Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

Азбученъ показалецъ на имената
 

___М_   —   ___Н_   —   ___О_   —   ___П_

 

М.

Маала 88, 250.

Маалци 208

Мавранъ 277.

Маврейново 146.

Маврово (Лѫгадинско) 170, — (Тетовско) 92, 213, — (Костурско) 79, 265.

Мавронища, гл. Мавранъ.

Мавроноресъ 277.

Магарево 102, 104, 239.

Магеръ 278.

Магула 280.

Маденохория, мѣстность 74.

Маджари 206.

Маджарлъкъ 141.

Мажица 260.

Мажуйчища 244.

Майтиръ 260.

Майдарджикъ 179.

Мазица 279.

Маково 245.

Макелари 259.

Макрешъ 96, 216.

Макриево 160.

Макрино 160.

Макришъ 232.

Макросъ, гл. Микрогушъ.

Мала Рѣка, мѣстность 30, 263, — (Малесия), гл. Грика Воглъ; — село 219.

Малесия, мѣстность 260.

Малешево, мѣстность 23, 44, 228.

Малешъ, смо 180, — мѣстность, гл. Малешево.

Малино 215.

Малкоецъ 256.

Маловища 104, 239.

Маловци 165.

Малошийца 196.

Малотино 216.

Малчища 209.

Мамулища 286.

Манавъ 178.

Манастирецъ, село (Тиквешъ) 153, — (Прилѣпско, Морихово) 247, — (Кичевско, Порѣче) 258.

Манастирецъ, манастиръ (Прил., Морихово) 288.

Манастирско Долѣнци, гл. Сърбянъ Доленци.

Манастиръ, градъ, гл. Битоля.

Манастиръ, село (Воденско) 149, — (Неврокопско) 195, — (Неврок.), гл. Кара-Кьой.

Манасъ 275.

Манашъ, гл. Манасъ.

Мангила 268.

Мандалево 146.

Манджиковъ Чифликъ, гл. Манджука.

Манджука 184.

Мандилево 106, 182.

Мандраджикъ 185.

Мантаръ Махала 177.

Манчо Чифликъ 190.

Манякъ 266.

Маричино 222.

Маразли 166.

Маргари 245.

Марковичъ, писатель 129.

Марко Краль 120.

Марена 153.

Мариана 172.

 

323

 

Марикостеново 185.

Марикостино, гл. Марикостеново.

Марковени 268.

Марно Поле 185.

Марсали 167.

Мартиница 225.

Мартулци 158.

Марулево (Горно-Джумалийско) 191, — (Не-врокопско, Чечъ) 196.

Марулъ 244.

Маруша 145.

Мархмутли 178.

Марчища 273.

Марчовъ Чифликъ 195.

Маршевци 207.

Масганъ 272.

Масларъ (Лѫгадинско) 170, — (Петричко), гл. Мисли.

Матка 208.

Матейче 217.

Мачево 228.

Мачовци 165.

Мачуково 161.

Махала Горна 187, — Долна 188, — Срѣдня 187.

Махалата 188.

Махмудово 141.

Махмудовци 255.

Махмудли 186.

Махмутли Изиръ 166, — Бааля 167.

Махмудчиларъ 157.

Мая Дакъ, мѣстность 62, 162, — Село 162.

Мегленци 101, 108, 247.

Мегленъ, мѣстность 10, 11, 51, 106, 115, 147, 149.

Меджетли 236.

 Меджлеръ 197.

Медово 242.

Междурѣкъ 168.

Межъ, гл. Мечъ.

Мездра 219.

Мекензи, пѫтешественица по Македония 127.

Меле, гл. Аги Яви Голѣмо.

Мелетино 212.

Мелникъ 18, 54, 73, 106, 124, 189.

Мелникичь 176.

Мелница (Велешко) 157, — (Прилѣпско, Морихово) 247.

Мелницко 280.

Мелничани Горно 263, — Долно 263.

Мелнишки Манастиръ 288.

Мемишли 163.

Менатли 163.

Мендово 187.

Менликъ, гл. Миликъ.

Ментешли 62, 141.

Метешлеръ, гл. Ментешли.

Ментешъ Али 271.

Мерджанъ 179.

Мериовто 172.

Мерово 211.

Мертатово 176.

Мерянъ 179.

Месимеръ (Солунско) 142, — (Воденско) 148.

Месолово, гл. Месолуръ.

Месолуръ, 276.

Метежово 224.

Метешлеръ, гл. Ментешли.

Метимеръ 239.

Метиргичъ 173.

Метохъ 176.

Мехмедъ Бей 199.

Мехмедъ Кюпрули, Турски военоначалникъ 42.

Мехомия 106, 192.

Мечкарица 238.

Мечкили, гл. Св. Илия.

Мечковъ Чифликъ 225.

Мечкуевци 233.

Мечкулъ 189.

Мечъ 143.

Мешели (Демиръ-Хисарско) 186, — (Правишко) 200.

Мешейща 253.

Мещница 229.

Мидимци 39, 256.

Микрово 188.

Микрошъ 198.

Микрогушъ 143.

Милево, гл. Мильово.

Миленово, гл. Мильово.

Милетково 152.

Миликъ 144.

Милино 233.

Милотинъ 280.

Милутинци 224.

Милутинъ, Сърбски крал, 120.

Мильово 76, 143.

Миля 276.

Минаре 199.

Минощица 144.

Миокази 257.

Мирали 273.

Мирасанъ, гл. Мирсанъ.

Мирасъ 279.

Миратовци 219.

Миреши 262.

Мирковци 206.

Мирово 166.

Мировци 152.

Мнровче, гл. Мировци.

Мирославци 267.

Мирсанъ 273.

Мислегоже 268.

Мислегощи 273.

Мими 187.

Мислодежда 253.

Митиново 187.

Митиризи, гл. Димитричъ.

Митрени Кърсти 214.

Митрошинци 228.

Михалово 165.

Михново 187.

 

324

 

Мишино 327.

Мишлешово 254.

Мищена, гл. Мощиянъ.

Миятовичь, писателъ 127.

Мияци, наименование на българи 30, 31.

Млаки 223.

Могила 239.

Могилецъ 258.

Могорче 46, 263.

Моди 169.

Модризъ 279.

Модричь 31, 261,

Модрища 48, 258.

Мождивякъ 225.

Мозгали 168.

Мойно 244.

Мойнъ 152.

Моклища 154.

Мокра, мѣстность 29, 98.

Мокрени (Велешко) 158, — (Костурско) 267.

Моласи 272.

Молдавски Скитъ Богоявление 174.

Молдавски Скитъ Лакъ 175.

Монахитъ 277.

Моноспита, гл. Минощица.

Моноснитово 160.

Монухь 179.

Мораларъ 270.

Морани 209.

Моравци 43, 188.

Морарци 168.

Мориово, мѣстность 155, 247.

Морихово, гл. Мориово.

Мородвисъ 226.

Морунища 254.

Моско Поле 101, 102.

Мотилово 168.

Мощанецъ 192.

Мощиянъ 45, 201.

Моянци 39, 96, 226.

Мравинци 164.

Мравино 207.

Мралино 207.

Мраморани Горно 245, — Долно 245.

Мраморецъ 253.

Мраморъ (Тиквешъ) 154, — (Сѣрско) 178.

Мрежичко 156.

Мрѣнога 240.

Мукорашъ, гл. Микрошъ.

Мунджаносъ 204.

Мураджикъ 204.

Муратли (Сари Шабанъ) 203, — Щипско 231.

Муратъ I, султанъ 12, 14.

Мургашево 95, 238.

Мургашъ 215.

Мурджели 166.

Мурсали 202.

Муртино 160.

Мусали 179.

Мусаджели 179.

Муси Чали 186.

Мусомища 194.

Мусинци 246.

Мустовино 232.

Мустафа Паша, Арнаутски главатаръ 84, 85.

Мустафа Уларъ 204.

Мутаванли 167.

Мутавли 186.

Мутилово 96, 217.

Мухалъ 202.

Муханедъ I. султанъ 12; — II. 13, 14; — IV. 42, 44.

Мучурища 266.

Мушанци 44, 231, 299.

Мушково 223.

Мъгленци 219.

Мъкленъ 177.

Мърбайка 183.

Мърваци, прѣкоръ на население 37.

Мързенъ Ораовецъ 155.

Мързенци 61, 152.

Мърсна Махала 177.

Мѫтница 165.

Мюлеръ Иосифъ д-ръ, пѫтешественикъ, 69.

 


 

Н.

Наново 207.

Нагоричано Младо 217, — Старо 217.

Наколецъ 88, 242.

Налбантъ Кьой, гл. Биралци.

Наипли 202.

Нановци, гл. Вакъвъ (Кратовско).

Наръшъ 140.

Нáселица, мѣстность 28, 77, 78, 80, 81, 82, 131, 272.

Небояно 227.

Небрѣгово 246.

Невѣска 103, 250.

Невестли 279.

Неволяни (Леринско) 249, — (Леринско, Руднишка Нахия) 251.

Неволенъ 176.

Неворъ 147.

Неврамъ 147.

Неврокопъ 20, 21, 54, 69, 106, 125, 193.

Негованъ (Лѫгадинско) 170, — (Леринско) 88, 103, 250.

Неговци 219.

Негорци 61, 152.

Неготино (Тиквешъ) 105, 153, — (Тетов.) 218.

Негочани 88, 236.

Негриновци 235.

 

325

 

Негрѣво 228.

Нѣгушъ 70, 77, 105, 144.

Недерли 204.

Неджи 279.

Недирчево 146.

Недобратско, гл. Недобърско.

Недобърско 192.

Недокърстеникъ 219.

Нежилово (Велешко) 158, — (Кратовско) 223.

Нѣманици 233.

Нѣманци 165.

Неокази (Леринско) 64, 222, — (Дебъръ) 249.

Неокастро 144.

Неокъзи, гл. Неокази Леринско.

Неохори 141.

Неохориди 141.

Непрощено 210.

Неравъ 219.

Нераще 211.

Нередъ 250.

Нерѣзе, гл. Нерези (Дебърско)

Нерѣзи (Скопско) 205, — (Дебърско) 31, 261.

Нерѣзи, манастиръ 288.

Несалци 219.

Несрамъ, мѣстность 49, 266, — село 266.

Нестимъ 272.

Нехире Мутне, гл. Алексово.

Ниби Махала 169.

Нидимци. гл. Мидимци.

Ниверо 180.

Нивица 242.

Нивища 264.

Нивичани 226.

Нивичено 161.

Нигрита 25, 26, 73, 106, 179.

Нижо Поле 95, 104, 239.

Низворо, гл. Акъ Бунаръ.

Никитъ 172.

Никифорово 92, 213.

Никша, гл. Никишянъ

Никишянъ 200.

Никищани 96, 208.

Никищанъ, гл. Никищани.

Никодимъ 158.

Никодинъ 188.

Николичъ 164.

Николица 101.

Никоманъ 230.

Никуляни 217.

Никущакъ 217.

Ниселъ, гл. Нишелъ.

Нисия 149.

Нистрово 264.

Нихоръ (Солунско) 141, — (Берско) 145.

Ничпуръ 264.

Нишелъ Голѣло 27, 76, 143, — Мало 143.

Ниши, гл. Нишелъ Голѣмо.

Ноаци (Битолско) 237,— (Дебъръ) 65, 261.

Новаки 212.

Нови Градъ 251.

Нови Скитъ Св. Богородица, манастиръ 174.

Ново Село (Солунско) 140, — (Берско) 144, — (Ен.–Вардарско) 147, — (Воденско) 149, — (Велешко, Кючукъ Колъ) 156, — (Велешко, Азотъ) 158, — (Струмишко) 161, — (Касандра) 76, 173, — (Сѣрско) 176, — (Мелнишко) 43, 189 — (Скопско) 207, — (Скопско) 208, — (Тетовско) 213, — (Прѣшовско) 219, — (Прѣшовско) 220, — (Кр.–Паланско) 225, — (Кочанско) 227, — (Щипско) 230, 289, — (Радовищко) 234, — (Битолско) 116, 240, — (Охридско) 253, — (Кичевско) 255, — (Костурско) 266.

Ново Село Дервентъ 211.

Новоселани 245.

Новоселско 251.

Новоселяни (Кукушко) 166, — (Куман.) 215, — (Щип.) 231, — (Битол.) 238, — (Костур.) 267.

Новоселци 148.

Новочани 157.

Нови Чифликъ 184.

Новъ Чифликъ 234.

Ногаевци 159.

Норово 96, 246.

Норчинъ 219.

Нонте, гл. Нѫте.

Ношпалъ 237.

Нузла Чифликъ 201.

Нуска Горна 68, 177, — Долна 68, 182.

Нусретли 198.

Нехуста, гл. Негушъ.

Нягославъ 179.

Нѫте 51, 105, 110, 115, 152.

 


 

О.

Обѣдникъ 95, 238.

Обидимъ 194.

Облавци 216.

Облаково 238.

Облешово 226.

Обоки 90, 269.

Оборъ 146.

Обрадово 187.

Обсирено 88, 236.

Обтичари 231.

Обършени 237.

Овче Поле, мѣстность, 11, 60, 216, 232.

Овая 178.

Огнянци 207.

Огутъ 224.

Ода Чешме 197.

Одобрача 216.

Одори Вари 152.

 

326

 

Одрено 221.

Одри 211.

Одунища 286.

Ослой 149.

Озанджали 166.

Оздолени 253.

Озормище 211.

Оксаръ 280.

Окшутинъ 260.

Олашли 166.

Олевени 236.

Олища 265.

Оловраде 268.

Олуджакъ 204.

Омерли 279.

Омеже 260.

Оморани 158.

Омотско 266.

Омуръ Бей 180.

Октиси, гл. Охтиси.

Опаа 242.

Опае 217.

Опалникъ 190.

Опейница 252.

Опила 221.

Оравица 220.

Оравище 182.

Оралище 212.

Ораново 191.

Ораовица 233.

Орахъ 216.

Ораховецъ 158.

Ораховица 227.

Ораховъ Долъ 157.

Ораше 211.

Орашецъ 215.

Орбеле 90, 259.

Органджели 163.

Органджиларъ 205.

Орелъ 222.

Орео 237.

Орѣхоецъ 246.

Орѣхово (Сѣрско) 68, 106, 176, — (Битолско) 236, — (Битолско Демиръ-Хисаръ) 242.

Орѣховецъ 257.

Орѣховица 62, 151.

Орѣшани 208.

Орѣше (Велешко) 157, — (Неврокопско) гл. Орѣшово.

Орѣшово 31, 45, 195.

Оризари (Воденско) 149, — (Велешко) Гор. И Дол. 158, — (Кумановско) 217, — (Кочанско) 225, — (Битолско) Гор. и Дол. 239.

Оризарци 147.

Оркюше 213.

Орланци (Скопско) 96, 208, — (Кичевско) 257.

Орле 245.

Орлякъ 63, 180.

Орманъ (Скопско) 207, — (Охридско) 252, — (Костурско) 265, — (Петричко), гл. Урмане.

Орманъ Горно, гл. Ладарово, — Долно, гл. Ласкарево.

Орманъ Чифликъ (Воден.) 149, — (Мелн.) 190.

Орманли (Дойранско) 163, — (Сѣрско) 177, — (Драмско) 198.

Ормиля, гл. Румиля.

Оровникъ 242.

Ороовннкъ 252.

Орта Оба 250.

Орта Кьой 178.

Орта Махале Ашаки 232, — Иокари 232.

Ортачь 142.

Оручъ Обасѫ 167.

Орфанъ 201.

Орхюше 213.

Осеница 196.

Осеново (Неврок.) 195, — (Горно-Джум.) 43, 191.

Осиково 195.

Осина 196.

Осиче (Куман.) 216, — (Кр.-Паланко) 224.

Ослари 220.

Осломей 256.

Ослой 149.

Ослянъ, гл. Ошляни.

Османдже Баля 199, — Изиръ 199.

Османли 201.

Осничани 268.

Осоговия, мѣстность, 38, 227, 229.

Осой 256.

Осоѝ 263.

Осолница 261.

Осолница Турска 65, 261.

Острени Голѣмо 46, 90, 262, — Мало 45, 90, 262.

Острецъ 88, 236.

Острилци 240.

Острово 149.

Отешово 241.

Отишане 262.

Отланли 166.

Отля 217.

Отманли 171.

Отовища 61, 156.

Отощица 224.

Отунье 210.

Отушница 210.

Охридъ 8, 17, 18, 19, 21, 31, 54, 64, 66, 70, 79, 80, 84, 85, 89, 86, 96, 104, 111, 116, 120, 125, 252.

Охтиси 45, 254.

Очипаля 229.

Ошени 267.

Ошляни 149.

Ошинъ 105, 152.

Ошица, гл. Вощица.

Ощава 189.

Ошчима 265.

 

327

 


 

П.

Павелъ Апостолъ 110.

Павлешенци 215.

Пагаруша 46, 209.

Пагулево 235.

Падалища 94, 213.

Падешъ 191.

Пазараки, гл. Пазаргя.

Пазаракя 173.

Пазаргя 169.

Пазарларъ 197.

Пазарли 163.

Пазарли Махала 172.

Пазаръ, гл. Енидже Вардаръ.

Пакошево 207.

Палатица, гл. Палатичъ.

Палатичъ 93, 144.

Паланка, гл. Крива Паланка.

Палатъ 188.

Палео Кастронъ 280.

Палеокопря 276.

Палео Турконъ 280.

Палеохори 275.

Палеохоръ (Касандра) 173, — (Кожанско) 280.

Палиградъ 208.

Паликастра, гл. Градище (Енидже-Вардарско).

Паликура 164.

Палиотросъ, гл. Стара Ваня.

Палмешъ 45, 185.

Палихоръ (Солунско) 141, — (Правешко) 200.

Палеоръ 270.

Палчища Горно 212, — Долно 212.

Палюрци 151.

Палюхоръ 173.

Панаре 278.

Панаретъ, гл. Панаре.

Пангразли 167.

Пантелейнонъ, манастиръ, гл. Русикъ.

Папазъ Чайръ 106.

Папина 234. .

Пандокроторъ, манастиръ 175.

Паничари 211.

Пантелей 226.

Панчарево 229.

Папавница 235.

Пападия 249

Папазъ Кьой, гл. Попово Село (Неврокопско).

Папасъ Чаиръ 194.

Папраница Голѣма 261, — Мала 261.

Папрадища 31, 95, 157.

Папрадно 214.

Папратъ 165.

Папратско Горно 267, — Долно 267.

Паралоо 237.

Пареши 34, 261.

Парилъ 191.

Парнарли (Радовишко) 234, — (Щипско) 231.

Партенонъ, гл. Партинове.

Партиноне 172.

Пасрево 199.

Пасинки 90, 262.

Патаросъ 163.

Патеецъ 257.

Пателе, гл. Пѫтеле.

Патетино 39, 232.

Патичино 149.

Патишка Рѣка 209.

Патрикъ (Сѣрско) 73, 177, — (Щипско) 231.

Пашаджиково 227.

Пашаджикъ 226.

Паша Кьой, гл. Башино.

Паясали 178.

Пезово 215.

Пейзаново, гл. Киречъ Кьой.

Пейково 166.

Пекляни 226.

Пелинци 216.

Пелица 266.

Пелка 272.

Пелпанъ 199.

Пенюшино 231.

Пендъкъ 221.

Пѣовци 261.

Пепелашъ 198.

Пепелища (Тиквешъ) 155, — (Анаселица) 272.

Периволи 276.

Перица 194.

Перове 241.

Перухъ 196.

Пѣско 281.

Пѣсково, гл. Пѣско.

Песодеръ 103, 250.

Пѣсочени 254.

Пѣсочница 249.

Пѣсякъ 267.

Пестришино 232.

Петгъсъ 147.

Петелиносъ 182.

Петорица 249.

Петреликъ 194.

Петрелица 160.

Петрино 241.

Петричъ 21, 54, 106, 186.

Петрово 106, 184.

Петрево (Енидже-Вардар.) 147. — (Гевгел ) 102.

Петърлица 224.

Петърско 250.

Петършино 222.

Пехица 260.

Пехчово 44, 228.

Пехчево (Тетовско), 218, — (Малешево), гл. Пехчово.

Пеширово 232.

Пещалево 48, 245.

Пещани (Прилѣпско) 247, — (Охридско) 252.

Пещерица 247.

Пещѣрница 155.

Пигадица 276.

 

328

 

Пикровеница 276.

Пилкадесъ 88.

Пилори, гл. Пилюръ.

Пилорикъ 146.

Пилюръ 273.

Пиняри 277.

Пиперево (Струмишко) 160, — (Щипско) 231.

Пиперица 184.

Пирава 162.

Пири Паша, турски везиръ 40.

Пиринъ 106, 184.

Пироволи, гл. Периволи.

Пирокъ 212.

Писанки, гл. Пасинки.

Пископи 27, 76, 145.

Пископия 149.

Пискуна, гл. Пископи.

Пископати 286.

Пискупщина 31, 261.

Писодеръ, гл. Песодеръ.

Писокалъ 247.

Питараста, гл. Путарасъ.

Пишица 233.

Пишона 142.

Пиянецъ, мѣстность 44, 228.

Плавушъ 162.

Плазоми, гл. Блазомъ.

Плака 260.

Плаке 252.

Планиница 48, 168

Пласница 257.

Пласничево 146.

Плати 141.

Плаче 287.

Плетваръ 245.

Плетена 195.

Плешанци 222.

Плешевица 88, 250.

Плисия, гл. Пляса.

Плѣвна, гл. Плѣвня.

Плѣвня 198.

Плѣвенъ 158.

Плоски 189.

Плугаръ 146.

Пляса 102, 277.

Побоже 206.

Побрѣгово 151.

Поградецъ 286.

Подвисъ 256.

Подгорци 45, 254.

Подерешъ 233.

Подземъ 239.

Подино Горно 238, — Долно 238.

Подлакъ Горни 226, — Долни 226.

Подлесъ 158.

Подмолъ 237.

Подмолье 252.

Подмочани 49, 241.

Подорѣче 211.

Подохоръ 201.

Подъ 148.

Подържи Конь 39, 224.

Поешово, гл. Поешоо.

Поешоо 236.

Пожарени 213

Пожари 143.

Пожарско 150.

Поздивища 265.

Поища 273.

Пошита, гл. Поища.

Покрайчево 234.

Покровникъ 191.

Покървеникъ 241.

Палаки 227.

Полатица 211.

Поле, мѣстность 90, 91, 259

Поленинъ, гл. Дойранъ,

Полигеро 74, 172.

Полихронъ 173.

Пологъ Горни и Долни, мѣстность 29, 32, 40, 92, 93, 94, 210, 113.

Пологъ, село 237.

Положки Манастиръ 287.

Полошко 156.

Полчища 247.

Поляни 150.

Поляница 189.

Помакъ Кьой 44, 215, 299.

Поменово 157.

Пониква 107, 227.

Попадия 153.

Попово 164.

Попово Село (Енидже-Вард.) 147, — (Неврок.) 196.

Поповяни 94, 255.

Попоецъ 256.

Пополе, мѣстность 28, 34, 265.

Попчево 160.

Попължани 256.

Попължени 249.

Порѣче Горно и Долно, мѣстность 48, 257, 258.

Порѣчки Манастиръ Успение 288.

Порна 68, 182.

Породинъ 88, 236.

Порой (Демиръ-Хисарско) Горни 107, 185, — Долни 185, — (Тетовско) 210.

Портария 173.

Порчеле 166.

Постанъ, гл. Бостани.

Постоларъ 165.

Постолъ 147.

Поторесъ 165.

Поумъ 253.

Почепъ 150.

Почивало 230.

Праведникъ 154.

Правита 173.

Правица 72, 114, 182.

Правища 200.

Право Бърдо 187.

Праленикъ 65, 261.

 

329

 

Праняни 149.

Прѣбѫдица 160.

Прѣвъртенецъ 149.

Преглово 48, 257.

Прѣдтеча, манастиръ 174.

Прѣкопана 250.

Прѣлюбища 211.

Прѣлюбье 241.

Премка 47, 95, 265.

Прѣнчово 45, 202.

Прѣспа Горна и Долна, мѣстность, 28, 30, 31, 49, 64, 83, 87, 127, 240, 241.

Прѣсѣка 227.

Прѣсиле 95, 238.

Претина 220.

Преторче 241.

Прѣходъ 283.

Прѣчиста, манастиръ 47.

Прѣшово 218.

Прибачево 226.

Прибилци 95, 239.

Прибойна 196.

Прибѫдище, гл. Прѣбѫдица.

Призна 146.

Призрѣнъ, градъ 47, 100, 122, 123.

Приковци 222.

Прилѣпъ 20, 21, 31, 33, 54, 58, 64, 85, 86, 104, 108, 111, 115, 120, 244.

Прилѣпецъ, село 244.

Прилѣпецъ, манастиръ 288.

Припечани 226.

Припоръ 158.

Припуръ 227.

Припечено 190.

Присадъ 247.

Присовяни 253.

Присойница 263.

Пристапъ 163.

Проби Щипъ 222.

Продромъ (Берско) 144, — (Енидже-Вардарско, Мегленъ) 148.

Проевци 215.

Прометъ Горни 155, — Долни 155.

Просѣкъ, нѣкогашенъ градъ 18.

Просениково 160.

Просѣченъ 106, 198.

Просяникъ 176, 181.

Псача 225.

Псора 267.

Пузалка 216.

Пуздерци 232.

Пукевилъ, пѫтешественикъ по Македония 77, 78, 82, 87, 124.

Пулево 185.

Пулинъ, гл. Дойранъ

Пуливаковци, прѣкоръ на население 35.

Пунешевци, 220.

Пурлида 177.

Пуряци, прѣкоръ на население 31.

Пуста Брѣзница 209.

Пуста Рѣка 240.

Пустецъ 242.

Путарасъ 279.

Путоросъ 246.

Пучево 260.

Пушче 231.

Пчанища 247.

Пчиня 215.

Първце 211.

Пъргасъ 114, 146.

Пърдейци 61, 152.

Пърждево 164.

Пърнаръ (Солунско) 140, — (Солунско, Гелимерска нахия) 26, 142.

Пѣтеле 250.

Пѣпли 88, 242.

Пършово 182.

Пършовци 210.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]