Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

39. Охридска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Охридъ 8000   5000       300 500 460   600   14860
  2 Любанища [1] (Любанишча) 350                       3500
  3 Тарпезица (Тарпейца) 315                       315
  4 Пещани 560 50                     610
  5 Елшани 240                       240
  6 Койнско 360                       360
  7 Велесто (Велестово) 560                       560
  8 Шипокно 30                       30
  9 Горица 14                       14
 10 Рамне 140                       1400
 11 Велгощи 1190 30                     1220
 12 Лѣсковецъ (Лѣскоецъ) 200                       200
 13 Скребатно 490                       490
 14 Завой 280                       280
 15 Свинища 475                       475
 16 Плаке 160                       160
 17 Куратица 395                       395
 18 Рѣчица 120                       120
 19 Опейнца 470                       470
 20 Сируля 440                       440
 21 Ливоища (Лйоишча) 40                       40
 22 Вапила 64                       64
 23 Расино 60                       60
 24 Коселъ Горни 300                       300
 25 Коселъ Долни 30                       30
 26 Локочерей Горно 130                       130
 27 Локочерей Долно 140                       140
 28 Вишово (Вишоо) 18                       18
 29 Орманъ 50                       50
 30 Гѫбавци 30                       30
 31 Подмолье 40                       40
 32 Ороовникъ 140                       140
 33 Горенци 130                       130
 34 Требенища 310                       310
 35 Волино 330                       330
 36 Климещани 80                       80
 37 Корощица               440         440

 

 

1. И въ Охридско вмѣсто шт се изговаря шч.

 

253

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 38 Делогожда               730         730
 39 Татеши 300             450         750
 40 Боговица               120         120
 41 Поумъ               360         360
 42 Мислодежда               300         300
 43 Присовяни 480                       480
 44 Збъждье 550                       550
 45 Ържано 360                       360
 46 Локово 320                       320
 47 Глобочица 300                       300
 48 Ташъ Морунища 400             70         470
 49 Ново Село               36         36
 50 Троянъ Чифликъ 20                       20
 51 Биждово (Бижоо) 66                       66
 52 Драслайца 340                       340
 53 Ливада 90                       90
 54 Лъжени 300                       300
 55 Бърчово 300                       300
 56 Мешейща 900                       900
 57 Листнати 30                       30
 58 Алистрати 50                       50
 59 Сушани 30                       30
 60 Жебинье (Жебище) 12                       12
 
   Нахия Дебърца
 61 Издеглавье 220                       220
 62 Слатино 960                       960
 63 Слатински Чифликъ 40                       40
 64 Лактинье 480                       480
 65 Годиве 550                       550
 66 Сливово 400                       400
 67 Върбяни 480                       480
 68 Ърбино 280                       280
 69 Турье 320                       320
 70 Мраморецъ 500                       500
 71 Оздолени 200                       200
 72 Смолени 18                       18
 73 Бѣлчища 650                       650
 74 Велме 700                       700
 75 Брѣжани 560                       560
 76 Лешани 450                       450
 77 Злести 530                       530

 

254

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 78 Срѣдорѣчъ Горно 100                       100
 79 Срѣдорѣчъ Долно 72                       72
 80 Гърко Поле (Гърково Поле) 20                       20
 81 Пѣсочени               360         360
 82 Цървена Вода 290                       290
 83 Ботумъ 370                       370
 
   Стружка Нахия
 84 Струга 3000   1000         350     220   4570
 85 Калища 8             220         228
 86 Радожда 650                       650
 87 Линъ 300             300         600
 88 Влай 165                       165
 89 Райца   840                     840
 90 Фъргово               360         360
 91 Радолища               700         700
 92 Загръчани               225         225
 93 Бѣлица Горна               150 850       1000
 94 Бѣлица Долна               50 650       700
 95 Велеща               1100         1100
 96 Вишни 600             20         620
 97 Охтиси (Октиси) 840 550                     1390
 98 Вехчани 2590                       2590
 99 Подгорци 600 550                     1150
100 Лабунища 660 800                     1460
101 Боровецъ 360 200                     560
102 Вранища 526 6                     532
103 Мишлешово 700                       700
104 Морунища (Мороища) 250                       250
105 Дѫбовяни 240             150         390
 
 

Всичко

41208 3026 600       300 6991 1960   820   60305

 

 

За Охридската Каза имаме двѣ турски статистики. Едната е точенъ прѣписъ отъ конашкитѣ нофузни тефтери, направенъ прѣзъ 1889 год., а другата е отъ официалното вилаетско салнаме. Споредъ първата статистика въ казата има 36 621 българи (въ това число влизатъ власитѣ) и 16 250 мухамедани. [1] Въ вилаетското салнаме намираме мухамедани 29 360, българи 14 296 и гръци (власи

 

 

1. *** Битолско, Прѣспа и Охридско, СбМ. IV. 89—91.

 

 

255

 

и българи патриаршисти) 3 049. Отъ тия числа се вижда добрѣ, сѫщо както бѣше и за Прилѣпската Каза, какъ турскитѣ власти въ Битоля сѫ измѣнявали числата отъ нофузнитѣ книги за да увеличатъ мухамеданското население а да намалятъ християнското.

 

Споредъ статистиката на Ростковски въ Охридската Каза има 37 169 славяни, 318 славяни мухамедани, 12 680 арнаути и 1 953 власи. Въ тая статистика погрѣшно е записано турското население въ градоветѣ Охридъ и Струга като арнаутско. Сѫщо така погрѣшно сѫ записани мухамеданитѣ отъ Октиси, Подгорци и Боровецъ като арнаути.

 

Споредъ Верковичовата статистика българи има 49 700, помаци само мѫже 1 923, арнаути мѫже 6 230 и цигани мухамедани мѫже 332. И тукъ турското население погрѣшно е записано като арнаутско. Власитѣ въ града и въ двѣтѣ Бѣлици сѫ записани като българи. Въ Пловдивската статистика намираме 17 706 българи, 4 827 мухамедани, 1 гръкъ, 380 власи, 1 еврейнъ и 275 цигани.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]