Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

36. Битолска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Битоля (Манастиръ) 10000   10500         1500 7000 5500 2000 500 37000
  2 Буково 1490                       1490
  3 Кръстево (Кръстофоръ) 280                       280
  4 Бистрица 245                       245
  5 Кравари 160                       160
  6 Орѣхово 260                       260
  7 Олевени 230                       230
  8 Злокукяни               500         500
  9 Барешани 360                       360
 10 Канино 60             190         250
 11 Велушина 920                       920
 12 Градешница 540                       540
 13 Кишава               700         700
 14 Острецъ               550         550
 15 Драгошъ 800                       800
 16 Раково 850                       850
 17 Битоше 580                       580
 18 Света Петка 550                       550
 19 Обсирено 260             60         320
 20 Клабучища 750             100         850
 21 Негочани 500             150         650
 22 Лажецъ 340             400         740
 23 Породинъ 300             190         490
 24 Жабяни 240             100         340
 25 Егри Горно 70             50         120
 26 Егри Долно 240                       240
 27 Егри Срѣдно 190                       190
 28 Букри 75                       75
 29 Кенали (Крѣменица)     2200                   2200
 30 Меджитли     500                   500
 31 Аккечели     130                   130
 32 Кара Ханъ     500                   500
 33 Кимово               560         560
 34 Вакъвъ 390                       390
 35 Егри Вакъвъ 135                       135
 36 Обтичари 380                       380
 37 Поешоо (Поешово) 210                       210
 38 Бори Мечка 70                       70

 

237

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 39 Ноаци (Новаци) 450                       450
 40 Логоварди 420                       420
 41 Баляникъ 160                       160
 42 Рибарци 210                       210
 43 Гнеотино 300                       300
 44 Бродъ 490                       490
 45 Гърдино (Гърдиново) 90                       90
 46 Сливица 230                       230
 47 Скочи Виръ 425                       425
 48 Велео Село 110                       110
 49 Тепавци 354                       354
 50 Гнилежъ 130                       130
 51 Пологъ 160                       160
 52 Ченгелъ 95                       95
 53 Грумази 80                       80
 54 Орео (Орѣхово) 160   90                   250
 55 Паралоо (Паралово) 195                       195
 56 Суходолъ 300             50         350
 57 Ношпалъ 240                       240
 58 Вранявци 230                       230
 59 Балденци 185                       185
 60 Добромиръ 416                       416
 61 Агларци Горно 180   50                   230
 62 Агларци Долно 170   60                   230
 63 Далбеювци 255   85                   340
 64 Дедебалци 200   50                   250
 65 Радоборъ 320                       320
 66 Добрушево 590                       590
 67 Чарлий Горно 120                       120
 68 Чарлий Долно 325                       325
 69 Подмолъ 250                       250
 70 Лопатица 210                       210
 71 Трапъ 206                       206
 72 Чарма 357                       357
 73 Влахларъ 200                       200
 74 Емрлеръ     120                   120
 75 Бѣла Църква 500                       500
 76 Обършани 540                       540
 77 Руфци (Пашино Руфци) 450                       450
 78 Вогани 160                       160
 79 Свети Тодори 210                       210

 

238

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 80 Подино Горно 85                       85
 81 Подино Долно 115                       115
 82 Дървеникъ               415         415
 83 Иваньевци 280                       280
 84 Сърбци 820                       820
 85 Беранци 540                       540
 86 Вашарейца (Вощарица) 350                       350
 87 Лознани 300                       300
 88 Новоселяни 100                       100
 89 Църно Буки 460                       460
 90 Лисолай 340                       340
 91 Змирнево (Смирнево) 90                       90
 92 Кукуречани 700                       700
 93 Драгарино 55                       55
 94 Драгожани 130                       130
 95 Кочища 320                       320
 96 Змирнево Старо (Старо Смирнево)               70         70
 97 Секирани 160                       160
 98 Църно Върфъ (Църни Върхъ) 35                       35
 99 Облаково 350                       350
100 Лафци (Лахци) 610                       610
101 Мечкарица 26                       26
102 Чагоръ 130                       130
103 Лопатица 260                       260
104 Снѣгово               45         45
105 Обѣдникъ               250         250
106 Утово 70                       70
107 Църнейцъ (Чърневици)               500         500
108 Стругово 320                       320
109 Загориче 140                       140
110 Суходолъ               120         120
111 Кудретино 52                       52
112 Крагуево 40                       40
113 Мургашево               240         240
114 Стрежево 200                       200
115 Свинища 85                       85
116 Кобалевци 120                       120
117 Прѣсиле               320         320
118 Търновци   450                     450
119 Смилево 2200                       2200

 

239

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

120 Смилево Старо 70                       70
121 Сухо Гърло 55                       55
122 Могила 850                       850
123 Карамани 350                       350
124 Кърклино 460                       460
125 Ращани 90                       90
126 Оризари Горно 236                       236
127 Оризари Долно 440                       440
128 Трънъ 240                       240
129 Кафтанджица 22                       22
130 Смолево 5                       5
131 Брусникъ 755                       755
132 Доиво (Дихово) 200             260         460
133 Нижо Полье (Джинджо Полье) 190           250   1590       2030
134 Магарево                 2400       2400
135 Търново               50 2400       2450
136 Братинъ Долъ 100             150         250
137 Роотино 400                       400
138 Цапари 1420                       1420
139 Гявато 1500                       1500
140 Кажани 65             450         515
141 Рамна 210             230         440
142 Лера 180             340         520
143 Доленци 200             350         550
144 Метимеръ 100                       100
145 Маловища                 2300       2300
146 Зулица 254                       254
147 Чекърчи 160             350         510
148 Подземъ 258                       258
 
   Нахия Демиръ Хисаръ (Желѣзнечкà Рѣка, Желѣзнецъ)
149 Прибилци               450         450
150 Слѣпче 570                       570
151 Бѣлче 100                       100
152 Света 325                       325
153 Единаковци 300                       300
154 Бараково 72                       72
155 Вардино 200                       200
156 Градище 180                       180
157 Журже 350                       350

 

240

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

158 Жванъ 340                       340
159 Мрѣнога 380                       380
160 Лѣсково 260                       260
161 Бойща 650                       650
162 Церово 195                       195
163 Вирово 350                       350
164 Слоещица 650                       650
165 Кочища 120             200         320
166 Растоица (Растовица) 170                       170
167 Ново село       200                 200
168 Ракитница 255                       255
169 Радево 250                       250
170 Сопотница 560                       560
171 Доленци 330                       330
172 Брѣзово 560                       560
173 Бабино 430                       430
174 Баздерникъ 350                       350
175 Желѣзнецъ 320                       320
176 Златково 37                       37
177 Церъ 1560                       1560
178 Църско Горно 250                       250
179 Църско Долно 265                       265
180 Спространье 560                       560
181 Велмевци 800                       800
182 Илино Мало 500                       500
183 Илино Голѣмо 640                       640
 
   Крушовска Нахия
184 Крушово 4950           400   4000       9350
185 Тръстеникъ                 95       95
186 Острилци 300                       300
187 Арильово 90                       90
188 Дивяци Долно 230                       230
189 Дивяци Горно 285                       285
190 Пуста Рѣка 300                       300
191 Зашле 280                       280
 
   Прѣспа
   Ресенска Нахия (Горна Прѣспа)
192 Ресенъ 2400 800 30         300 570   350   4450
193 Янковецъ 900               180       1080
194 Избища 232                       232

 

241

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

195 Леорѣка (Лѣва Рѣка) 285                       285
196 Крушье 370                       370
197 Буково   120           90         210
198 Кривени 450                       450
199 Златари 370                       370
200 Съпотско 420 75                     495
201 Бно [1] 500                       500
202 Ехла 380                       380
203 Дупени 462                       462
204 Лажци 120 150           6         276
205 Царедворъ 650 350 25                   1025
206 Перово 590                       590
207 Дърмени 415 225                     640
208 Езерени 240                       240
209 Подмочани 480 90                     570
210 Бѣла Църква Долна 160             105         265
211 Бѣла Църква Горна 110             180         290
212 Козякъ   180           30         210
213 Стипона 30                       30
214 Прѣлюбье 48                       48
215 Покървеникъ 220                       220
216 Волкодери 90                       90
217 Шурленци 120                       120
218 Отешово 40                       40
219 Лѣскоецъ (Лѣсковецъ) 92                       92
220 Стенье 168                       168
221 Петрино 78                       78
222 Гопешъ                 2460       2460
223 Туманецъ 360                       360
 
   Нахия Долна Прѣспа
224 Грънчари 165             300         465
225 Райца 84                       84
226 Самати 30             85         115
227 Курбиново 200                       200
228 Преторче 138                       138
229 Сливница 120 6                     126
230 Крани 180             200     130   510
231 Хървати (Ървати) 160             100     65   325
232 Брайчино 340                       340
233 Любойно 550             40         590

 

 

1. се чете като единъ звукъ.

 

242

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

234 Николаецъ 186   30         70         286
235 Щърбово 114                       114
236 Дупени Долно 220                       220
237 Рѫмби 196             100         296
238 Медово 100                       100
239 Германъ 680             125         805
240 Рудари 270                       270
241 Опаа 60                       60
242 Щърково 165                       165
243 Пъпли 180             210         390
244 Дрѣново 70                       70
245 Лѫнгъ 150                       150
246 Оровникъ 150                       150
247 Буковикъ 120                       120
248 Бесвиня 390                       390
249 Винени               155         155
250 Ахилъ (Айлъ) 60                       60
251 Нивица 400                       400
252 Граждино 276                       276
253 Орѣхово 172                       172
254 Търново 100                       100
255 Дроботища 90                       90
256 Ракицка 300             360         660
257 Горица 285                       285
258 Глѫмбоча (Глѫмбочани) 248                       248
259 Шулинъ 270                       270
260 Горица Долна 42                       42
261 Койнско 60                       60
262 Пустецъ 410                       410
263 Ляйтиза 70                       70
264 Зърновско 250                       250
265 Церя 120                       120
266 Зорочка 105                       105
 __ Незаписани                     700   700
 
 

Всичко

88811 2446 14370 200     650 12346 22995 5500 3245 500 151061

 

 

За Битолскиятъ Вилаетъ имаме на рѫцѣ една статистика отъ вилаетското салнаме за 1305 год. (1888). Споредъ тая статистика въ Битолската Каза има мухамедани 50 497 д. Въ това число влизатъ турци, помаци, арнаути, черкези и около 2/3 отъ циганитѣ. Христия-

 

243

 

нитѣ сѫ отбѣлѣзани въ двѣ графи: „булгаръ” и „урумъ.” Подъ първото име се разбиратъ българи екзархисти. Тѣ сѫ означени 36 494. Подъ второто име се разбира българитѣ патриаршисти (прѣди 10 години значително число, а сега много намалѣли), власи, и арнаути християни; тѣ сѫ означени 33 077. Всичкото число на християнитѣ е 69 561. Евреи сѫ отбѣлѣзани 4 264.

 

Споредъ нашитѣ числа християнското население заедно съ разнитѣ (чужденци християни) достига 112 900 жители, а мухамеданското около 31 660. Трѣбва да отбѣлѣжимъ, че въ нашата статистика сѫ прибавени къмъ Битолската Каза 12 села, отбѣлѣзани на края на таблицата, които спадатъ въ Долна Прѣспа, а се числятъ сега къмъ Корченската Каза, която е вънъ отъ Македония. Тия села обаче по-рано сѫ припадали къмъ Битолската Каза и вѣроятно е, че влизатъ въ смѣтката на турската статистика, която е доста стара. Разницата между турскитѣ числа и нашитѣ е много голѣма. Тукъ тя произлиза не толкозъ отъ лошавото воденье на турскитѣ статистики, колкото отъ умишлено измѣняванье на числата. Умишлено въ салнамето сѫ намалени християнитѣ и увеличени мухамеданитѣ. Числата въ нофузнитѣ книги сѫ други. Това официално фалшифициранье на статистикитѣ е правено и за другитѣ кази отъ Битолския Вилаетъ. Ние ще го посочимъ по-добрѣ въ Прилѣпската Каза.

 

Статистиката на Ростковски за Битолския Вилаетъ е правена по турски официални данни, за това числата на кѫщитѣ сѫ доста вѣрни, обаче числото на населението на селата не е могло всѣкога да бѫде прѣсмѣтано добрѣ. Споредъ тая статистика въ Битолската Каза има 68 908 славяни, 10 778 турци, 19 060 арнаути, 17 471 власи и 4 270 евреи. [1] Особено погрѣшни сѫ числата, които Ростковски дава за двѣтѣ Прѣспански нахии. Тѣ сѫ вземени отъ стари турски тефтери и не сѫ провѣрени. Всичкото помашко население е записано като арнаутско. Числото на жителитѣ е извънредно малко споредъ кѫщитѣ. [2] Въ Ростковски нѣма послѣднитѣ 10 села, отбѣлѣзани въ нашата таблица, които броятъ 1 860 жители.

 

Въ Верковичовата статистика е отдѣлена Прѣспа въ особена Ресенска Каза. Освѣнъ това, тамъ всичкото турско население криво е записано като помашко, сѫщо тъй голѣма часть отъ арнаутитѣ сѫ минати въ графата на помацитѣ. Най-послѣ за християнското

 

 

1. Живая Старина, Годъ девятый, Вып. 1. стр. 69.

2. Въ гр. Ресенъ на 787 кѫщи са дадени 2225 жители: по-малко отъ 3-ма на кѫща; въ с. Царедворъ на 196 кѫщи са дадени 456 жители: по 2-3 жители на кѣща! И въ другитѣ села се падатъ по 8 или 4 и най-много до 5 души, когато тамъ по-малко отъ 6 души на кьща неможе се смѣта ни въ едно село.

 

244

 

население сѫ дадени много голѣми числа, а за мухамеданското много малки. Споредъ Верковича въ двѣтѣ съединени кази има българи 98 942 д., власи 30 325 д., помаци само мѫже 7 980 д., арнаути мѫже 4 473 души.

 

Пловдивската статистика за Битолската Каза е правена сѫщо възъ основа на турскитѣ официални данни, както и оная на Ростковски. Това най-добрѣ се вижда отъ реда на селата, който въ двѣтѣ статистики е единъ и сѫщъ, само че Пловдивската статистика почва съ Крушовската Нахия. Числата на кѫщитѣ въ тия двѣ статистики сѫ много близки, а населението въ Пловдивската е извънредно намалено. Прѣспа е отдѣлена въ двѣ особенни кази. Числото на жителитѣ е: българи 38 948, мухамедани 10 437, власи 9 887, евреи 1 279, гръци 6, цигани 200.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]