Приложение 1


I


Член 23 от Берлинския договор от 13 юли 1878 г.

Крит


Чл. 23. - Високата порта се задължава да приложи добросъвестно на остров Крит съответния регламент от 1868 г., като внесе в него промените, сметнати за изпълними.


Османски провинции в Европа

Аналогични регламенти, пригодени към местните нужди, с изключение на това, което засяга освобождаването на Крит от наложените контрибуции, ще бъдат въведени също в другите части на Европейска Турция, за които не е предвидена организация от настоящия договор.

Високата порта ще натовари специални комисии, в които местното население ще бъде широко застъпено, да изработят подробностите по тези нови регламенти във всяка провинция.

Организационните проекти в резултат от работата им ще бъдат подложени на проверка от страна на Високата порта, която, преди да обнародва акта на влизането им в сила, ще вземе мнението на европейската комисия, създадена в Източна Румелия.


II


Мюрцщегска програма


Решения, приети с цел да бъдат предадени под формата на еднообразни инструкции на посланиците на Австро-Унгария и на Русия в Константинопол.

Мюрцщег, 2 октомври 1903 г.

1. За да се установи контрол над дейността на местните османски власти по прилагане на реформите, да се назначат при Главния инспектор Хилми паша нарочни дипломатически агенти на Австро-Унгария и на Русия със задължение да придружават навсякъде главния инспектор, да привличат вниманието му към нуждите на християнското население, да му сигнализират за злоупотребите на местните власти, да предават на посланиците в Константинопол препоръките си относно тези злоупотреби и да информират правителствата си за всичко, което се случва в страната. За помощници на споменатите агенти могат да бъдат назначени секретари и драгомани, натоварени с изпълняване на заповедите им и в името на тази цел упълномощени да участват в обиколките из околиите, за да разпитват жителите в християнските села, да наблюдават местните власти и пр.

2. Тъй като задачата на дипломатическите агенти е да следят за прилагане на реформите и успокояване на населението, мандатът им изтича в срок от две години след назначаването им.

Високата порта трябва да нареди на местните власти да оказват всякакво съдействие на тези агенти, за да могат да изпълнят мисията си.

Тъй като реорганизирането на турската жандармерия и полиция е сред от най-важните мерки по умиротворяване на страната, ще бъде важно да се изисква от Портата прилагането на тази реформа.

Като има все пак предвид, че някои шведски и други офицери, използвани досега, не знаят нито езика, нито местните условия, поради което не можеха да бъдат полезни, желателно е да се внесат в първичния проект следните промени и допълнения:

а) Задачата за реорганизиране на жандармерията в трите вилаета ще бъде възложена на генерал от чужда националност, на служба при правителството на Османската империя, каквито могат да бъдат адютантите на военните на Великите сили, които ще разпределят помежду си окръжията, където да приложат дейността си на контрольори, инструктори и реорганизатори. По този начин те ще могат да надзирават и начина на действие на войската спрямо населението.

б) Тези офицери ще могат да изискват, ако сметнат за необходимо, да бъдат прикрепени към тях определен брой чуждестранни офицери и подофицери.

3. Веднага щом бъде констатирано умиротворяване на страната, да се поиска от османското правителство промяна в териториалното разделение на административните единици предвид по-доброто групиране на различните националности.

4. Същевременно да се поиска реорганизиране на административните и съдебни институции, в които ще бъде желателно участието на местни християни, както и развиване на местното самоуправление.

5. В главните центрове на вилаетите незабавно да бъдат основани смесени комисии, съставени от равен брой християнски и мюсюлмански делегати, за да разследват политическите и други престъпления по време на смутовете. В тези комисии трябва да участват и представители на австро-унгарския и на руския Консул.

6. Да се иска от турското правителство да отпусне специални парични помощи:

а) за завръщане в родните им места на християнски семейства, бежанци в България или другаде;

б) за подпомагане на християните, загубили имотите и жилищата си; за възстановяване на къщи, черкви и училища, разрушени от турците по време на въстанието.

Комисиите с участие на първенци-християни ще решат как да бъдат разпределени тези суми. Консулите на Австро-Унгария и Русия ще следят за изпълняване на решенията.

7. В християнските села, опожарени от турската войска и башибозуците, завърналите се жители-християни ще бъдат освободени от всякакви данъци в продължение на една година.

8. Османското правителство се ангажира отново да въведе без всякакво забавяне реформите, изброени в проекта, съставен през февруари тази година, както и реформи, необходимостта от които ще се появи по-късно.

9. Тъй като повечето от ексцесиите и жестокостите бяха извършени от редифи (запасняци) 2-и клас и от башибозуци. Портата трябва да се задължи да не разчита повече на тези две категории помощни части и да ги замести с редовна войска.


* * *
Ако се появи необходимост от увеличаване на точките за наблюдение и това бъде сигнализирано от посланиците на Австро-Унгария и Русия в Константинопол, двете държави ще увеличат своевременно своя консулски персонал в трите вилаета.

Двете Сили си запазват право да изискват в полза на всички онези, които са участвали във въстанието и смутовете - във всеки случай без да са извършвали престъпление, което да влече смъртно наказание - пълна амнистия, която ще бъде обявена веднага щом позволят обстоятелствата и щом може да бъде приложена под контрола на агентите, назначени при Хилми паша, както и при руските и австро-унгарските консули.


назад   нагоре   напред