Село Зарово, Солунско. Историко-фолклорно и езиковедско изследване

Антон Попстоилов

 

 

Антон Попстоилов

 

СЕЛО ЗАРОВО, СОЛУНСКО

историко-фолклорно и езиковедско изследване

 

подготви и редактира Костадин Динчев

 

София 1979

Издателство на Българската академия на науките

 

Отговорен редактор Елена Савова

Научен консултант Йордан Заимов

 

ОНС - БЛАГОЕВГРАД

 

Дирекция „Културно-Историческо Наследство при ОНС—Благоевград

Централна библиотека при БАН–София

 

Съдържание

 

Христо Вакарелски. Моето познанство с Антон Попстоилов . . . . . . . . . . . 5

 

Костадин Л.Динчев. Антон Попстоилов и неговото изследване на село Зарово . . . . . . . . . . . 7

 

СЕЛО ЗАРОВО, СОЛУНСКО

 

I. Положение, граници и големина . . . . . . . . . . . 27

II. Историко-етнографски преглед . . . . . . . . . . . 29

III. Поминък. Храна . . . . . . . . . . . 37

IV. Църковно-училищно дело . . . . . . . . . . . 38

V. Обществено-политически и просветни дейци . . . . . . . . . . . 47

VI. Говор. . . . . . . . . . . . 51

Примери с    ,    ,    .Образци. Народни песни . . . . . . . . . . . 70

Народна приказка . . . . . . . . . . . 75

VII. Унищожение на Зарово и разпръсване на населението му. Заселването му . . . . . . . . . . . 76

VIII. Поименен списък на заровските семейства в днешните им поселища . . . . . . . . . . . 82

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарово и заровци - кратки исторически сведения . . . . . . . . . . . 123

Снимки на Зарово и заровци . . . . . . . . . . . 129

Факсимилета от ръкописа на Антон Попстоилов . . . . . . . . . . . 142

Народни песни и приказка от с. Зарово . . . . . . . . . . . 144

 


 

Антон Попстоилов

 

СЕЛО ЗАРОВО , СОЛУНСКО

Историко-Фолклорно и езиковедско изследване

 

Съставителство и редакция Костадин Л. Динчев

Художник Данаил Донков

Калиграфия, нотопис и карта Цончо Войников

Коректор Любен Иванов

Технически редактор Богдан Лазаров

Машинопис Цветана Попиванова

 

код 19 9535177231 / 5014-30-79

Формат 1/16 х 60-84

печатни коли 10.5

Тираж 3500

излязло от печат 31.VIII.1979.

Дадено за печат 1.VI.1979.

Разпространение - ведомствено, безплатно

Печатница при Софийския университет „Климент Охридски”

 

[Back]