Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
C.
Разпрѣдѣление на населението по кази

 

 

Като говоримъ за разпрѣдѣление на населението по кази, ние се спираме само на ония народи, които по численостьта си завзиматъ какво-годѣ важно положение въ казитѣ. Такива са българитѣ, турцитѣ, гръцитѣ, арнаутитѣ, власитѣ, евреитѣ и циганитѣ. Ще смѣтаме заедно християни и мухамедани.

 

Народитѣ въ Македония се дѣлятъ на 3 групи. Въ първата влизатъ българитѣ и турцитѣ, които сѫ разнесели почти по всички кази въ значително количество; въ втората група влизатъ гръцитѣ и арнаутитѣ, които заселяватъ само отдѣлни покрайни кази на страната; въ третята група влизатъ власитѣ, циганитѣ и евреитѣ, които сѫ разнесени въ по-малки количества изъ много кази.

 

Българитѣ завзиматъ важно мѣсто въ всичкитѣ кази на областьта съ изключение на крайнитѣ крайморски кази и на ония въ юго-

 

291

 

западния ѫгълъ на Македония. Гѫсто е българското население въ всичкитѣ сѣвероизточни кази и въ всичкитѣ западни кази. Разрѣдява се въ срѣдата по долината на Вардаръ.

 

По редъ българитѣ захващатъ слѣднето пропорционално положение въ казитѣ, прѣсмѣтано въ цѣли числа:

 

Малешовска Каза 97 %     Кочанска Каза 58 %
Разложка    „ 96   Струмишка    „ 57
Тиквешка    „ 92     Скопска    „ 55
Криво-Паланска    „ 88   Кукушка    „ 50
Кратовска    „ 82   Дебърска    „ 48
Воденска    „ 82   Щипска    „ 45
Прилѣпска    „ 80   Радовищка    „ 45
Неврокопска    „ 80   Гевгелийска    „ 42
Горно-Джумайска    „ 80   Тетовска    „ 40
Кичевска    „ 79   Сѣрска    „ 38
Енидже-Вардарска    „ 76   Зъхна    „ 38
Прѣшовска    „ 74   Дойранска    „ 37
Рѣканска    „ 73   Драмска    „ 34
Охридска    „ 73   Лѫгадинска    „ 25
Кумановска    „ 71   Кайлярска    „ 20
Петричка    „ 69   Солунска    „ 18
Костурска    „ 68   Берска    „ 16
Велешка    „ 66   Кавалска    „ 15
Мелнишка    „ 63   Св. Гора    „ 11
Леринска    „ 63   Анаселичка    „ 6
Демиръ-Хисарска    „ 61   Правишка    „ 3
Битолска    „ 60   Сари-Шабанска    „ 2

 

Въ Гребенско, Кожанско, Касандра, българитѣ съвсѣмъ липсуватъ.

 

Турското население е разнесено по всичкитѣ кази. По-гѫсто е въ крайнитѣ югоизточни, срѣдномакедонскитѣ крайвардарски и нѣкои югозападни кази.

 

По редъ турцитѣ захващатъ слѣднето пропорционално положение въ казитѣ:

 

Сари-Шабанска Каза 85%   Радовищка Каза 55%
Кайлярска    „ 70   Щипска    „ 53
Кавалска    „ 60   Лѫгадинска    „ 50
Дойранска    „ 59   Правишка    „ 49
Кожанска    „ 58   Драмска    „ 46

 

292

 

Кукушка Каза 46%   Енидже-Вардарска Каза 18%
Струмишка    „ 36   Воденска    „ 17
Кочанска    „ 32   Кратовска    „ 16
Гевгелийска    „ 30   Горно-Джумайска    „ 15
Демиръ-Хисарска    „ 28   Неврокопска    „ 15
Велешка    „ 27   Кумановска    „ 13
Петричка    „ 27   Касандра    „ 12
Сѣрска    „ 27   Прилѣпска    „ 11
Скопска    „ 25   Битолска    „ 10
Зъхна    „ 24   Охридска    „ 10
Солунска    „ 20   Криво-Паланска    „ 9
Тетовска    „ 20   Дебърска    „ 6
Леринска    „ 20   Костурска    „ 5
Берска    „ 19   Тиквешъ    „ 5
Мелнишка    „ 19        

 

Съвършено, или почти съвършено липсува турскиятъ елементъ въ Разлогъ, Св. Гора, Малешово, Рѣка, Нàселица и Гребена.

 

Гръцкото население се ограничава само въ нѣколко южни кази на Македония и то по слѣдния редъ:

 

Въ Анаселичка Каза 94%   Въ Лѫгадинска Каза 22%
Касандра    „ 88   Солунска    „ 20
Гребенска    „ 65   Кавалска    „ 18
Св. Гора    „ 46   Костурска    „ 13
Берска    „ 40   Мелнишка    „ 9
Правишка    „ 39   Драмска    „ 8
Кожанска    „ 35   Кайлярска    „ 5
Зъхна    „ 32   Сари-Шабанска    „ 2
Сѣрска    „ 25        

 

Въ останалитѣ 29 кази гръци съвършено липсуватъ.

 

Арнаутитѣ се намиратъ въ по-значително количество въ слѣднитѣ сѣверозападни кази на Македония:

 

Въ Дебърска Каза 46%   Въ Охридска Каза 12%
Тетовска    „ 35   Битолска    „ 9
Рѣканска    „ 27   Прилѣпска    „ 7
Прѣшовска    „ 25   Леринска    „ 7
Кичевска    „ 15   Костурска    „ 6
Кумановска    „ 14   Велешка    „ 2
Скопска    „ 13        

  

293

 

Въ останалитѣ 33 кази нѣма арнаутско население съ изключение на отдѣлни лица.

 

Влашкото население е разпрѣдѣлено по слѣдния редъ въ казитѣ:

 

Въ Гребенска Каза 32%   Въ Св. Гора Каза 3%
Гевгелийска    „ 26   Зъхна    „ 2
Берска    „ 20   Разлогъ    „ 2
Битолска    „ 15   Драмска    „ 2
Костурска    „ 6   Воденска    „ 1
Леринска    „ 6   Неврокопска    „ 1
Кочанска    „ 6   Сари-Шабанска    „ 1
Кайлярска    „ 4   Кратовска    „ 1
Демиръ-Хисарска    „ 4   Прилѣпска    „ 1
Мелнишка    „ 4   Анаселичка    „ 1
Охридска    „ 3   Кожанска    „ 1

  

Въ останалитѣ кази власи има по-малко отъ 1% или съвсѣмъ липсуватъ.

 

Евреитѣ завзиматъ важно мѣсто само въ Солунската Каза. Въ останалитѣ кази процента имъ е на всѣкадѣ много нищоженъ; тѣ иматъ слѣдния редъ по кази:

 

Въ Солунска Каза 35%   Въ Щипска Каза 2%
Битолска    „ 4   Берска    „ 1
Струмишка    „ 2   Скопска    „ 1
Сѣрска    „ 2   Костурска    „ 1
Кавалска    „ 2        

 

Въ останалитѣ кази въ 8 има по-малко отъ 1%,  а въ другитѣ евреи съвсѣмъ нѣма.

 

Циганското население е разнесено по казитѣ по слѣдния редъ:

 

Правишка Каза 9%   Кочанска Каза 4%
Драмска    „ 6   Скопска    „ 3
Кавалска    „ 5   Зъхна    „ 3
Леринска    „ 5   Демиръ-Хисарска    „ 3
Сари-Шабанска    „ 4   Петричка    „ 3
Сѣрска    „ 4   Лѫгадинска    „ 3
Мелнишка    „ 4   Дойранска    „ 3
Струмишка    „ 4   Солунска    „ 2
Кукушка    „ 4   Воденска    „ 2
Енидже-Вардарска    „ 4   Битолска    „ 2
Берска    „ 4   Прилѣпска    „ 2

  

294

Криво-Паланска Каза 2%   Малешовска Каза 1%
Кумановска    „ 2   Кратовска    „ 1
Тетовска    „ 2   Щипска    „ 1
Разлогъ    „ 2   Радовищка    „ 1
Гевгелийска    „ 1   Охридска    „ 1
Тиквешъ    „ 1   Дебърска    „ 1
Велесъ    „ 1   Костурска    „ 1
Горно-Джумайска    „ 1   Анаселичка    „ 1
Неврокопска    „ 1        

  

Въ останалитѣ 7 кази цигани има по-малко отъ 1 процентъ. Съвсѣмъ нѣма цигани само въ Св. Гора. Въ другитѣ кази, дѣто не сѫ отбѣлѣзани никакъ цигани, това е станало поради малочисленостьта имъ и скудость отъ точни данни.

 

На края на книгата сѫ приложени 5 карти, въ които нагледно се вижда, какво положение завзиматъ въ отдѣлнитѣ кази българитѣ, турцитѣ, гръцитѣ, арнаутитѣ и власитѣ. Понеже Битолската Каза е извънредно голѣма и захваща и пространство и население колкото 3 други кази, ние сме я раздѣлили на 3 части. Въ едната влиза Битолската Околия съ българи 51 %, власи 16, турци 15 и арнаути 10; въ другата влизатъ Крушовската и Демиръ-Хисарска Нахия съ българи 78 % и власи 17, а въ третята влиза цѣлата Прѣспа, съставена тоже отъ двѣ нахии съ българи 75 %, власи 11 и арнаути 9.

 

На тия карти ние виждаме, че българитѣ иматъ абсолютно мнозинство въ 24 кази, турцитѣ иматъ таково мнозинство въ 8 кази, гръцитѣ само въ 3 кази, а другитѣ народи нито въ една.

 

Въ 10 кази ни единъ народъ не прѣодолѣва подпълно, тѣ сѫ имено: Солунска, Берска, Гевгелийска, Св. Гора, Зъхна, Драмска, Правешка, Сѣрска, Дебърска и Тетовска. Отъ тѣхъ Солунската е еврейско-турско-гръцко-българска съ най-голѣма численость на евреитѣ; Берската е гръко-турска-българска съ най-голѣма численость на гръцитѣ; Гевгелийската е българо-турско-влашка съ численъ прѣвѣсъ на българитѣ; Св. Гора е гръко-руско-българска съ численъ прѣвѣсъ на гръцитѣ; Зъхна е гръцко-българо-турска съ прѣвѣсъ на гръцитѣ; Драмската Каза е турско-българо-гръцка съ прѣвѣсъ на турцитѣ; Правишката е гръко-турско-циганска съ прѣвѣсъ на гръцитѣ; Сѣрската е българо-гръцко-турска съ прѣвѣсъ на българитѣ; Дебърската е българо-арнаутско-турска съ прѣвѣсъ на българитѣ и Тетовската е арнаутско-българо-турска съ прѣвѣсъ на

 

295

 

арнаутитѣ. Всичкитѣ тия смѣсени кази сѫ покрайни, дѣто се ср-щатъ горѣ-долѣ приблизително еднакво силни 3 народи — изключение прави Гевгелийската, която е централна и Солунската, въ която се срѣщатъ 4 народи.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]