Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

41. Дебърска Каза (Горни Дебъръ)

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Дебъръ 4500             10500     500   15500
   Поле
  2 Райчица 660                       660
  3 Гратъ Елевци 155                       155
  4 Сушица 76                       76
  5 Бомо               120         120
  6 Рашани               50         50
  7 Спасъ               180         180
  8 Войникъ               230         230
  9 Ковачица (Коачица)               390         390
 10 Блато Горно               160         160
 11 Блато Долно               170         170
 12 Обоки 175 180                     355
 13 Деоляни 110             130         240
 14 Орбеле (Ърбели) 75 125                     200
 15 Макелари 210 240                     450
 16 Корчища (Кърчища) Горно 240                       240
 17 Корчища Долно   200                     200
 18 Клабучища 90 420                     510
 19 Банища 300                       300
 20 Кривци 80             250         330

 

260

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 21 Аме               160         160
 22 Граждане 85             100         185
 23 Майтиръ               120         120
 24 Трѣбча               160         160
 25 Пехица               200         200
 26 Еребаръ               320         320
 
   Малесия
   Грика Воглъ (Мала Рѣка)
 27 Тополяни               270         270
 28 Стушанъ               320         320
 29 Зогай               640         640
 30 Окшутинъ               390         390
 31 Блаце               480         480
 32 Омеже               920         920
 33 Ковачища               320         320
 34 Мажица               300         300
 35 Бочево               260         260
 36 Черепецъ               230         230
 37 Вльаше               180         180
 38 Горица               900         900
 39 Годево               90         90
 40 Боново               140         140
 41 Село Кичъ               170         170
 
   Грика Маде (Голѣма Рѣка)
 42 Булчиза               900         900
 43 Жзърчанъ               250         250
 44 Смолникъ               100         100
 45 Люблешъ               160         160
 46 Сребърново               30         30
 47 Софърчанъ               190         190
 48 Чанкаръ               150         150
 49 Плака               130         130
 50 Косачъ               35         35
 51 Великаша               170         170
 52 Замированъ               660         660
 53 Цръвеникъ               200         200
 54 Пучево               280         280
 
   Жупа
 55 Селци 1050                       1050
 56 Елевци Горно 65   550                   615

 

261

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 57 Елевци Долно 60   130                   190
 58 Дългашъ 30   100                   130
 59 Осолница 130                       130
 60 Осолница Турска     200                   200
 61 Праленикъ 20   250                   270
 62 Вапа Горна 116                       116
 63 Вапа Долна 60                       60
 64 Пѣовци 85                       85
 65 Житинени   232                     232
 66 Кочища 180 175                     355
 67 Ноаци     600                   600
 68 Коджаджикъ     1250                   1250
 69 Брещани     300                   300
 70 Брещица 280 600                     880
 71 Папраница Голѣма   460                     460
 72 Папраница Мала 50 400                     450
 73 Пареши 120                       120
 74 Баланци Горно и Долно               295         295
 75 Църни Обоци   80                     80
 76 Байрамовци   80                     80
 77 Горенци Горно и Долно 84 350                     434
 78 Власики 10 55                     65
 
   Дримъ Колъ
 79 Дрѣнокъ 500                       500
 80 Модричъ 960                       960
 81 Луково 890                       890
 82 Нерези 500                       500
 83 Безево 180                       180
 84 Пискупщина 165                       165
 85 Ябланица 850 110                     960
 
   Голо Бърдо
 86 Джепища 165 135                     300
 87 Върбница 300                       300
 88 Требища 70 2500                     2570
 89 Гинеецъ 210                       210
 90 Кленье 240 230                     470
 91 Летенъ   240                     240
 92 Стеблево 380 400                     780
 93 Себища 360 400                     760
 94 Борово 280                       280

 

262

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 95 Сопотъ               600         600
 96 Забзунъ               400         400
 97 Острени Голѣмо 30 500                     530
 98 Острени Мало 78 400                     478
 99 Радомирица   440                     440
100 Миреши   30                     30
101 Отишане 25 240                     265
102 Вичища               130         130
103 Голеища               65         65
104 Сърпетово   120                     120
105 Пасинки 24             100         124
106 Тучепи 20 160                     180
107 Торбачи   130                     130
108 Търново   540                     540
109 Радовеща   120                     120
110 Заборье 115                       115
 __ Незаписани                     200    
 
 

Всичко

15438 10292 3380         23695     700   53505

 

 

За Дебърската Каза въ турскитѣ салнамета нѣма що годѣ вѣроятни свѣдѣния, понеже тамъ немогатъ да се държатъ нофузни списаци за арнаутското население, което не се покорява на разпорежданията на властитѣ. По прѣсмѣтания, направени намѣрки отъ турскитѣ власти, мѫжкото население въ казата, мухамеданско и християнско, възлиза на 28 500 души. Като прибавимъ и толкова жени, ще имаме общо число на населението 57 000.

 

Статистиката на Ростковски за тая каза е съвършено негодна. Въ нея много села сѫ записани криво до неузнаванье. Изгубено е турското население въ Жупа. Изгубено е торбешкото население съ малко изключение. Поставени сѫ несѫществуващи арнаути християни. Поставени сѫ въ много села християни, които сега вече сѫ ги напуснали изцѣло или въ по-голѣмата си часть и сѫ замѣнени съ арнаути. Споредъ тая статистика въ Горни Дебъръ има славяни 15 994, арнаути мухамедани 23 997, арнаути християни 1 208 и славяни мухамедани 766.

 

Верковичовата статистика е тъй сѫщо сега съвсѣмъ непригодна за тая каза, понеже е правена отдавна и оттогава насамъ

 

263

съставътъ на населението е много измѣненъ. Освѣнъ това нѣкои числа и за врѣмето, когато сѫ събирани, сѫ били невѣрни. Въ гр. Дебъръ напримѣръ сѫ поставени 14 456 мѫже арнаути! Сравнение съ числата на тая статистика неможемъ да правимъ още и за това, че въ нея къмъ Горно-Дебърската Каза е прибавена и околностьта Мала Рѣка, която сега е отдѣлена въ друга каза.

Въ Пловдивската статистика за тая каза нѣма данни.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]