Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

40. Кичевска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

   Горно Кичево
   1 Кичево (Кърчово) 1200 3560                 84   4844
  2 Махмудовци (Илиповци)               40         40
  3 Лазаровци 130                       130
  4 Стрѣлци               95         95
  5 Гарани               400         400
  6 Шутово 6             340         346
  7 Премка 320 45                     365
  8 Сърбица   850                     850
  9 Архангелъ 50             175         225
 10 Поповяни 220             60         280
 11 Лѣшница 170             75         245
 12 Тýйнъ 120             675         795
 13 Ново Село 110             75         185
 14 Бачища   450                     450
 15 Заясъ               2150         2150
 16 Яголъ 160             110         270
 17 Доленци Яголско 210                       210
 18 Букóйчани 180                       180

 

256

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 19 Мидимци 192                       192
 20 Колари 20             160         180
 21 Бериково               155         155
 22 Папрадища               220         220
 23 Стрегомища Горна   400                     400
 24 Стрегомища Долна   165                     165
 25 Цървивци   425                     425
 26 Рѣчани Заясъ 45                       45
 27 Грѣшница               350         350
 28 Тръбичово               105         105
 29 Длабуки Долъ               210         210
 30 Ослóмей 192                       192
 31 Жубрино               260         260
 32 Ращани 288                       288
 33 Осой 250                       250
 
   Горна Копачка
 34 Кнежино 280                       280
 35 Яорецъ 160                       160
 36 Добрѣноецъ 500                       500
 37 Лахчани 384                       384
 38 Душегубица  }                          
 

}  

580                       580
 39 Кленоецъ      }                          
 40 Попоецъ 410                       410
 41 Малкоецъ 120                       120
 42 Иванчища 336                       336
 43 Ехлоецъ 475                       475
 44 Подвисъ 304                       304
 
   Долна Копачка
 45 Юдово 240                       240
 46 Бърджани 230                       230
 47 Видрани 72                       72
 48 Попължани 120                       120
 49 Свинища 360                       360
 50 Козица 585                       585
 51 Бѣлица 750                       750
 52 Кладникъ 480                       480
 53 Другово               260         260
 54 Сърбянъ Доленци (Доленци Мънастирско) [1] 320                       320

 

  

1. Поради близостьта на с. Сърбяни и на манастира Прѣчиста селото Доленци се именува тъй за отлика отъ другото Доленци въ сѫщата каза.

 

257

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 55 Сърбяни 304 150                     454
 56 Кърбуница 515                       515
 
   Долно Кичево
 57 Староецъ 36 95                     131
 58 Сълпъ               220         220
 59 Вранещица 750                       750
 60 Атища 80                       80
 61 Доленци Бѣлостенъ, Горно и Долно 315                       315
 62 Лисичани 140 420                 50   610
 63 Дворци 175                       175
 64 Преглово   230                     230
 65 Пласница 200 650                 80   930
 66 Латово 400                       400
 67 Русяци 430                       430
 68 Орѣхочецъ 144                       144
 69 Ижища 210                       210
 
   Рабетинъ Колъ
 70 Рѣчани Рабетинско 120                       120
 71 Рабетино 100                       100
 72 Крушица 128 20                     148
 73 Патеецъ 96                       96
 74 Козичино 400                       400
 75 Дупяни 320                       320
 76 Свети Врачи 225                       225
 77 Орланци 640                       640
 78 Миокази 200                       200
 79 Челопеци 290 100                     390
 
   Порѣчка Нахия
   Долно Порѣче
 80 Бродъ 350                       350
 81 Требино   65                     65
 82 Суходолъ 112                       112
 83 Дѣвичъ 210                       210
 84 Грѣшница 450                       450
 85 Локвица 840                       840
 86 Виръ 290                       290
 87 Крушье 512                       512
 88 Слатино 400                       400
 89 Сушица 260                       260
 90 Инче 100                       100

 

258

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 91 Томино Вело 320                       320
 92 Могилецъ 200                       200
 93 Манастирецъ 410                       410
 94 Ковче 24                       24
 95 Зъркле 180                       180
 96 Тополница 230                       230
 97 Калугерецъ 180                       180
 98 Драговъ Долъ 40                       40
 
   Горно Порѣче
 99 Самоковъ [1]               5         5
100 Коачъ 240                       240
101 Лубще (Лубище) 286                       286
102 Бенче 200                       200
103 Битоо (Битово) 200                       200
104 Звечанъ 190                       190
105 Ботушье 410                       410
106 Рамне 170                       170
107 Брѣзъ 204                       204
108 Косово 176                       176
109 Растешъ 245                       245
110 Требовлье 180                       180
111 Заградъ 90                       90
112 Вълче 85                       85
113 Близненско 20                       20
114 Сдунье 260                       260
115 Брѣзница 280                       280
116 Тажио 215                       215
117 Модрища 130 35                     165
118 Браканъ               50         50
 __ Незаписани                     50   50
 
 

Всичко

25476 7660           6190     264   39590

 

 

Споредъ вилаетското салнаме въ Кичевската Каза има 14 322 мухамедани, 12 879 българи и 46 гръци и власи. Числото на българитѣ тукъ е намалено поне съ 10 000 жители. Власи има въ градеца Кичево около 10—15 души, но тѣ иматъ семействата си въ Крушово и тамъ се броятъ. Гръци нѣма въ казата.

 

 

1. Въ Самоковъ има само мюдуръ, който управлява цѣлото Порѣче.

 

259

 

Въ статистиката на Ростковски сѫ отбѣлѣзани 26 589 славяни, 7 933 славяни мухамедани и 2 380 арнаути. Понеже изъ тая каза става постоянно изселванье на българското население, затова и споредъ по-старитѣ дани, отъ дѣто е черпѣлъ свѣдѣния Ростковски, то е било по-многочислено. Погрѣшно сѫ отбѣлѣзани въ тая статистика много арнаути като славяни мухамедани, затова и числото на арнаутитѣ е малко, а онова на помацитѣ доста голѣмо.

 

У Верковича тъй сѫщо липсуватъ арнаутитѣ въ повечето села. Когато сѫ събирани свѣдѣния за неговата статистика, арнаутитѣ и въ дѣйствителностъ сѫ били много по-малко. Споредъ тая статистика въ Кичевската Каза има българи 22 648, помаци мѫже 5 609 и арнаути мѫже 2 086. Пловдивската статистика показва 9 267 българи и 3 914 мухамедани.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]