Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

29. Прѣшовска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Прѣшово               2000         2000
  2 Бороловецъ 340                       340
  3 Бърняри 372                       372
  4 Бушрешъ (Буширени) 120                       120
  5 Барбарци 290                       290
  6 Бареникъ (Барилово) 100                       100
  7 Брѣзовница 66                       66
  8 Бабина Поляна 130                       130
  9 Бояновци 1200             700         1900
 10 Божкевци 170                       170
 11 Боровацъ 130                       130
 12 Билянъ 300             350         650
 13 Букоровче 270                       270
 14 Брѣзница Горна 200                       200
 15 Брѣзница Долна 165                       165
 16 Братоселце 200                       200
 17 Братинъ Долъ 260                       260
 18 Воганци 130                       130
 19 Върбенъ               120         120
 20 Горновецъ 165                       165

 

219

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 21 Германъ 1250                       1250
 22 Герекарци 270                       270
 23 Голочевци 235                       235
 24 Грамада               96         96
 25 Голѣми Долъ               180         180
 26 Дѣяни 135                       135
 27 Думбия 135                       135
 28 Добросинъ               170         170
 29 Дълбоки Долъ               230         230
 30 Жибевацъ (Зибевче) 1000                       1000
 31 Жуенци (Жуженица) 250             180         430
 32 Кършевица 540                       540
 33 Клиновацъ 845                       845
 34 Кущица 270             50         320
 35 Козидолъ Горно 310                       310
 36 Козидолъ Долно 520                       520
 37 Калово 455                       455
 38 Кокюра 620                       620
 39 Кралева Кюкя 230                       230
 40 Карадникъ 196                       196
 41 Краймировацъ 35                       35
 42 Кончулъ               300         300
 43 Лукарци 112                       112
 44 Лѣшница Горна 100                       100
 45 Лѣшница Долна 585                       585
 46 Лапарница 357                       357
 47 Лелянци 390                       390
 48 Локарци 195                       195
 49 Лѣво Село 358                       358
 50 Лучени 260                       260
 51 Лутовица 325                       325
 52 Мездра 70                       70
 53 Мала Рѣка 70                       70
 54 Мъгленци 400                       400
 55 Миратовци 400                       400
 56 Ново Село 260                       260
 57 Недокърстеникъ 150                       150
 58 Неравъ 390                       390
 59 Несалци               340         340
 60 Неговци               170         170
 61 Норчинъ 260                       260

 

220

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 62 Ново Село 125                       125
 63 Оравица 35             400         435
 64 Ослари 320             230         550
 65 Претина 84                       84
 66 Пунешевци 125                       125
 67 Русце 94                       94
 68 Радовница 470                       470
 69 раковци 500                       500
 70 Райнци               350         350
 71 Реленъ 90             200         290
 72 Рамно Буче 292                       292
 73 Света Петка 260                       260
 74 Спанчево 520                       520
 75 Старацъ 520                       520
 76 Сѣецъ 390                       390
 77 Стайовци 3100                       3100
 78 Сладовци 162                       162
 79 Стрезовци 90             170         260
 80 Сухорно 195                       195
 81 Треякъ 260                       260
 82 Търговище 580                       580
 83 Търница Горна 450                       450
 84 Търница Долна 325                       325
 85 Търновецъ               2600         2600
 86 Турие               120         120
 87 Търнова 236                       236
 88 Цървена Рѣка Горна 104                       104
 89 Цървена Рѣка Долна 520                       520
 90 Цървенъ Градъ 180             220         400
 91 Чукарка               160         160
 92 Широка Планина 450                       450
 93 Шапранци 260                       260
 94 Шумата Търница 35                       35
 95 Шанци 320                       320
 96 Шушая               110         110
 
 

Всичко

27678             9446         37124

 

221

 

Прѣшовската Каза е съставена слѣдъ Берлинския Договоръ, когато Враня мина въ прѣдѣлитѣ на Сърбия. По-рано голѣма часть отъ селата на тая каза сѫ били подъ Враня. По тая причина Прѣшовската Каза не е поставена нито въ Верковичовата, нито въ Пловдивската статистика.

 

Споредъ вилаетското салнаме отъ 1311 год. казата има мухамедани 15 932 (мѫже 8 168, жени 7 770) и българи 26 047 (мѫже 13 868, жени 12 179). Числото на мухамедано-арнаутското население въ нашата статистика е много по-малко отъ колкото въ официалната статистика. Причината на това е, че нѣкои арнаутски села, които минаватъ одвъдъ Църна Гора, не сѫ отбѣлѣзани. Възможно е, че не сѫ записани и нѣкои арнаутски села отсамъ планината, понеже е много трудно да се събиратъ точни свѣдѣния за оня арнаутски край, недостѫпенъ за изслѣдователи.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]