Антони Гиза
БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС

I. МАКЕДОНСКИТЕ ЗЕМИ В КРАЯ НА ХIХ ВЕК
 

 2. ГРАДОВЕТЕ В МАКЕДОНИЯ

 Степента на урбанизация на македонските земи е много ниска. За значими центрове се смятат дори градчета, наброяващи  не повече от 5 хил. жители. В началото на ХIХ век големите градове в Македония са съвсем малко на брой ­ освен важното търговско пристанище Солун такива са Скопие, Охрид, Битоля, Прилеп и Велес. През следващите десетилетия градски характер придобиват такива селища като Кратово, Куманово, Тетово, Кичево, а към края на века ­ също и Струга, Дебър, Воден, Лерин и Костур. Повечето от градовете се характеризират със значителна нееднородност на населението по отношение народността и вероизповеданието. В някои от тях славянското население съставлява малцинство. В големите градове доминират еврейското, гръцкото или турското население, но се срещат компактни маси от арменци, албанци и куцовласи. В края на ХIХ век промените в земеделието и разширяването на търговските контакти оказват благоприятно влияние върху развитието на стопанския живот в градовете. Прогресът в развитието на занаятите е обусловен от активизирането на търговията между балканските страни и държавите извън региона ­ особено Русия, Австро-Унгария и някои западноевропейски страни. Основна форма на производство в градовете е занаятчийското производство, макар в началото на ХIХ век да се появяват първите манифактури и търговски предприятия. Благодарение на тях градовете във все по-голяма степен придобиват статут на стопански центрове, а непрекъснатият приток на бегълци от селата способства за увеличаване на населението им. По-бедното население от селски произход се заселва предимно в предградия, благодарение на което там нараства процентът на славянското население. Типичен пример в това отношение е Солун. Неговият център е населен предимно с евреи, гърци, турци и арменци, а в значителните по площ и гъсто заселени предградия живеят предимно българи. Подобни процеси са налице в Скопие и в някои други градски центрове.
 Градовете в Македония по-скоро нямат типичен градски облик, а връзките помежду им не са много добре развити. Само в центъра може да се видят солидни тухлени сгради ­ собственост на турски аги или на по-богати християни ­ търговци и собственици на манифактури. Къщите в предградията са дървени или глинени, често със сламен покрив, досущ като типичните селски къщи. Техните обитатели, макар и да се наемат на работа при занаятчиите и търговците, не престават да се занимават със земеделие и скотовъдство.
 Съвсем по друг начин изглеждат колониите на чуждоземските търговци, напр. в Солун. Те реализират огромни печалби от левантинската търговия, върху която гръцките търговци постепенно губят монопола си. Известен дял в тази търговия имат и българските търговци от македонските земи.

 В Македония постепенно прониква капитал от Западна Европа, като чуждите предприемачи получават право да строят различни предприятия, пътища и железопътни линии. Местният капитал оперира предимно с традиционни, остарели от европейска гледна точка, методи за реализиране на печалба ­ лихварство и откупуване на държавните данъци. Тези операции продължават да носят на търговците и финансистите   (последните предимно от еврейски, гръцки и арменски произход) значителни приходи, едновременно с това обаче способстват за все по-голямото обедняване на широки слоеве от населението. Пуснати в търговски оборот, така спечелените пари подпомагат развитието и европеизацията на македонските земи. Заможните български търговци също осъществяват пътувания по света, придобиват европейски навици и амбиции. Освен към печалбите те започват да проявяват интерес и към националната проблематика, достигайки и до идеята за политическата независимост на страната им. Развитието на тези нови идеи обаче се затруднява от факта, че църквата ­ главната опора на съпротивата срещу турското владичество ­ остава в ръцете на гръцкото духовенство.

[Previous] [Next]
[Back to Index]