Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

Азбученъ показалецъ на имената
 

___К_   —   ___Л_

 

К.

Кавадарци, гл. Кафадарци.

Каваджикъ 204.

Каваеро, еврейска секта 112.

Кавакъ Махала 170.

Кавакли (Кукушко) 164, — (Сѣрско) 176, — (Драмско) 197, — (Кратовско) 221.

Каваклиево Горно 140, — Долно 140.

Кавала 26, 54, 59, 71, 106, 110, 119, 125, 202.

Каваларци 109.

Кавракъ 223.

Кавсокаливи, манастиръ 174.

Кадино Село (Енидже-Вардарско) 146, — (Скопско) 207, — (Прилѣпско) 240.

Кади Кьой, гл. Ватилѫкъ и Трифулчево.

Кади Ова 205.

Кадрафаково 232.

Кадрие 179.

Кадърли 161.

Кажани 95, 239.

Казаново 165.

Каздеръ 204.

Кайляръ 27, 63. 269.

Кайракъ Махала 170.

Какараска 176.

Какюра 219.

Калайджи Махала 171.

Каламария, мѣстность 74.

Каламачъ 277.

Каламбакъ 197.

Каландра 173.

Каланьево 155.

Калаподъ 277.

Калапотъ (Зъхна) 182, — (Кожанско) 280.

Калаузли 230.

Калаузли Махала 172.

Калбуджиларъ 271.

Калбучаръ 198.

Каловища 267.

Календра 176.

Каленикъ Горно 249, — Долно 249.

Каленъ 247.

Кале Чифликъ 201.

Калианъ 280

Калиманци (Мелнишко) 190. — (Пехчевско) 44, 229.

Калиница 146.

Калиново 165.

Калинъ Каменъ 107, 227.

Калиница, гл. Каламачъ.

Калистратъ 273.

Калища 89, 254.

Калище, гл. Калища.

Калково 162.

Калнища 222.

Калово (Драмско) 199, — (Прѣшовско) 219.

Калоки 277.

Калопетровци 230.

Калугерица 234.

Калугерецъ 258.

Калчово (Сѣрско) 178. — (Неврокопско, Чечъ) 196.

Калъчково 162.

Каляни 141.

Камберли 167, 185.

Камаретово, гл. Катарето.

Каменикъ 149.

Каменица (Петричко) 188, — (Пехчевско, Осоговия) 229.

Камено 186.

Каменъ Долъ 154.

Каменяни 212.

Камила Долна 176.

Камила Турска 180.

Камица 213.

Канатларци 64, 261.

Канали 45, 202.

Каналя, гл. Канали.

Канино 88, 236.

Канярево 216.

Копатово 190.

Капещица 266.

Капиново 158.

Капиняни 148.

Канли 177.

Капсохоръ (Берско) 143, — (Касандра) 178.

Капуджиларъ 141.

 

316

 

Капу Махала 178.

Кара Агачъ 270.

Кара Алазли 162.

Кара Амарли 167.

Кара Амзисъ 146.

Кара Ахматли 166.

Караба 142.

Карабичани 217.

Кара Босна Махала 170.

Кара Буджакъ 198.

Кара Бунаръ (Кукушко) 165, — (Кайлярско), гл. Бошовци.

Кара Бунище 61, 157.

Кара Бурунъ Буюкъ 142, — Кючукъ 142.

Караглово, гл. Кара Оглу.

Карагьозъ 199.

Кара Дагъ, мѣстность 60, 166.

Кара Дере 147.

Караджа 199.

Караджа Али 232.

Караджа Кадъръ 165.

Караджа Кьой 171.

Караджа Коюнъ 204.

Караджали (Драмско) 199, — (Дойранско) 163.

Караджали Махала 170.

Караджалиитѣ 234.

Караджалино, гл. Караджа Али.

Караджа Ова 204.

Караджикъ 188.

Караджиларъ (Сари-Шаб.) 204, — (Кожан.) 273.

Караджова, мѣстность 152.

Караджово, село, Горно 176, — Долно 180.

Карадникъ 219.

Карайотица 147.

Кара Кавакъ 198.

Кара Кадъли 204.

Каракалъ, манастиръ 174.

Кара Кьой 194.

Каралъ Оба 234.

Кара Мандра 107, 193.

Карамани 289.

Караманли 203.

Кара Марли 169.

Кара Магмутли 167.

Кара Мето Огулари 162.

Каранъ Махала 171.

Кара Оглари 162.

Кара Оглу 140.

Кара Оджали 231.

Кара Орланцитѣ 230.

Кара Пазарли 163.

Карасари Гор. 156, —Дол. 157, — Срѣд. 157.

Кара Синань 162.

Кара Синанли 231.

Кару Су, гл. Бизовъ Чифликъ.

Кара Суле 62, 151.

Кара Сули 178.

Кара Ташъ 184.

Кара Ташъ Махала 184.

Кара Тепе Махала 172.

Кара Усеинъ 140.

Кара Хань 236.

Кара Чали (Берско) 144, — (Струмишко) 161.

Кара Чували 142.

Кара Юсуфларъ Махала 172.

Караянъ 271.

Каратманово 232.

Карба 141.

Карбинци 230.

Кариянъ 201.

Каркара Махала 172.

Карладово 148.

Карли Кьой 177.

Карловци 216.

Карлюбаси 16З.

Карникъ 280.

Картаракя, гл. Критаракъ.

Карши Яка, мѣстность 205.

Касандра, мѣстность 74, 172.

Касандрино 173.

Касапли 142.

Касникъ 277.

Кастания 145.

Кастория, гл. Костуръ.

Кастри 180.

Кастрино 160.

Кастро 279.

Кастронъ 86.

Касъкъ 178.

Касъмли 166.

Катакалъ 277.

Катланово 207.

Катраница 270.

Катунци 185.

Катуница 205.

Кафадарци 50, 158.

Кафтанджица 239.

Кахриманли 279.

Кацакъ 182.

Кацари, Манастиръ Светогорски 175.

Кашина 184.

Кашица 194.

Качъ Уларъ 204.

Кая Бунаръ, гл. Къя Бунаръ.

Каясли 197.

Кая Чали 141.

Кековци, прѣкоръ на българско население 84.

Келендиръ, гл. Крондирци.

Кенали 236.

Кенекчели 230.

Кенесъ 205.

Керасия 280.

Керемидница 207.

Кесария 280.

Кеседжи Чифликъ 186.

Кесендре 154.

Кесерли Буюкъ 69.

Кестаня 144.

Кетеново 221.

Кехая 178.

 

317

 

Кецкари, прѣкоръ на българско население 31.

Кечелари 157.

Кочилеръ 279.

Кешишлъкъ (Сѣр.) 176, — (Дем.-Хис.) 185.

Кимово 236.

Кинамъ 273.

Кипертъ, нѣмски ученъ 129.

Киречъ Кьой 75, 140.

Капурио 276.

Киркалово 147.

Кисела Вода 206.

Киселица (Кр.-Палан.) 224, — (Пехчев.) 229.

Кичево, градъ 31, 33, 94, 95, 104, 124, 255; мѣстность 47, 84, 180, 255, 257.

Киченица 91, 263.

Кишава 88, 236.

Клабучища (Бит.) 88, 236, — (Дебър.) 259.

Кладникъ 256.

Кленоецъ 256.

Кленье 90, 261.

Клепа 158.

Клепало 188.

Клепачъ 247.

Клепа 171.

Клепало, гл. Клепишъ.

Клепишъ 272,

Клепушна 181.

Клечовци 215.

Клещино Горно 88, 249, — Долно 88, 249.

Клиди 76, 141.

Климентъ, Епископъ 17.

Климещани 252.

Клино 156.

Клиновацъ 219.

Клисе, гл. Сѣнокосъ.

Клисели (Лѫгадинско) 169, — (Щипско) л. Свети Николе, (Кайляр.) 271.

Клисура градъ, 27, 103, 267; село (Тиквешъ) 155, — (Гор.-Джум.) 191, — (Кайляр.) 271.

Клодороби 249.

Ключъ 61, 187.

Кнеже 232.

Кнежево 223.

Кнежино 256.

Кнежински Манастиръ 94.

Коачица, гл. Ковачица.

Коачь 258.

Коба Оваси 271.

Кобалевци 238.

Кобалища 198.

Кобларъ, гл. Гобеларакъ.

Кованецъ 152.

Ковачево 184.

Ковачица 259.

Ковачища 260.

Ковачовица 195.

Ковачъ, гл. Коачъ.

Ковче 258.

Коджа Ахметли 270.

Коджа Омерли 165.

Коджаджикъ 64, 65, 91, 261.

Кожушани, гл. Козишоми.

Коджаларъ 178.

Коджалари Махала 170.

Коджали 234.

Кожани 65, 77, 84, 103, 278.

Кожле 207.

Кожушани, гл. Козишоми.

Козидолъ Горно 219, — Долно 219.

Козица (Драмско) 198, — (Кичевско) 259.

Козичино 257.

Козишоми 147.

Козлу Кьой (Драмско) 199, — (Кайларско) 270.

Козматъ 277.

Козякъ, мѣстность 216; — село (Битолско), 49, 88, 241, — (Щипско) Гор. 230, — Дол. 230.

Козячия, мѣстность, гл. Козякъ.

Козъ Кунаръ 234.

Койково 223.

Койняре Горно 217, — Долно 217.

Койнари Голѣмо 57, 246, — Мало 57, 246.

Койнари Горно 207, — Срѣдно 207, — Долно 207.

Койнско (Гевгел., Влахо-Мегленъ) 105, 152, — (Битолско, Прѣспа) 17, 242, — (Охрид.) 252.

Койнце 216.

Кокала (Лѫгадинско) 169, — (Кавалско) 202.

Кокино 210.

Кокошине 216.

Кокре 217.

Кокюра 219.

Колари 256.

Коларица 270.

Коларово 186.

Колджаларъ 204.

Колибитѣ (Енидже-Вардарско) 146, — (Гевгелийско) 152, — (Петричко) 188.

Колицко 215.

Кологузли 234.

Колокитаки 280.

Колопанци 141.

Колудей 149.

Колура 143.

Колюшъ 196.

Колярба 196.

Команъ 27, 270.

Кондово 208.

Кондороби 265.

Кониково 147.

Конищанъ 200.

Коно, еврейска секта 112.

Кономлади 266.

Конопища 156.

Кононница 225.

Конско (Анаселичко) 274, — (Гребенско) 276.

Конуй 270.

Конче, село 234; — Манастиръ 287.

Кончулъ 219.

Коню 221.

Коняро Горно 249, — Долно 249.

Конярево 96, 216.

 

318

 

Коняри, село 141.

Коняри, турци 18, 19, 55.

Коняри Голямо и Мало, гл. Койнари Голѣмо и Мало.

Копаница 211.

Копановци, народно име 38.

Копачари, народно име 103.

Копачарь, мѣстность 11, 81, 82, 86.

Копачинъ Долъ 212.

Копачка Горна 256, — Долна 256.

Копачъ 179.

Копачъ Махала 178.

Коприва (Сѣрско) 180, — (Кожанско), гл. Коприо.

Копривленъ 194.

Коприо 280.

Копришница 155.

Коранъ Махале 141.

Кореница 244.

Корешница 155.

Кореща, мѣстность 28, 34, 49, 265.

Коритенъ 140.

Корита (Кавалско) 45, 202, — (Тетовско) 93, 212.

Корито 214.

Коркутъ 165.

Корникъ, гл. Корница.

Кормища 162.

Корница 43, 82, 195.

Корнишоръ (Ен.-Вард.) 146, — (Воден.) 149.

Корово 148.

Корошища 252.

Корчево, гл. Струмски Чифликъ.

Корталаръ 198.

Корча 22, 87, 130.

Корчища Горно 259, — Долно 259.

Косачъ 260.

Косевица 229.

Коселъ Горни 252, — Долни 252.

Косинецъ 28, 266.

Косконди, гл. Коскопъ.

Косконъ 275.

Косматица 216.

Косово 258.

Косоврасти Горно 30, 263, — Долно 263.

Костанджикъ, гл. Костанско.

Костанско 274.

Костараджа 267.

Костомаръ 143.

Костенария, мѣстность 28, 268.

Костенъ 196.

Костници 244.

Костинъ Долъ (Кочан.), 227, — (Пехчев.) 229.

Костомаръ 152.

Костомонитъ, манастиръ 175.

Костуръ, градъ 18, 54, 55, 65, 79, 80, 81, 86, 103, 112, 125, 265.

Костуръ, село 224.

Костурени 150.

Костурчани, гл. Костурени.

Котелци 267.

Котлино 211.

Котори Горно 88, 249, — Долно 88, 249.

Котугери 148.

Кочали 163.

Кочане 271.

Кочани 21, 54, 61, 107, 124, 225, 289.

Кочанъ (Сѣрско) 178, — (Неврокопско, Чечъ) 196, — (Правишко) 201.

Коченъ, гл. Кочанъ (Правишко и Неврокопско).

Кочища (Битолско) 95, 238, — (Битолско, Демиръ Хисаръ) 240, — (Дебърско) 261.

Кочкаръ, гл. Кочаръ (Правишко и Неврокопско).

Кочо Огулари 167.

Кочъ Олари, гл. Качъ Уларъ

Кошани 154.

Кошари 224.

Кошарица 107, 223.

Кошарка 155.

Кошево (Щипско) 232, — (Щипско) 233.

Кошино 246.

Кощерякъ, гл. Костараджа.

Крабулъ 195.

Кравари 236.

Крагуево 238.

Краймировацъ 219.

Крайница 159.

Кралева Кукя 219.

Кранджилица 187.

Крижилница, гл. Кранджилица.

Крани 88, 241.

Краново 199.

Кранъ Махала 178.

Краня 276.

Крана 246.

Крапешъ 28.

Крапица 198.

Кратово, градъ 18, 21, 54, 61, 112, 124, 125, 221.

Кратово Горно 223.

Крекорница 264.

Кремени, гл. Криминъ.

Крѣменица. гл. Кенали.

Крѣменъ 194.

Крѣменъ Горни 250, — Долни 250.

Креньевци 230.

Крепешино 249.

Крѣсна 189.

Крестилци 188.

Крецово 165.

Крива 147.

Крива Круша 158.

Крива Паланка 55, 61, 124, 224.

Крива Ябука 223.

Кривени 241.

Криви Долъ 232.

Криви Каменъ 224.

Криволакъ 154.

Кривогащани 244.

Кривци (Дебърско) 259, — (Гребенско) 275.

 

319

 

Крилатица 221.

Криминъ 272.

Критадесъ 277.

Критаракъ 276.

Крондирци 165.

Кронцелово 150.

Крупища 207.

Крупище 232.

Крупникъ 43, 44, 192.

Крушари Долно 146.

Крушейца (Крушевица) 245.

Крушевица 154.

Крушица (Петричко) Гор. 187, — Дол. 187, — (Кичевско) 48, 257, — (Скоп.) 207.

Крушово, градъ 30, 95, 102, 104, 108, 240; село (Сѣрско, Нигришска Нахия) Горно 180, — Долно 180, — (Демиръ Хисарско) 56, 106, 184, — (Неврокопско) 195.

Крушопеци 208.

Крушоради 249.

Крушояни 245.

Крушье (Битолско), 241, — (Кичев.) 257.

Крушюво, гл. Крушово (Невропско)

Кръгъ Тачъ 178.

Кръкянъ 224.

Крѫмча 270.

Кръпени 267.

Кръстево 236.

Кръстевъ Долъ 224.

Ксеновъ, манастиръ 175.

Ксеразмени, гл. Шеразмено.

Ксероливадонъ 145.

Ксиропотамъ, манастиръ 175.

Кудретино 238.

Кузичино 257.

Кузуджа 203.

Куклица 221.

Куклишъ 159.

Кукова 144.

Куково 232.

Кукуречани 238.

Кукуричани 154.

Кукушъ 21, 164.

Кула (Сѣрско) 176, 181, — (Дем.-Хис.) 185.

Куладжикъ 204.

Кулакия, гл. Куликия.

Кулакъ 178.

Кулали 201.

Кулария, гл. Кулярба.

Куле 280.

Кулешино 159.

Куликия 76, 141.

Куличани Горно 209, — Долно 46, 209.

Куманичево 265.

Куманичъ 194.

Куманово 30, 54, 57, 61, 96, 107, 113, 123, 124, 215.

Кумаре 179.

Кумариново 157.

Кумли 63, 185.

Кумлия, гл. Кумли.

Кумщица 143.

Кумъ Кьой, гл. Кумщица.

Кундино 222.

Куново (Тетовско) 214, — (Кратовско) 223.

Купа 152.

Купаново Горно 144, — Долно 144.

Куратица 252.

Курбиново 241.

Курджево 270.

Курията 154.

Куридже 203.

Кури Хумаюнъ 204.

Куровали 169.

Куртли 45, 202.

Куртъ Хамзали 163.

Куру Дере (Сари Шабанъ) 204, — (Велешко) 156.

Курфоли 231.

Куско, гл. Конско (Гребенско).

Кусоробъ (Косрупъ) 201.

Кустонъ, гл. Костенъ.

Кусъ Башли 168.

Кусъ Ходжа Махлеси 168.

Кутлешово 245.

Кутли Бегъ 215.

Кутлина 98.

Кутлишъ 144.

Кутлумушъ, манастиръ 175.

Кутрилово 199.

Куфалово Горно 141, — Долно 141, — Срѣдно 141.

Кучевища 206.

Кучелакъ 230.

Кучичино 226.

Кучкарево 215.

Кучкаръ (Лѫгадинско) 170, — (Правишко) 45, 201.

Кучковени 249.

Кучково 206.

Кучосъ 180.

Кушъ Бали 140.

Кушево 168.

Кушиница, манастиръ 277.

Кушиново 62, 147.

Кушлари 271.

Кушкули 234.

Кущица 219.

Къдрево 149.

Къзълъ Дуали 162.

Къзели 302.

Къзърба 178.

Кълкъшъ, гл. Кукушъ.

Кънали, гл. Канали.

Кънгличъ 141.

Кърбуница 257

Кървеникъ 211.

Кърджаларъ, гл. Кърджалиево.

Кърджали (Кукушко) 167, — (Сѣрско) 178.

Кърджалиево 141.

Кърджево 191.

Кърклино 239.

Къркорница 212.

 

320

 

Кърладово 150.

Кърланово 189.

Кърларъ 197.

Кърлуково 68, 181.

Къряъзи Кьой 271.

Кърналово 187.

Кърнино 158.

Кърньово 155.

Кърпелово 188.

Кърстецъ 245.

Кърчища 267, — Гор. и Дол. гл. Корчища.

Кърчово, село 184; градъ, гл. Кичево.

Кършла 226.

Кършевица 219.

Къръ Шейтанъ 179.

Късли 178.

Късъ Богу 204.

Късъ Пикеси 176.

Кътънъ 199.

Къшани 216.

Къшларъ 146.

Къшла 215.

Къя Бунаръ 77, 204.

Къяджикъ 173.

Кьойли 207.

Кьолеменли (Дойранско) 162, — (Кукушко) 167.

Кьопри Баши 205.

Кьоръ Чалъкларъ 168.

Кьосе Мурджели 166.

Кьоселери 270.

Кьоселеръ Баля 204, — Изиръ 204.

Кьосели 234.

Кьошкъ Чифликъ 267.

Къяджикъ 173.

Къяли (Солунско) 140, — Дойранско 163.

Кюлакли 178.

Кюлахли 166.

Кюприя 63, 185.

Кюпрулю, гл. Велесь.

Кюпъ Кьой 72, 182.

Кюрекли 178.

Кюркчилеръ 199.

Кюрсе Махала 172

Кюсе Елиасъ 202.

Кюселери 232.

Кюсели 179.

Кютукчи Махала 170.

Кючанли 167.

Кючекъ 183.

Кючюкли Махала 172

Кючюкъ Ахметли 270.

Кючукъ Колъ 156.

Кючукъ Фурнусъ 141.

Кючукъ Чифликъ 199.

Кючукъ Кьой 198.

Кяфа 213.

 


 

Л.

Лабаница (Костур., Кореща) Гор. 28, 266, — Дол. 28, 266, — (Насел.) 273, — (Гребен.) 276.

Лабанища, гд. Лабаница, Костурско, Кореща.

Лабаново 82, 267.

Лабунишча, гл. Лабунища.

Лабунища 45, 254.

Лавда 276.

Лавра, манастиръ 174.

Лагино 249.

Лагоръ 268.

Лаготъ 246.

Ладовци 160.

Ладарево 190.

Лажани 247.

Ладжиста, гл. Лачища.

Лажени 49, 249.

Лажецъ (Леринско) 260, —(Битолско) 88, 236.

Лазаровци 255.

Лазорополе 263.

Лайна 75, 140.

Лакавица, гл. Лакайца.

Лакавица Долна 196.

Лакайца 214.

Лакосъ 176.

Лактинье 253.

Лакъ, гл. Новоселяни (Щипско).

Лапсища, гл. Лепчища.

Лампоръ 141.

Ланджа 170.

Лангаза 75, 113, 160.

Ланосъ 280.

Лапарница 219.

Лапра 141.

Лапчища, гл. Лепчища.

Ласкарево 189.

Ласкарце 211.

Латарово 185.

Латорища 272.

Латово 257.

Лафци 238.

Лахна 170.

Лахчани 256.

Лахце 210.

Лахци 49, 241.

Лачища 190.

Лая 273.

Лебиново 277.

Лебисъ 277.

Лебовица 190.

Лѣва Рѣка, гл. Лео Рѣка.

Левенъ 169.

Лѣвотинъ, гл. Лъотинъ.

Лѣво Село 219.

Левтера 71, 201.

Левуново 190.

Легованъ, гл. Нѣгованъ.

 

321

 

Лежанъ, френски ученъ 126, 127, 137.

Лезикъ 169.

Лезово 232.

Лейлилеръ 198.

Лелово 167.

Лелянци 219.

Лембетъ 140.

Ленища 244.

Лео Рѣка 241.

Лепопелци 226.

Лепчища 65, 82, 272.

Лера 95, 289.

Леринъ 64, 66, 79, 86, 88, 99, 103, 115, 249.

Леригово 74, 178.

Лесиче Горно 208, — Долно 208.

Лѣски (Кочанско) 226, — (Мелнишко) 189.

Лѣсковецъ (Битолско, Преспа) 246, — (Леринско) 105, 250, — (Охридско) 252.

Лѣсковица 231.

Лѣсково (Гевгелийско, Влахо-Могленъ) 153, — (Битолско, Демиръ Хисаръ) 240.

Лѣсново 223.

Летевци 207.

Летенъ 90, 261.

Леуново 92, 213.

Левтохоръ 277.

Лехово 184.

Лешани 253.

Лѣшки 227.

Лѣшко 191.

Лѣшница (Демиръ Хисарско), гл. Елешница.

Лѣшница (Мелнишко) 189, — (Тетовско) Горна 212, — Долна 212, — (Тетовско, Гостиварска Нахия) 213, — (Прѣшовско) Горна 219, — Долна 219, — (Пехчевско, Малешево) 229, — (Кичевско) 39, 255 — (Старовско) 287.

Лешокъ 210.

Лѣщенъ (Неврокопско) 195, — (Драмско) 200.

Либаво 147.

Либаново 27.

Либахово, гл. Либаво.

Либеново, гл. Либаново.

Либешово 268.

Либница 188.

Либохово 273.

Либяхово 194.

Ливада 253.

Ливадица (Ен.-Вардарско) 148. — (Мелн.) 190.

Ливадища 194.

Ливадия (Гевгелийско, Влахо-Мегленъ) 105, 153, — (Касандра) 173.

Ливоища 252.

Лидагосъ 144.

Лиляново 189.

Линотопи 101, 266.

Линъ 29, 84, 254.

Липа 155.

Липариново 146.

Липецъ 226.

Липиница 276.

Липинци 270.

Липлакъ, гл. Планиница.

Липково 217.

Липовикъ Горни 234, — Долни 234.

Липовъ Долъ 230.

Липооръ 149.

Липошъ 185.

Лисе, гл. Елисъ.

Лисецъ (Тетовско) 213, — (Кочанско, Осоговия) 227.

Лисичани 48, 257.

Лисиче (Велешко) 157.

Лисия 191.

Лисолай 238.

Листнати 253.

Литовой 147.

Лихнадесъ 272.

Личища 265.

Лишенъ 199.

Лишянъ, гл. Лишенъ.

Лобутъ Паша, турски военоначалникъ 70, 77.

Ловча 194.

Ловчища 196.

Логоварди 33, 237.

Логодашъ 191.

Ложище 177.

Лозаново 146.

Лозена, гл. Лозна.

Лозна, 43, 82, 194.

Лознани 238.

Лозникъ, гл. Лозна.

Лозница, гл. Лозна.

Локарци 219.

Локвени 245.

Локвица (Зъхна) 72, 182, — (Кичев.) 34, 257.

Локово 253.

Локомъ 273.

Локочерей Горни 262, — Долни 252.

Локумъ, гл. Локомъ.

Ломница 212.

Лонгосъ, полуостровъ 74.

Лопате 217.

Лопатиса 237.

Лопенъ 227.

Лопово 106, 189.

Лотарица 272.

Лочишно 280.

Лошница 267.

Лояне 217.

Лубесъ 273.

Лубище, гл. Лубще.

Лубще 258.

Лубница 235.

Луври 274.

Лугонци 152.

Лугунци 105, 156.

Лудово 267.

Лука, френски пѫтешественикъ 117.

Лукарци 219.

Луковитъ, гл. Луково (Касандра).

 

322

 

Лукавица 229.

Луковикя, гл. Локвица (Зъхненско).

Луковица (Берско) 144, — (Тетовско) 212.

Луковицъ 150.

Луково (Касандра) 173, — (Кратовско) 223, — (Дебъръ) 31, 34, 261.

Лунци, гл. Лугонци.

Лунчъ 272.

Лутовица 219.

Лутросъ 143.

Лучени 219.

Лучища 268.

Лѫгадина, гл. Лангаза.

Лъгиново, гл. Лайна.

Лъджа Дере 179.

Лъжени 253.

Лъжичари 146.

Лъжница 195.

Лѫка (Кост.), гл. Лѫнга, — (Кайляр.) 269.

Лѫки (Неврок.) 38, 56, 194, — (Кочан.) 226.

Лѫнга 268.

Лѫнгъ 242.

Лъкавица Горна 194.

Льотинъ 198.

Лърце 212.

Любанъ 196.

Любевци 222

Любанища 252.

Любанци 122, 206.

Любенци 224.

Любетино 251.

Люблешъ 260.

Любовка 189.

Любойно 88, 241.

Люботенъ (Скоп.) 98, 206, — (Щипско) 233.

Любче 196.

Люмница 105, 152.

Ляйтиза 242.

Ляльово 82, 194.

Лянгвичъ 169.

Ляникъ 217.

Ляски 194.

Ляшница 186.

Лященъ, гл. Лѣщенъ.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]