Село Зарово, Солунско. Историко-фолклорно и езиковедско изследване

Антон Попстоилов

 

VI. ГОВОР

 

Образци

 

     Народни песни

1. Садила Гела босиляк

2. Вергино мома хубава!

3. Багала е Велика влахиня

4. Станю льо, к’ерко на майкå

5. Давойко мари, изгоро ле

6. Дилбер Стойна хубава

 

     Народна приказка

1. Накуй врами ималу идин цар..

 

 

Народни песни

 

1. 

    Сåди́лå Гелå бо̇силя́к,

    Нå сýхå хри́дå бêз йóдå [1].

    Йóдå нéмå дå го̇ вáди,

    Плéтå нéмå дå го̇ грáди.

 5 Гéлå си óчи цäди́лå,

    Тå си бо̇силя́к вåди́лå;

    Гéлå си вжди кинáлå,

    Тå си бо̇силя́к грåди́лå.

    - „Чин ми сä, Божê, бо̇силя́к

 

 

1. Вода

 

70

 

 

10 Чин ми сä гóрå зêлéнå!

    Ка̊к сä дäвóйкå моли́лå,

    Тъй ми бо̇силя́к нåрáснåл:

    По̇д нéго̇ óфци плáднäхå,

    По̇д нéго̇ лю́ди сêдхå.

15 т тáм минá лéвêн Ми́трê,

    Лéвêн Ми́трê тêрзи́че̇то̇,

    Ски́нå си сръ́кå бо̇силя́к,

    Нåрêнди́ я̊ нå чåлмáтå.

    тд го̇ вид Гêли́нå,

20 Лю́тå го̇ клéнтвå про̇клéлå:

    -„Исъхнáлå ти ръ́нкåтå,

    Кåтó Гéлино̇ бо̇силя́к!”

     тóй ѝ вêли́-го̇вóри:

    - „Нê къ́лни добрá дëвóйко̇!

25 зи си и́мам åрмáсницå

    И тя́ тéбä зå тä къ́лнê!”

 

Слушана на хоро в Зарово [1].

 

 2.

    Вêрги́но̇ мо̇мá хýбåвå!

    Зêлá кåдъ́нå бåрдáко̇,

    Мър дå о̇ти́дê зå йóдå

    т нéя̊ [2] р’?å дåлéко̇.

 5 тгд я̊ вид тýрчин,

    И он о̇ти́дê по̇ нéя̊.

    А тóй и вêли́-го̇óри:

    - Пóдай, Вêрги́но̇, бардако!”

 

 

1. Моята ст. На гости в Зарово и Висока, 644 стр.

 

2. Онази.

 

71

 

 

    Викнá Вêрги́нå зåплáкå:

10 - „Йóх лéлê Бóжê до̇ Бóгå,

    Што̇ ê то̇вá чýдо̊ дó мéн?

    Мéнê мê ê мáйкå зåрéклå,

    Зåрéклå, дилбéр, про̇клéлå,

    Нå тýрчин йóдå дå нé дáм,

15 Нå кåýрин рáн бо̇силя́к,

    Чê тýрчин ê клéто кýчå,

    Кåýрина е кåскåнджи́я̊.

 

 

3.

    Бäгáлå е Вêли́кå влåхи́ня̊

    По̇ êднó стáро̇ хáро̇ гурли́во̇,

    Стáро̇ гурли́во̇, ги́ди мáхнåто̇,

    Ги́ди мáхнåто̇, ги́ди гръбáто̇:

 5 Нá ръ́нкå му лéгнê кáт на грåмýдå,

    ф пåзýхå му бъ́ркå кáт на студéн кáмêн,

    Дъхó му мири́сå нå гни́лå я́бълкå.

    Млáдо̊, млáдо̊, ги́ди рóсно̇ злáто̇,

    Ги́ди рóсно̇ злáто̇, пръ́вно̇ лю́бо̇!

10 На ръ́нкå му лéгå шипéрницå [1],

    ф пåзýхå му бъ́рка кáт ф ко̊при́нå,

    Дъхó му мири́сå нå рáн бл бо̇силя́к.

 

Слушани от Мария Вангелова в с. Белица (Светиврачко) на 15 октомврий 1927.

 

 

4.

    - „Стáню льо̇, к’éрко̇ на мáйкå

    Што̇ жáлиш, к’éрко̇, што̇ тъ́нджиш?”

 

 

1. Възглавница.

 

72

 

 

    - „Си жáля̊, мáйко̇, ри́зико̇ [1]

    Ри́зико̇, мáйко̇, нáрêко̇!

5 Нêфéлно̇ мóмчê съм зéлå,

    Нêфéлно̇, млáдо̇ г’êди́чê!”

    - „Пýсни го̇, Стáно̇, пýсни го̇,

    Пýсни го в гóрå зêлéнå,

    Бéлки го въ́лци издåт.”

10 - „Го̇ пýштåм, мáлê, го̇ пýштåм,

    Пåк въ́лци нê го̇ изват,

    Ето̇ го̇, мáлê, гд и́дê

    Сåс стрáнå дръ́вå нå рáмо̇,

    И въ́лку кóжå у ръ́нкå,

15 И вълчéнтåтå по̇ нéго̇!”

    - „Пýсни го̇, Стáно̇, пýсни го̇,

    Пýсни го̇ на йо̇дéнцåтå [2],

    Бéлки го̇ йóдå събéре.”

    - „Го̇ пýштåм, мáлê, го̇ пýштåм,

20 Éто̊ го̇, мáлê гд и́дê

    Сåс стрáнå брáшно̊ нå гръбó,

    И дêрмêнджи́я̊ по̇ нéго̇.”

    - „Пýсни го̇, Стáно̇, пýсни го̇,

    Пýсни го̇, Стáно̇, зå пл’вå,

25 Бéлки го̇ мъ́шкå издåт.”

    - „Пýштåм го̇, мáлê, пýштам го̇,

    Пåк нê го̇ мъ́шкå изват,

    Éто̇ го̇, мáлê, гд и́дê,

    Сåс бýргå [3] пл’вå нå рáмо̇,

30 т мъ́шкå кóжå в ръ́нкå,

    И мъшлéнтåтå по̇ нéго̇.”

 

 

1. Съдба.

 

2. Воденица.

 

3. Кош.

 

73

 

 

 

5.

    - „Дво̇йко̇ мåри́, изгóро̇ лê,

    д Бóгå нáшлå тóя̊тå [1] мáйкå,

    Што̇ тä пушти́лå рáно̇ зå йóдå,

    Рáно̇ зå йóдå ф нêдля̊,

 5 Тåм гд и́дат тýрци, кåýри,

    Тýрци каýри, млáди юнáци.”

     т ѝ вéля̊т-го̇óрåт:

    - „Двóйко мåри́, изгóро̇лê!

    ткáк си сла рáн бо̇силя́к,

10 Нê си го̇ видла, вåди́лå.”

    Чини́ ми сä чéстå плåни́нå:

    По̇д нéго̇ лю́ди сêдхå,

    Лю́ди сêдхå, óфци плåднхå.

    т тáм по̇ми́нå луд гиди́я̊,

15 Мо̊мá му вêли́ - го̇óри:

    Кó [2] си êргéн, по̇стóй, чáкай,

    Дå ти дáм къ́ткå мшåнå;

    Кó си жéнен, глéндåй си пъ́нтьо̇,

    Глéндåй си пъ́нтьо̇, скръ́ши си врáто̇!”

20 - „Нê съм êргéн, но̇ по̇съ́рнêн,

    Мáйкå ми зêлá нêвстå,

    Хáро̊ дрмливо̊, мóшнê спáнливо̇:

    Фáштå дå пéрê, пéрê и дрмê,

    Гáрги вървя́т, сåпýн ѝ ди́гåт;

25 Фáштå дå мси, мси и дрмê,

    Ко̇кóшкá въ́рвя̊т, тсто̇то̇ ди́гåт.”

 

 

1. твоята.

 

2. Ако.

 

74

 

 

 

6.

    Дилбéр Стóйнå хýбåвå,

    Дилбéр цвтê у гåрди́нå [1],

    Што̇ рåсцъ́вти у го̇ди́нå,

    Ěднóш нê вл’зе у гåрди́на,

 5 Дå нåбéриш, дå нарéндиш?

    Стóйна бли крáй Вåрдáрê,

    Вåрдáр дóйдê, прóйдê,

    Йо̇дзé Стóйнå нåдóлу,

    Нåдóлу кънд р’кåтå,

10 Чо̇бáн пáсê стáдо̇то̇,

    Тéшко̇ стáдо̇ бêли́цко̇.

    Стóйнå му вêли́-го̇óри:

    - „Йóй Чо̇бáнчê, хåйвáнчê!

    Нê ми мъ́нти йóдåтå,

15 звåди мóмå óд бл Вáрдåр,

    Йо̇тнéси я̊ у до̇мá ѝ,

    Мáйкå ѝ зå тạ̈ по̇дáри,

    Тéнкå ко̇шýля̊ лéнêнå;

    Сêстрá ѝ зå тạ̈ по̇дáри

    Си́ня̊ ри́зå вêзáнå;

    Брáт ѝ зå тạ̈ по̇дáри

    Чиф пиштóли дå мтåш.”

 

Слушани от Ангелина Дельова в с. Белица (Светиврачко) на 15 октомврий 1927.

 

 

Народна приказка

 

 

 

1. градина.

 

75

 

 

 

 

1. Проповедник - изповедник.

 

2. Препечатана от моята ст. Изговор и пр. в „Списание” на Бълг. Акад. на науките, кн. VIII, 163.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]