Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

31. Криво-Паланска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Крива Паланка (Егри Дере Паланка) 1500   2500           20   320   4340
  2 Станча 317                       317
  3 Гулинци 300                       300
  4 Отощица 650                       650
  5 Ранковци 910                   15   925
  6 Радибушъ 860                   40   900
  7 Милутинци 380                       380
  8 Вѣтреница 230                       230
  9 Любенци 162                       162
 10 Петърлица 1750                   130   1880
 11 Гиновци 420                       420
 12 Криви Каменъ 160                       160
 13 Бащево 264                       264
 14 Длъбочица 500                       500
 15 Габеръ 840                       840
 16 Градецъ 1290                   40   1330
 17 Бѣливецъ 78                       78
 18 Огутъ 980                   50   1030
 19 Подържи Конъ 800                       800
 20 Метежево 420                       420
 21 Лукьѐ 980                       980
 22 Кърстовъ Долъ 285                       285
 23 Църцория Голѣма 540                       540
 24 Църцория Мала 350                       350
 25 Осиче 350                       350
 26 Добровница 320                   20   340
 27 Дренье 102                       102
 28 Киселица 420                       420
 29 Търново 940                       940
 30 Жедилово 826                       826
 31 Уземъ 330                       330
 32 Кръкля 500                       500
 33 Костуръ 138                       138
 34 Кошари 42                       42
 35 Варовище 90                       90
 36 Бъсъ 123                       123
 37 Станци 350                       350
 38 Дурачка Рѣка 510                       510

 

225

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 39 Дрѣнъкъ 140                       140
 40 Мартиница 240                       240
 41 Конопница 1400                   45   1445
 42 Мечковъ Чифликъ 60                       60
 43 Борово 140                       140
 44 Ново Село 120                       120
 45 Мождивякъ 630                       630
 46 Тлъменци 250                       250
 47 Псача 1000                   30   1030
 48 Вържи Гърнци 175                       175
 __ Незаписани                 200       200
 
 

Всичко

24162   2500           220   690   27572

 

 

Турското салнаме отъ 1311 год. дава на тая каза мусулмани (турци и цигани) 2 203 (1 148 мѫже, 1 055 жени), българи 19 937 (мѫже 10 397, жени 9 540), гръци (патриаршисти българи) 420 (234 мѫже, 192 жени) и цигани християни 159 (мѫже 74, жени 85).

 

Нашитѣ числа за българското население надвишаватъ доста турскитѣ официални данни. Тѣ сѫ 5—6 години по-нови отъ турскитѣ, и въ тия години ще има значителенъ прирастъ.

 

Както въ Пловдивската, така и въ Верковичовата статистика има около десетина села вписани, които сега влизатъ въ прѣдѣлитѣ на Българското Княжество, за това съ тѣхъ неможе да се прави сравнение.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]