Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

38. Леринска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Леринъ (Флорина) 2820   5000       100 200 84 20 1600   9824
  2 Неволяни 1260   300                   1560
  3 Котори Долно 600           174           774
  4 Котори Горно 168           60           228
  5 Кучковени (Кучкоени) 840                       840
  6 Пѣсочница 850   200                   1050
  7 Върбени (Долно Върбени) 690                       690
  8 Росенъ (Росна) 400                       400
  9 Попължени (Вакъвъ Кьой) 1100                       1100
 10 Борешница 348                       348
 11 Неокази 650   180                   830
 12 Вощарени 810   600                   1410
 13 Баница 1650                       1650
 14 Горничево 960                       960
 15 Живойна (Живина) 300   200                   500
 16 Добровени (Доброяни) 225                       225
 17 Пападия 50                       50
 18 Рахманли (Раманче) 140                       140
 19 Коняри Горно     280                   280
 20 Коняри Долно     390                   390
 21 Асаново Село 540   50                   590
 22 Крушоради 650                       650
 23 Сетина 750                       750
 24 Юрокъ (Юроково) 216                       216
 25 Сакулево 350   80                   430
 26 Петорица 210                       210
 27 Совичъ 300                       300
 28 Лажени 200                       200
 29 Забърдени 325                       325
 30 Каленикъ Горно и Долно 394                       394
 31 Кладошница 620                       620
 32 Клодороби 340                       340
 33 Клещино Горно               350         350
 34 Клещино Долно 400             150         550
 35 Ерменово (Арменоро) 780   125                   905
 36 Крепешино 320                       320
 37 Лагино 520                       520
 38 Бухъ (Буфъ) 1900                       1900

 

250

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 39 Ерменско (Арменско) 1080                       1080
 40 Песодеръ                 750       750
 41 Търсье 960                       960
 42 Нередъ 1950                       1950
 43 Маала     600         110         710
 44 Цѣрово 300                       300
 45 Плешевица               700         700
 46 Лѣсковецъ 330                       330
 47 Въртоломъ               360         360
 48 Бачъ 490                       490
 49 Лажецъ               130         130
 50 Дървенъ     200                   200
 51 Крѣменъ Горни     280                   280
 52 Крѣменъ Долни     350                   350
 53 Орта Оба     250                   250
 54 Алопешъ 300                       300
 
   Нахия Невѣска
 55 Невѣска                 2300       2300
 56 Бѣлъ Каменъ             560   100       660
 57 Айтосъ 950                   60   1010
 58 Горенци     100               35   135
 59 Зелениче 1800   500               72   2372
 60 Прѣкопана 1100                       1100
 61 Сребрени 560                       560
 62 Елово [1]             40           40
 63 Елеово (Елехово)             750   90       840
 64 Негованъ             620   100       720
 
   Нахия Рудникъ
 65 Суровичево 750   35               50   835
 66 Пѫтеле (Пателе) 1750                   60   1810
 67 Екши Су (Върбени Горно, Върбени Молско) 1900                   65   1965
 68 Петърско 400   550               36   986
 69 Гулинци     20               150   170
 70 Спанци     120               60   180

 

 

1. Селото Елово е чифликъ на единъ Лерински бегъ. Населението му постоянно намалява, понеже бегътъ се държи злѣ къмъ селянитѣ. Прѣзъ миналата година сѫ били останали само 4 кѫщи. Другитѣ се изселватъ на Бѣлъ Каменъ, Негованъ и Леринъ.

 

251

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 71 Любетино 325                   30   355
 72 Свети Тодоръ     100 300                 400
 73 Инско             40       48   88
 74 Неволяни     150               150   300
 75 Рудникъ 160   50                   210
 76 Новоселско                     120   120
 77 Нови Градъ     500               70   570
 78 Сотиръ     200               140   340
 
 

Всичко

37781   11410 300     2344 2000 3424 20 2746   60025

 

 

Споредъ вилаетското салнаме отъ 1305 год. въ Леринската Каза има 19 874 мухамедани и 23 916 християни. Тия числа сѫ съвършено невѣрни. Количеството на християнитѣ е умишлено намалено, а на мухамеданитѣ повишено, както забѣлѣзахме и при другитѣ кази на тоя вилаетъ.

 

Споредъ Ростковски въ казата има славяни 32 752, турци 11 475, арнаути мухамедани 3 657, арнаути християни 723 и власи 2 934. Най-голѣмата грѣшка на тая статистика е, че липсува многобройното циганско население въ казата; то е отбѣлѣзано въ двѣтѣ нахии като турско. Освѣнъ това погрѣшно сѫ отбѣлѣзани арнаути въ селата на Руднишката Нахия, дѣто освѣнъ новопоселени 7—8 християнски кѫщи въ с. Инско други арнаути нѣма. Изпуснати сѫ и арнаутитѣ християни, като несмѣтаме ония въ с. Негованъ.

 

Въ Верковичовата статистика къмъ Леринската Каза сѫ присъединени и нѣкои села отъ сегашната Кайлярска Каза, а въ Пловдивската статистика на тая каза липсуватъ десетина села, затова и съ двѣтѣ неможе да се прави сравнение. Освѣнъ това Верковичъ е изпусналъ всичкото арнаутско население, и християнско и мухамеданско. Извѣстно е, че нѣкои арнаути сѫ по-нови прѣселници отъ тая статистика, но нѣкои сигурно сѫ сѫществували, когато е тя правена.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]