РЕЧНИК
на редки, остарели и диалектни думи

Аза (ар. тур.) – член на съвет, комисия.
Аалар – агалар (тур.) – аги (обръщение към турци)
Алтилък (тур.) – златна монета
Аманет (ар. тур.) – подарък; знак; нещо, поверено за пазене
Аргосан – от аргос (гр.) – отнемане на свещеник правото да служи
Аран – въздържание, умереност
Арзухал (ар. тур.) – писмена молба, заявление
Афоресвам (гр.) – отлъчвам от църквата

Беклеме (тур.) – стражница
Бешици – от бешлък (тур.) – дървена люлка за дете
Бешлък (тур.) – турска монета, равиа на пет гроша
Беса – албанско кръвно отмъщение
Буклия (диал.) – бъклица
Бучук (тур.) – половина
Бурия (тур.) – тръба

Валия (ар. тур.) – управител на вилает
Валлахи, биляхи (ар. тур.) – за бога, бога ми
Вилает (ар. тур.) – голяма административна област в турската държава

Гивгирлия – от гевгир (пер. тур.) – каменна или тухлена зидария

Даваджия (ар. тур.) – тъжител
Давия (ар. тур.) – процес
Даждие (остар.) – данък, налог
Далга (тур.) – водна вълна
Дивит (а) (тур.) – метална кутийка за пера с мастилница на края
Джесуретлия (ар. тур.) – храбър, юначен
Докундисал – от докундисвам (тур.) – засягам, обиждам
Дуня (ар. тур.) – свят, хора

Елзевул (велзевул) (евр., гр.) – сатана, дявол; нарицателно за зъл, лукав човек
Емир (ар. пер. тур.) – указ, писмена заповед
Ендек – хендек (ар. тур.) – ров, изкоп

Зенгия (пер. тур.) – стреме
Зиян – зян (тур.) – загуба

Измикяр (ар. тур.) – ратай

Кабахат (ар. тур.) – вина, провинение
Кабуля (ар. тур.) – приемам, съгласявам се
Кадия (ар. тур.) – съдия
Каза (ар. тур.) – околия
Каймакамин (ар. тур.) – околийски управител през турско
Каит (ар. тур.) – заверка, отметка
Кемер/чета/ (пер. тур.) – вид кожен пояс за носене на пари
Керата (гр.) – негодник, проклетник
Кересте (пер. тур.) – дървен материал за строителство
Кетхуда – пълномощник
Кефиллеме (ар. пер.) – документ за поръчителство
Колайлък (тур.) – леснина, средство
Кьошк (пер. тур.) – лека дървена постройка, разположена в лозе, градина и пр.
Карсердар/ин/ (пер. тур,) – началник на полска стража
Кятипин (ар. тур.) – писар
Кяфирин (ар.) – неверник, гяур

Мазба (ар. тур.) – протокол, молба
Махзар (ар. тур.) – писмена молба от населението до върховната власт
Меджидие (тур.) – турска монета
Меджлиш (ар. тур.) – съвет, събрание
Мемлекат – мемлекет (ар. тур.) – родина, роден край
Метерис (пер. тур.) – окоп; бойница; засада
Мехмур – мемур (ар. тур.) – чиновник в турско време
Мувлет, мювлет (ар) – рожден
Мухаджир (ар. тур.) – бежанец, преселник
Мухтар/ин/ (ар. тур.) – българин, селски старейшина през турско
Мюдюр/ин/ (ар. тур.) – управител на малък град през турско
Мюзервилик (ар. тур.) – клюкарство
Мютесариф (ар. тур.) – управител на юкръг през турско
Мютесарифлик (ар. тур.) – окръг

Намаз – (ар.) – мюсюлманска молитва, изпълнявана пет пъти в денонощието

Пазаргат (диал.) – човек, който е ходил или отива на пазар
Пангар (ит. гр.) – масичка при входа на черквата, където се продават свещи
Папуджия – от папуци (пер. тур.) – обущар
Патрика (гр.) – патриарх
Патрикана (гр. пер, тур.) – патриаршия
Пексимет (пер. тур.) – сухар
Порез (диал.) – тежък данък
Пусула (ит. тур.) – компас; далекоглед

Сайбия (ар. тур.) – стопанин, господар
Санджак (тур.) – административен окръг
Сиджаде – седжеде (ар. тур.) – килимче
Сурдисвам (тур.) – затварям, заточвам
Сурмек, сюрмек (тур.) – влача, повличам
Садързамин – садраза,мин (ар. тур.) – велик везир
Сърмалии аши – /х/аша (тур.) – подложка под конско седло
Сюргюн (тур.) – заточение

Такрит – такрир, такрил (ар. тур.) – писмен документ
Тантун (тур.) – напразно, мърцина
Тараф/андан/ (ар. тур.) – привърженик
Телялин (ар. тур.) – глашатай
(Сторя) тербие (ар. тур.) – ще дам никому да се разбере
Тескере (ар. тур.) – пътен лист за свободно движение из турската империя
Туфан – потоп

Фалага (ар. тур.) – дървен уред, с който се стягали краката на наказан ученик, след което учителят го биел с пръчка по стъпалата
Филон (гр.) – богослужебна връхна дреха
Фесфесе (гр.) – побъркан, шантав
Фърча – фурча (тур.) – четка

Хак (ар. тур.) – заплата, възнаграждение
Хак ернне – какъ ереня (ар. тур.) – докогато достигна правото му
Ханъмлар (тур.) – женоря
Ханзър (тур.) – мръсник, свиня
Хакамин (евр. тур.) – равин
Херувикото (църк.) – църковна песен, започваше с думите "Иже херувими ... " и се пее преди пренос
Хюкюмат (ар. тур.) – сграда, където се помещават представители на властта

Чапкън/ин/ (тур.) – развратник, негодник
Чауш/ин/ (тур.) – турски сержант
Чевре (тур.) – бродирана по краищата кърпа
Черек (пер. тур.) – мярка, равна на четвъртина от нещо
Читак (тур.) – хулно название на турчин
Чифлигар (диал.) – чифликчии
Чурудисвам – от чюрюмек (тур.) – изгнивам
Чуруклук (тур.) – пропуск, недоглеждане
Юзбашия (тур.) – полицейски началник през турско
Ясакчия (тур.) – телохранител по време на пътуване

[Previous] [Next]
[Back to Index]