Антони Гиза
БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

 I. ИЗТОЧНИЦИ

 Аксаков, И. С. Реч произнесенная 22-го июнья 1878 г. в Московском славянском благотворительном обществе. Берлин, 1878.
 Архив внешней политики России. Москва.
 Архив Министарства иностраних послова Jугославиjе. Београд.
 Архив Србиjе. Београд.
 Британски дипломатически документи по българския национален въпрос, том I, 1878 ­ 1893 г., София, 1993.
 Водовозов, Н. Жизнь европейских народов. Санкт Петербург, 1875.
 Гоце Делчев. Спомени, документи и материали. София, 1978.
 Документи за Македония на българската емиграция в САЩ, Канада и Австралия, том I (1900 ­ 1945). София, 1995.
 Маджаров, М. И. Дипломатическата подготовка на нашите войни. Спомени, частни писма, шифровани телеграми и поверителни доклади. София, 1932.
 Македония през погледа на австрийските консули 1851 ­ 1877/78, том I. София, 1994.
 Македония. Сборник документи и материали. София, 1978.
 Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902-1904 г.  Дипломатически документи. София, 1978.
 Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сборник документов. Москва, 1960.
 Революцията във Турция и социалдемокрацията. София, 1908.
 Россия и национально-освободительная борьба на Балканах 1877-1878, Москва 1978.
 Спространов, Е. Дневник, том I, 1901-1907. София, 1994.
 Таjните на Македониjа. Скопjе, 1994.
 Централен държавен архив (ЦДА). София
 Центральный государственный исторический архив СССР (ЦГИА СССР). Ленинград.
 Центральный государственный исторический архив России. (ЦГИАР). Санкт Петербург.
 Църнушанов, К. Димитър Талев в моите спомени. София, 1992.
 Шопов, А. Дневник.  Дипломатически рапорти и писма. София, 1994.
 Macedonia. Documents and Materials. Sofia, 1978.
 Tesniere, L. Statistique des langues de l'Europe. Paris, 1928.

 II. ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ,           ПУБЛИЦИСТИКА И ПРЕСА

 "Голос", Санкт Петербург (1876-1878).
 "Македония. Български национален седмичник", София (1996).
 "Македонски преглед", София (1995-1996).
 "Kurier Polski", Krakуw (1907-1908).
 "Problemy Europy Wschodniej", Warszawa (1939).
 "Ruch Sіowiaсski", Krakуw ­ Lwуw (1931-1939).
 "Њwiat", Warszawa (1906-1912).
 "Њwiat Sіowiaсski", Krakуw ­ Lwуw (1905-1914).
 "Wschуd", Warszawa (1939)

 III. ПУБЛИКАЦИИ И СТАТИИ

 Адо, В. И. Берлинский конгрес 1878 г. и помещиче-буржуазное мнение России. ­ Исторические записки, 1961, том 69, с. 101-141.
 Алиев, Г. З. Турция в период правления младотурок (1908-1918 гг.). Москва, 1972.
 Анчев, А. Българското опълчение. София, 1968.
 Апостолов, А. Колонизациjата на Македониjа во стара Jугославиjа. Скопjе, 1966.
 Арш, Л. Албания и Епир в конце ХVIII ­ начале ХIХ века. Москва, 1963.
 Бестужев, И. В. Борьба в России по вопросом внешней политики. Москва, 1961.
 Бояджиев, С. Г. 90 години на погърчване на българите в Беломорска Македония. София, 1995.
 Боjановски, Д. Ќифќиските односи во Македониjа околу 1903 година. Годишник на Правно-економскиот факултет на Универзитетот во Скопjе. Скопjе, 1955.
 Бовыкин, В. И. Из истории возникновения Первой мировой войны. Москва, 1961.
 Бурбина, В. А. Македонският въпрос в кореспонденцията на руската дипломация. ­ Македонски преглед, 1996, кн. 1, с. 63-80.
 Василев, Г. Македония и турската революция. София, 1908.
 Васиљeвић, J. Х. Скопjе и његова околица. Београд, 1930.
 Велике силе и Србиjа пред први светски рат. Београд, 1967.
 Галкин, И. С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов европейской Турции в 1905-1912 гг. Москва, 1960.
 Гоцев, Д. Младежките националноосвободителни организации на македонските българи. София, 1988.
 Гоцев, С. "Аферите" и техните последици за революционното движение в Македония и Одринска Тракия ­ 1893-1903 г. София, 1960.
 Даскалов Г. Българите в Егейска Македония. Мит или реалност. Историко-демографско изследване. София, 1996.
 Делирадев, П. Яне Сандански. София, 1946.
 Димитров, С., Манчев, К. История на балканските народи, т. I-II. София, 1975.
 Доклестиќ, Л. Српско-македонските односи во ХIХ век до 1897 година. Скопjе, 1973.
 Ефремов, П. Н. Внешная политика России (1907-1914 гг.). Москва, 1961.
 Зайончковский, П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов. Москва, 1964.
 Зогафски Д. Развиток на капиталистичките елементи во Македониjа за време на турското владиењe. Скопjе, 1967.
 Зогафски Д. За работническото движењe во Македониjа до Балканската воjна. Скопjе, 1950.
 Игнатиев, А. В. Русско-английские отношения накануне первой мировой войны (1908-1914 гг.). Москва, 1962.
 Илинденско-преображенското въстание от 1903 година. София, 1983.
 История южных и западных славян. Сборник. Москва, 1969.
 Иваноски, О. Балканските социалисти и македонското прашан?. От 90-тите години на ХIХ век до создавањето на третата интернационала. Скопjе, 1972
 Jанев, J. КПJ во парламентарните изборни борби во Вардарскиот дел на Македониjа (1919-1921). Скопjе, 1992.
 Jовановиќ, М. Просветно-политичките прилики во Вардарска Македониjа (1919-1929). Скопjе, 1983.
 Капчев, В. Македония или глас на роба. Загреб, 1898.
 Карађић, В. Црна Гора и Бока Которска. Београд, 1922.
 Киняпина, Н. С. Внешная политика России в первой половине ХIХ в. Москва, 1963.
 Кисeлиновски, С. Егеjскиот дел на Македониjа (1913-1989). Скопjе, 1990.
 Коларов, Н. Очерк върху дипломатическата история на балканските войни. ­ Годишник на Всишето училище за стопански и обществено-политически науки, т. I. София, 1938.
 Куманов, М. Нишката спогодба от 1923 г. ­ Векове, 1972, Nо 5.
 Кърничева, М. Защо убих Тодор Паница? София, 1993.
 Макдермот, М. За свобода и съвършенство. Биография на Яне Сандански. София, 1987.
Македонски глас (Македонский голос). Орган на привржаниците на независна Македониjа 1913-1914, Скопjе, 1968.
Манчев, К. История на балканските народи. От османското нашествие на Балканите до Втората световна война. В. Търново, 1979.
 Манов, Х. Баташката република 22 април ­ 4 май 1976. В: 100 години Априлска епопея. Батак 1976.
 Марков, Г. България в Балканския съюз срещу Османската империя 1912 ­ 1913. София, 1989.
 Мартыненко, А. К. Русско-болгарские отношения 1908-1912. Киев, 1953.
 Матов, Х. Въстанишки действия. София, 1925.
 Митев, Й. Героизмът на българския народ през Балканската война. София, 1958.
 Мичев, Д., Д. Гоцев, Т. Митев. Иван Михайлов и националноосвободителното движение на македонските българи (100 години от рождението му). ­ Македонски преглед, 1996, кн. III, с. 5-54.
 Наумоски, С. Напредното учителство во Вардарскиот дел на Македониjа меѓу двете светски воjни (1918-1941). Скопjе, 1992.
 Никитин, С. А. Славянские комитеты в России в 1858-1876 годах. Москва, 1960.
 Огнянов, Х. Спомени за Димитър Талев. ­ Македонски преглед, 1996, кн. I, с. 107-126; кн. II, с. 111-120.
 Осинин, Д. По хайдушки сборища. София, 1978.
 Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878 -1903. София, 1979.
 Пандевски, М. Развитокот на политичкиот живот во Европска Турциjа во периодот на младотурското управуванjе (1908-1912). ­ Историjа, 1979, ХV.
 Пандевски, М. Младотурската револуциjа и Македониjа. Скопjе, 1968.
 Петросян, Я. Младотурецкое движение. Москва, 1971.
 Поплазаров, Р. Грчката политика спрема Македониjа во втората половина на ХIХ и почетокот на ХХ век. Скопjе, 1973.
 Рат 1912. Скопjе ­ Прилеп ­ Битољ. Београд, 1913.
 Разбойников, А. Чифчигарството в Македония и Одринско. "Искра". Двумесечно политико-обществено списание. Солун, 1912. Год. I кн. IV.
 Раздолов, А. Злото в македонското свято дело. Сливен, 1904.
 Сенкевич, И. Г. Албания  в период Восточного кризиса 1875-1881. Москва, 1965.
 Спасић, З. Крагуjевацка фабрика оружjа. Београд 1973.
 Стаменов, М. Атентатът в Марсилия. Владо Черноземски. Живот, отдаден на Македония. София, 1993.
 Стоянов, П. Македониjа во политиката на големите сили во времето на Балканските воjни. Скопjе, 1979.
 Столетие освобождения Болгарии от османского ига 1878. Москва, 1978.
 Тошев, А. Балканските войни. София, 1929.
 Трайков, В. Априлското въстание от 1876 г. и Македония. -Македонски преглед, 1996, кн. II, с. 5-26.
 Хаджидимов, Д. Македонското освободително дело. Лом, 1900.
 Христов, А. Аграрният въпрос в Македония. Солун, 1909.
 Христов, К. Гоце Делчев. София, 1955.
 Църнушанов, К. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. София, 1992.
 Църнушанов, К. Принос към историята на Македонската младежка тайна революционна организация. София, 1992.
 Џамбазовски, К. Културно-општествените врзки на Македонците во Србиjа во текот на ХIХ век. Скопjе, 1966.
 Чихачов, П. А. Великие державы и восточный вопрос. Москва, 1970.
 Чуркина, И. В. Югославянские стипендисты Славянского учительского института в Петербурге. В: Славянское возрождение. Сборник статей и материалов. Москва, 1966.
 Шопов, Н. Как се ни наложи балканската война. София, 1915.
 Яворов, П. К. Хайдушки копнения. Гоце Делчев. София, 1939.
 Яворов, П. К. Гоце Делчев. София, 1972.
 Яранов, А. Македония като природно и стопанско цяло. София, 1945.

 Anastasoff, C. The Tragic Peninsula: a Hisory of the Macedonian Movement for Independence since 1878. St. Louis, 1938.
 Anderson, M. S. The Easern Question 1774-1923. A Study in International Relation. New York-London ,1966.
 Barker, E. Macedonia. Its Place in Balkan Power Politics. London, 1950.
 Batowski, H. Kwestia Tracji. Warszawa, 1934.
 Batowski, H. Paсstwa baіkaсskie 1800-1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego. Krakуw, 1938.
 Batowski, H. Podstawy sojuszu baіkaсskiego 1912 roku. Studium z historii dyplomatycznej (1806-1923). Krakуw, 1939.
 Berard, V. La revolution turque. Paris, 1909.
 Boћiж, I. Иirkoviж, S., Ekmeиiж, M., Dedije.V. Istorija Jugoslavije. Beograd, 1973.
 Buіgaria. Zarys dziejуw. Pod red. I. Dymitrowa. Warszawa ,1986.
 Buszko, J. Sіowiaсskie paсstwa baіkaсskie w latach 1870-1914. Warszawa, 1957.
 Ciszewski, J. Wrуїda i pojednanie. Warszawa, 1900.
 Dakin, D. The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913. Thessaloniki,1966.
 Dedijer, V. Sarajewo 1914. Јуdџ,1984.
 Demel, J. Historia Rumunii. Wrocіaw-Warszawa-Krakуw-Јуdџ ,1986.
 Djelal, A. Population de la Turquie. Ankara, 1938.
 Driault, E., Lheritier, M. Historie diplomatic de la Grece de 1821 a nos jours. T. IV: La Grece et la Grande Guerre. De la Revolution turque au traite de Lausanne (1908 -1923). Paris, 1923.
 Пorпeviж, Z. Иukur-Иeљma 1862. Studija o odlaku Turaka iz Srbije. Beograd, 1983.
 Gerando, F. L'incident greco-bulgare 1925. Sofia, 1926.
 Giza, A. Europa wobec narodowowyzwoleсczych d№їeс Sіowian poіudniowych w latach 1875 ­ 1878. ­ Przegl№d Zachodniopomorski, 1981, nr 1.
 Giza, A. Sіowianofile rosyjscy wobec kryzysu baіkaсskiego w latach 1875-1878. Wrocіaw-Warszawa-Krakуw-Gdaсsk-Јуdџ, 1982.
 Giza, A. Sprawa macedoсska w latach 1893-1913. -Pzegl№d Zachodniopomorski, 1983, nr 3-4.
 Giza, A. Neoslawizm i Polacy 1906-1910. Szczecin, 1984.
 Giza, A. Armia buіgarska w latach 1875-1913. Studia i Materiaіy do Historii Wojskowoњci, 1989, t. 32.
 Giza, A. Jugosіawizm wіadcуw Czarnogуry w pierwszej poіowie XIX wieku. -Przegl№d Zachodniopomorski, 1991, nr 4.
 Giza, A. Idea jugosіawizmu w latach 1800-1918. Szczecin, 1992.
 Giza, A. Narodziny i rozpad Jugosіawii. Szczecin, 1994.
 Giza, A. Ziemie macedoсskie na przeіomie XIX i XX wieku. Szczecin, 1994.
 Glajиiж, G. KPJ i nacionalno pitanje. W: Socijalizam i nacionalno pitanje. Zagreb, 1970.
 Grey, E. Twenty Five Years, t. I. London, 1928.
 Grigorjeviж, B. Parlamen i politiиke stranke u Jugoslavij (1919-1929). Beograd, 1974.
 Gukiж, D. U selima Makedonije. W: Uиenici i svedoci. Beograd 1974.
 Hardinge, Ch. A Diplomatist in the East. London, 1928.
 Hauziсski, J., Leњny, J. Historia Albanii. Wrocіaw-Warszawa-Krakуw, 1992.
 Helmerich, E. Ch. The  Diplomacy of the Balkan Wars 1912-1913. Cambridge, Mass, 1938.
 Kaczmarek, U. Dzieje Polakуw na ziemiach buіgarskich. Poznaс, 1993.
 Kotsev, I., Kronsteiner, O., Alexamdrow, I. The Fathering of What is Known as the Macedonian Literary Language. Sofia, 1994.
 Kofos, E. Nationalism and commuunism in Macedonia. Thessaloniki, 1964.
 Koseski, A. Albania. Krуtki zarys dziejуw. Warszawa, 1988.
 Kosew, D. Nowoїytna historia Buіgarii. Warszawa, 1955.
 Krzyїanowski, J. Wojna baіkaсska 1912-1913. Krakуw, 1913.
 Les affaires dе Macedoine 1902 ­ 1907. Paris, 1907.
 Lewis, B. Narodziny nowoїytnej Turcji. Warszawa,1973.
 Ljusiж, R. Hajducija u uћickom kraju u vreme prve vladavine kneza Miloљa i kneza Mihaila. "Uћicki zbornik", broj 14, Titovo Uћice ,1985.
 Macdermott, M. Freedom or Death. The Life of Gotse Delchev. London, 1978.
 Mitev, T. Foundation of the First Bulgarian Patriotic Otganizations in Australia. Sofia, 1994.
 Mitroviж, A. Prodor na Balkan i Srbija 1908-1918. Beograd, 1981.
 Petranoviж, B. Privremena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije (DFJ). (Sastav, mesto u sistemu vlasti, mere). "Istorijski glasnik" 1986, nr 1, s. 119 ­ 132.
 Puіaski, M. Z dziejуw "Europy Wersalskiej". Wspуіpraca Sіowian zachodnich i poіudniowych w ostatnim etapie I wojny њwiatowej. Wrocіaw-Warszawa-Krakуw-Gdaсsk, 1974.
 Reychman, J. Historia Turcjii. Wrocіaw-Warszawa-Krakуw-Gdaсsk, 1973.
 Roszkowski, S. S.H.S. Szkice z Jugosіawii. Warszawa, 1921.
 Skendi, S. Albania. New York ,1956.
 Skowronek, J., Tanty, M., Wasilewski, T. Historia Sіowian poіudnio-wych i zachodnich. Warszawa, 1977.
 Slijepиewiж, D. The Macedonian Question: The Struggle for Southern Serbia . Chicago, 1968.
 Sіowianszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowowi Bazylowowi w siedemdsiesi№t№ rocznicк Jego urodzin. Pod red. L. Jaњkiewicza, M. Tantego, M. Wawrzykowej, P. Wieczorkiewicza. Warszawa, 1983.
 Stammler, H. A. What is the National Character of the Macedonian Slavs? Sofia, 1993.
 Stojanow, Z. Zapiski z powstaс buіgarskich. Warszawa, 1971.
 Szulc, W. Przemiany gospodarcze i spoіeczne w Jugosіawii w okresie miкdzywojennym. Poznaс, 1980.
 Taillandier, Saint-Rene. Serbia w XIX w. Dzieje wyzwolenia spod jarzma tureckiego. Toruс, 1873.
 Tanty, M. Wpіywi oњwiatowe Rosji na kraje poіudniowosіowiaсskie w XIX w. ­ Rozprawy z Dziejуw Oњwiaty, 1967, t. VII.
 Tanty, M. Konflikty baіkaсskie w latach 1878-1918. Warszawa, 1968.  Tanty, M. Panslawizm, carat, Polacy. Zjazd Sіowiaсski w Moskwie 1867 r. Warszawa, 1970.
 Tanty, M. Rosja wobec wojen baіkaсskich 1912-1913. Warszawa, 1970.  Tanty, M. Mocarswa europejskie wobec kryzysu baіkaсskiego w latach 1875-1878. ­ Pamiкtnik Sіowiaсski, 1977, t. 27.
 Tanty, M. Kwestia macedoсska w czasie wojen baіkaсskich 1912-1913. Studia z dziejуw ZSRR i Europy Њrodkowej, 1978, t. 14.
 Tanty, M. Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw. Warszawa, 1982.
Tanty, M., Giza, A. Rosyjski ruch sіowianofilski w okresie wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878 r. i kongresu berliсskiego. Studia z dziejуw ZSRR i Europy Њrodkowej, 1980, t. 16.
 Trzynaњcie wiekуw Buіgarii. Materiaіy polsko-buіgarskiej sesji naukowej. Warszawa 28-30.10.1981, pod red. J. Siatkowskiego. Warszawa, 1983.
 Wasilewski, T. Historia Buіgarii. Wrocіaw-Warszawa-Krakуw-Gdaсsk-Јуdџ, 1988.
 Wereszycki, H. Walka o pokуj europejski 1872-1878. Warszawa, 1971.
 Winterstetten, K. Von. Berlin-Bagdad. Neue Ziele mitteleuropдischen Politik. Mьnchen, 1913.
 Wituch, T. Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923. Warszawa, 1923.
 Xydis, S. G. Greece and the Great Powers 1944-1947.  Prelude to the "Truman Doctrine". Thessaloniki, 1963.
 Zawilski, A. O wolnoњж Buіgarii. Warszawa, 1979.
 Zotiades, G. The Macedonian Controversy. Thessaloniki, 1961.
 

[Previous]
[Back to Index]