Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

26. Скопска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Скопие (Искюпъ) 13000   15000 30 50   150   450 800 1920 500 31900
 
   Карши Яка
  2 Горно Водно 120                       120
  3 Долно Водно 140                       140
  4 Нерѣзи 260             300         560

 

206

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  5 Кисела Вода 50                       50
  6 Усие 140                       140
  7 Сопища 333                       333
  8 Ракотинци 260                       260
  9 Говорлево 280                       280
 10 Барово 105             35         145
 11 Сълне Горно 254                       254
 12 Сълне Долно 410                       410
 
   Църногория
 13 Кучевища 1200                       1200
 14 Чучеръ 360                       360
 15 Баняни 400                       400
 16 Побоже 520                       520
 17 Мирковци 720                       720
 18 Глухово 450                       450
 19 Бразда 376                       376
 20 Горняни (Гарняни) 180                       180
 21 Бродецъ 200                       200
 22 Брѣсъ               240         240
 23 Любанци 780                       780
 24 Люботенъ 45             400         456
 25 Язирци               145         145
 26 Стрима               140         140
 27 Ращакъ 230             270         500
 28 Булачани 530                       530
 29 Черешово (Црешево) 535                       535
 30 Виниче 65                       65
 31 Радишани 140             50         190
 

________

                         
 32 Арачиново (Рачиново) 175                   30   205
 33 Бърнарци 84                       84
 34 Кучково 460                   7   467
 35 Страченци 50             40         90
 36 Айватовци 190                       190
 37 Бара               120         120
 38 Бутелъ 84                       84
 39 Рукомия 54                       54
 40 Бучинци 160                       160
 41 Стайковци 85                       85
 42 Маджари 120                       120
 43 Билимъ Бегово 180                       180

 

207

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 44 Трубарево 85                       85
 45 Юрумлери 95 180                 170   445
 46 Кьойли 78   24                   102
 47 Ибраимово 170                       170
 48 Инджиково 76   5                   81
 49 Огнянци 70                       70
 50 Идризово 90   5                   95
 51 Керемидница 160                       160
 52 Хасанъ Бегово 55                     300 355
 53 Кадино Село 170                       170
 54 Текия (Теке Кьой)     90                   90
 55 Бунарджикъ 75                       75
 56 Маршевци 30                       30
 57 Буйковци 105                       105
 58 Хаджилари 195   65                   260
 59 Катланово 70   20                   90
 60 Блаца Мечъ 315                       315
 61 Кожле 585                       585
 62 Летевци 150                       150
 63 Таоръ (Таворъ) 110                       110
 64 Навово 50                       50
 65 Ръженичино 110                       110
 66 Пакошево 90                       90
 67 Ново Село 135                       135
 68 Акостово 140                       140
 69 Бадеръ (Румя Лака) 120                       120
 70 Брѣзица 350                       350
 71 Градманци 85                       85
 72 Дивлье 455                       455
 73 Сушица 550                       550
 74 Крушица 230                       230
 75 Знаверъ 60                       60
 76 Мралино 42                       42
 77 Мравино 100                       100
 78 Горно Койнари 130                       130
 79 Срѣдно Койнари 35   820                   855
 80 Долно Койнари 40   240                   280
 81 Рахмановци (Рамановци) 450   550                   1000
 82 Агино Село 80   80                   160
 83 Шишево 80   75               12   167
 84 Орманъ 45                       45

 

208

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 85 Никищани 75   50                   125
 86 Ново Село 80                       80
 87 Вучи Долъ 96                       96
 88 Бардовци 120                       120
 89 Злокукяни 100                       100
 90 Влае 40                       40
 91 Шуто Оризари 84                       84
 92 Визбегово 90                       90
 93 Глумово 30             180         210
 94 Кондово               85         85
 95 Аджово 45             50         95
 96 Горно Свилари 60             86         146
 97 Долно Свилари               150         150
 98 Маалци 30             90         120
 99 Орланци               120         120
100 Брушница               150         150
101 Сарай 50                   30   80
102 Гърчецъ               95         95
103 Крушопеци               200         200
104 Матка 60             120         180
105 Буковикъ               180         180
106 Св. Петка 20             200         220
107 Чаирлъкъ               60         60
108 Гумалъкъ 90                       90
109 Тахталиджа 36                       36
110 Жидимирци 180                       180
111 Драчево 1180                       1180
112 Лесиче Горно 330                       330
113 Лесиче Долно 260                       260
114 Орѣшани 60             60         120
115 Зелениково 195                       195
116 Градовци 400                       400
117 Гомалево               210         210
118 Смѣсица               180         180
119 Стракоядица               240         240
120 Добрино               240         240
121 Дейковецъ (Диковецъ)               185         185
122 Тисовица               120         120
123 Палиградъ               230         230
124 Царвена Вода               170         170
125 Брѣзница               36         36

 

209

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

126 Батинци 24             120         144
127 Горно Куличани               460         460
128 Долно Куличани   720                     720
129 Пагаруша 15 380                     395
130 Цвѣтово   450                     450
131 Умово   425                     425
132 Държилово   300                     300
133 Въртекица               360         360
134 Равни Габеръ               180         180
135 Вражалци               240         240
136 Морани 30             550         580
137 Драчевица               150         150
138 Студенчани               480         480
139 Варвара 130                       130
140 Бояни               175         175
141 Сушица 95                       95
142 Малчища               90         90
143 Църни Върхъ               210         210
144 Усинчани 120                       120
145 Яболци 130             180         310
146 Патишка Рѣка 120             550         670
147 Пуста Брѣзница 360                       360
148 Добри Долъ 330                       330
149 Адлинци (Алданци)               110         110
 __ Незаписани                     300   300
 
 

Всичко

34862 2455 17024 30 50   150 9032 450 800 2469 800 68122

 

(Поправки, стр. 299: Въ Скопската Каза не е записано село Евлово съ 450 жители българи мухамедани.)

 

Споредъ официалното салнаме за 1311 г. въ Скопската Каза има 34 863 мухамедани (турци, торбеши, черкези, арнаути, цигани и бошняци), 27 441 християни (българи, гърци, власи, сърби), 148 цигани християни и 724 евреи. [1] Споредъ нашитѣ изчисления мухамеданитѣ сѫ около 30 750 души, а християнитѣ сѫ около 36 400. За вѣрванье е, че въ турската статистика числото на мухамеданитѣ нарочно е увеличено, а на християнитѣ смалено, както отбѣлѣжихме и на други мѣста.

 

 

1. А. Димитровъ, Статистика на народонаселението въ Косовский (Скопский вилаетъ споредъ най-послѣдното изчисление изъ календарь на Косов. виляетъ. Кинжици за прочитъ, год. II. кн. IV—V. стр. 72.

 

210

 

Въ Пловдивската статистика селата на тая каза и броятъ на кѫщитѣ сѫ доста право прѣдставени, обаче числата на жителитѣ сѫ доста много умалени. Тамъ сѫ означени 5 713 кѫщи, въ които живѣятъ 7 372 мусулмани, 10 793 българи и 476 евреи — около 3 жители на кѫща! Въ Верковичовата статистика народностьта на много села е побъркана: записвани сѫ арнаути като българи и помаци, а на нѣкои мѣста българи като арнаути, за това общитѣ числа сѫ много погрѣшни. Споредъ тая статистика българи има 34 503, българи мухамедани само мѫже 8 149 и арнаути мѫже 7 368. Прѣсмѣтнати съ женитѣ мухамеданитѣ ставатъ около 31 000, а цѣлото население около 65 500 на 4 554 кѫщи. Излизатъ по 14 души на кѫща!

 

Въ едни наши по-прѣдни изчисления арнаутското население е изкарано по-голѣмо. [1] Тамъ сѫ прѣсмѣтнати къмъ Скопската Каза села отъ други кази.

 

 

1. Василъ Кѫнчовъ, Градъ Скопие. ПСп. LVLVI. 44.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]