Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

27. Тетовска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

   Долни Пологъ
   1 Тетово 8500   9000         500     1200   19200
  2 Лахце 85                       85
  3 Гермо               165         165
  4 Порой               440         440
  5 Джепчища 80             385         465
  6 Едоарци 85                       85
  7 Сетоле 370                       370
  8 Отунье 220                       220
  9 Непрощено 580             110         690
 10 Варвара 220                       220
 11 Лешокъ 540                       540
 12 Брѣзно 490                       490
 13 Слатино 70             275         345
 14 Теарци 600   600                   1200
 15 Отушница 215                       215
 16 Пършовци               165         165
 17 Елошникъ 425                       425

 

211

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 18 Глоги 210                       210
 19 Доброще 220             196         416
 20 Одри 210             110         320
 21 Първце               70         70
 22 Бѣловище 550                       550
 23 Вратница 780                       780
 24 Старо Село 215                       215
 25 Ораше               195         195
 26 Рогачево 210                       210
 27 Яжинци 25             220         245
 28 Дълбочица               385         385
 29 Стража               88         88
 30 Котлино               165         165
 31 Иване               80         80
 32 Горанци 76             165         241
 33 Кървеникъ               165         165
 34 Сѣчища               200         200
 35 Рѣжанци               82         82
 36 Нераще               465         465
 37 Егуновце 110                       110
 38 Подорѣче 140                       140
 39 Янчища 145                       145
 40 Прѣлюбища 112                       112
 41 Шемшево 60             154         214
 42 Жилче 260                       260
 43 Ратай 105             24         129
 44 Озормище 84             30         114
 45 Полатица 16                       16
 46 Саракинци 210                       210
 47 Радуше               330         330
 48 Раотинци 360                       360
 49 Копаница 100             70         170
 50 Туденце 285                       285
 51 Сиричино 330                       330
 52 Церово               140         140
 53 Ласкарце               275         275
 54 Паничари               165         165
 55 Паовичъ (Райце)               110         110
 56 Ново Село Дервентъ               165         165
 57 Мерово               165         165
 58 Рогле               135         135

 

212

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 59 Копачинъ Долъ               166         166
 60 Требушъ 80                   130   210
 61 Чифликъ               190         190
 62 Лърце               137         137
 63 Добърце               275         275
 64 Грумшинъ               330         330
 65 Желино               490         490
 66 Стримница               245         245
 67 Лѣшница Долна 55             145     25   225
 68 Лѣшница Горна               190         190
 69 Челопеки 520             1000         1520
 70 Мелетино 200             135         335
 71 Блаце 440                       440
 72 Тейново 170             150         320
 73 Луковица 105             106         211
 74 Саларево               330         330
 75 Къркорница               276         276
 76 Корита               165         165
 77 Стѣнче 680                       680
 78 Вълковие 640                       640
 79 Жаровяни 60                       60
 80 Радиовци 150                       150
 81 Седларци Горно               85         85
 82 Седларци Долно 40                       40
 83 Бървеница 105                       105
 84 Оралище 60                       60
 85 Ломница               166         166
 86 Гюргювище               325         325
 87 Горяни 55             190         245
 88 Сѣнокосе 42             380         422
 89 Градецъ 100             660         760
 90 Пирокъ               660         660
 91 Богоне               600         600
 92 Еловяне   950                     950
 93 Урвичъ   360                     360
 94 Синичани               220         220
 95 Каменяни               630         630
 96 Новаки 40             135         175
 97 Палчища Долно 200             170         370
 98 Палчища Долно               165         165
 99 Рѣчица Голѣма               380         380

 

213

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

100 Рѣчица Мала               300         300
101 Лисецъ               330         330
102 Горие               220         220
103 Шипковица               550         550
104 Родецъ               165         165
105 Вешали               440         440
106 Бозовци               330         330
107 Селце               500         500
 
   Гостиварска Нахия. Горни Пологъ.
108 Гостиваръ 310   3100         100 25   200   3735
109 Неготино 32             200         232
110 Добри Долъ               940         940
111 Камица               235         235
112 Топлица               120         120
113 Пожарени 720             110         830
114 Галати 325                       325
115 Врапчища 350   1300         165     50   1865
116 Зубовци 720                       720
117 Ново Село 72                       72
118 Враньовци   244                     244
119 Дебреше 300   365         140         805
120 Здунье 65   300         120         485
121 Лѣшница 140                       140
122 Еловци Долно 375             147         522
123 Еловци Горно 390             320         710
124 Пехчево 290                       290
125 Равенъ               200         200
126 Врутокъ 460             300     24   784
127 Рѣчани               1000         1000
128 Духъ             860 270         1130
129 Оркюше             14 100         114
130 Маврово 1222             12 25       1259
131 Никифорово 450                       450
132 Леуново 900             55         955
133 Церово 240                       240
134 Срѣдково 280                       280
135 Таймища 600                       600
136 Падалища               220         220
137 Кяфа               100         100

 

214

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

138 Жѣлезно Рѣчани 560                       560
139 Страяни               250         250
140 Търново               330         330
141 Сърбиново               440         440
142 Куново 262                       262
143 Лакáйца (Лакавица)               560         560
144 Гьонойца (Гьоновица) 140             190         330
145 Сибница               500         500
146 Митрени Кърсти 90                       90
147 Сушица 140                       140
148 Баница Горна 35   400                   435
149 Баница Долна 155   615               16   786
150 Турчани Голѣмо 385             165         550
151 Турчани Мало               115         115
152 Балинъ Долъ 160             200         360
153 Чáйле 194             355         549
154 Форино (Флорино) 30             560         590
155 Чеграни               800         816
156 Корито               154         154
157 Тунчевище 310                       310
158 Папрадно 160                       160
 
 

Всичко

31897 1554 15680       874 27793 50   1661   79509

 

 

Споредъ вилаетското салнаме отъ 1311 год. въ Тетовската Каза има мухамедани (турци, арнаути, торбеши и цигани) 58 424 (мѫже 29 212, жени 29 212), българи (екзархисти) 19 660 (мѫже 9 830, жени 9 830), гръци (българи патриаршисти) 9 980 (4 990 мѫже, 4 990 жени), или всички българи съ арнаутитѣ християни 29 940. Отъ това се вижда, че числото на християнското население се схожда съ числата, които ние даваме. Увеличение на християнското население въ тая каза не се забѣлѣзва, поради силното изселванье отъ арнаутския натискъ. Колкото се касае до мухамеданското население, то е криво поставено въ официалния турски календаръ. Арнаутитѣ отъ тоя край, както и отъ съсѣднитѣ Призренски околии, се противятъ да даватъ войници, за това отъ арнаутскитѣ села се не даватъ и свѣдѣния на нофузнитѣ чиновници. Отъ тукъ слѣдва, че числото на арнаутитѣ е прѣсмѣтнато намѣрки.

 

215

 

Въ Верковичовата статистика числото на българитѣ е 34 503, а на мухамеданитѣ арнаути и торбеши 15 517 само мѫже. Верковичъ погрѣшно е записалъ нѣкои арнаутски села като торбешки. Въ Пловдивската статистика числата сѫ много ниски.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]