Буре с барут или романтичен блян - Македония и България на европейската сцена  (Част II)

 • Милен Радев  (2009)
   
 • Погромът на тракийските българи през 1913 година - разорение и изтребление

 • Делчо Порязов  (в-к Тракия, 2008)
   
 • Лазаруване в Болярово

 • Каля Мих. Орманджиева  (1966/1996)
   
 • Коледни обичаи и коледуване в гр. Болярово, Ямболски окръг

 • Каля Орманджиева-Кирчева  (1996)
   
 • Българското самосъзнание в песенния фолклор от Македония

 • Димитър Ангелов (1997)
   
 • Делото на братя Миладинови

 • Петър Динеков (1961)
   
 • „Македонската" война,  Лилия Цветкова, Огнян Пунев  (сп. Софийски улици, 2002) 

 •  
 • Убийството на Никола Милев,  Илияна Паскова, Севдалина Малчева  (сп. Софийски улици, 2002) 

 •  
 • Писма на Петко Славейков по унията в Македония през 1874 г.,  Цочо Билярски, Илия Пасков  (сп. Векове, 1989) 

 •  
 • По следите на една историко-документална фалшификация,  Христо Христов  (Исторически Преглед, 1983) 

 •  
 • Панко Брашнаров и Павел Шатев за обстановката във Вардарска Македония през 1944-1948 г. — изложение до ВКП(б),  (Веселин Ангелов, "Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944-1952)", 2005) 

 •  
 • сп. "Македонски Преглед"/"Macedonian Review", 1991, брой 1:

 • Съдържание  (Contents)
  Нашата програма  (Our programmeНаша программа)

  Д. Гоцев - Българските учени и тяхната роля в националноосвободителното движение на българите в Македония в края на XIX и през XX век
      ( D. Gotsev - Bulgarian scholars and their role in the national liberation movement of the Bulgarians in Macedonia during the late 19th and 20th centuries
        Болгарские ученые и их роль в национально-освободительном движении в Македонии в конце XIX и в XX вв. )

  Д. Мичев - Усилията на ЮКП да овладее македонските бежански организации в България (9 септември 1944 г. - юни 1946 г.)
     ( D. Michev - The efforts of the Yugoslav Communist Party to gain control of the Macedonian refugee organizations in Bulgaria (September 1944 - June 1946)
       Попытки Югославской коммунистической партии прибрать к рукам организации македонских беженцев в Болгарии /сентябрь 1944 г. - июнь 1946 г./ )

  К. Църнушанов - Сърбизиране на македонския казионен “литературен език” (част I)
     ( K. Tsurnoushanov - The Serbianization of the Macedonian official “literary language” (Part I)
       Сербизация македонского официального литературного языка” (часть I) )

  П. Коледаров - Народният дележ на „Горна” и „Долна” земя и схващането у българите за единната цялост на своята родина
     ( P. Koledarov - [The popular division into] “Upper” and “Lower” land[s] [and the perception amongst the Bulgarians about the integrity of their motherland] ;
       „Верхняя” и „Нижняя” земли и понимание болгарами целостности своей родине )
   

 • сп. "Македонски Преглед"/"Macedonian Review", 1991, брой 2:

 • Съдържание  (Contents)

  Б. Яновски - Любомир Милетич - учен и общественик
     ( B. Janovski - Lyubomir Miletich - scholar and public figure;
       Любомир Милетич - ученый и общественный деятель )

  К. Църнушанов - Сърбизиране на македонския казионен „литературен език” (част II)
     ( K. Tsurnoushanov - The Serbianization of the Macedonian official “literary language” (Part II);
       Сербизация македонского официального литературного языка” (часть II) )

  Тр. Радев - Първият опит за български социален и ежедневен вестник (Малката „Македония” на П. Р. Славейков)
     ( T. Radev - The first attempt at publishin a Bulgarian social and daily newspaper
       Первая попытка создания болгарской социальной и ежедневной газеты )

  Материали от научната сесия „Академик Любомир Милетич - научна и обществена дейност” (По повод вьзстановяването на Македонския научен институт)
       П. Шапкарев - Откриване на сесията
           1. Ст. Петров - Любомир Милетич - именит учен, пламенен патриот и бранител на българщината
           2. Ив. Кочев - Любомир Милетич и проблемите на българското езикознание
           3. К. Църнушанов - Академик Любомир Милетич и списание „Македонски преглед”
           4. Ст. Германов - Чуждестранната литература за Македония в рецензиите на Любомир Милетич
           5. П. Петров - Любомир Милетич по време на Първата световна война
           6. Ив. Дуриданов - Значението на Любомир Милетич за развитието на славистиката в България
           7. П. Шапкарев - Македонски научен институт - Възникване и главни направления на бъдеща дейност

  Д. Мичев - Документ за денационализаторскага дейност на скопските учители в Пиринска Македония 1947-1948 г.
   

 • сп. "Македонски Преглед"/"Macedonian Review", 1996, брой 4:

 • Съдържание  (Contents)

  В. Трайков - Безсмъртният Даме Груев (1871-1906)
    ( V. Traykov - The immortal Damyan Gruev (1871-1906);
       Бессмертный Дамян Груев (1871-1906) )

   Ив. Кочев. За така наречения „помашки език” в Гърция  (в Arial Unicode MS фонт)
    ( I. Kochev - On the so-called “Pomak” language in Greece;
     О так называемом помашском языке в Греции )

   Е. Кяева. Словообразувателни типове с наставка -иште на българските говори в Мизия, Тракия и Македония  (в Arial Unicode MS фонт)
    ( E. Kjaeva - Word-formative types with the suffix -ishte in the Bulgarian dialects spoken in Moesia, Thrace and Macedonia
      Словообразовательные типы с надставкой -иште в болгарских говорах Мизии, Фракии и Македонии )
   

 • Охридската българска архиепископия (1018 - 1767г.)

 • д-р Петър Петров, Македонски преглед, 1999
   
 • Статии от АЛЕКСАНДЪР БОНЕВ

 • Македонско Дело, Скопjе (2000)
   
 • Статии от "МАКЕДОНСКО ДЕЛО", Скопjе (2000)

 •  
 • Македония - проблемы истории и культуры

 • Институт славяноведения, РАН (1999)
   
 • Кой има изгода от македонския език? (50 години югославски "разделителен" език 1944 - 1994г.)

 • проф. д-р Ото Кронщайнер, Македонски преглед, 1995